a10.8Jer 23.1-2, Ese 34.2-3
b10.11Sng 23.1, PM 7.17
c10.12PA 20.29
d10.15Mt 11.27, 1Io 3.16
e10.16Ais 56.8, Ese 34.23
f10.17Plp 2.8-9
h10.28Ins 3.16, 6.39
i10.33Wkp 24.16
j10.34Sng 82.6
k10.38Ins 14.10-11
l10.40Ins 1.28

John 10

Oanenga itnangan eaba imariala ngan sipsip

1Iesus ikeo pade bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, eaba sai idudunga ngan gid sipsip led ala aea atama mao, be idug ga idudunga ngan tibur eta pade, ei eaba lublubnga aea ga ipapaeaoa gid sipsip. 2Be eaba idudunga ngan ala aea atama, ei gid sipsip tamad. 3Eaba toa imariala ngan atama, ipokaka atama ngan ei, ta gid sipsip tilongo tamad ilinge. Be ei iuato gid sipsip kelede kelede edad, ta imugamuga ngan gid ga tiuot. 4Oangga ibada ele sipsip toa ngada oa ga tiuot ga kus, ei ga imuga ngan gid, ta ele sipsip tinasi ei, ngansa tiuatai ngan ilinge. 5Gid ga tinasi eaba eta pade mao, be eine ga tiaoa ngan ei, ngansa tiuatai ngan eaba eta pade ilinge mao.” 6Iesus itado oanenga itna toa ne, be gid panua tiuatai ngan saoa danga toa iposaposa ngan oa mao.

7Idio ta Iesus ikeo pade, “Nakeo tautaunga pagimi, gau eine atama togid sipsip. 8 a  Panua toa ngada oa tinam mugaeai ngan gau, eine gid panua lublubnga ad ga tipapaeaoa gid sipsip. Be gid sipsip tilongolongo gid mao. 9Gau eine atama. Oangga sai inam pagau ta idudunga, Deo ga ibada ei mulian. Ta ei ga idudunga ga iuot ngan atama toa oa. Ta somisomi ei ga iuotot ngan purup kemikemi eaneannga aea. 10Eaba lublubnga aea ikim ilub gid sipsip, ga ipapaeabu ngan gid, ga ipapamate gid. Ei inama ngan ipu eta pade mao. Be gau nanam ngan badanga madonga kemi pagid. Ta madonga kemi toa oa eine kemi ga kemi tau ga ilalala ga ila.

11 b  “Gau sipsip tamad kemi. Sipsip tamad kemi ilongean ei mulian ga imate ngan luanga gid. 12 c  Be eaba sai iboko pat pan sipsip tamad, ei sipsip tamad mao. Ei irangrang ngan imariala kemi ngan gid sipsip mambe sipsip tamad mao. Tota oangga igera kaua saksak inam, eine ga itnan gid ga tidio, be iaoa ga ila. Ta kaua saksak ga ian gid ga ipare gid alele. 13Eaba toa oa iaoa ngansa ei iboko pat, ta imata ila ngan gid sipsip mao.

14“Gau sipsip tamad kemi. Gau naoatai ngan leg sipsip, ga leg sipsip tiuatai ngan gau, 15 d  lalaede mambe Tamag iuatai ngan gau, ga gau pade naoatai ngan ei. Ta nalongean gau ga namate ngan luanga gid sipsip. 16 e  Be gau leg sipsip padengada toa tienono gadudunga ngan ala toa ne mao. Ta gau manta nabada gid pade ga tinama. Tota gid ga tilongo lingeg ta tiuot sipsip iaoa kelede ga tamad kelede pade. 17 f  Tamag ilolo ikim gau ngan ipu ga oaine: Nalongean gau mulian ga namate ngan luanga gid sipsip, ga kus ta nadae mulian pade. 18Irangrang ngan eaba eta ipamate gau sapaean mao. Oangga nalongean gau ga namate, ta io. Gau urag kapei ngan longeannga gau ga namate, ga urag kapei ngan daenga mulian pade. Ngansa Tamag irenren pagau toa bedaoa.”

19Io, ngan gid posanga toa ne, gid Iuda timapoga ga tiuot iaoa rua pade. 20Busa ngan gid tikeo ga, “Iriau paeamao ienono ngan ei ta imangamanga. Ikamado ga gimi alongo ele posanga?”

21Be padengada tikeo ga, “Posanga toa ne inam pan eaba eta toa iriau paeamao ienono ngan ei ne mao. Irangrang ngan iriau paeamao ikado eaba imata ikila ga igeragera pade? Mao tau!”

Gid Iuda timan Iesus aea isat

22Ngan ado toaiua, gid Iuda led eaneannga iuot Ierusalem ngan Matad Nanan Deo ele Luma Ilolo aea Silenga. Eiua aoara lolo. 23Be Iesus ilalala gadudunga ngan Deo ele luma aea ala boloma ngan Naparpar ton Solomon. 24Be gid Iuda tinam tibalil ngan ei ta tikeo, “Ngeda be eao patarui lolomai ta keo pagai ngan eao sai? Oangga eao Kristus
10.24Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
, manta posa masaeai pagai.”

25Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Gau nakeo pagimi na, be gimi lolomi matua ngan gau mao. Gid uisinga nakakado ngan Tamag ieda, eine ipasolan gimi mambe gau sai. 26Be gimi lolomi matua mao, ngansa gimi eine gau leg sipsip mao. 27Gau leg sipsip tilongo lingeg. Gau naoatai ngan gid, ta gid tinasi gau. 28 h  Ta gau nabada madonga kemi somisomi aea pagid, ta irangrang ngan eta ngan gid iduaea mao ga ilalala ga ila. Irangrang ngan eaba eta ipaeaoa gid toa bagegeai ne mao. 29Tamag toa ibada gid ga tinam pagau, ei kapei ngan panua toa ngada ne. Eaba eta irangrang ngan ipaeaoa gid Tamag ibageai mao. 30Gau ga Tamag aot kelede.”

31Io, gid Iuda tibada pat pade ta tiuangga tirau ei, 32be Iesus ikeo pagid bedane, “Gau napasolan gimi ngan naurata kemikemi busa iuot ngan Tamag iura. Be gimi aoangga arau gau ngan naurata isaoa?”

33 i  Ta gid Iuda tikeo, “Gai arau go ngan naurata eta ngan gid naurata toa kemikemi ne mao, be aoangga arau go ngansa eao paeabu ngan Deo ieda ta keo ga ot mambe Deo, be eao eababa.”

34 j  Ta Iesus ikeo pagid, “Posanga ga oaine tibode ga idae ngan lemi apu. Be gimi aoatai mao? Ikeo ga bedane, ‘Gau nakeo ga gimi aman deo.’ 35Gita taoatai mambe Deo ele laulau aea posanga eta irangrang ngan itap sapaean mao. Be Deo ikado posanga toa ne ga ila pagid madidnga. Tota oangga iuato gid deo, 36ikamado ga gimi akeo ga gau napaeabu ngan Deo ieda ngan oatonga gau mulian Deo Inat? Ngansa Deo idol ele ul ngan gau ta isula gau ga nanam tanoeai. 37Oangga nakakado Tamag ele naurata mao, goibe lolomi matua ngan gau mao. 38 k  Be gau nakakado ele naurata. Tota oangga lolomi matua ngan gau mao, goibe lolomi matua ngan gid uisinga, ta irangrang ngan aoatai kemi mambe Tamag imamado pagau, ga gau namamado pan Tamag.” 39Io, titoba ngan lukunga ei pade, be ei itir baged ga ila.

40 l  Ei iluai mulian ta iuore ngan eau Iordan, ta ila ngan tibur toa Ioanes ipaliliu gid panua ngan mugaeai. Ei idio imamado toa eoa 41be panua busa tilagalaga pan. Ta tikeo bedane, “Tautaunga Ioanes ikado uisinga eta iman kilala mao, be posanga toa ngada oa ikado ngan eaba toa ne eine tautaunga.” 42Ta ngan tibur toa oa panua busa lolod matua ngan Iesus.

Copyright information for `BCH