a12.1Ins 11.1, 43
b12.2Lu 10.40
c12.3Lu 7.37-38
e12.8Lo 15.11
f12.11Ins 11.45
g12.13Sng 118.25-26, Ins 1.49
i12.15Sek 9.9
k12.16Ins 2.22
l12.23Ins 13.31-32, 17.1
m12.241Ko 15.36
n12.25Mt 16.25
o12.27Sng 6.3, 42.5, Mt 26.38
p12.32Ins 3.14
q12.33Ins 19.6
r12.34Sng 110.4, Ais 9.7, Dan 7.14
t12.35Ins 8.12
u12.36Ep 5.8
v12.38Ais 53.1
w12.40Ais 6.10
x12.41Ais 6.1
y12.42Ins 9.22
z12.43Ins 5.44
aa12.45Ins 14.9
ab12.47Ins 3.17

John 12

Maria isama Iesus iae ngan bude

(Mateus 26.6-13 ga Markus 14.3-9)

1 a  Ado lima ga ede imuga ngan eaneannga Pasova aea, Iesus ila ngan Lasarus ele tuanga Betani. Ei eaba toa Iesus ipei ei mulian ngan matenga. 2 b  Be ngan lailai toaiua tinono annga tingelgel aea ngan Iesus. Marta ikado mosi, be Lasarus ei ede ngan gid panua toa timamado popouiai toman ngan Iesus. 3 c  Idio ta Maria ibada botol ede iuon ngan bude ede iuad kemi tiuato nardo. Tigalbatan danga eta ngan bude toa oa mao, ta aea olnga kapei. Be ei itok ga idae ngan Iesus iae ta isama, ta ipusi ngan ilaun. Be bude toa oa iuad ipakaranga luma ilolo.

4Be Iesus ele aluagau ede, Iudas Iskariot toa iuangga idol ei ga idae aea miri itamatama bagedeai, ikeo bedane, 5“Kemi ngan talongean bude toa ne ga panua tiuol ngan pat silva buno tol!
12.5Ngan ado toaiua,pat silva buno tol eine lalaede mambe olnga ila pan eaba iboko pat ngan rai dodol ede.
Toa bedaoa ta talua gid panua lululunga ad.”
6Be tautaunga imata bada gid panua lululunga ad mao. Ei ikeo bedaoa ngansa ei eaba lublubnga aea. Ei eaba toa imariala ngan Iesus masin led pat, be ilublub ngan luanga ei mulian.

7Be Iesus ikeo, “Adaba ei mao. Kemi ngan idol bude toa ne ga ienono irangrang ngan ado toaiua titaian gau. 8 e  Panua lululunga ad timamado toman ngan gimi somisomi, be gau namamado toman ngan gimi somisomi mao.”

Madidnga tenainga adtirau posangangan pamatenga Lasarus

9Ipom kapei Iuda ad tilongo mambe Iesus imamado Betani, tota tila toa eoa ngan geranga Iesus kekelen mao, be Lasarus pade toa Iesus ipei ei mulian ngan matenga. 10Tota gid madidnga tenainga ad tirau posanga ngan pamatenga Lasarus pade, 11 f  ngansa gid Iuda busa tilongo iualu ta lolod itnan gid madidnga tenainga ad be lolod matua ngan Iesus.

Iesus idudunga Ierusalemmambe maron kapei

(Mateus 21.1-11 ga Markus 11.1-11 ga Lukas 19.28-40)

12Ngan ado sae, ipom kapei toa tinam Ierusalem ngan eaneannga Pasova aea, tilongo mambe Iesus ga inam Ierusalem. 13 g  Ta tibada abei babaka ilaun ta tila tiuot pan ta tibaba taran ei bedane,

“Maron, gai asoa edam ga idae!
12.13Posanga idil toa neMaron, gai asoa edam ga idae ngan posanga Grik eine ga bedane:Osana.

“Maron ipamatua eaba toa inama ngan ei ieda ne!”

“Ei Maron kapei togita Israel!”

14Io, Iesus igera donki ede daenga pau ta idae imado ngan mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane,

15 i  “Gimi panua amamado ngan bereo Saion
12.15Ngan posanga Grik,panua amamado ngan bereo Saion eine ga bedane:gergeu taine Saion aea, be iposaposa ngan gid panua Ierusalem ad. Bereo Saion eine bereo toa tuanga Ierusalem ienono ngan.
, amataud mao.
Ega, ami maron kapei ta idae imado ngan donki daenga pau ede
ta ilalala ga inam ne.”

16 k  Be ngan ado toaiua, ele aluagau tiuatai ngan kadonga toa ne ipu mao. Be muriai ngan ibada edaeda kapei, matad nanan mambe kadonga toa tikado ngan ei ne iuot lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan.

17Be gid ipom toa timamado toman ngan ei ngan ado toa ibaba Lasarus dengaeai ga iuot, tipaoasasa posanga ngan ipei ei mulian ngan matenga. 18Tota gid ipom tila tiuot pan edapeai, ngansa tilongo mambe ei ikado uisinga toa ne ga iuot. 19Ta gid Parisi tiposa pol ngan gid ta tikeo, “Agera, danga saoa taoangga takado, eine ga iuot mao. Ega, panua toa ngada ne tanoeai tila tinasi ei!”

Iesus ikeo, “Ado imatangan Eaba Inat ibadaedaeda kapei tota patautene”

20Be panua edengada Grik ad tila Ierusalem ngan ado toaiua ngan soanga Deo ieda ngan eaneannga toa oa pade. 21Ta gid panua toa oa tila pan Pilip, eaba toa Betsaida aea ngan tibur kapei Galili, ta tikeo pan bedane, “Eaba, gai akim agera Iesus.” 22Io, Pilip ila ikeo pan Andreas, ta gisirua tila tikeo pan Iesus.

23 l  Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Ado imata ngan Eaba Inat ibada edaeda kapei tota patautene. 24 m  Nakeo tautaunga pagimi, manta wit ipuapua itap ga isulug tanoeai ga imate. Oangga mao, eine ipuapua kelede mon, ta itautau eta mao. Be oangga isulug tanoeai ga imate, muriai eine ga ipara ga idae ta itautau iuot busa. 25 n  Eaba sai ikim tau ele madonga tanoeai, eine ga imate ta ele madonga ga iduaea. Be oangga sai imata tnan ele madonga tanoeai, eine ga ibada madonga kemi ta ikikisi somisomi ga ilalala ga ila. 26Oangga sai ikado leg naurata, manta inasi gau. Ta ngan tibur isaoa namamado ngan, eine leg paeaeanga ga imamado toa eoa pade. Oangga sai ikakado leg naurata, eine Tamag ga ilasu ei.”

Iesus ikeo,“Manta alalala ngan taranga”

27 o  Iesus ikeo pade bedane, “Toa patautene lolog kemi mao, be gau ga nakeo mado? Kado gimi aoangga nakeo ga, ‘Apa, bada gau mulian ngan kadonga kulupu toa iuangga iuot ngan gau ne.’ Eine nakado posanga eta bedane mao, ngansa gau nanam ngan ipu tota nene. 28Apa, soa eao edam!”

Be mole mao, babanga ede isulug buburiai ga inam ta ikeo, “Gau nasoa ga idae na, be eine ga nasoa pade.”
29Be gid ipom timadmadid toa eoa tilongo babanga toa oa ta tikeo ga mariamba itang. Be padengada tikeo ga anggelo ede iposa pan.

30Ta Iesus ikeo, “Babanga toa ne inam ngan gau mao, inam ngan gimi. 31Labone eine Deo ele ado ngan pamadidnga gid panua tanoeai ngan posanga, ta ei ga isere eaba paeamao toa imugamuga ngan tano toa ne ga ila. 32 p  Be oangga tisoa gau ta natnan tano ga nadae, eine ga nadada panua busa lolod ga tinam pagau.” 33 q  Ei ikeo bedane ngan paolanga posanga ngan matenga isaoa ei ga imate ngan.

34 r  Ta gid ipom tikeo, “Gai aoatai mambe apu ikeo ga oangga Kristus
12.34Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
inam, ei ga imamado somisomi ga ilalala ga ila. Tota eao kamado keo ga gid manta tisoa Eaba Inat ga idae? Eaba Inat sai toa?”

35 t  Ta Iesus ikeo pagid bedane, “Taranga ga ienono pagimi mole mao. Manta alalala ngan taranga ngan ado kemi labone toa ienono pagimi. Ngan kado ta dodom inam ta irobi gimi. Be oangga sai ilalala dodom, ei iuatai ngan tibur isaoa ilalala ngan oa mao. 36 u  Labone taranga ienono pagimi. Manta lolomi matua ngan taranga, ta gimi aot panua taranga ami.” Io, Iesus iposa bedane ga kus ta itnan gid ta imumul ngan gid.

Gid Iuda lolod matuangan Iesus mao

37Tautaunga Iesus ikado uisinga busa matadeai, be lolod matua ngan ei mao. 38 v  Kadonga toa ne iuot ta iparangrang posanga ton Aisaia, eaba ibada Deo iaoa mugaeai. Ele posanga ga bedane,

“Maron, eaba eta ilolo matua ngan lemai posanga mao!
Be eaba eta iuatai kemi ngan naurata toa ipasolan uram kapei ne mao.”

39Ngan ipu toaine lolod matua mao. Ngansa Aisaia ibode posanga ede pade ga bedane,

40 w  “Deo ikado ga matad sususu
ga laborad irangrang ngan ibada danga eta mao.
Ngan kado ta matad inasi kemi,
ga laborad ibada posanga,
ta tipul lolod ga tinam pagau. Toa bedaoa ta nakado kemi gid. Be eine mao.”

41 x  Aisaia ikeo bedaoa ngansa igera Kristus ele taranga ta iposaposa ngan ei.

42 y  Be tautaunga madidnga busa tede lolod matua ngan ei, be tiposa masaeai ngan mao, ngansa timataud gid Parisi. Ngan kado ta tisuk gid ta tirangrang ngan tila ngan luma raring aea pade mao. 43 z  Ngansa tikim tau ngan gid panua tipakuru ngan gid, be tinid ngan nasinga edap toa Deo ikeo ga tinasi ngan badanga pakurunga.

Iesus inam ngan badanga muliangid panua tanoeai

44Idio ta Iesus ipotalae ta ikeo, “Oangga sai ilolo matua ngan gau, eine ilolo matua ngan gau kekelegau mao, be ilolo matua ngan Eaba toa isula gau ga nanam. 45 aa  Oangga sai igera gau, eine igera Eaba toa isula gau pade. 46Gau nanam tanoeai mambe taranga, ta oangga sai ilolo matua ngan gau, eine ga imamado dodomeai mao.

47 ab  “Be oangga sai ilongo leg posanga ga inasi mao, gau ga napamadid ei ngan posanga mao. Ngansa gau nanam tanoeai ngan pamadidnga panua ngan posanga mao. Be nanam ngan badanga gid mulian. 48Be oangga sai ipul imur ngan gau ga ilongo leg posanga mao, sai ga ipamadid ei? Posanga toa gau naposa ngan, eine ga ipamadid ei ngan ado muriai ga muriai tau. 49Ngansa nanasi gau leg kimnga ta nakado posanga toa ne mao, be Tamag toa isula gau ga nanam, irenren pagau ngan saoa posanga nakado, ta napaola ei ele posanga. 50Be naoatai mambe Tamag ele renrennga, oangga eaba inasi, eine ga ikado ei ta ibada madonga kemi somisomi aea. Tota saoa posanga nakeo ngan, eine lalaede mambe Tamag ikeo ga naposa ngan.”

Copyright information for `BCH