b13.2Lu 22.3, Ins 13.27
c13.3Ins 3.35, 16.28
d13.10Ins 6.64, 70-71, 15.3
e13.14Mt 20.28, Lu 22.27
f13.15Plp 2.5, Kol 3.13, 1Pe 2.21
g13.16Mt 10.24
h13.18Sng 41.9
i13.19Ais 41.4, Ins 8.24, 14.29
j13.20Mt 10.40
k13.27Ins 13.2
l13.31Ins 12.23
m13.32Ins 17.5
n13.33Ins 7.33-34
o13.34Ins 15.12, 17, 1Io 3.23, 2Io 5

John 13

Iesus isigiri ele aluagau aed

1Mugaeai ngan eaneannga Pasova aea, Iesus iuatai mambe ele ado ngan tnannga tano toa ne ga luainga mulian pan Itama, tota iuot ne. Be ei ikim ele panua toa timamado tanoeai oa kapei tau ga irangrang ngan ele matenga.
13.1Posanga idil toa neikim ele panua … ga irangrang ngan ele matenga ipu ede pade ngan posanga Grik ga bedane:ele kadonga kimnga aea ngan gid ila iuot lai.


2 b  Ngan bong toaiua, Iesus asingada ele aluagau timamado ngan eaneannga Pasova aea. Be Saimon Iskariot inat Iudas, eaba paeamao idol posanga motean ilaborai ngan dolnga Iesus ga idae aea miri itamatama bagedeai. 3 c  Iesus iuatai mambe Itama idol danga toa ngada ne ga idae ibageai. Ga iuatai pade mambe ei inam pan Deo ga teta pade iluai mulian ga ila pan Deo. 4Tota itnan popou eaneannga aea ga idae. Ta itil ele pononga mamarae, ga kus ta ikaukau malo pusinga aea ga idae irabuiai. 5Idio ta itok eau ga idudunga ngan tabla ta iboko ngan ele aluagau aed aea sigiringa, ta ipusi aed ngan malo pusinga aea toa irabuiai oa.

6Be inam pan Saimon Petrus, ta Saimon ikeo pan bedane, “Maron, eao ga sigiri aeg?”

7Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Labone eao oatai kemi ngan saoa danga nakakado ne mao. Be muriai eao ga oatai.”

8Ta Petrus ikeo, “Irangrang ngan eao sigiri aeg mao ga mao!”

Be Iesus ikeo pan, “Oangga nasigiri aem mao, irangrang ngan nabada anam eta ga ila pago mao.”

9Ta Saimon Petrus ikeo ga, “Maron, oangga bedaoa, sigiri aeg kekelen mao. Be sigiri bageg ga laborag pade!”

10 d  Ta Iesus ikeo pan bedane, “Eaba sai ililiu ga kus, eine isigiri iae kekelen. Be ililiu pade mao, ngansa itin toa ngada oa aea muk eta mao. Ta gimi tinimi aea muk eta mao, be nakeo bedane ngan gimi toa ngada ne mao.” 11Be Iesus iuatai motean ngan sai ga idol ei ga idae aea miri itamatama bagedeai, ta ngan ipu toaine ikeo ga, “Tinimi aea muk eta mao, be nakeo bedane ngan gimi toa ngada ne mao.”

12Iesus isigiri aed ga kus, ta idol mulian ele pononga mamarae ta iluai mulian popouiai. Ta ibeta gid, “Gimi aoatai ngan saoa danga nakado ngan gimi? 13Gimi aoatoato gau eaba paoatainga aea ga Maron, eine tutui, ngansa gau tota bedaoa. 14 e  Gau ami Maron ga eaba paoatainga aea, tota oangga gau nasigiri aemi ne, gimi pade manta asisigiri aemi pol ngan gimi toa labone ga ila. 15 f  Ngansa gau napasolan kadonga toa ne pagimi, ta nakim gimi ala ta akado lalaede mambe gau nakado ngan gimi. 16 g  Nakeo tautaunga pagimi, paeaeanga irangrang ngan iasal aea maron mao. Be eaba ato aea iasal aea madidnga toa isula ei oa mao pade. 17Labone gimi aoatai kemi ngan kadonga toa ne ipu, tota oangga anasnasi, kemi tau ngan gimi.

18 h  “Gau nakeo ngan gimi toa ngada ne mao. Panua sapadua nasio, eine naoatai ngan gid. Be Deo ele laulau aea posanga ga iuot tautaunga bedane, ‘Eaba ian annga toman ngan gau, ei ga isoa iae ta iuad gau.’

19 i  “Patautene nakeo pagimi motean ngan kadonga toa ne iuot. Ta muriai oangga iuot, gimi ga lolomi matua mambe Gau eine Ei. 20 j  Nakeo tautaunga pagimi, oangga eaba eta itin igelgel ngan badanga eaba sai toa nasula ei, eine ibada gau pade. Be eaba sai toa ibada gau, eine ibada gau kekelegau mao, be ibada Eaba toa isula gau pade.”

Iudas ila ngan dolnga Iesusga idae aea isat bagedeai

(Mateus 26.20-25 ga Markus 14.17-21 ga Lukas 22.21-23)

21Iesus ikeo bedaoa ga kus ta inaman mambe ilolo kemi mao ta iuaoa ngan posanga bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, ede ngan gimi ga idol gau ga nadae ag isat bagedeai.”

22Be ele aluagau matad inono pol ngan gid, be lolod ede ga ede ngansa tiuatai ngan eaba sai toa iposaposa ngan oa mao. 23Be ede ngan gid aluagau eine eaba toa Iesus ikimkim ei tau. Ei imamado boloma tau ngan Iesus toa isaleai oa. 24Ta Saimon Petrus imata inono ei ta ilabora but ga but ngan keonga pan bedane, “Beta ei, sai toa.”

25Io, aluagau toa oa ikepa ga ila pan Iesus ta idol ilabora ga idae igogoeai ta ibeta ei, “Maron, sai toa?”

26Ta Iesus ikeo, “Annga ilia ga oaine eine ga nagasi ga idudunga ngan sul, ga kus ta nabada pan. Eine eaba tota eko.” Idio ta igasi annga ilia toa oa ga idudunga ngan sul ta ibada pan Iudas, Saimon Iskariot inat. 27 k  Muriai ngan Iudas ian annga ilia toa oa, Satan idudunga iloleai.

Ta Iesus ikeo pan Iudas, “Saoa danga eao oangga kado, kado manmanae.”
28Be eaba eta toa popouiai oa iuatai ngan posanga ipu toa Iesus iposa pan ngan oa mao. 29Be Iudas ei eaba imariala ngan Iesus masin led apou. Ta edengada ngan gid tiadi mambe Iesus isula ei ngan olnga saoa danga tikim ngan eaneannga toa oa, mao be ibada luanga eta ga ila pagid panua lululunga ad. 30Io, Iudas ian annga ilia toa oa ga kus, tota iuot ga ila, be tibur bong.

Iesus ibada apu pau edepagid ele aluagau

31 l  Iudas ila ga kus ta Iesus ikeo, “Labone Eaba Inat ibada edaeda kapei. Ga pade, Deo ibada edaeda kapei ngan Eaba Inat ele naurata. 32 m  Ta oangga Deo ibada edaeda kapei ngan Eaba Inat ele naurata, eine Deo ga isoa Eaba Inat ieda ngan ei ele naurata pade. Be eine ga ikado manmanae.

33 n  “Leg gergeu, gau ga namado toman ngan gimi mole tau mao. Gimi ga ailo gau. Ta posanga toa nakeo pagid Iuda mugaeai, eine nakeo lalaede pagimi ga bedane: Ngan tibur toa gau nala ngan, eine irangrang ngan gimi anam toa patautene mao.

34 o  “Apu pau ede gau nabada pagimi ga bedane: Manta lolomi ikimkim pol ngan gimi. Akado bedane lalaede mambe gau lolog ikim gimi. 35Kadonga kimnga aea manta ienono rabu ngan gimi. Ta ngan kadonga toa ne, gid panua toa ngada ne ga tiuatai kemi mambe gimi gau leg aluagau.”

Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao

(Mateus 26.31-35 ga Markus 14.27-31 ga Lukas 22.31-34)

36Be Saimon Petrus ibeta ei, “Maron, eao ga la sida?”

Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Ngan tibur toa nala ngan ne, irangrang ngan eao nasi gau labone mao. Be muriai ga eao nasi gau ta la ngan.”

37Ta Petrus ibeta ei pade, “Maron, ikamado ga narangrang ngan nanasi go labone mao? Gau ga namate ngan luanga go pade!”

38Be Iesus ikeo, “Tautaunga eao ga mate ngan luanga gau? Nakeo tautaunga pago, kokako ga itang maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.”

Copyright information for `BCH