a15.2Mt 3.10
b15.6Mt 7.19, 13.42
c15.8Mt 5.16
d15.10Ins 14.15, 1Io 2.5
e15.12Ins 13.34
f15.13Ins 10.11, 1Io 3.16
g15.14Mt 12.50
h15.17Ins 13.34
i15.19Ins 17.14
j15.20Ins 13.16
k15.23Lu 10.16
l15.25Sng 35.19, 69.4
m15.26Ins 14.26

John 15

Iesus eine abei oain tautaunga

1Iesus ikeo pade bedane, “Gau eine abei oain tautaunga, be dadanga itama eine gau Tamag. 2 a  Abei iboga isaoa ngan gau toa itautau mao, eine iket ga iduaea, be iboga isaoa toa itautau pidaede, eine isalud idanga etangada ta itautau iuot busa. 3Be gimi mambe abei iboga toa isalud ga iuot kemi na. Ngansa posanga toa nakado pagimi, eine ikado ga aot kemi. 4Manta atoi gau, ta gau ga natoi gimi. Abei iboga eta irangrang ngan itautau sapaean mao. Manta itoi itna ta itautau. Toa bedaoa pade ngan gimi. Oangga gimi atoi gau mao, eine ga lemi naurata itautau mao pade.

5“Gau abei oain, be gimi ibogaboga. Oangga sai itoi gau ga gau natoi ei, eine ga itautau busa. Ngansa oangga gimi atnan gau, irangrang ngan akado danga eta mao. 6 b  Oangga sai itoi gau mao, ei mambe abei iboga toa titado ga iduaea. Ibogaboga bedane eine imalai ga imisi, ta tisuk ga kus ta titun. 7Oangga gimi atoi gau, ga leg posanga ienono pagimi, goibe abeta ngan saoa danga ta gimi ga abada. 8 c  Manta lemi naurata itautau iuot busa ta ipasolan mambe gimi gau leg aluagau tautaunga. Toa bedaoa ta Tamag ga ibada edaeda kapei.

9“Gau lolog ikim gimi, lalaede mambe Tamag ilolo ikim gau. Manta amamado ngan leg kimnga. 10 d  Oangga anasnasi leg apu, eine ga amamado ngan leg kimnga, lalaede mambe gau nanasi Tamag ele apu ga namamado ngan ele kimnga. 11Nakado gid posanga toa ne pagimi ngansa nakim leg tingelgel ienono pagimi, ta lemi tingelgel toa ne ga ila iuot lai. 12 e  Gau leg apu eine ga bedane: Manta akimkim pol ngan gimi, lalaede mambe gau nakimkim gimi. 13 f  Oangga sai ikimkim iuaeoae ta ilongean ei ga imate ngan luanga gid, ele kadonga kimnga aea toa ne iuot kapei tau. Kimnga eta pade irangrang ngan iasal kimnga toaine mao. 14 g  Be oangga anasnasi leg apu, gimi eine oaeoaeg. 15Mugaeai ga inam, naoatoato gimi leg paeaeanga, be labone mao. Eine ngansa paeaeanga iuatai ngan aea maron ele naurata mao. Be labone naoato gimi oaeoaeg, ngansa posanga toa ngada ne nalongo pan Tamag, eine napaoatai gimi ngan na. 16Gimi asio gau mao. Be gau nasio gimi ta nadol gimi ga ala ta akado naurata ga itautau iuot. Be lemi naurata itautau toa ne ga ienono toa bedaoa ga ilalala ga ila. Be saoa danga gimi abeta Tamag ngan gau edag, ei ga ibada pagimi. 17 h  Gau leg apu eine ga bedane: Akimkim pol ngan gimi.”

Panua tanoeai adga timan gid aluagau ad isat

18Iesus ikeo pade bedane, “Oangga panua tanoeai timan ami isat, manta aoatai kemi mambe mugaeai timan gau ag isat pade. 19 i  Oangga gimi panua tanoeai ami, eine gid panua tanoeai ad ga tikim gimi. Be tautaunga gimi tanoeai ami mao. Gau nasio gimi ta adio rol ngan gid panua tanoeai ad, ta ngan ipu toaine timan ami isat. 20 j  Matami nanan posanga nakado pagimi ga bedane, ‘Paeaeanga eta irangrang ngan iasal aea maron mao.’ Oangga tipaieiei gau, eine ga tipaieiei gimi pade. Be oangga tinasi gau leg posanga, eine ga tinasi gimi lemi posanga pade. 21Be tiuatai ngan Eaba toa isula gau ne mao, tota tikado kadonga papaeamao toa ngada ne ngan gimi, ngansa lolomi matua ngan gau edag. 22Oangga nanam ta nakado Tamag ele posanga pagid mao, eine ga led idil eta paeamao ngan pulnga murid ngan gau mao. Be labone tirangrang ngan tikarara gid mao. 23 k  Oangga sai iman ag isat, eine iman Tamag aea isat pade. 24Mugaeai ga inam, eaba eta ikado gid uisinga mambe gau nakakado rabu ngan gid mao. Ta oangga nakado gid uisinga toa ne mao, eine led idil eta paeamao ngan pulnga murid ngan gau mao. Be labone tigera gid uisinga, ta timan gau ag isat ga Tamag aea isat pade. 25 l  Be kadonga toa ne iuot ta iparangrang posanga ede tibode ngan led apu ga bedane, ‘Gid led ipu eta mao, be timan ag isat.’

26 m  “Be ami Luanga toa Itautau Tutui, ei Eaba posanga tautaunga aea. Gau ga nasula ei ta ila pagimi. Ei inam pan Tamag. Ta oangga ei inam, eine ga ipaola posanga ngan gau. 27Be gimi pade ga apaola posanga ngan gau, ngansa gimi amamado toman ngan gau toa mugaeai ga inam.

Copyright information for `BCH