a16.2Mt 24.9, Lu 6.22, Ins 9.22
b16.3Ins 15.21
c16.7Ins 14.16
d16.11Ins 12.31
e16.121Ko 3.1-2
f16.16Ins 14.19
g16.23Mt 7.7
h16.27Ins 14.21, 23
i16.32Mt 26.31, 56
j16.33Ins 14.27, Ro 5.1, 1Io 5.4

John 16

1“Nakado gid posanga toa ne pagimi ngansa tinig ngan danga eta ikado ga gimi atap ngan lemi kadonga lolo matua aea mao. 2 a  Be gid ga tisuk gimi ta irangrang ngan alup toman ngan gid ngan led luma raring aea pade mao. Be ngan ado ede ga inam, sapadua tipamate gimi, eine ga tiuangga kadonga toa ne iman led tenainga ila pan Deo. 3 b  Eine ga tikado bedane ngansa tiuatai ngan gau mao ga Tamag mao pade. 4Be labone nakeo pagimi ngan gid danga toa ne. Ta oangga iuot, eine ga matami nanan mambe nakeo pagimi ngan motean. Mugaeai ga inam, nakado gid posanga toa ne pagimi mao, ngansa gau namamado toman ngan gimi.”

Itautau Tutui ele naurata

5Iesus ikeo pade bedane, “Teta pade gau nala pan Eaba toa isula gau, be eta ngan gimi ibeta gau ngan nala sida mao. 6Be nakado gid posanga toa ne pagimi, ta labone lolomi isat kapei. 7 c  Be nakeo tautaunga pagimi, gau natnan gimi ngan lemi kemi aea. Gau manta nala, ngansa oangga nala mao, eine ami Luanga toa Itautau Tutui ga ila pagimi mao. Be oangga nala, eine ga nasula ei ga ila pagimi. 8Ta oangga inam, ei ga igal gid panua tanoeai lolod ngan led kadonga sasat, ga led pakakanga ngan nasinga kadonga tututui, ga ngan led selelenga sapaean. 9Ei ga igal lolod ngan led kadonga sasat, ngansa lolod matua ngan gau mao. 10Be ei ga igal lolod ngan led pakakanga ngan kadonga tututui, ngansa gau nala pan Tamag, ta gimi ga agera gau pade mao. 11 d  Be ei ga igal lolod pade ngan led selelenga sapaean, ngansa eaba paeamao toa imugamuga ngan tano toa ne, Deo irau posanga motean ngan aea panasnga.

12 e  “Gau leg posanga busa maitne ngan keonga pagimi, be patautene irangrang ngan laborami ibada mao. 13Be oangga Eaba posanga tautaunga aea toa Itautau Tutui inam, ei ga ipanasi gimi ngan posanga tautaunga toa ngada ne. Ngansa ei ga inasi ele kimnga mulian ngan kadonga posanga mao. Be ei ga iposa ngan saoa danga ilongo, ga ipalongo gimi ngan saoa danga ga iuot muriai. 14Be ei ga isoa gau edag ga idae, ngansa ei ga ibada posanga togau ta ipalongo gimi ngan. 15Danga toa ngada ne ton Tamag, eine gau togau. Tota nakeo ga Itautau Tutui ga ibada saoa posanga inam pagau, ta ipalongo gimi ngan.”

Gid aluagau led lolo isateine ga ipul ei ga iuot tingelgel

16 f  Iesus ikeo pade bedane, “Teta pade gimi ga agera gau mao. Be teta pade ga kus ta agera gau pade.”

17Ta ele aluagau tibeta pol ngan gid, “Ele posanga toa ne ipu madongan ta ikeo ga teta pade tagera ei mao, be teta pade ga kus ta tagera ei pade? Ga pade ikeo ga, ‘Gau nala pan Tamag,’ be posanga toa ne ipu madongan?” 18Idio ta tikeo, “Ele posanga idil toa ne, ‘Teta pade,’ eine ipu madongan? Taoatai ngan saoa danga iposaposa ngan mao.”

19Be Iesus iuatai mambe tiuangga tibeta ei ngan posanga idil toa ne ta ikeo pagid, “Patautene nakeo ga teta pade gimi ga agera gau mao, be teta pade ga kus ta agera gau pade. Gimi abetabeta pol ngan gimi ngan posanga idil toa ne, na? 20Nakeo tautaunga pagimi, gimi ga atangtang ga matami isul isulug, be gid panua tanoeai ad ga tinid igelgel. Gimi ga lolomi isat, be lemi lolo isat toa ne ga ipul ei ga iuot tingelgel. 21Matami nanan, taine iuangga ipopo gergeu, ei ilolo ede ga ede ngansa ele ado poponga aea ta iuot. Be oangga ipopo gergeu ga kus, tota imata sapian aea kadonga kulupu toa oa, ngansa itin igelgel ngan ipopo gergeu pau ga isulug ngan tano toa ne. 22Toa bedaoa pade ngan gimi. Patautene lolomi isat, be gau ga nagera gimi pade. Ta gimi ga tinimi igelgel. Be irangrang ngan eaba eta ipalakaukau lemi tingelgel toa ne mao. 23 g  Ngan ado toaiua, gimi ga abeta gau ngan danga eta mao. Nakeo tautaunga pagimi, oangga abeta Tamag ngan saoa danga ngan gau edag, eine ga ikado ngan gimi. 24Irangrang ngan labone, gimi abeta ngan danga eta ngan gau edag mao. Abeta ta abada, ta lemi tingelgel ga ila iuot lai.”

Iesus iasal eaba paeamao iura

25Iesus ikeo pade bedane, “Gau nakado gid posanga toa ne pagimi be natatado ngan oanenga itna. Be ado ede ga inam, eine ga natado oanenga itna pagimi pade mao. Eine ga nakado posanga masaeai kekelen, ta napalongo gimi ngan Tamag. 26Ngan ado toaiua, gimi ga abeta ei ngan gau edag. Be nakeo ga gau leg ipu eta ngan betanga ei ngan luanga gimi mao. 27 h  Ngansa Tamag tota ikim gimi. Ei ikim gimi ngansa gimi akim gau ga lolomi matua mambe gau nanam pan Deo. 28Mugaeai namamado pan Tamag ga kus ta nasulug ga nanam tanoeai. Be labone natnan tano toa ne ta naluagau mulian pan Tamag.”

29Ta ele aluagau tikeo pan, “Ega, patautene eao kado posanga masaeai, be tado oanenga itna mao. 30Patautene gai aoatai mambe eao oatai ngan danga toa ngada ne, ta lem ipu eta ngan eaba sai ibeta go ngan posanga mao. Ngansa gai abeta go maitne, be eao keo pagai ngan saoa posanga ienono lolomaiai. Kadonga toa ne ikado gai ga lolomai matua mambe eao nam pan Deo.”

31Ta Iesus ikeo pagid, “Patautene lolomi matua? 32 i  Ega, ado ede iuangga inam, be patautene iuot, eine ga tipare gimi ta ala ngan gimi kelede kelede lemi luma. Ta gimi ga atnan gau ta nadio kekelegau. Be tautaunga nadio kekelegau mao, ngansa Tamag imamado toman ngan gau.

33 j  “Nakado gid posanga toa ne pagimi, ngansa nakim matami nanan gau ta lolomi itarui. Ngan tano toa ne, kadonga kulupulupu busa ikado ga lolomi ede ga ede. Be apamatua lolomi! Ngansa gau naeasal eaba paeamao toa imugamuga ngan tano toa ne.”

Copyright information for `BCH