b20.9PA 2.24-32, 1Ko 15.4
c20.14Lu 24.16, Ins 21.4
d20.17Ro 8.29, Ibr 2.11-12
e20.20Ins 16.22, 1Io 1.1
f20.23Mt 16.19
g20.291Pe 1.8
h20.31Ins 3.15, Ro 1.17, 1Io 5.13

John 20

Iesus idae mulianngan ele matenga

(Mateus 28.1-8 ga Markus 16.1-8 ga Lukas 24.1-12)

1Gaga itakai ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, ta Maria Makdala aea ila dengaeai be tibur dodom maitne. Ila ta igera pat kapei toa ipakala denga iaoa ienono imuliai mao. 2Tota ilado ga ila pan Saimon Petrus ga aluagau ede pade toa Iesus ikimkim ei, ta ikeo, “Tibada Maron ipat dengaeai ga ila o. Be gai aoatai ngan tidol ipat sida mao!”

3Io, tota Petrus ga aluagau toa ede pade oa tila dengaeai. 4Gisirua tiladlado ga tila, be aluagau ede pade ilado ga iasal Petrus ta imuga dengaeai. 5Ta italolo ga idudunga dengaeai ta igera malo toa timol ngan Iesus ipat ienono, be ei idudunga mao. 6Ga kus ta Saimon Petrus ilado muriai ga inam ta isalasala ga idudunga denga iloleai. Ta igera gid malo ienono. 7Ga igera malo ede pade toa timol Iesus ilabora ngan. Be malo toa oa ienono toman ngan malo padengada mao. Ienono rol ngan tibur ede pade, be mambe eaba ede ikop
20.7Posanga idil toa neikop ipu ede pade ngan posanga Grik eineipol.
.
8Tota aluagau ede pade toa imuga dengaeai, ei pade idudunga ta igera ga ilolo matua. 9 b  Tautaunga Deo ele laulau ikeo ga Iesus manta idae mulian ngan ele matenga, be ngan ado toaiua, gid aluagau tiuatai ngan maitne.

10Ta gid aluagau tiluagid mulian tuangai.

Maria Makdala aea igera Iesus

(Mateus 28.9-10 ga Markus 16.9-11)

11Maria imadid gaot ngan denga ta itangtang. Ei itangtang maitne be italolo ga idudunga dengaeai. 12Ta igera anggelo rua be led danga sisid bodbode. Gid timamado ngan tibur toa mugaeai Iesus ipat ienono ngan, ede pan ilabora be ede pade pan iae.

13Ta tibeta ei, “Taine, eao tangtang ngan saoa?”

Ta ikeo pagisirua, “Tibada ag Maron ipat ga ila, be naoatai ngan tidol ei sida mao.”
14 c  Ei ikado posanga toa oa ga kus ta ipul ei pan imur ta igera Iesus imadmadid. Be ei iuatai mambe eaba toa oa Iesus mao.

15Ta Iesus ikeo pan bedane, “Taine, eao tangtang ngan saoa? Eao iloilo sai?”

Be ei iuangga eaba toa oa imariala ngan dadanga ta ikeo pan bedane, “Eaba, oangga eao bada ei ga ila, keo pagau ngan eao dol ei sida, ta gau ga nala nabada ei.”

16Ta Iesus iposa ngan gid linged bedane, “Maria.”

Io, Maria ipul imata ga ila pan ta iposa ngan gid linged ngan posanga Ibru bedane, “Rabonai!” (Posanga toa ne ipu ga bedane, “Eaba paoatainga am.”)

17 d  Ta Iesus ikeo pan, “Eao sibo gau padam, ngansa nadae ga nala pan Tamag maitne. Be la pagid oaeoaeg ta palongo gid ta keo ga gau ga nadae ga nala pan Tamag ga gimi Tamami. Ei gau ag Deo ga gimi ami Deo pade.”

18Io, Maria Makdala aea ila ta ipalongo gid aluagau bedane, “Gau nagera Maron!” Ga ipalongo gid ngan posanga toa Iesus ikeo pan ngan pade.

Gid aluagau tigera Iesus

(Mateus 28.16-20 ga Markus 16.14-18ga Lukas 24.36-49)

19Gid aluagau timataud gid madidnga togid Iuda ta tisaisai led luma aea atama ta tidio timamado gadudunga. Be bong ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, Iesus inam ta imadid rabu ngan gid ta ikeo, “Lolomi itarui!” 20 e  Ikeo bedaoa ga kus ta ipasolan ibage ga ikarkare pagid. Tota gid aluagau tinid igelgel ngan geranga Maron.

21Ta Iesus ikeo pagid pade bedane, “Lolomi itarui. Gau nasula gimi ga ala, lalaede mambe Tamag isula gau.” 22Io, ikeo bedaoa ga kus ta iuso iaoa uru ga idae ngan gid ta ikeo, “Abada Itautau Tutui! 23 f  Oangga gimi asamum gid panua led kadonga sasat, eine Deo pade ga isamum led kadonga sasat. Be oangga asamum mao, eine Deo ga isamum led kadonga sasat mao pade.”

Tomas igera Iesus

24Tomas toa ieda ede pade Didimus, ei ede ngan gid aluagau sangaul igegea rua, be imamado toman ngan gid ngan ado toaiua Iesus inam iuot pagid oa mao. 25Ta gid aluagau padengada tikeo pan, “Gai agera Maron o!”

Be ei ikeo pagid, “Oangga nagera tibun toa tipatoto ibage ngan oa mao, ga nadol bageg igonga ga idudunga ngan mao, ga nadol bageg ga idudunga ngan ikarkare aea tibun mao pade, eine irangrang ngan lolog matua mao ga mao tau.”

26Io, ado lima ga rua ila ga kus, ta gid aluagau timamado luma iloleai pade, be Tomas pade imamado toman ngan gid. Gid tisaisai atama ga matua, be mole mao Iesus inam ta imadid rabu ngan gid ta ikeo, “Lolomi itarui!” 27Ta ikeo pan Tomas, “Nam dol bagem igonga nene ta gera bageg. Be bagem inam ta dol ga idudunga ngan karkareg aea tibun. Lolom ruangada mao. Manta lolom matua.”

28Ta Tomas ikeo pan, “Eao ag Maron ga ag Deo!”

29 g  Ta Iesus ikeo pan, “Eao gera gau ta lolom matua na? Be kemi tau ngan gid panua toa tigera gau mao be lolod matua.”

Laulau toa ne aea posanga ipu

30Iesus ikakado uisinga padengada busa iman kilala toa ele aluagau matadeai. Be gau nabode ga idae ngan laulau toa ne mao. 31 h  Be posanga toa nabode ne, eine irangrang ngan ilua gimi ta lolomi matua mambe Iesus ei Kristus
20.31Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
toa Deo Inat. Ta oangga lolomi matua bedaoa, eine ga abada madonga kemi ngan ei ieda.

Copyright information for `BCH