b21.3-6Lu 5.4-7
c21.7Mt 14.29, Ins 13.23
d21.11Lu 5.6
e21.14Ins 20.19, 26
f21.16PA 20.28
h21.19Mt 16.24-25, 2Pe 1.14
i21.20Ins 13.23-25
j21.24Ins 19.35
k21.25Ins 20.30

John 21

Aluagau lima ga rua tigera Iesus

1Ga kus ta Iesus ipasolan ei pagid ele aluagau pade toa boloma ngan liu kapei Taiberias.
21.1Liu kapei Taiberias ieda ede padeGalili.
Iuot ga bedane.
2Iesus ele aluagau ga gid ne tinam tiluplup: Saimon Petrus, ga Tomas toa ieda ede pade Didimus, ga Nataniel toa tuanga Kena aea ngan tibur kapei Galili, ga Sebedi inat rua, ga aluagau rua pade ton Iesus. 3 b  Ta Saimon Petrus ikeo pagid, “Gau nala natado puo.”

Ta tikeo pan, “Gitaingada tala.” Tota tidae oagaeai ga tila, be bong dodol toaiua tibada ia eta mao.

4Be gaisala rumaruma ngan ado sae, Iesus inam ta imadid labiai. Be ele aluagau tiuatai mambe ei Iesus mao.

5Ta Iesus ibaba ga ila pagid ta ikeo, “Gergeu, gimi abada ia etangada pade, mao mao?”

Ta tikeo ga, “Mao.”

6Ta ikeo pagid, “Atado lemi puo ga isulug oaga isaleai iadag ngan bagemi oatai, ta abada ia etangada.” Io, tota titado puo ga isulug, be tibada ia busa tau ta urad ngan dadanga puo ga idae mao.

7 c  Tota aluagau toa Iesus ikim ei tau ikeo pan Petrus bedane, “Eine Maron.” Be Saimon Petrus ilongo mambe eiua Maron, ta idol mulian ele pononga gaot aea ta ikaukau irabu aea pus, ngansa mugaeai itil ele danga sisid ngan kadonga naurata. Ga kus ta idug ga isulug liuiai ta iaoal ga idae labiai. 8Be gid aluagau padengada toa oagaeai oa tiuodeode ga tidudunga. Be tiuona puo toa ia iuon ngan. Tibur toa oa aluai ngan lab mao, aea maraoa mambe leoa sangalima. 9Tinam tidae labiai ga kus ta tigera dinga ianean ngan asaso be ia toman ngan bret ienono gadae ngan.

10Ta Iesus ikeo pagid, “Ia toa abada patautene, abada etangada ga inam.”

11 d  Tota Saimon Petrus idae oagaeai ta iuona puo ga idae labiai. Puo iuon ngan gid ia kapeipei, be krak eta mao. Ia toa oa idaba iuot buno ede sangalima igegea tol (153). 12Ta Iesus ikeo pagid, “Anam aean annga gaisala aea.” Be eta ngan gid aluagau irangrang ngan ikado ele pespes ngan betanga ei mambe ei sai mao. Gid tiuatai mambe ei Maron. 13Iesus ila dingaeai ta ibada bret ta ibada ga ila pagid. Be ikado lalaede pade ngan ia. 14 e  Eiua patol aea ngan Iesus ipasolan ei pagid ele aluagau, muriai ngan idae mulian ngan ele matenga.

Iesus ipamatua Petrus ilolo

15Iesus asingada ele aluagau tian ga kus ta ibeta Saimon Petrus bedane, “Saimon, Ioanes inat, eao kim gau kapei tau ga easal oaeoaem padengada led kimnga?”

Ta Petrus ikeo, “Be. Maron, eao oatai mambe gau nakim go.”

Ta Iesus ikeo, “Matam bada leg sipsip gereirei ngan ad annga.”

16 f  Io, Iesus ibeta ei pade bedane, “Saimon, Ioanes inat, lolom ikim gau na?”

Ta ikeo, “Be. Maron, eao oatai mambe nakim go.”

Ta Iesus ikeo, “Mariala ngan leg sipsip.”

17Io, Iesus ibeta ei patol aea bedane, “Saimon, Ioanes inat, eao kim gau?”

Be Petrus ilolo isat ngansa Iesus ibeta ei patol aea bedane, “Eao kim gau?” Ta ikeo, “Maron, eao oatai ngan danga toa ngada ne. Eao oatai mambe gau nakim go.”

Ta Iesus ikeo pan, “Matam bada leg sipsip ngan ad annga.
18Nakeo tautaunga pago, ngan ado toaiua eao iriau maitne, eao kaukau rabum ngan am pus
21.18Posanga idil toa ne,kaukau rabum ngan am pus, ipu ede pade ngan posanga Grik bedane:lem madonga ienono eao bagemeai.
ta lalala alele ngan tibur isaoa eao kim. Be muriai oangga eao eaba kapei, eao ga paoatan bagem ta eaba ede pade ga ikaukau rabum ta ibada go ga la ngan tibur toa eao kim la ngan mao.”
19 h  Be Iesus ikeo bedaoa ngan paolanga posanga ngan matenga isaoa ei ga isoa Deo ieda ngan. Ga kus ta ikeo, “Nam nasi gau.”

Ioanes eine aluagau toa Iesus ikim ei tau

20 i  Be Petrus ipul ei ta igera aluagau ede pade toa Iesus ikim ei tau, ilalala ga inasnasi gid. Aluagau toa oa, rabu ngan led eaneannga mugaeai, idol ilabora ga idae Iesus igogoeai ta ibeta ei, “Maron, sai ga idol go ga dae am miri itamatama bagedeai?” 21Be Petrus igera ei ta ibeta Iesus, “Maron, be eaba toa ne madongan?”

22Ta Iesus ikeo pan, “Oangga nakim ei imamado ga irangrang ngan naluagau mulian, eine danga togo mao. Eao nam nasi gau.” 23Tota posanga iuasasa rabu ngan gid iaoa kelede ton Kristus mambe aluagau toa oa irangrang ngan imate mao. Be Iesus iposa eta pan Petrus ngan eaba toa oa ele matenga mao. Ikeo ga bedane, “Oangga nakim ei imamado ga irangrang ngan naluagau mulian, eine danga togo mao.”

24 j  Be aluagau toa ipaola posanga ngan gid danga toa ne ga ibode, eine gau tota eko. Be gai aoatai mambe posanga toa napapaola ne tautaunga.

25 k  Be Iesus ikado danga padengada busa. Ta oangga tabode ninipunga ngan danga kelede kelede ga idae ngan laulau, eine tibur toa ngada ne tanoeai ga iuon ngan laulau kekelen, ta tibur eta pade ngan aea dolnga mao.

Copyright information for `BCH