a3.1Ins 7.50, 19.39
b3.3Mt 18.3, 1Pe 1.23
c3.5Ese 36.25-27
d3.6Ins 1.13
e3.14Ins 8.28, 12.32-34
g3.15Ins 20.31
h3.16Ins 3.36, 10.28, Ro 5.8, 8.32, 1Io 4.9-10
i3.17Lu 19.10
j3.18Ins 5.24
k3.19Ins 1.5, 9, 8.12
l3.22Ins 4.1-2
m3.28Mt 11.10, Ins 1.20
o3.31Ins 8.23
p3.32Ins 3.11
q3.35Mt 11.27, Ins 5.20
r3.36Ins 3.16-18, 1Io 5.12

John 3

Iesus ipaoatai Nikodemus

1 a  Be eaba ede Parisi aea ieda Nikodemus imamado. Ei madidnga kapei ede togid Iuda. 2Eaba toa ne ila pan Iesus bong ta ikeo pan bedane, “Eaba paoatainga am, gai aoatai mambe Deo isula go ga nam mambe eaba paoatainga aea. Ngansa irangrang ngan eaba eta sapaean ikado gid uisinga iman kilala mambe eao kakado ne mao. Be oangga Deo imamado toman ngan ei, ta io.”

3 b  Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Naposa tautaunga pago, oangga sai aea poponga parua aea mao, irangrang ngan ibada madonga Deo ibageai mao.”

4Ta Nikodemus ikeo pan, “Oangga eaba iuot eaba kapei, eine ga tipopo ei pade madongan? Irangrang ngan idudunga itna iapai, ta ipopo ei pade?”

5 c  Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Nakeo tautaunga pago, oangga eaba eta aea poponga ngan eau kekelen, be ngan Itautau Tutui mao, eine ga irangrang ngan ibada madonga Deo ibageai mao. 6 d  Saoa danga eababa tipapot eine danga togid eababa, be saoa danga Itautau Tutui ipapot, eine danga ton Itautau Tutui. 7Eao kamado kakrik ngan gau nakeo ga gimi manta ami poponga parua aea? 8Somisomi rai ilele ga inam ta ila ngan tibur isaoa ikim ila ngan. Ta eao longo ele tandanga, be oatai ngan inam sida mao ga ila sida mao pade. Be Itautau Tutui ele naurata tota bedaoa. Gimi agera ngan matami mao, be ikakado gid panua ga tiuot pau.”

9Ta Nikodemus ibeta ei bedane, “Gid danga toa ne irangrang ngan iuot madongan?”

10Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Eao eaba paoatainga am togid Israel, be oatai ngan gid danga toa ne mao? 11Nakeo tautaunga pago, gai aposa ngan saoa danga gai aoatai ngan, ga apalongo ngan saoa danga gai agera, be lolomi matua ngan lemai posanga mao. 12Gau naposa pagimi ngan danga tanoeai aea, be lolomi matua ngan mao. Ta oangga nakeo pagimi ngan danga buburiai aea, eine ga lolomi matua ngan madongan? 13Mugaeai ga inam, eaba eta idae ga ila buburiai mao. Be Eaba Inat toa isulug buburiai ga inam, ei kekelen idae ga ila ta irangrang ngan iaoa inasi ngan. 14 e  Lalaede mambe Moses ipakantutu mota aea namer ga idae ngan abei ngan tibur modamodanga mugaeai
3.14Mugaeai mota papaeamao tingotngot gid Israel ngan tibur modamodanga, be Deo ikeo pan Moses ngan ikado mota aea namer bras, ta oangga sai imata inono mota toa oa, eine itin iuot kemi. Gera posanga ngan Nam 21.4-9.
, eine ga tipakantutu Eaba Inat toa bedaoa pade.
15 g  Toa bedaoa ta sapadua lolod matua ngan ei, gid ga tibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila.

16 h  “Ngansa Deo ilolo ikim tau panua toa ngada ne tanoeai, ta ilongean Inat toa kelede oa, ta oangga sai ilolo matua ngan ei, eine ga irangrang ngan iduaea mao. Be ei ga ibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 17 i  Ngansa Deo isula Inat ga inam tanoeai ngan panasnga gid panua mao. Be isula ei ga inam ngan badanga gid mulian. 18 j  Oangga sai ilolo matua ngan ei, eine ga imadid ngan posanga mao. Be sai ilolo matua ngan ei mao, Deo irau posanga motean ngan aea panasnga na. Ngansa ei ilolo matua ngan Deo Inat toa kelede ne ieda mao. 19 k  Ngan ipu ga oaine ta Deo ipamadid gid ngan posanga. Ngansa ele taranga isulug ga inam tanoeai na, be gid panua tikim tau madonga dodom aea. Be tikim Deo ele taranga mao, ngansa gid led kadonga papaeamao. 20Ngansa panua toa ngada ne tikakado kadonga papaeamao, gid timan taranga aea isat, ta tinam tiuot ngan taranga mao. Ngan kado ta led kadonga iuot masaeai. 21Be oangga sai inasi posanga tautaunga, ei inam idudunga ngan taranga, ta irangrang ngan gid panua tigera kemi mambe saoa danga ei ikakado, eine ikado ngan Deo iura.”

Ioanes Paliliunga aeaiposa ngan Iesus ei sai

22 l  Ga kus ta Iesus asingada ele aluagau tila ngan tibur kapei Iudea. Be toa eoa idio imamado toman ngan gid ta ipaliliu gid panua. 23Be Ioanes pade ipaliliu gid panua ngan tibur ieda Ainon boloma ngan tuanga Salim. Ngansa tibur toa oa aea eau busa, ta gid panua tilagalaga pan ngan badanga paliliunga. 24Be ngan ado toaiua, Ioanes idudunga ngan luma panasnga aea maitne. 25Idio ta aoa kaukau iuot rabu ngan gid aluagau ton Ioanes ga eaba ede Iuda aea. Gid aoad isokangai ngan apu aea nasinga ngan sigiringa tinid aea muk. 26Ga kus ta tila pan Ioanes ta tikeo, “Eaba paoatainga am, eaba toa mugaeai imamado toman ngan eao ngan eau Iordan isal iadag toa eao paola posanga ngan ei, ei tota ipaliliu gid panua, be panua toa ngada oa tilagalaga pan.”

27Ta Ioanes ikoli led posanga bedane, “Irangrang ngan eaba ibada danga eta sapaean mao. Manta Deo toa imamado buburiai oa ibada pan. 28 m  Be gimi alongo posanga nakeo ngan gau mulian mugaeai ga bedane, ‘Gau Kristus
3.28Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
mao. Be Deo isula gau ta namuga ngan ei.’
29Ngan eaneannga oainga aea, eaba toa iuai taine, ei kekelen ieda kapei, ngansa ei taine toa oa iadaoa. Be eaba oainga aea ele aluagau imadmadid boloma ta itin igelgel ngan longonga ilinge. Tota leg tingelgel toa ne ila iuot lai. 30Eaba toa oa manta ieda iuot kapei, be gau edag isulug gadio.

31 o  “Eaba isulug buburiai ga inam, ei gadae ngan danga toa ngada ne. Be eaba imamado tanoeai, ei eaba tanoeai aea ta iposaposa ngan gid danga tanoeai aea. Be eaba isulug buburiai ga inam, ei gadae ngan danga toa ngada ne. 32 p  Ei ipaola posanga ngan saoa danga igera ga ilongo, be eaba eta ilolo matua ngan ele posanga mao. 33Be oangga sai ilongo ga ikisi matua ele posanga, eine ipasolan mambe Deo ei eaba posanga tautaunga aea. 34Ngansa eaba toa Deo isula ei ga inam ne, ei ikakado Deo ele posanga. Ngansa Deo ibada Itautau Tutui kautede ga ila pan mao. Eine Itautau Tutui ienono pan kapei tau. 35 q  Deo Tamada ikim tau Inat, ta idol danga toa ngada ne ga idae ibageai. 36 r  Oangga sai ilolo matua ngan Inat, ei ibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. Be oangga sai inasi Inat ele posanga mao, ei irangrang ngan ibada madonga kemi somisomi mao. Eine Deo ga ilolo bake ngan ei ta ipanas ei.”

Copyright information for `BCH