b6.15Ins 18.36
c6.27Ins 6.48-58
d6.291Io 3.23
e6.30Mt 16.1, Ins 2.18
f6.31IM 16.4, 14-15, Nam 11.7-9, Neh 9.15, Sng 78.24
h6.35Ins 4.14
i6.39Ins 10.28-29, 17.12
j6.42Mt 13.55
k6.44Ins 6.65
l6.45Ais 54.13
m6.46Ins 1.18
n6.47Ins 3.15-16
o6.48Ins 6.32, 58
q6.571Io 3.24
r6.64Ins 13.11
s6.65Ins 6.44
t6.68-69Mt 16.16

John 6

Iesus ipanpanua bunoringring lima ad annga

(Mateus 14.13-21 ga Markus 6.30-44 ga Lukas 9.10-17)

1Idio ga muriai, ta Iesus iuore ga ila ngan liu kapei Galili isal iadag. (Liu toa ne ieda ede pade Taiberias.) 2Be ipom kapei tinasi ei ngansa tigera gid uisinga toa ei ikakado ngan keminga gid dibala. 3Idio ta Iesus idae ga ila bereoeai ta idio imado toman ngan ele aluagau. 4Ngan ado toaiua, gid Iuda led eaneannga Pasova aea imata boloma.

5Be Iesus imata idae ta igera ipom kapei tingata ei ga tinam, ta ibeta Pilip bedane, “Gita ga taol annga sida ngan ipom toa ne tian?” 6Ei ikado posanga toa ne ngan tobanga Pilip. Be ei iuatai ngan saoa danga ei ga ikado.

7Ta Pilip ikoli ele posanga bedane, “Oangga tatado pat silva buno rua
6.7Ngan ado toaiua, oangga panua naurata ad tikeo ga tibadapat silva buno rua, eine ga tiboko mambe taiko lima ga tol.
ngan olnga ad annga, eine ga irangrang ngan gid ipom toa ne tian kautede kautede mao.”

8Be ele aluagau ede ieda Andreas toa Saimon Petrus itar kakau idae ta ikeo, 9“Gergeu aranga ede ta imamado ne. Ei aea ia rua toman ngan bret lima tikado ngan bali plaoa. Be annga kautede bedane ga iparangrang gid ipom toa ne madongan?”

10Ta Iesus ikeo, “Akeo pagid ipom ta tidio timado.” Be tibur toa oa aea purup kemikemi ngan madonga. Ta gid toa ngada oa tidio timado. Be gid arangaranga kekelegid dabad iuot bunoringring lima. 11Idio ta Iesus ibada bret toa oa ta iposa kemi pan Deo ngan. Ga kus ta ipota ga ila pagid ipom toa timamado oa. Ta ikado bedaoa ngan ia pade. Ta gid toa ngada oa tibada ga irangrang ngan led kimnga.

12Gid toa ngada oa tian ga apad isum. Ga kus ta ikeo pagid ele aluagau bedane, “Abada mulian annga ilialia, ngan kado ta etangada iduaea sapaean.” 13Io, annga ilialia toa iuot ngan bret lima oa, ele aluagau tigou mulian ta tinonoi ngan karei sangaul ga igegea rua.

14Be gid panua tigera uisinga toa Iesus ikado ta tikeo, “Deo ikeo ngan sulanga eaba ede ga inam tanoeai ngan badanga iaoa. Tautaunga ei eaba tota nene!” 15 b  Be Iesus iuatai mambe gid tiuangga tiluku ei ta tidol ei ga iman ad maron kapei. Tota itnan gid ga tidio, be ei kekelen idae ga ila lusiai.

Iesus ilalala eau igogoeai

(Mateus 14.22-33 ga Markus 6.45-52)

16Ado ila sum ta ele aluagau tisulug ga tila liu isaleai. 17Ta tidae oagaeai ngan langa tuangai Kapernaum ngan liu isal iadag. Eine tibur dodom na. Be Iesus inam iuot pagid maitne. 18Be rai kapei iuot ta ipei ngalu ga idae. 19Be gid tiuodeode ga tila aluai tede mambe kilomita lima. Be mole mao tigera Iesus ilalala eau igogoeai ga ipaboloma led oaga. Tota timataud. 20Be ei ikeo pagid, “Amataud mao. Eine gau.” 21Tota tinid igelgel ngan badanga ei ga idae oagaeai. Be mole mao led oaga idudunga ngan lab toa tila ngan oa.

Gid ipom tilo Iesus

22Ngan ado sae, gid ipom toa timamado ngan liu isal iadag tigera mambe oaga eta pade ienono mao. Be oaga toa kelede oa Iesus ele aluagau tidae ngan ga tila o. Be tiuatai mambe Iesus idae ga ila toman ngan gid mao, be gid kekelegid tila. 23Idio ta oaga edengada togid Taiberias tidudunga boloma ngan tibur toa Maron ipan gid ipom ngan oa, muriai ngan ikado posanga kemi. 24Be gid ipom tigera Iesus eta mao ga ele aluagau mao pade, tota tidae ngan gid oaga toa oa ta tila Kapernaum ngan ilonga Iesus.

Iesus ei annga madonga kemi aea

25Idio ta tiuot pan Iesus ngan liu isal iadag ta tibeta ei, “Eaba paoatainga am, eao nam ot nene ngeda?”

26Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, gimi aean ga apami isum, ta ngan ipu toaine ailoilo gau. Be agera kemi gid uisinga toa nakado ga iman kilala oa mao. 27 c  Irangrang ngan aboko ngan badanga annga tanoeai aea toa ibudabuda ne mao. Manta aboko ngan badanga annga madonga kemi aea toa ienono somisomi. Eaba Inat ga ipan gimi ngan annga toa ne. Ngansa Itama Deo idol ieda kapei ngan kadonga toa bedaoa.”

28Ta tibeta ei bedane, “Gai ga akado mado ta akado naurata mambe Deo ikim?”

29 d  Ta Iesus ikeo pagid, “Deo ele naurata eine ga bedane: Manta lolomi matua ngan eaba toa isula ei ga inam.”

30 e  Ta tibeta ei, “Eao ga kado saoa uisinga iman kilala ta gai agera ta lolomai matua ngan eao? Eao ga kado saoa? 31 f  Matam nanan tibutibuda tian mana
6.31Mana eine annga toa Deo ikado ga itap buburiai ga isulug ta gid Israel tian.
ngan tibur modamodanga, mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane, ‘Ei ibada annga buburiai aea pagid ta tian.’”

32Ta Iesus ikeo pagid, “Nakeo tautaunga pagimi, Moses ipan gimi ngan annga buburiai aea mao. Eine gau Tamag toa ipan gimi ngan annga tautaunga buburiai aea. 33Ngansa annga toa Deo ibada ne, eine eaba toa isulug buburiai ga inam. Ta ibada madonga kemi ga ila pagid panua tanoeai.”

34Ta tikeo, “Maron, pan gai ngan annga toa na labone ga somisomi ga ila!”

35 h  Iesus ikeo, “Gau annga madonga kemi aea. Eaba sai inam pagau, eine ga irangrang ngan pitoreanei pade mao. Be eaba sai ilolo matua ngan gau, eine ga marumian ei mao pade. 36Be mambe nakeo pagimi ga ila na, gimi agera gau, be lolomi matua mao. 37Panua sapadua toa Tamag ibada ga tinam pagau, eine ga tinam pagau. Be eaba sai inam pagau, eine ga nasuk ei mao ga mao tau. 38Ngansa gau nasulug buburiai ga nanam ngan nasinga gau leg kimnga mao. Be nanam ngan nasinga Tamag ele kimnga toa isula gau ga nanam. 39 i  Tamag toa isula gau ga nanam ne, ele kimnga ga bedane: Gid panua toa ngada ne ibada ga tinam pagau, irangrang ngan eta ngan gid iduaea mao. Be gau ga napei gid mulian ngan ado muriai ga muriai tau. 40Ngansa Tamag ele kimnga eine ga bedane: Panua toa ngada ne tigera gau ga lolod matua ngan gau, gid ga tibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. Ta gau ga napei gid mulian ngan ado muriai ga muriai tau.”

41Io, gid Iuda tiririak ngansa ei ikeo bedane, “Gau annga toa isulug buburiai ga inam.” 42 j  Ta tikeo, “Eaba toa ne Iesus, Iosep inat na? Itama ga itna, taoatai ngan gid. Tota ikamado ga patautene ikeo ga isulug buburiai ga inam?”

43Be Iesus ikeo pagid, “Gimi aririak pol ngan gimi mao. 44 k  Eaba eta irangrang ngan inam pagau ngan ei ele kimnga mao. Manta Tamag toa isula gau ga nanam ne idada ilolo ta inam pagau, ta gau ga napei ei mulian ngan ado muriai ga muriai tau. 45 l  Posanga ienono ngan laulau togid panua tibada Deo iaoa ga bedane, ‘Deo ga ipapaoatai gid panua toa ngada ne.’ Panua toa ngada ne tilongo Tamag ele posanga ga tinasi, gid tinam pagau. 46 m  Eaba eta igera Tamag mao. Gau namamado toman ngan Deo ga nanam, gau kekelegau nagera ei. 47 n  Nakeo tautaunga pagimi, eaba sai ilolo matua ngan gau, ei ibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 48 o  Gau annga madonga kemi aea. 49Tibutibumi tian mana ngan tibur modamodanga, be muriai gid pade timate. 50Be annga toa isulug buburiai ga inam, labone ienono. Ta oangga eaba sai ian annga toa ne, ei ga irangrang ngan imate mao.
6.50Kado gimi aoangga Iesus ikeo ga sapadua lolod matua ngan ei, eine ga tirangrang ngan timate ngan led madonga tanoeai mao. Eine mao. Be ei iposa ngan led madonga muriai buburiai. Ta ngan ado toaiua, irangrang ngan timate mao ga ilalala ga ila.
51Gau annga madonga kemi aea toa isulug buburiai ga inam. Oangga sai ian annga toa ne, ei ga imamado kemi somisomi ga ilalala ga ila. Tautaunga, annga toa ne eine gau medamedag toa natenai ngan badanga madonga kemi ga ila pagid panua tanoeai.”

52Be gid Iuda aoad isokangai pol ngan gid ta tikeo, “Madongan? Eaba toa ne ga ipan gita ngan imedameda ta taean?”

53Ta Iesus ikeo pagid, “Nakeo tautaunga pagimi, oangga gimi aean Eaba Inat imedameda mao ga aun ising mao, irangrang ngan madonga kemi ienono pagimi mao. 54Be oangga sai ian medamedag ga iun singig, ei ibada madonga kemi somisomi. Ta gau ga napei ei mulian ngan ado muriai ga muriai tau. 55Ngansa gau medamedag eine annga tautaunga, ga singig eine danga tautaunga ununnga aea. 56Oangga sai ian medamedag ga iun singig, ei imamado pagau, ga gau namamado pan. 57 q  Tamag toa imamado somisomi ne isula gau ga nanam. Ta ngan ei iura, gau pade namamado somisomi. Ta oangga sai ian medamedag, ei ga ibada madonga kemi ngan gau urag. 58Annga toa ne isulug buburiai ga inam. Eine lalaede mambe mana toa tibutibumi tian ga timate oa mao. Oangga sai ian annga toa ne, ei ga imamado kemi somisomi ga ilalala ga ila.” 59Iesus ikado gid posanga toa ne ngan ele paoatainga ngan luma raring aea toa Kapernaum oa.

Iesus ele posangaibada madonga kemi somisomi

60Iesus ele aluagau busa tilongo ele posanga bedaoa ta tikeo, “Paoatainga ne kulupu tau! Sai ga irangrang ngan ilongo?”

61Be toa iloleai oa ei iuatai mambe ele aluagau lolod ngur ga ngur toa bedaoa. Ta ibeta gid, “Ikamado? Posanga toa ne ikado ga gimi pade lolomi itnan gau? 62Ta oangga gimi agera Eaba Inat idae mulian ga ila ngan tibur toa mugaeai imamado ngan oa, eine madongan? 63Itautau Tutui kekelen ikado ga abada madonga kemi, be eababa urad irangrang ngan ilua gimi mao. Gid posanga toa naposa pagimi ngan ne, eine inam pan Itautau Tutui ta ikado ga abada madonga kemi. 64 r  Be edengada ngan gimi, lolomi matua mao.” Iesus ikeo bedaoa ngansa sapadua toa lolod matua ngan ei mao, ei iuatai ngan toa mugaeai ga inam. Ga iuatai ngan eaba sai ga idol ei ga idae pagid aea miri itamatama bagedeai. 65 s  Iesus ikeo pade bedane, “Edengada ngan gimi, lolomi matua mao. Ta ngan ipu toaine nakeo pagimi mambe eaba eta irangrang ngan inam pagau ngan edap eta pade mao. Manta Tamag ilongean ei ga inam pagau.”

66Be ngan ado toaiua ga ila, ele aluagau busa titnan ei ga tila ta tinasi ei pade mao.

67Ta Iesus ibeta ele aluagau toa sangaul igegea rua oa bedane, “Ikamado? Gimi aoangga atnan gau ga ala pade?”

68 t  Ta Saimon Petrus ikoli ele posanga bedane, “Maron, gai ga ala pan sai pade? Eao kekelego lem posanga ibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 69Be gai lolomai matua ga aoatai kemi mambe eao Eaba Tutui ton Deo.”

70Ta Iesus ikeo, “Gau nasio gimi toa sangaul igegea rua ne, na? Be ede ngan gimi, eine eaba paeamao mambe Satan.” 71Be eaba toa ikeokeo ngan oa eine Iudas, Saimon Iskariot inat. Ei ede ngan gid aluagau sangaul igegea rua, be muriai ga idol ei pagid aea miri itamatama bagedeai.

Copyright information for `BCH