a8.5Wkp 20.10, Lo 22.22-24
b8.7Lo 17.7
c8.11Ins 5.14
d8.12Ais 49.6, Ins 1.4-9, 9.5, 12.46
e8.14Ins 5.31-32, 7.28
f8.15Ins 12.47
g8.16Ins 5.30, 8.29
h8.17Lo 19.15
i8.181Io 5.9
j8.20Ins 7.30
k8.21Ins 7.34, 13.33
l8.23Ins 3.31
n8.28Ins 3.14
p8.33Mt 3.9
q8.34Ro 6.16, 20
r8.39Mt 3.9
s8.41Ais 63.16
t8.441Io 3.8
u8.462Ko 5.21, 1Pe 2.22
v8.471Io 4.6
w8.48Mk 3.21-22
x8.51Ins 5.24
z8.58Ins 1.1

John 8

Tibada taine arala aeaga ila pan Iesus

1Be Iesus idae ga ila ngan bereo Oliv. 2Io, gaisala rumaruma ngan ado sae, Iesus ila idudunga ngan Deo ele luma aea ala pade, ta gid panua busa tila pan. Ei idio imado ta ipapaoatai gid. 3Be gid madidnga apu ad ga gid Parisi tiluku taine ede toa ikado kadonga arala, ta tibada ei ga ila imadid rabu ngan gid ipom. 4Ta tikeo pan Iesus bedane, “Eaba paoatainga am, gai agera taine toa ne ikado kadonga arala! 5 a  Be ngan Moses ele apu, ikeo ga gid taine tikado bedane, manta taraurau gid ngan pat ga timate. Be eao keo mado?” 6Be tikado posanga toa bedaoa ngan tobanga ei, ngansa tiloilo ipu eta ngan solnga ei ngan posanga.

Be Iesus imouru ga isulug, ta ibode tano ngan ibage igonga.
7 b  Io, tibetabeta ei maitne, ta Iesus idae imadid ta ikeo pagid, “Eaba sai rabu ngan gimi, oangga ele idil eta paeamao mao, goibe ei ga imuga ta itado pat ngan taine toa na.” 8Ga kus ta imouru ga isulug pade ta ibode tano.

9Be gid tilongo posanga toa oa, ta gid kelede kelede sek ga sek ga tila. Gid kapeipei timuga, be gid kakau tila muriai. Ila ga irangrang ngan Iesus kekelen idio toman ngan taine toa imadmadid rabu oa. 10Idio ta Iesus idae imadid ta ibeta ei bedane, “Taine, gid ipom toa ne sida ga tila? Eta ngan gid idio ngan panasnga go mao?”

11 c  Ta taine toa oa ikeo, “Maron, eaba eta idio mao.”

Ta Iesus ikeo, “Gau pade ga napanas go mao. Eao la, be muriai kado kadonga sasat pade mao.”

Iesus ei taranga ngangid panua toa ngada ne tanoeai

12 d  Idio ta Iesus ikeo pagid pade bedane, “Gau taranga ngan gid panua toa ngada ne tanoeai. Oangga sai inasi gau, ei ga ilalala ngan dodom mao ga mao tau. Be ei ga ibada taranga madonga kemi aea.”

13Ta gid Parisi tikeo pan bedane, “Eao rangrang ngan pasolan mambe lem posanga ne tautaunga mao, ngansa eao bebem eta ngan ipamatua lem posanga mao, be eao posaposa ngan eao mulian.”

14 e  Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Tautaunga, nakado posanga ngan gau mulian, be leg posanga toa ne tautaunga. Ngansa gau naoatai ngan gau nanam sida ga nala sida pade. Be gimi aoatai ngan nanam sida mao ga aoatai ngan nala sida mao pade. 15 f  Gimi anasi gid eababa led oatainga ta asol gau ngan posanga. Be gau nasol eaba eta ngan posanga mao. 16 g  Be oangga nasol eaba eta, eine leg posanga tautaunga, ngansa gau kekelegau nasol ei mao, be gau ga Tamag toa isula gau ga nanam ne, gairua asol ei. 17 h  Ngan gimi lemi apu, ikeo ga oangga panua rua tiposa lalaede ngan saoa danga, eine led posanga tautaunga. 18 i  Gau nakado posanga ngan gau mulian. Be eaba toa iman bebeg ta ipamatua leg posanga, eine Tamag toa isula gau ga nanam.”

19Ta tibeta ei, “Tamam toa eao posaposa ngan ne imamado sida?”

Ta Iesus ikeo, “Gimi aoatai ngan gau mao, ga Tamag mao pade. Oangga gimi aoatai ngan gau, eine ga aoatai ngan Tamag pade.”
20 j  Iesus ikado paoatainga toa oa gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, boloma ngan apou tenainga aea. Be eaba eta idol ibage ga idae ngan ei mao, ngansa ele ado imata inam maitne.

Iesus ikeo ga gid panuatirangrang ngan tila ngantibur toa ei ga ila ngan oa mao

21 k  Iesus ikeo pagid pade bedane, “Gau ga natnan gimi, ta gimi ga ailo gau, be eine ga amate ngan lemi kadonga sasat. Irangrang ngan gimi ala ngan tibur toa gau nala ngan ne mao.”

22Gid Iuda tilongo toa bedaoa ta tibeta pol ngan gid bedane, “Ikamado ga ikeo ga irangrang ngan tala ngan tibur toa ei ila ngan oa mao? Kado iuangga ipamate ei mulian?”

23 l  Idio ta ikeo, “Gimi panua gadio ami, be gau eaba gadae ag. Gimi panua tanoeai ami, be gau eaba tanoeai ag mao. 24Mambe nakeo pagimi ga ila na, gimi ga amate ngan lemi kadonga sasat. Manta lolomi matua mambe Gau eine Ei.
8.24Ipu madongan ta Iesus ikeo gaGau eine Ei? Ikeo ga ei sai? Panua busa oatainga ad tiuangga ei ikeo ga ei Deo. Gera posanga lalaede bedane ngan Ais 41.4.
Oangga lolomi matua ngan gau toa bedane mao, eine ga lemi kadonga sasat ienono ga irangrang ngan amatemate.”

25Ta tibeta ei, “Eao sai?”

Ta Iesus ikeo, “Eine nakeo pagimi matamata ga irangrang ngan patautene.
26Gau leg posanga busa ngan solsolnga gimi, be Eaba toa isula gau ga nanam, ei eaba posanga tautaunga aea. Gid posanga toa nalongolongo pan, eine napapaola pagid panua tanoeai.”

27Be gid tiuatai mao mambe iposaposa pagid ngan Itama. 28 n  Idio ta Iesus ikeo, “Oangga gimi asoa Eaba Inat ga idae,
8.28Iesus ele posanga ipu madongan ta ikeo gagimi asoa Eaba Inat ga idae? Panua busa oatainga ad tikeo ga iposa ngan ele matenga ngan abei tabala. Gera posanga ngan Ins 12.32-33.
eine ga aoatai mambe Gau eine Ei. Ga pade, gimi ga aoatai mambe nakado danga eta ngan gau leg kimnga mao, be nakado gid posanga toa ne lalaede mambe Tamag ipaoatai gau ngan.
29Eaba toa isula gau ne, ei imamado toman ngan gau, be itnan gau ga nadio kekelegau mao. Ngansa somisomi nakakado saoa danga ikado ei ga itin igelgel.” 30Io, Iesus ikado posanga toa oa, ta gid busa lolod matua ngan ei.

“Posanga tautaunga ipola gimita atnan madonga mambe paeaeanga sapaean”

31Iesus ikeo pagid Iuda toa lolod matua ngan ei bedane, “Oangga gimi anasnasi leg posanga, eine ga aman leg aluagau tautaunga. 32Ta gimi ga aoatai ngan posanga tautaunga, ta posanga tautaunga toa ne ipola gimi ta atnan madonga mambe paeaeanga sapaean.”

33 p  Ta gid tikoli ele posanga bedane, “Gai iaoa kelede pan Abraam. Mugaeai ga inam, gai aman eaba eta ele paeaeanga sapaean mao. Tota eao kamado keo ga gai ga atnan madonga mambe paeaeanga sapaean?”

34 q  Ta Iesus ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, eaba sai ikado kadonga sasat, ei iman kadonga sat ele paeaeanga sapaean. 35Gid paeaeanga sapaean timamado ngan luma toa tibokoboko ngan oa somisomi mao. Be luma itama inat imamado somisomi ga ilalala ga ila. 36Ta oangga Deo Inat ipola gimi ta atnan madonga mambe paeaeanga sapaean, eine ga amado kemi tautaunga. 37Gau naoatai mambe gimi iaoa kelede pan Abraam. Be gimi aoangga apamate gau, ngansa leg posanga idudunga lolomiai mao. 38Gau naposa ngan saoa danga Tamag ipasolan pagau. Ta lalaede toa bedaoa, gimi akado saoa danga alongo pan tamami.”

39 r  Ta tikoli ele posanga bedane, “Abraam eine gai tibumai.”

Ta Iesus ikeo, “Oangga gimi Abraam itubtub, eine ga akakado saoa danga ei ikakado.
40Be gau napaola posanga tautaunga pagimi mambe nalongo pan Deo. Ta labone gimi ailo edap ngan pamatenga gau. Abraam ele kadonga eta bedane mao. 41 s  Gimi anasi gid kadonga mambe tamami ikakado.”

Ta gid tikeo, “Gai ne budibala mao! Deo kekelen eine gai Tamamai!”

42Ta Iesus ikeo pagid, “Oangga Deo ei Tamami, eine ga lolomi ikim gau. Ngansa gau namamado pan Deo ta nanam. Gau nanam sapaean ngan gau leg kimnga mao, be ei isula gau ta nanam. 43Ikamado ga leg posanga iuot masaeai pagimi mao? Eine ngansa gimi tinimi ngan longonga leg posanga mao. 44 t  Gimi anam pan tamami toa eaba paeamao, ta aoangga anasi tamami toa oa ele kimnga. Mugaeai ga inam, ei ipapamate gid panua ga iman posanga tautaunga aea isat. Ngansa posanga tautaunga eta ienono pan mao. Posanga pakakanga eine ele naurata iuaro. Ngansa ei eaba pakakanga aea ga aleburo itama. 45Be gau leg posanga eine tautaunga, ta lolomi matua ngan gau mao. 46 u  Sai ngan gimi irangrang ngan ipasolan leg idil eta paeamao? Mao na? Tota oangga nakado posanga tautaunga, ikamado ga lolomi matua ngan gau mao? 47 v  Oangga sai ei gergeu ton Deo, eine ilongolongo Deo ele posanga. Be gimi alongo ele posanga mao, ngansa gimi gergeu ton Deo mao.”

Iesus ikeo, “Abraam iuot maitne, be Gau Namamado”

48 w  Ta gid Iuda tikoli ele posanga bedane, “Gai akeo ga eao eaba ede Samaria am, be iriau paeamao ienono ngan go, eine tautaunga, na?”

49Ta Iesus ikeo, “Iriau paeamao eta ienono ngan gau mao. Gau nalolon ngan Tamag, be gimi alolon ngan gau mao. 50Gau nailoilo gid panua ngan tisoa gau edag mao. Eaba kelede isoa gau edag. Ei kekelen ga ipamadid gid panua ngan posanga. 51 x  Nakeo tautaunga pagimi, oangga sai inasi leg posanga, irangrang ngan imate mao ga ilalala ga ila.”
8.51Kado gimi aoangga Iesus ikeo ga sapadua tinasi ele posanga, eine ga tirangrang ngan timate ngan led madonga tanoeai mao. Eine mao. Be ei iposa ngan led madonga muriai buburiai. Ta ngan ado toaiua, irangrang ngan timate mao ga ilalala ga ila.


52Ta gid Iuda tikeo pan bedane, “Ega, patautene gai aoatai, iriau paeamao ta ienono pago! Abraam imate ga gid panua tibada Deo iaoa timate pade. Be eao keo ga oangga sai inasi lem posanga, eine ga imate mao ga ilalala ga ila. 53Ikamado? Eao oangga easal tibumai Abraam? Ei imate na, ga gid panua tibada Deo iaoa timate pade. Eao keo ga eao eaba madongan?”

54Ta Iesus ikeo, “Oangga nasoa edag mulian, eine naparim ngan edag sapaean. Be Tamag, ei Eaba toa isoa gau edag. Ei Eaba toa gimi aoangga ei ami Deo. 55Gimi aoatai ngan ei mao, be gau naoatai ngan ei. Oangga nakeo ga naoatai ngan ei mao, eine ga naot eaba pakakanga ag mambe gimi pade. Be tautaunga gau naoatai ngan ei, ga nanasnasi ele posanga. 56Tibumi Abraam itin igelgel ngan geranga ado toa gau nanama ngan oa. Ei igera ta ilolo kemi.”

57Ta gid Iuda tikeo, “Eao am rai sangalima maitne, be eao keo ga gera Abraam na?”

58 z  Ta Iesus ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, Abraam iuot maitne, be Gau Namamado
8.58Posanga idil toa neGau Namamado ipu ede pade ngan posanga Grik ga bedane:Gau eine Ei. Iesus ikeo lalaede bedane ngan 8.24 ga 8.28 ga 13.19.
.”
59Io, tota tibada pat ta tiuangga tirau ngan ei, be ei imumul ta itnan Deo ele luma aea ala ga iuot.

Copyright information for `BCH