a17.3Mt 18.15
b17.6Mt 17.20, 21.21
c17.13Wkp 13.45-46
d17.14Wkp 14.2-3, Mt 8.3-4
e17.23Mk 13.21, Lu 21.8
f17.28OM 18.20, 19.25
g17.31Mt 24.17-18
h17.32OM 19.17, 26
i17.33Lu 9.24

Luke 17

Iesus iposa ngan kadonga sasat

(Mateus 18.6-7, 21-22 ga Markus 9.42)

1Iesus ikeo pagid ele aluagau bedane, “Gid kadonga toa idada panua ta led kadonga lolo matua aea itap, eine ga iuotot. Be paeamao tau ngan eaba sai ikado ga gid kadonga toa oa iuotot. 2Kemi ngan tikaukau eaba toa oa igagal ngan pat kapei ede ta titado ei ga isulug tadiai motean. Toa bedaoa ta irangrang ngan ikado ga eta ngan gid gergeu gereirei toa ne led kadonga lolo matua aea itap mao. 3 a  Tota agabit kemi ngan gimi mulian.

“Oangga oaem ede ikado kadonga sat, daba ei. Ta oangga ipul ilolo, tota samum ele kadonga sat.
4Ta oangga ikado kadonga sat ngan eao palima ga rua ngan ado ede, be ipul ei mulian palima ga rua ta ikeo pago, ‘Napul lolog,’ tota samum ele kadonga sat.”

Iesus iposa ngankadonga lolo matua aea

5Idio ta Maron ele panua ato ad tikeo pan bedane, “Lua gai ta lemai kadonga lolo matua aea ilalala ga idae.”

6 b  Ta Maron ikeo, “Oangga lolomi matua kautede mambe mastet ipuapua ga kakauede ne, eine gimi ga akeo pan abei ga oaine bedane, ‘Kule oaroarim ta la madid tadiai,’ ta eine ga ilongo lingemi.”

Iesus ikeo gataot mambe paeaeanga

7Iesus ikeo pade bedane, “Sai ngan gimi, oangga ele paeaeanga iboko dadangai, mao imariala ngan sipsip, ga kus ta iluai mulian ga inam, eine ga ikeo pan bedane, ‘Nam manmanae ta dio mado ta ean’? Eine ga ikeo pan bedane mao. 8Be ei ga ikeo, ‘Dol barikia nononga aea ta kado ag annga. Ta gal ga inam naean ga naun. Ga kus ta eao ean ga un.’ 9Gimi aoangga ei ga ikado posanga kemi pan paeaeanga toa oa ngansa inasi ilinge na? Eine mao. 10Tota gimi pade, oangga apasala naurata toa ngada ne Deo ibada pagimi, manta akeo bedane, ‘Gai paeaeanga kemi tau mao. Saoa danga gai akado, eine danga toa gai manta akakado.’”

Iesus ikado kemipanua sangaul ad dibala kankan

11Iesus inasi edap ga ila Ierusalem, be ilalala rabu ngan but Samaria aea ga Galili. 12Ila idudunga ngan tuanga ede, be panua sangaul toa ad dibala kankan tiuot pan, be timadid aluai tede. 13 c  Ta tibaba kapei ga ila pan bedane, “Iesus, Maron, uduan gai!”

14 d  Be Iesus igera gid ta ikeo, “Gimi ala apasolan tinimi pagid panua tenainga ad.” Idio ta tilalala ga tila, be tinid iuot kemi.

15Be ede ngan gid igera itin iuot kemi ta iluai mulian, be imemetae ngan soanga Deo ieda. 16Ei ikor iae ta idol ilabora ga isulug boloma ngan Iesus iae ta ikado posanga kemi pan. Be ei eaba Samaria aea.

17Idio ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Panua sangaul tiuot kemi na? Be gid lima ga pange sida? 18Eaba alu ede pade aea ne kekelen iluai mulian ngan soanga Deo ieda, be eaba eta pade mao?” 19Ta ikeo pan, “Dae ta la. Lem kadonga lolo matua aea ikado ga tinim iuot kemi.”

Eaba Inat ga iuot masaeai

(Mateus 24.23-28, 37-41)

20Gid Parisi tibeta Iesus bedane, “Madonga Deo ibageai ga iuot ngeda?”

Ta ikoli led posanga bedane, “Oangga madonga Deo ibageai iuot, irangrang ngan ageragera ngan matami mao.
21Ga pade, irangrang ngan panua tikeo bedane mao, ‘Tota nene,’ mao ‘Tota eoa,’ ngansa madonga Deo ibageai ta ienono lolomiai.”

22Ta ikeo pagid ele aluagau bedane, “Muriai gimi ga lolomi iminmin ngan geranga ado ede toa Eaba Inat imamado, be gimi ga agera mao. 23 e  Ta gid panua ga tikeo pagimi, ‘Ega, ei ta eoa,’ mao ‘Ei ta eko.’ Be irangrang ngan gimi alado ga anasi gid mao. 24Ngansa ngan ado toaiua Eaba Inat inam, eine ga iuot lalaede mambe gla isamil ta igal mariamba iadag ga iadag. 25Be mugaeai ngan ado toaiua, ei ga ibada ieieinga busa, ga gid panua labone ad ga tipul murid ngan ei.

26“Gid kadonga lalaede iuotot ngan ado toaiua Noa imamado, eine ga iuot pade ngan Eaba Inat ele namanga. 27Gid tianean, ga tiunun, ga tiuaioai, ga tipapaoai led gergeu taine, ga ila irangrang ngan ado toa Noa idudunga oagaeai. Ga kus ta oanga kapei iuot ta ipamukuru gid toa ngada oa.

28 f  “Ga pade, gid kadonga lalaede toa iuotot ngan ado toaiua Lot imamado, eine ga iuot pade. Gid tianean, ga tiunun, ga tiuolol danga sisid, ga tilongean led danga sisid ga panua tiuol, ga tiarum annga, ga tikakado luma. 29Be ngan ado toa Lot itnan tuanga Sodom, tota dinga toman ngan pat kaeau kakatol itaptap buburiai ga isulug ta ipaeabu ngan gid toa ngada oa.

30“Eine ga iuot lalaede toa bedaoa ngan ado toaiua Eaba Inat iuot masaeai. 31 g  Ngan ado toaiua, oangga sai imamado luma ipaoeai, be ele danga sisid ienono luma iloleai, ei manta iaoa manmanae. Irangrang ngan isulug ga ila ibada ele danga eta mao. Ga pade, eaba sai imamado dadangai, irangrang ngan ipul ei mulian ngan badanga danga eta mao. 32 h  Matami nanan Lot iadaoa! 33 i  Oangga sai ikisi matua ele madonga tanoeai, ei ga imate ta ele madonga iduaea. Be oangga sai igera ele madonga tanoeai mambe danga kapei mao ta itnan ga idio, eine ga ikisi madonga kemi ga ilalala ga ila. 34Nakeo pagimi, ngan bong toaiua, panua rua ga tieno ngan mul kelede. Eine Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade ga idio. 35Be taine rua ga tiluplup ga tilumulumu wit ipuapua ngan tibur ede. Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade idio.”
17.35-36Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne bedane:36Panua rua ga timado dadangai. Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade ga idio.


37Ta ele aluagau tibeta ei bedane, “Maron, sida?”

Ta ikeo pagid, “Ngan tibur isaoa burua mate ienono ngan, eine gid man abalem ga tinam tiluplup.”

Copyright information for `BCH