a18.1Kol 4.2, 1Te 5.17
b18.12Ais 58.1-4, Mt 23.23
c18.13Sng 51.1
d18.14Mt 23.12
e18.17Mt 18.3
f18.18Lu 10.25
g18.20IM 20.12-16, Lo 5.16-20
h18.31Lu 24.44
i18.32Lu 9.22, 44
j18.34Mk 9.32

Luke 18

Oanenga itna ngan eabapatutuinga posanga aeaga asape ede

1 a  Iesus itado oanenga itna ede pagid ele aluagau ngan pasolannga mambe gid manta tiraring somisomi be tikaput ngan mao. 2Ta ikeo, “Eaba ede patutuinga posanga aea imamado ngan tuanga ede. Ei ilolon ngan Deo mao, ga imata idae ngan eaba eta mao pade. 3Be asape ede imamado ngan tuanga toa oa. Ei inaganagam pan ngan aea gagal ede ta ikeo, ‘Patutui posanga kemi rabu ngan gau ga ag isat.’

4“Mole tede eaba toa oa itin ngan mao, be muriai ikeo iloleai bedane, ‘Tautaunga, gau nalolon ngan Deo mao, ga matag idae ngan eaba eta mao pade. 5Be asape toa ne inaganagam pagau somisomi ta ipaieiei gau tau. Tota gau ga namarum kemi ngan patutuinga aea posanga, ngan kado ta ikado ga lolog igagagai.’”

6Io, Maron ikeo, “Tautaunga eaba patutuinga posanga aea ne eaba paeamao, be alongo kemi ele posanga. 7Oangga ipatutui asape toa oa aea posanga bedaoa, eine Deo ga ipatutui posanga ngan ele panua toa isio gid ne madongan? Ngansa tiansaban ei somisomi bong ga ado. Gimi aoangga ei ga ikado aea gerei ngan luanga gid? 8Nakeo pagimi, ei ga ipatutui ad posanga manmanae. Be oangga Eaba Inat iluai mulian ga inam, eine ga igera kadonga lolo matua aea ienono tanoeai pade?”

Oanenga itna nganpanua rua tiraring ga ila pan Deo

9Iesus itado oanenga itna ngan gid panua edengada toa tiuangga gid kekelegid tiuot tutui, be matad ibiu panua padengada. Ta ikeo, 10“Panua rua tidae ga tila Deo ele lumaeai ta tiraring. Ede ngan gisirua eine Parisi, be ede pade eaba takis aea. 11Parisi toa oa imadid ta iraring iloleai bedane, ‘O Deo, gau naposa kemi pago, ngansa gau mambe gid panua padengada mao. Gau mambe gid panua lublubnga ad mao, ga gid panua kadonga sasat ad mao, ga gid panua arala ad mao, ga mambe eaba toa ibabada takis ne mao pade. 12 b  Gau naplese annga parua ngan wik ga wik, be somisomi saoa danga nababada ga aea suknga iuot sangaul, eine natenai aea suknga ede ga ila pago.’

13 c  “Be eaba takis aea imadid aluai tede. Ei maeamaea ei ta itin ngan imata idae ga ila buburiai mao. Ibin igogo ta ikeo, ‘O Deo, lolom isat ngan gau. Gau eaba kadonga sasat ag.’”

14 d  Ta Iesus ikeo, “Nakeo pagimi, ngan ado imata toa eaba takis aea iluai ga ila ele lumaeai, ei iuot eaba tutui Deo imatai, be eaba toa ede pade oa mao. Ngansa eaba sai isoa ieda mulian, Deo ga idol ei ga idio gadio. Be oangga sai idol ieda mulian ga isulug, eine Deo ga isoa ieda ga idae.”

Iesus ikeo gatilongean gid gergeu ga tila pan

(Mateus 19.13-15 ga Markus 10.13-16)

15Idio ta gid panua tital led gergeu gereirei ga tila pan Iesus ngan ibage idae ngan gid. Be ele aluagau tigera bedaoa ta tidaba gid. 16Be Iesus ibaba gid gergeu ga tinam pan, ta ikeo pagid ele aluagau bedane, “Alongean gid gergeu ga tinam pagau. Apaidi gid mao. Ngansa madonga Deo ibageai, eine togid panua toa bedane. 17 e  Nakeo tautaunga pagimi, oangga sai ilongean Deo ga iman aea Maron lalaede mambe gid gergeu toa ne mao, eine ga irangrang ngan ibada madonga Deo ibageai mao.”

Eaba toa ele danga sisid busaila pan Iesus

(Mateus 19.16-30 ga Markus 10.17-31)

18 f  Idio ta madidnga ede ibeta Iesus bedane, “Eaba kemi paoatainga am, gau ga nakado mado ngan badanga madonga kemi somisomi?”

19Ta Iesus ikeo pan, “Eao oato gau eaba kemi ngan saoa? Eaba eta pade kemi mao. Deo kekelen ei eaba kemi. 20 g  Be eao oatai ngan Deo ele apu. Ikeo ga bedane, ‘Irangrang ngan eao kado arala ta paeabu ngan oainga mao. Irangrang ngan eao pamate eaba ede pade mao. Irangrang ngan eao lublub mao. Oangga eao madid ngan posanga, irangrang ngan eao pakaka mao. Manta lolon ngan tamam ga tnam.’”

21Ta eaba toa oa ikeo, “Mugaeai gau kakauede ga irangrang ngan labone, gau nanasnasi gid apu toa ngada ne.”

22Iesus ilongo toa bedaoa ta ikeo pan, “Lem idil kelede imata karanga maitne. Longean lem danga sisid toa ngada na ga panua tiuolol, ga kus ta bada lem pat ta oade ga ila pagid panua lululunga ad. Eao kado toa bedaoa, ta lem danga sisid kemikemi ga ienono buburiai. Ga kus ta nam nasi gau.”

23Be eaba toa oa ilongo posanga toa ne ta ilolo isat kapei, ngansa ele danga sisid busa tau. 24Be Iesus imata inono ei be ilolo isat ta ikeo, “Eine kulupu tau ngan gid panua toa led danga sisid busa, ngan tibada madonga Deo ibageai. 25Oangga kamel itoba ngan ipurususu ngan salumu aea baba, eine ga kulupu ngan ei, mao madongan? Be kulupu ga kulupu tau ngan eaba sai toa ele danga sisid busa, ngan ibada madonga Deo ibageai.”

26Be gid panua tilongo bedane ta tibeta, “Tota sai irangrang ngan Deo ibada ei mulian?”

27Ta ikeo, “Saoa kadonga gid eababa tirangrang ngan tikado mao, eine Deo irangrang ngan ikado.”

28Be Petrus ikeo, “Ega, gai atnan lemai danga sisid toa ngada oa ta anam anasi go!”

29Ta ikeo pagid, “Nakeo tautaunga pagimi, sapadua tiuangga madonga Deo ibageai eine danga kapei tau ta titnan led luma, ga adaoad, ga ad kapeipei ga ad kakakau, ga tnad ga tamad, ga led gergeu, 30eine ga tibada danga busa tau ngan led madonga labone tanoeai ga iasal led madonga mugaeai aea. Be muriai pade ga tibada madonga kemi somisomi.”

Iesus iposa patol aea nganele matenga ga daenga mulian

(Mateus 20.17-19 ga Markus 10.32-34)

31 h  Iesus ibada ele aluagau sangaul igegea rua ga tila rol, ta ikeo pagid bedane, “Ega, gita talalala ga tala Ierusalem, ta posanga toa ngada ne gid panua tibada Deo iaoa tibode ngan Eaba Inat, eine ga iuot tautaunga. 32 i  Eine ga tidol ei ga idae pagid alu padengada bagedeai, ta gid ga tigalinge ngan ei, ga tikado paeamao ngan ei, ga tipla ei, 33ga timuimui ei, ga kus ta tipamate ei. Be ngan ado tol aea, eine ga idae mulian.”

34 j  Be ele aluagau tiuatai ngan posanga toa ne ipu mao. Ienono mumulnga ngan gid, ta irangrang ngan laborad ibada kemi saoa danga toa iposaposa ngan oa mao.

Iesus ikado kemieaba ede imata sususu

(Mateus 20.29-34 ga Markus 10.46-52)

35Iesus ipaboloma tuanga Ieriko, be eaba ede imata sususu imamado edap isaleai, be igaugau pat pagid panua. 36Ei ilongo gid ipom tilalala ga tinam, ta ibeta ngan saoa danga iuot. 37Ta tipalongo ei mambe Iesus Nasaret aea ta ilalala ga inam.

38Tota ibaba ta ikeo, “Iesus, Devit itub,
18.38Gera palongonga ngan posanga idilDevit itub ngan Mt 1.16.
uduan gau!”

39Be gid panua tilalala ga timuga, tidaba ei ta tikeo, “Mumun!”

Be ei ibaba kapei ga kapei pade ta ikeo, “Devit itub, uduan gau!”

40Io, Iesus iae tor ta ikeo ga tibada eaba toa oa ga inam pan. Ei inam boloma, ta ibeta ei, 41“Eao kim nakado mado ngan eao?”

Ta ikeo, “Maron, gau nakim matag pal pade.”

42Ta Iesus ikeo pan, “Tota matam pal. Lem kadonga lolo matua aea ikado ga matam iuot kemi pade.” 43Mole mao, igeragera pade ta inasi Iesus, be isoasoa Deo ieda. Be gid ipom tigera toa bedaoa, ta tipakuru ngan Deo.

Copyright information for `BCH