a20.9Ais 5.1
b20.17Sng 118.22
c20.18Ais 8.14-15
d20.20Lu 11.54
e20.28Lo 25.5
f20.37IM 3.6
i20.42-43Sng 110.1

Luke 20

Gid madidnga tibeta Iesus ngan sai isula ei ngan kadonga naurata

(Mateus 21.23-27 ga Markus 11.27-33)

1Ado ede Iesus ipapaoatai gid ipom gadudunga ngan Deo ele luma aea ala ta ipapaola ato kemi ga ila pagid. Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad toman ngan gid kapeipei togid Iuda timadid boloma pan 2ta tikeo, “Keo pagai, sai idol naurata toa ne ga idae bagemeai ta isula go ngan aea kadonga?”

3Ta ikoli led posanga bedane, “Gau pade ga nabeta gimi ngan posanga ede ga oaine, ta akeo pagau. 4Paliliunga toa Ioanes ikakado mugaeai, eine inam buburiai ga inam, mao inam pagid eababa?”

5Be tiraurau posanga pol ngan gid ta tikeo, “Oangga takeo ga inam buburiai ga inam, eine ga ikeo ga, ‘Ikamado ga lolomi matua ngan ei mao?’ 6Be oangga takeo ga inam pagid eababa, eine gid ipom ga tiraurau gita ngan pat, ngansa gid tiadi mambe Ioanes ibada Deo iaoa tautaunga.”

7Ta tikoli ele posanga bedane, “Gai aoatai mao ngan inam sida ga inam.”

8Ta Iesus ikeo pagid, “Goibe, gau pade ga nakeo pagimi mao ngan sai isula gau ngan kadonga naurata toa ne.”

Oanenga itnangan panua papaeamaotiboko ngan dadanga oain

(Mateus 21.33-46 ga Markus 12.1-12)

9 a  Iesus itado oanenga itna pagid ipom bedane, “Eaba ede iarum dadanga oain ta idol dadanga toa oa ga idae pagid ele panua naurata ad bagedeai. Ga kus ta ila idio ngan tibur ede pade mole. 10Idio ta oain aea laoe iuot, ta isula ele paeaeanga ede ga ila pagid panua naurata ad ngan badanga oain itautau etangada ga inam pan. Be gid panua naurata ad tirau ei ta tisere ei ga iluai sapaean. 11Idio ta dadanga itama isula ele paeaeanga ede pade, be tirau ei pade ga tipamaeamaea ei ta tisere ei ga iluai sapaean. 12Ga kus ta isula ele paeaeanga tol aea ga ila, be tipaeabu ngan ei pade ta titado ei ga iuot ga ila.

13“Idio ta dadanga itama ikeo, ‘Gau ga nakado mado? Eine ga nasula natug toa nakim ei. Be gid ga tilolon ngan ei, mao madongan?’

14“Be gid panua naurata ad tigera ei ta tiposa pol ngan gid bedane, ‘Eaba toa ne muriai ga ibada danga sisid toa ngada ne ton itama. Tarau ei ga imate, ta danga sisid toa ngada ne ga iman leda!’ 15Tota titado ei ga ila gaot ngan dadanga aea ala ta tirau ei ga imate.

“Be gimi aoangga dadanga itama ga ikado mado ngan gid panua naurata ad toa oa?
16Eine ga inam ta ipaeabu ngan gid ta idol dadanga toa oa ga idae pagid panua padengada bagedeai.”

Io, gid panua tilongo posanga toa ne ta tikeo, “Oe, kadonga toa ne, manta iuot mao!”

17 b  Be Iesus imata inono gid ta ikeo, “Tota ikamado ga Deo ele laulau aea posanga bedane,

“‘Pat toa ne, gid panua tikakado luma tiuangga eine paeamao ta titado ga iduaea.
Be labone iman luma aea kisinga’?

18 c  Sapadua titap ga tidae ngan pat toa ne, eine gid ga krau ga krau ga tirumrum, be oangga pat toa ne itap ga idae ngan eaba sai, eine ga ibib ei ga imaraka.”

19Io, ngan ado imata toa oa gid madidnga apu ad ga tenainga ad tiloilo edap ngan lukunga ei, ngansa tiuatai mambe ei itado oanenga itna toa ne ngan gid, be timataud gid ipom.

Itutui ngan taol takisga ila pan Kaisa?

(Mateus 22.15-22 ga Markus 12.13-17)

20 d  Gid madidnga tenainga ad ga apu ad matad ingitngit Iesus ta tisula panua edengada taleleannga ad toa tipakaka mambe gid panua kadonga tutui ad. Tikado bedaoa ngansa tikim tigera ei ikado posanga idil eta paeamao, ta irangrang ngan tipamadid ei ngan posanga ta tidol ei ga idae gavana ibageai. 21Ta tibeta ei bedane, “Eaba paoatainga am, gai aoatai mambe lem posanga ga lem paoatainga itutui, be eao kado kadonga bagbage kelede mao ga mao tau, be somisomi eao nasi posanga tautaunga ta papaoatai gid panua ngan Deo ele edap. 22Be keo pagai, eine tutui ngan taol takis ga ila pan Kaisa, mao madongan?”

23Be ei iuatai mambe maed ruangada ta ikeo pagid, 24“Apasolan pat eta pagau. Sai ianun ga ieda ienono ngan?”

Ta tikeo, “Kaisa ianun ga ieda.”

25Ta ikeo pagid, “Tota danga ton Kaisa, abada ga ila pan Kaisa, be danga ton Deo, abada ga ila pan Deo.”

26Be toa ipom matadeai oa, tirangrang ngan tiuot ngan ele posanga idil eta paeamao mao. Tota gid mumun be timatala ngan ele posanga.

Gid Sadiusi tibeta Iesusngan matenga ga daenga mulian

(Mateus 22.23-33 ga Markus 12.18-27)

27Be Sadiusi edengada, toa tikeo ga gid panua matemate tirangrang ngan tidae mulian mao, tila boloma pan Iesus 28 e  ta tibeta ei bedane, “Eaba paoatainga am, Moses ibode apu ede pagita ta ikeo ga oangga eaba eta itar kapei imate ta itnan iadaoa ga idio, be ele gergeu eta mao, manta itar kakau toa oa iuai ele asape ta tipopo aea kolinga eta. 29Be mugaeai, arangaranga lima ga rua ngan iaoa ede timamado. Ad lautabe iuai taine, ga kus ta imate be tipopo gergeu eta mao. 30Idio ta itar kakau atange iuai taine toa oa, be ei pade imate. 31Ga kus ta itar kakau tol aea iuai ei, ta ei pade imate toa bedaoa. Be ngan kadonga lalaede toa ne, panua toa lima ga rua oa timate be tipopo gergeu eta mao. 32Ga kus ta taine pade imate. 33Tota ngan ado toaiua, oangga gid matemate tidae mulian, eine taine toa ne ga iman sai iadaoa? Ngansa gid toa lima ga rua oa tiuai ei.”

34Ta Iesus ikeo pagid, “Gid panua labone ad tiuaioai ga tipapaoai led gergeu taine. 35Be gid panua toa Deo ikeo ga tirangrang ngan tidae mulian ngan ado toaiua, eine ga tiuaioai mao, ga tipapaoai led gergeu mao pade, 36ngansa irangrang ngan timate pade mao. Ngansa gid tiuot lalaede mambe gid anggelo. Deo ipei gid mulian ngan matenga, ta timan ei ele gergeu. 37 f  Be Moses pade ipasolan gita mambe gid matemate tidae mulian. Ngan titnga ngan abei kakauede irarabal, ei ikeo ga Maron eine ‘Deo ton Abraam ga Aisak ga Iakop.’
20.37Iesus ele posanga ipasolan mambe gid matemate tidae mulian ne madongan? Oangga Abraam ga Aisak ga Iakop timate ga kus, eine irangrang ngan Deo ikeo ga ei Deo togid mao, be ngan posanga Ibru, ei ga ikeo gamugaeai ei Deo togid. Be ei iposa bedaoa mao.
38Ei Deo togid panua matemate mao. Be ei Deo togid panua matad bibita. Ngansa ngan ei imata, panua toa ngada oa matad bibita.”

39Idio ta madidnga edengada apu ad tikeo ga, “Eaba paoatainga am, eao koli posanga ne kemi.” 40Be gid panua toa ngada oa timataud ngan betanga ei ngan posanga eta pade.

Iesus ibeta gid ipom nganKristus ei iaoa kelede pan sai

(Mateus 22.41-46 ga Markus 12.35-37)

41Iesus ibeta gid ipom bedane, “Ikamado ga panua tikeo ga Kristus
20.41Gera palongonga ngan posanga idilKristus gaDevit itub ngan Mt 1.16.
ga iuot ngan iaoa kelede pan Devit?
42 i  Ngansa ngan Laulau Baunga aea, Devit pade ikeo bedane,

“‘Maron Deo ikeo pan ag Maron bedane:
“Eao dio mamado ngan bageg oatai
43ga irangrang ngan nadol am miri itamatama
ga tidio aem ibuloloeai.” ’

44Ega, Devit pade iuato ei ‘Maron,’ tota ei ga iuot ngan iaoa kelede pan Devit madongan?”

Iesus ipabib ele aluagau ledngan gid madidnga apu ad

(Mateus 23.1-36 ga Markus 12.38-40)

45Gid ipom tilongolongo Iesus ele posanga, be ikeo pagid ele aluagau bedane, 46“Gimi agabit kemi ngan gid madidnga apu ad. Gid tikim tau ngan dolnga pononga mamarae ga tilalala alele. Ga oangga tila ngan tibur oalo aea, tikim gid panua tikeo ‘ado kemi’ pagid ga tilolon ngan gid. Ga oangga tila ngan luma raring aea ga tila ngan gid eaneannga, tikim tau ngan badanga mul kemikemi togid panua edad kapeipei. 47Be tipakaka gid asapsape ta tibabada sapaean led luma ga danga sisid. Ga kus ta tiraring mamarae, be led raring pakakanga aea. Be muriai gid ad panasnga ga paeamao ga paeamao tau.”

Copyright information for `BCH