a21.32Ko 8.12
b21.6Lu 19.44
c21.14Lu 12.11-12
d21.15PA 6.10
e21.16Mt 10.21-22
g21.22Jer 5.29, 46.10, Hos 9.7
h21.24Sng 79.1, PM 11.2
i21.25Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.31, PM 6.12-13
j21.27Dan 7.13, Mt 26.64, PM 1.7

Luke 21

Asape lululunga aeaidol ele tenainga ga ila pan Deo

(Markus 12.41-44)

1Iesus imata idae ta igera gid panua toa led danga sisid busa tidol led tenainga ga idudunga ngan apou tenainga aea toa Deo ele lumaeai. 2Be igera asape lululunga aea ede idol ele pat gereirei rua. 3 a  Ta ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, asape lululunga aea toa ne ele tenainga toa idol oa iasal gid toa ngada oa led tenainga. 4Ngansa gid toa ngada oa led danga sisid busa, ta tipota ilia iman led tenainga. Be asape toa ne ele danga sisid imata karanga mao, be idol ele pat madonga aea toa ngada oa ga kus.”

Iesus ikeo gamuriai ga tirepe Deo ele luma

(Mateus 24.1-2 ga Markus 13.1-2)

5Idio ta panua edengada tiposa pan Iesus ngan Deo ele luma idanga sisid kemikemi tikado ngan pat toman ngan gid danga toa panua titenai ga ila pan Deo. Be Iesus ikeo, 6 b  “Gid danga toa gimi agera ne, ngan ado ede muriai, gid panua ga titnan pat eta ga idae tatan pat eta pade mao. Eine ga tirepe toa ngada ne ga isulug.”

Iesus ikeo ga kadonga kulupulupu ga iuot

(Mateus 24.3-14 ga Markus 13.3-13)

7Idio ta Iesus ele aluagau tibeta ei bedane, “Eaba paoatainga am, kadonga toa ne ga iuot ngeda? Be saoa kilala ga iuot ta ipasolan mambe gid danga toa ne teta pade ga iuot?”

8Ta ikeo, “Gimi agabit kemi. Ngan kado ta eaba eta ipakaka gimi. Ngansa panua busa ga tinama ngan gau edag ta tikeo ngan gid mulian bedane, ‘Gau eaba toa Deo isula gau.’ Ga padengada ga tikeo, ‘Ado muriai ga muriai tau tota iuot ne.’ Be irangrang ngan gimi ala anasi gid mao. 9Be oangga gimi alongo ato ngan paraunga ga ngan panua tiparau ta tibada gavman imul, amataud mao. Ngansa gid paraunga toa bedane ga iuotot ga imuga, be ado muriai ga muriai tau ga iuot maitne.”

10Ta Iesus ikeo pagid, “Alu ede ga tiparau pagid alu ede pade, ga maron kapei ede ele panua ga tiparau pagid panua ton maron kapei ede pade. 11Be nauruge kapeipei, ga sapanga, ga dibala kapeipei gau iuotot ngan tibur edengada. Be gid kadonga ga iuot ta ipamataud gid panua, ga gid kilala kapeipei ga iuotot mariambai.

12“Be mugaeai ngan danga toa ngada ne, gid panua ga tigera mambe lolomi matua ngan gau edag ta tiluku gimi, ga tipaieiei gimi, ga tipamadid gimi ngan posanga toa gid luma raring aea iloleai, ta tidol gimi ga adudunga ngan luma panasnga aea. Ga pade, gid ga tipamadid gimi ngan posanga pagid mamaron kapeipei ga gavana matadeai. 13Be kadonga toa ne ga iman lemi edap ngan pamatuanga leg posanga ga ila pagid. 14 c  Be manta arau posanga lolomiai, ngan gimi ga lolomi ede ga ede ngan saoa edap aoangga anasi ngan kolinga led posanga solsolnga mao. 15 d  Ngansa gau ga nadol posanga aoamiai ga oatainga kemi laboramiai, ta irangrang ngan ami miri itamatama tiasal mao ga tiple lemi posanga mao pade. 16 e  Be tnatnami ga tamtamami ga ami kapeipei ga ami kakakau ga sobosobomi ga oaeoaemi gau tidol gimi ga adae pagid ami miri itamatama bagedeai, ta gid ga tipamate edengada ngan gimi. 17Be panua toa ngada ne ga lolod itola ngan gimi, ngansa lolomi matua ngan gau edag. 18Be Deo ga imariala kemi ngan gimi ta irangrang ngan danga eta ipaeabu ngan launimi idil eta mao.
21.18Iesus ikeo ngan launida, be ele posanga ipu eine mambe danga eta irangrang ngan ipaeabu ngan tautaudida mao.
19Be oangga amadid matua, eine ga abada madonga kemi.”

Iesus ikeo ga muriai panua ga tipaeabu ngan tuanga Ierusalem

(Mateus 24.15-21 ga Markus 13.14-19)

20Iesus ikeo pade bedane, “Be oangga gimi agera gid panua paraunga ad tinam tianliunga ngan tuanga Ierusalem, tota gimi ga aoatai, teta pade ga tipaeabu ngan ga paeamao tau. 21Ngan ado toaiua, gid panua timamado Iudea manta tiaoa ga tila bereoeai, be gid panua timamado gadudunga ngan tuanga Ierusalem manta titnan tuanga ga idio, be gid panua timamado tiburiai irangrang ngan tiluagid mulian tuangai mao. 22 g  Ngansa ado toa oa eine ado panasnga aea, ta iparangrang Deo ele laulau aea posanga toa ngada oa ga iuot tautaunga. 23Be paeamao tau ngan gid taine apapanga ga gid pinapina ngan ado toaiua. Ngansa kadonga kulupu tau ga iuot ngan tibur kapei Iudea, ta kadonga lolo bake aea ga iuot ngan gid Iuda toa ngada oa. 24 h  Eine gid Iuda busa ga timate ngan didi, be tipaeaoa padengada ga tila timan paeaeanga sapaean togid alu toa ngada ne tanoeai. Be gid alu padengada ga tipakiukiu tuanga Ierusalem ga ila irangrang ngan ado toa Deo isio ngan Ierusalem ienono gid alu toa oa bagedeai pade mao.”

Muriai Eaba Inat ga inam

(Mateus 24.29-31 ga Markus 13.24-27)

25 i  Iesus ikeo pade bedane, “Be muriai gid kilala ga iuotot ngan ado ga taiko ga gigima. Be tanoeai, gid alu toa ngada ne ga lolod ede ga ede ga lolod isal alele ngan tad iaoa ingongo ga aea ngalu kapeipei idio ga idae. 26Be gid panua ga timate lebolebo ngansa timataud ga lolod alele ngan gid danga iuangga iuotot tanoeai, ngansa gid danga kapeipei mariambai ga inogonogoi. 27 j  Ta ngan ado toaiua, gid panua ga tigera Eaba Inat isulug ga inam ngan laulau toman ngan iura ga ele taranga kapei. 28Be oangga gid danga toa ne iuot ga imuga, gimi adae amadid ta matami idae, ngansa teta pade Deo ga ibada gimi mulian pagid ami isat bagedeai.”

Gimi abada oatainga ngan abei fik

(Mateus 24.32-35 ga Markus 13.28-31)

29Idio ta Iesus itado oanenga itna ede pagid ga bedane, “Agera abei fik ga gid abei toa ngada ne. 30Oangga agera ilaun papau iuotot, eine gimi aoatai, teta pade ado aea sau ga iuot. 31Toa bedaoa pade, oangga agera gid danga toa ne iuotot, eine gimi aoatai, teta pade madonga Deo ibageai ga iuot.

32“Nakeo tautaunga pagimi, gid panua ado toa ne ad ga timate maitne, be kadonga toa ngada ne ga iuot. 33Mariamba ga tano ga isapa, be irangrang ngan leg posanga isapa mao ga mao tau.”

Manta agabit kemi

34Iesus ikeo pade bedane, “Be manta agabit kemi, ngan kado ta eau matua idada gimi ta anasi kadonga mangamanga togid panua ununnga ad. Be agabit kemi, ngan kado ta lolomi ede ga ede ngan lemi madonga tanoeai, ta kadonga toa ne idada gimi. Toa bedaoa ta ado toaiua ipatogran gimi 35mambe pitpit isai gaea manmanae tau. Ngansa ado toa ne ga iuot ngan gid panua ngan tibur toa ngada ne tanoeai. 36Be manta matami arar somisomi ga araring, ta irangrang ngan gimi aeaoa ngan gid danga toa ngada ne iuangga iuotot ta arangrang ngan amadid Eaba Inat imatai.”

37Io, ado ga ado Iesus ipapaoatai gid ipom toa Deo ele lumaeai, be bong ga bong ila imado ngan bereo toa tiuato Oliv. 38Be gaisala rumaruma, gid panua tisogou ga tila Deo ele lumaeai ngan longonga ele posanga.

Copyright information for `BCH