a22.3Ins 13.2, 27
b22.7IM 12.1-27
c22.21Sng 41.9, Ins 13.21-22
d22.24Lu 9.46
e22.25Mt 20.25-27, Mk 10.42-45
f22.26Mt 23.11, Mk 9.35
g22.27Ins 13.12-15
h22.30Mt 19.28
i22.32Ins 17.15
j22.35Lu 9.3, 10.4
k22.37Ais 53.12
m22.54Mk 14.53-54
n22.67Ins 3.12
p22.69PA 7.56

Luke 22

Iudas iposa tautaungangan dolnga Iesusga idae gid madidnga bagedeai

(Mateus 26.1-5, 14-16 ga Markus 14.1-2, 10-11 ga Ioanes 11.45-53)

1Be ngan ado toaiua, eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao inam boloma. Ado imuga ngan eaneannga toa oa tiuato Pasova. 2Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad tiloilo edap eta ngan tipaeabu ngan Iesus, ngansa timataud gid ipom. 3 a  Be aluagau ede ngan gid sangaul igegea rua, Iudas toa tiuato ieda ede pade Iskariot, Satan idudunga iloleai. 4Ta ei ila pagid madidnga tenainga ad ga gid madidnga toa timariala ngan Deo ele luma, ta iposa pagid ngan dolnga Iesus ga idae bagedeai. 5Ta gid tinid igelgel ta tirau posanga ngan badanga pat silva ga ila pan. 6Tota ilongo ta iloilo ado kemi eta ngan dolnga Iesus ga idae bagedeai, be iuangga ikado pagid ipom matadeai mao.

Iesus ele aluagau tikoromotdanga sisid eaneannga Pasova aea

(Mateus 26.17-25 ga Markus 14.12-21 ga Ioanes 13.21-30)

7 b  Idio ta ado eaneannga aea iuot ngan gid Iuda tian Bret aea Yis Ienono ngan Mao. Be manta titotoi sipsip Pasova aea ngan ado toaiua. 8Ta Iesus isula Petrus ga Ioanes ta ikeo pagid, “Gimirua ala ta akado annga Pasova aea ngan gita taean.”

9Ta tikeo pan, “Be eao kim gai ala sida ta akado annga?”

10Ta ikeo pagisirua, “Ega, oangga ala adudunga tuanga iloleai, eine ga aot ngan eaba ede ibisi ulo eau aea. Gimirua anasi ei ta ala adudunga ngan luma isaoa ei idudunga ngan. 11Ta akeo pan luma itama, ‘Eaba paoatainga aea iuangga ibeta go bedane: Lem bobo kaluae aea sida, ngan ei ian annga Pasova aea toman ngan ele aluagau?’ 12Ta ei ga ipasolan gimirua ngan bobo kapei ede ienono pan gadae luma iloleai. Aea popou ga mul ienono motean. Gimirua akado annga Pasova aea tota eoa.”

13Io, gisirua tila ta tigera danga toa ngada oa lalaede mambe ikeo pagid ngan. Tota tidio tikado annga Pasova aea.

Iesus ipan ele aluagaungan bret ga oain

(Mateus 26.26-30 ga Markus 14.22-26 ga 1 Korin 11.23-25)

14Ado imata eaneannga aea iuot, ta Iesus imamado popouiai toman ngan ele panua ato ad. 15Ta ikeo pagid, “Gau lolog ikim tau ngan eannga annga Pasova aea toa ne toman ngan gimi, mugaeai ngan nabada ieieinga. 16Ngansa nakeo pagimi, irangrang ngan naean annga toa ne pade mao ga ila irangrang ngan eaneannga toa ne ipu iuot tautaunga muriai, ta gitaingada tamamado Deo ibageai.”

17Idio ta ibada loba ta iposa kemi pan Deo, ga kus ta ikeo, “Abada loba toa ne, ta gimi kelede kelede aun ngan. 18Ngansa nakeo pagimi, irangrang ngan naun oain isul pade mao ga ila irangrang ngan madonga Deo ibageai iuot.”

19Idio ta ibada bret ta iposa kemi pan Deo. Ga kus ta itei ta ibada ga ila pagid ta ikeo, “Eine gau medamedag toa natumian ga ila ngan luanga gimi. Akado bedane ngan matami nanan gau.”

20Be ngan kadonga lalaede toa bedaoa, muriai ngan tian, ibada loba ta ikeo, “Loba toa ne iparangrang posanga pau toa Deo irau ngan gau singig. Eine itoki ngan luanga gimi. 21 c  Be ega, eaba toa iuangga idol gau ga nadae ag miri itamatama bagedeai ta imamado popouiai toman ngan gau. 22Tautaunga, Eaba Inat ga inasi edap toa Deo isio ngan ei, be paeamao tau ngan eaba toa idol ei ga idae aea miri itamatama bagedeai!” 23Ta tibetabeta pol ngan gid ngan sai ga irangrang ngan ikado toa bedaoa.

Gid aluagau aoad isokangaingan sai ieda iuot kapei ngan gid

24 d  Idio ta aoa kaukau iuot rabu ngan gid aluagau, ngan sai ngan gid ieda iuot kapei tau. 25 e  Be Iesus ikeo pagid, “Gid alu padengada ad mamaron kapeipei tikado kulupu tau ngan led panua, be ad madidnga tiuato gid mulian panua lualuanga ad. 26 f  Be irangrang ngan gimi anasi bedaoa mao. Be sai ngan gimi iuangga ieda iuot kapei, ei manta iuot mambe eaba ieda mao. Ga eaba sai imadid ga imugamuga ngan gimi, manta iuot mambe lemi paeaeanga. 27 g  Ngansa sai kapei, eaba imamado popouiai, mao eaba igalgal annga? Eine eaba toa imamado popouiai, na? Be gau namamado rabu ngan gimi mambe eaba iboko paeaeanga ngan gimi. 28Be somisomi oangga tobanga isaoa iuotot ngan gau, gimi amadmadid toman ngan gau, be atnan gau mao. 29Tota gau ga nadol gimi ga aman mamaron, lalaede mambe Tamag idol gau ga naman maron. 30 h  Ngansa muriai oangga naman maron kapei ga danga toa ngada ne ienono bagegeai, nakim gimi aeanean ga aunun leg popouiai. Ta gimi ga amamado ngan lemi mul maron aea ta amugamuga ngan gid lum sangaul igegea rua togid Israel.”

Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao

(Mateus 26.31-35 ga Markus 14.27-31 ga Ioanes 13.36-38)

31Iesus ikeo pade bedane, “O Saimon, Saimon, ega, Satan ibeta ngan tobanga gimi, mambe eaba ilelean wit aea sakirkir ga iduaea. 32 i  Be gau nararing ngan luanga eao, ta lem kadonga lolo matua aea irangrang ngan itap mao. Ta oangga eao lolom iluai mulian, ta eao pamatua oaeoaem lolod pade.”

33Be Petrus ikeo pan bedane, “Maron, gau naoangga nala ngan luma panasnga aea ga namate toman ngan eao pade.”

34Be Iesus ikeo, “Petrus, nakeo pago, labone bong kokako ga itang maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.”

Iesus ikeo ga ele aluagau tibada led apou ga bisinga ga didi

35 j  Idio ta Iesus ikeo pagid ele aluagau bedane, “Ngan ado toaiua nasula gimi ga ala be lemi apou mao, ga bisinga mao, ga lemi su mao, eine apapauis ngan danga etangada, mao madongan?”

Ta tikeo, “Mao.”

36Ta ikeo pagid, “Be labone oangga sai ele apou ienono, manta ibada. Toa bedaoa pade ngan bisinga. Be oangga sai ele didi paraunga aea ienono mao, manta ilongean ele pononga mamarae ta tiuol, ga kus ta ila iuol ele didi eta. 37 k  Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane, ‘Gid panua tiuangga ei ede ngan gid panua tipul murid ngan apu.’ Gau nakeo pagimi, gid panua ga tikado posanga toa bedane ngan gau, ngansa Deo ele laulau aea posanga toa ngada ne ngan gau eine ga iuot tautaunga.”

38Idio ta tikeo, “Maron gera, didi paraunga aea rua tota eko.”

Ta ikeo, “Eine ikaranga.”

Iesus ila ngan bereo Oliv ta iraring

(Mateus 26.36-46 ga Markus 14.32-42)

39Iesus inasi ele kadonga mambe somisomi ta iuot ga ila ngan bereo Oliv, be ele aluagau tinasi ei. 40Ila iuot ngan tibur toa oa ta ikeo pagid, “Gimi araring ta irangrang ngan atap ngan tobanga mao.” 41Idio ta itnan gid ga ila ga tedaoa, mambe eaba itado pat ga ila isulug. Ta idio ikor iae ga iraring 42ta ikeo, “Apa, oangga eao kim, bada loba ieieinga aea toa ne ga ila aluai ngan gau. Be nasi gau leg kimnga mao. Nasi eao lem kimnga.” 43Idio ta anggelo ede buburiai aea iuot pan ta ipamatua ei. 44Be ei ilolo iketi tau ta iraring matua pade ga iasal toa mugaeai aea. Be aea kasiksiknga itap ga isulug mambe sing ipatpat teng ga teng ga isulug tanoeai.
22.44Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, lain 43 ga 44 ienono mao.


45Ei iraring ga kus ta idae ta iluai mulian pagid ele aluagau, be igera gid tienono, ngansa lolod isat kapei. 46Ta ikeo pagid, “Ikamado ga aenono? Adae ta araring ta irangrang ngan atap ngan tobanga mao.”

Iudas ipasolan Iesuspagid aea miri itamatama

(Mateus 26.47-56 ga Markus 14.43-50 ga Ioanes 18.3-11)

47Iesus iposaposa maitne, be mole mao gid ipom tinam. Be eaba ede ngan gid sangaul igegea rua toa tiuato ei Iudas, ei imugamuga ngan ipom toa oa, ta inam boloma pan Iesus ngan busumnga ipapa. 48Be Iesus ikeo pan bedane, “Iudas, eao busum papag ta oangga dol Eaba Inat ga idae aea miri itamatama bagedeai?”

49Io, ele aluagau toa tibalil ngan ei tigera kadonga iuangga iuot ta tibeta ei, “Maron, eao kim gai aket gid ngan didi?” 50Be ede ngan gid irau paeaeanga ton madidnga kapei tenainga aea ta iket itanga oatai ga put.

51Be Iesus ikeo, “Ae, ikaranga!” Ga kus ta isibo itanga ta ikado kemi ei.

52Idio ta gid madidnga tenainga ad, ga gid madidnga toa timariala ngan Deo ele luma, ga kapeipei padengada toa tinama ngan aea lukunga, Iesus ikeo pagid bedane, “Gimi anama toman ngan didi ga kaip, mambe anama aluku eaba lublubnga aea ede na? 53Ado ga ado namamado toman ngan gimi gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, be gimi aluku gau mao. Be ado imata toa ne eine gimi lemi ado imata ngan dodom iura kapei.”

Petrus ikeo gaiuatai ngan Iesus mao

(Mateus 26.57-58, 69-75 ga Markus 14.53-54, 66-72 ga Ioanes 18.12-18, 25-27)

54 m  Tiluku Iesus ta tibada ei ga ila ngan luma ton madidnga kapei tenainga aea. Petrus inasnasi ei, be idio aluai tede. 55Idio ta tipaisi dinga gadudunga ngan luma toa oa aea ala, ta gisingada tidio timado, be Petrus imamado rabu ngan gid. 56Be taine paeaeanga ede igera ei imamado boloma ngan dinga ele taranga, ta imata inono ei ta ikeo, “Eaba toa ne toman ngan ei pade.”

57Be ei ipaisiamo ta ikeo, “Taine, gau naoatai ngan ei mao.”

58Idio ga kautede pade, eaba ede pade igera ei ta ikeo, “Eao pade ede ngan gid.”

Be Petrus ikeo, “Eaba, gau mao!”

59Be ado imata kelede ila ga kus ta eaba ede pade iparpar ngan posanga ta ikeo ga, “Tautaunga eaba toa ne toman ngan ei, ngansa ei Galili aea pade.”

60Be Petrus ikeo, “Eaba, gau naoatai ngan saoa danga eao posaposa ngan ne mao.” Io, iposaposa maitne, be mole mao kokako itang. 61Ta Maron ipul imata, ta imata inono Petrus. Be Petrus imata nanan Maron ele posanga pan bedane, “Labone bong kokako ga itang maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.” 62Ei iuot ga ila gaot ta itang paeamao.

Tigalinge sat ngan Iesusga tiraurau ei

(Mateus 26.67-68 ga Markus 14.65)

63Idio ta gid panua toa timariala ngan Iesus tigalinge sat ngan ei ga tiraurau ei. 64Ta tikaukau imata ngan malo ta tibetabeta ei bedane, “Oangga eao bada Deo iaoa tautaunga, keo pagai, sai irau go?” 65Be gid tikakado posanga papaeamao padengada ngan ei.

Kapeipei Iuda adtipamadid Iesus ngan posanga

(Mateus 26.59-66 ga Markus 14.55-64 ga Ioanes 18.19-24)

66Gaisala rumaruma ngan ado sae, gid kapeipei togid Iuda tirourou. Edengada ngan gid eine madidnga tenainga ad ga padengada apu ad. Gid busa tiluplup ngan patutuinga posanga, be tibada Iesus ga ila imadid matadeai. 67 n  Ta tikeo, “Oangga eao Kristus
22.67Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
, keo pagai.”

Be ikeo pagid, “Oangga nakeo pagimi, eine ga aeadi leg posanga mao,
68ga oangga nabeta gimi, eine ga akoli leg posanga mao pade. 69 p  Be labone ga ila, Eaba Inat ga idio imado ngan Deo toa iura kapei tau ibage oatai.”

70Ta gid toa ngada oa tibeta, “Tota eao Deo Inat?”

Ta ikeo pagid, “Eine gau, be gimi akeo bedane.”

71Ta tikeo, “Irangrang ngan tababa panua padengada ngan tinam tiuaoa ngan eaba toa ne ele kadonga mao. Ngansa patautene talongo posanga toa iuot iaoai!”

Copyright information for `BCH