a23.7Lu 3.1
c23.29Lu 21.23
d23.30Hos 10.8, PM 6.16
g23.34Sng 22.18, Ais 53.12
i23.35Sng 22.7-8
k23.36Sng 69.21
l23.45Ibr 6.19-20, 10.19-20
m23.56IM 20.10, Lo 5.14

Luke 23

Iesus imadid ngan posangapan Pailat imatai

(Mateus 27.1-2, 11-14 ga Markus 15.1-5 ga Ioanes 18.28-38)

1Idio ta gid kapeipei toa ngada oa tidae ta tibada Iesus ga ila imadid Pailat imatai. 2Be tisolsol ei ngan posanga ta tikeo, “Gai agera eaba toa ne iuangga ipabuobuo alu togai ta lemai panua ga tiuol takis ga ila pan Kaisa mao. Be ikeo ga ei Kristus, maron kapei ede.”

3Ta Pailat ibeta ei, “Eao maron kapei togid Iuda na?”

Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Eine mambe eao keo.”

4Ta Pailat ikeo pagid madidnga tenainga ad ga gid ipom bedane, “Gau naot ngan eaba toa ne ele idil eta paeamao mao.”

5Be gid tiparpar ta tikeo, “Ele paoatainga ipamasmasi gid ipom lolod ngan tibur toa ngada ne Iudea. Matamata ele naurata toa ne iuot Galili ta ilalala ga inam irangrang ngan toa eko pade.”

Iesus imadid ngan posangapan Erot imatai

6Pailat ilongo mambe Iesus ele naurata iuot matamata Galili, ta ibeta gid bedane, “Ei eaba Galili aea na?” 7 a  Ta ilongo mambe ei imamado ngan tibur toa ienono Erot ibageai, ta isula ei ga ila pan Erot, ngansa ei pade imamado Ierusalem ngan ado toaiua.

8Idio ta Erot igera Iesus, ta itin igelgel kapei, ngansa mole tau ga inam, ilolo ikim ngan geranga ei. Ngansa ei ilongo iualu ta ilolo iminmin ngan geranga uisinga eta pan. 9Ta ibetabeta ei ngan posanga busa, be Iesus ikoli ele posanga eta mao. 10Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad timadid ta tikado posanga oanaoana tau ngan solnga ei. 11Ga kus ta Erot ga ele panua paraunga ad aoad ibiu ei ga tigalinge ngan ei. Ga kus ta tipasogo ei ngan malo kemi ede ta tisula ei ga iluai mulian pan Pailat. 12Mugaeai, Erot ga Pailat timan ariapolpol, be ngan ado toaiua ga ila, gisirua tikemikemi ngan gid.

Pailat ikeo ga tipatoto Iesusngan abei tabala

(Mateus 27.15-26 ga Markus 15.6-15 ga Ioanes 18.39-19.16)

13Pailat ibaba gid madidnga tenainga ad, ga gid madidnga padengada, toman ngan gid ipom ta tinam tiluplup, 14ta ikeo pagid, “Gimi abada eaba toa ne ga inam pagau ta akeo ga ipabuobuo gid ipom ta tilongolongo gid madidnga linged pade mao. Be toa matamiai ne, nagal nanan ngan aea posanga, be naot ngan ele idil eta paeamao mambe gimi asol ei ngan ne mao. 15Be Erot pade iuot ngan ele idil eta paeamao mao, ngansa isula ei ga iluai mulian ga inam pagita. Ta gimi pade agera, ei ikado kadonga eta paeamao ngan tarau ei ga imate mao. 16Tota gau ga napanas ei, ga kus ta nalongean ei ga iuot.”
23.16-17Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane:17Be rai ga rai ngan eaneannga Pasova aea, Pailat manta ilongean eaba keleta ta itnan luma panasnga aea ga iuot.


18Be gid toa ngada oa tingangar ta tikeo, “Bada ei ga ila ta pamate ei! Be longean Barabas ta itnan luma panasnga aea ga inam pagai!” 19Be Barabas ila ngan luma panasnga aea ngansa tuanga iloleai, ikado paraunga pan gavman ga ipamate panua.

20Ta Pailat ibeta gid pade, ngansa iuangga ilongean Iesus ga iuot. 21Be gid ipom tingangangar ta tikeo, “Patoto ei! Patoto ei ngan abei tabala!”

22Be Pailat iposa patol aea pagid ta ikeo, “Ikamado? Ei ikado saoa kadonga paeamao? Gau naot ngan ele idil eta paeamao ngan pamatenga ei mao. Tota gau ga napanas ei, ga kus ta nalongean ei ga iuot.”

23Be gid tingangar parpar tau ta tiposa matua pan ngan patotonga ei ngan abei tabala. Ta led ngangarnga iasal Pailat ele posanga. 24Ta Pailat irau posanga ngan nasinga linged. 25Be eaba toa ila ngan luma panasnga aea ngan ele kadonga paraunga ga pamatenga, toa gid ipom tibetabeta ngan, Pailat ilongean ei ga iuot. Be idol Iesus ga idae pagid panua paraunga ad bagedeai ngan tila tikado mambe gid ipom tikim.

Tipatoto Iesus ngan abei tabala

(Mateus 27.32-44 ga Markus 15.21-32 ga Ioanes 19.17-27)

26Tibada Iesus ga ila, be tigera eaba ede Sairini aea ieda Saimon toa ilalala tiburiai ga inam, ta tiluku ei ta tidol Iesus aea abei tabala ga idae ikepeai, ta ibisi ga inasi Iesus. 27Be ipom kapei tinasi ei, ga gid taine pade tinasi ei be lolod isat ga titangtang. 28Be Iesus ipul imata ga ila pagid ta ikeo, “Gimi taine Ierusalem ami, atang ngan gau mao. Be atang ngan gimi mulian ga lemi gergeu. 29 c  Ngansa ado ede muriai, kadonga paeamao ga iuot, ta gid panua ga tikeo ga eine kemi tau ngan gid taine lasi, ga taine tiuatai poponga mao, ga gid taine tipadudud mao. 30 d  Ta ngan ado toaiua,

“‘Eine ga tikeo ngan gid lusi bedane, “Atap ga adio ngan gai!”
Ga tikeo pagid bereo pade bedane, “Arobi gai!” ’
23.30Ikamado ga panua tikeo ga bereo irobi gid? Eine ngansa tiuangga tisapir ngan danga paeamao iuangga iuot ngan gid.

31Ngansa oangga tikado bedane ngan abei ikatinge pau aea eau, eine saoa ga iuot ngan abei imisi?”
23.31Ngan Iesus ele oanenga itna toa ne, abei ikatinge pau aea eau eine idodo Iesus, eaba kadonga tutui aea. Be abei imisi idodo gid panua kadonga sasat ad toa tipul lolod mao.


32Be tibada panua papaeamao rua pade ga tila ngan pamatenga gid pade toman ngan ei. 33Tila ga tiuot ngan tibur toa tiuato Laborada Ituatua, ta tipatoto ei ngan abei tabala asingada panua papaeamao toa rua oa, ede ngan ibage oatai, be ede pade ngan ibage angas. 34 g  Be Iesus ikeo, “Apa, samum led kadonga sat, ngansa tiuatai ngan saoa danga tikakado ne mao.”
23.34Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, posanga ngan 23.34a ienono mao.
Idio ta gid panua paraunga ad tipotapota ele danga sisid, be titado danga ede iman salisalinga ngan sionga sai ga sai ga tibada.

35 i  Io, gid ipom timadmadid ga timamaran. Be gid madidnga aoad ibiu ei ta tikeo, “Ei ilualua panua padengada ga ibada gid mulian. Ta oangga ei Kristus
23.35Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
, eaba toa Deo isio, kemi ngan ilua ei mulian.”

36 k  Be gid panua paraunga ad tinam boloma ta tigalinge ngan ei pade, ta tiuangga tipaun ei ngan oain isul meleoleonga. 37Ta tikeo, “Oangga eao maron kapei togid Iuda, ta lua eao mulian.”

38Be gadae ngan aea abei tabala, tibode aea posanga bedane,“Eine maron kapei togid Iuda.”

39Be ede ngan panua papaeamao toa titututu oa ipaeabu ngan Iesus ieda ta ikeo, “Eao Kristus na? Tota lua eao mulian ga gairua pade!”

40Be eaba toa ede pade oa idaba iuae ta ikeo, “Eao kamado mataud Deo mao? Ngansa eao bada panasnga lalaede mambe ei. 41Gid tipanas gita, eine tutui, ngansa ada panasnga toa ne inasi ngan leda kadonga. Be eaba toa ne ele idil eta paeamao mao.”

42Ga kus ta ikeo, “Iesus, muriai oangga eao ot maron kapei ga danga toa ngada ne idae bagemeai, matam nanan gau.”

43Ta Iesus ikeo pan, “Naposa tautaunga pago, labone eao ga mamado toman ngan gau ngan Deo ele tuanga kemi.”

Iesus ele matenga

(Mateus 27.45-56 ga Markus 15.33-41 ga Ioanes 19.28-30)

44Eiua arobad, be tibur toa ngada oa iuot dodom ga irangrang ngan lailai ngan ado imata tol, 45 l  ngansa ado itara eta mao. Be malo kapitnami toa Deo ele luma iloleai oa itakai ga iman rua. 46Be Iesus ingangar kapei ta ikeo, “Apa, nadol tautaudig ga idae eao bagemeai.” Io, ikado posanga toa ne ga kus ta idada mosonga pakelede ga imate.

47Be madidnga paraunga aea igera danga toa ngada ne iuot, ta isoa Deo ieda ta ikeo, “Tautaunga, eaba toa ne ei eaba tutui.” 48Be gid panua toa ngada oa tinam tiluplup ngan mamarannga kadonga toa oa, gid lolod isat ta tibin gogod ta tilualuagid ga tila. 49Be gid iuaeoae toa ngada oa gisingada gid taine toa tinasi ei Galili ga tinam, timadid aluai tede ta tigera gid kadonga toa oa.

Tidol Iesus ipatga idudunga pat ibabai

(Mateus 27.57-61 ga Markus 15.42-47 ga Ioanes 19.38-42)

50Ngan ado toaiua, eaba ede ieda Iosep imamado. Ei ele kadonga kemi ga tutui, be ei ede ngan gid madidnga patutuinga posanga ad. 51Be ilolo kelede ngan posanga toa tirau ga tikado ngan Iesus oa mao. Ele tuanga ipu Arimatea, tuanga ede Iudea aea. Ei pade isangasanga Deo ele ado ngan danga toa ngada ne idae ibageai. 52Ta ei ila pan Pailat ta ibeta ngan badanga Iesus ipat. 53Ta isoa ga isulug, ga kus ta imol ngan malo kemi ede ta idol ga idudunga ngan denga ede. Denga toa oa panua tipir pat kapei ede ta tikado aea baba. Be mugaeai ga inam, tidol eaba eta ipat ngan baba toa oa mao. 54Be ado toaiua, eine Ado Koromotnga aea toa imuga ngan Ado Earainga aea, be teta pade Ado Earainga aea iuot.

55Be gid taine toa tilalala toman ngan Iesus Galili ga tinam, tinasi Iosep ta tigera denga toa oa ga Iosep ipaeno Iesus ipat madongan. 56 m  Ga kus ta tiluagid mulian tuangai ta tikoromot danga sisid ga bude iuad kemikemi ngan tisama ngan Iesus ipat. Be ngan Ado Earainga aea tiaragid mambe Deo ele apu ikeo ngan.

Copyright information for `BCH