a24.6Lu 9.22
b24.21Lu 19.11, PA 1.6
c24.24Ins 20.3-10
d24.26Lu 9.22
f24.27Sng 22.1-21, Ais 53
g24.341Ko 15.4-5
h24.37Mt 14.26
i24.44Lu 9.22
j24.48Ins 15.27, PA 1.8
k24.49Ins 14.16, 15.26, PA 1.4

Luke 24

Iesus idae mulian

(Mateus 28.1-10 ga Markus 16.1-8 ga Ioanes 20.1-10)

1Gaga itakai ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, ta gid taine tibada gid danga iuad kemikemi toa tikoromot oa ta tisogou ga tila dengaeai. 2Be tigera pat kapei toa ipakala denga iaoa imapul ga ila o. 3Tidudunga denga iloleai, be tigera Maron Iesus ipat mao. 4Idio ta lolod ede ga ede ngan saoa danga iuot, be mole mao tigera panua rua timadid boloma pagid, be led danga sisid mil ga mil tau. 5Gid timataud kapei tau ta timouru ga tidol laborad ga isulug tanoeai. Be gisirua tikeo pagid, “Ikamado ga ailoilo eaba imata bibita rabu ngan gid matemate? 6 a  Ei nene mao. Idae mulian o! Matami nanan posanga toa ikado pagimi ngan gimingada amamado Galili maitne. 7Ele posanga ga bedane, ‘Eaba Inat, eine ga tidol ei ga idae pagid panua papaeamao bagedeai, ta tipatoto ei ngan abei tabala. Be ngan ado tol aea, ei ga idae mulian.’” 8Ta gid taine matad nanan ele posanga.

9Io, tiluagid dengaeai ga tinam, ta tipalongo gid aluagau sangaul igegea ede ga gid padengada ngan gid danga toa ne. 10Gid taine toa tipalongo Iesus ele panua ato ad ngan danga toa ne, edad ga bedane: Maria Makdala aea, ga Ioana, ga Maria Jems itna, ga gid taine padengada toman ngan gid. 11Be tiadi gid taine toa oa led posanga mao, ngansa tilongo led posanga mambe posanga mangamanga. 12Be Petrus idae ta ilado ga ila dengaeai, ta ikepa ga italolo, be igera malo kekelen ienono. Ga kus ta iluai mulian ga ila, be ilolo ede ga ede ngan saoa danga iuot.

Panua rua tigera Iesusngan edap ila ngan tuanga Emeus

(Markus 16.12-13)

13Be ngan ado toaiua, panua rua tilalala ga tila ngan tuanga ede ieda Emeus, toa aea maraoa ila Ierusalem iuot mambe kilomita sangaul igegea ede. 14Be tiposaposa pol ngan gid ngan danga toa ngada oa iuot. 15Tilalala ga tiposaposa, be Iesus iuot pagisirua ta ilalala toman ngan gid. 16Be danga ede ipakala gisirua matad, ta irangrang ngan tiuatai ngan ei sai mao.

17Ta ikeo pagisirua, “Gimirua alalala ga ala, be aposaposa ngan saoa?”

Ta gisirua timadid, be matad kakapanga.
18Ta ede ngan gid toa ieda Kliopas ikeo pan, “Eao kaluae nama ngan tuanga Ierusalem, be eao kekelego oatai mao ngan saoa danga iuot oadla ga inam toa nena?”

19Ta ibeta gisirua, “Saoa danga?”

Ta tikeo, “Gid danga iuot ngan Iesus Nasaret aea. Ei eaba ibada Deo iaoa, be ele posanga ga ele kadonga iura kapei tau toa Deo imatai ga gid panua matadeai pade.
20Be gid madidnga tenainga ad ga gid madidnga padengada togita Iuda tidol ei ga idae pagid Rom bagedeai, ta tirau posanga ngan pamatenga ei ta tipatoto ei ngan abei tabala. 21 b  Be gai lolomai iminmin ngan ei ipola gita Israel ta tatnan madonga paeamao toa ada miri itamatama bagedeai. Be labone eine ado tol muriai ngan gid kadonga toa ne iuot. 22Be taine edengada ngan gai tipatogran gai. Labone gaisala rumaruma tila dengaeai, 23be tigera Iesus ipat mao. Ga kus ta tiluagid ga tinam ta tikeo ga gid anggelo per ga tiuot pagid, be tikeo ga ei imata bibita. 24 c  Ta oaeoaemai edengada tila dengaeai ta tigera denga toa oa mambe gid taine tikeo ngan, be tigera ei eta mao.”

25Ta ikeo pagisirua, “O gimirua abuobuo tau! Posanga toa ngada oa togid panua tibada Deo iaoa, eine lolomi matua ngan manmanae mao na? 26 d  Kristus
24.26Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
manta ibada ieieinga toa ne, ga kus ta ila imado ngan ele taranga kapei. Be gimi aoatai mao?”
27 f  Tota ngan Moses ele posanga ga ila irangrang ngan posanga togid panua tibada Deo iaoa, ei ipaola Deo ele laulau aea posanga toa ngada oa ngan ei mulian.

28Tila ga tipaboloma tuanga toa tila ngan oa, be ei iuangga isalasala ngan lalalanga ga ila pade. 29Be gisirua tibeta ei matua ta tikeo, “Dio toman ngan gai, ngansa ado iuangga idil na. Teta pade bong.” Tota idudunga lumaeai ta idio toman ngan gisirua.

30Idio ta imamado popouiai toman ngan gisirua, ta ibada bret ta iposa kemi pan Deo ngan. Ga kus ta itei ta ibada pagisirua. 31Tota matad pal ta tiuatai ngan ei sai. Be ei oas sapaean ga ila, ta tigera ei mao. 32Ta tiposa pol ngan gid ta tikeo, “Toa edapeai oa ei ipaola Deo ele laulau ga inam pagitarua, be loloda buk ngan ele posanga!”

33Tota ngan ado imata toa oa, tidae ta tiluagid mulian ga tila Ierusalem. Idio ta tiuot pagid aluagau sangaul igegea ede gisingada oaeoaed padengada toa tirourou. 34 g  Ta gisirua tilongo led posanga bedane, “Tautaunga, Maron idae mulian ngan ele matenga! Ei iuot pan Saimon o.” 35Ga kus ta gisirua tininipu pagid ngan gid danga toa iuot edapeai, ga ngan ele teinga bret ta tiuatai ngan ei sai.

Iesus iuot pagid ele aluagau

(Mateus 28.16-20 ga Markus 16.14-18 ga Ioanes 20.19-23 ga Panua Ato ad 1.6-8)

36Gid aluagau tikakado posanga toa ne maitne, be Iesus iuot ta imadid rabu ngan gid. Ta ikeo pagid, “Kadonga lolo tarui aea idio pagimi!”

37 h  Be gid tikakrik ga timataud ta tiuangga tigera lausio eta. 38Be ikeo pagid, “Ikamado ga amataud ga lolomi ruangada? 39Gimi agera bageg ga aeg. Gau tota eko. Be asibo gau ta agera, lausio eta imedameda ga ituatua mambe gimi agera ngan gau ne mao.”

40Io, ikeo bedaoa ga kus ta ipasolan ibage ga iae pagid. 41Be lolod matua eta ngan ei maitne, ngansa tinid igelgel ga timatala kapei tau. Ta ibeta gid, “Ami annga etangada ta nena?” 42Ta tipan aea ia ikatinge ede tilut ngan dinga. 43Tota ibada ta ian toa matadeai oa.

44 i  Ga kus ta ikeo pagid, “Ngan ado toaiua namamado toman ngan gimi, nakado leg posanga toa ne motean pagimi ga bedane: Posanga toa ngada ne ngan gau ienono ngan Moses ele apu, ga ngan laulau togid panua tibada Deo iaoa, ga ngan Laulau Baunga aea, manta iuot tautaunga.”

45Tota ilua gid ta tiuatai kemi ngan Deo ele laulau aea posanga ipu. 46Ta ikeo pagid, “Deo ele laulau aea posanga bedane: Kristus manta ibada ieieinga ga imate. Be ngan ado tol aea ta idae mulian. 47Be ngan ei ieda, ato toa ne manta ila ngan tuanga Ierusalem ga ila irangrang ngan gid alu toa ngada ne tanoeai, ngan gid panua manta tipul lolod ta Deo isamum led kadonga sasat. 48 j  Be gid danga toa gimi agera ne, manta apapalongo ngan. 49 k  Be ega, gau ga nasula danga toa Tamag iposa tautaunga ngan oa ga ila pagimi. Be gimi adio amamado tuanga iloleai ga irangrang ngan Deo gadae tau irobi gimi ngan iura kapei.”

Deo ibada Iesusta idae ga ila buburiai

(Markus 16.19-20 ga Panua Ato ad 1.9-11)

50Idio ta Iesus ibada ele aluagau ta tiuot ga tila boloma ngan tuanga Betani. Ta isoa ibage ga idae ta ipamatua gid. 51Ei ipapamatua gid maitne, be itnan gid, ta Deo ibada ei ta idae ga ila buburiai. 52Tota tikor aed ga tisoa ieda. Ga kus ta tiluagid ga tila Ierusalem, be tinid igelgel kapei tau. 53Ta timamado somisomi toa Deo ele lumaeai be tisoasoa Deo ieda.

Copyright information for `BCH