a10.4Lo 24.1-4, Mt 5.31
b10.6OM 1.27, 5.2
c10.7-8OM 2.24, Ep 5.31-33
d10.11Mt 5.32
e10.15Mt 18.3
f10.19IM 20.12-17, Lo 5.16-20
g10.31Mt 20.16, Lu 13.30
h10.32-34Mk 8.31, 9.31
i10.38Mk 14.36, Lu 12.50
j10.39PA 12.2, PM 1.9
k10.42Lu 22.25-26
l10.43Mt 23.11, Mk 9.35
n10.52Mk 5.34

Mark 10

Iesus iposa ngan ketnga oainga

(Mateus 19.1-12 ga Lukas 16.18)

1Idio ta Iesus itnan tuanga toa oa ta inasi edap iadag ngan eau Iordan ta iuore ga ila ngan tibur Iudea. Be ipom kapei tinam tiluplup pan pade. Ta ei inasi ele kadonga mambe somisomi ta ipaoatai gid.

2Be gid Parisi tinam boloma pan ngan tobanga ei, ta tibeta ei bedane, “Oangga eaba iket ele oainga ta isuk iadaoa, eine tutui, mao madongan?”

3Ei ikoli led posanga ta ibeta gid, “Moses ikado posanga madongan pagimi?”

4 a  Ta tikeo, “Moses ilongo ngan eaba ibode laulau ngan ketnga oainga ta ibada pan iadaoa ta isuk ei ga ila.”

5Ta Iesus ikeo pagid, “Gimi apaki tangami ngan Deo ele posanga somisomi tau, tota Moses ibode apu toaine pagimi. 6 b  Be mugaeai tau, Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot, be ‘ikado gid panua ga tiuot arangaranga ga taine.’ 7 c  Ta ele laulau ikeo pade ga bedane, ‘Ngan ipu toaine, eaba ga itnan itama ga itna ta ila ilup toman ngan iadaoa, 8ta eine mambe gisirua tinid iuot kelede.’ Toa bedaoa ta tirangrang ngan timan rua pade mao. Gisirua tiuot kelede Deo imatai. 9Tota danga toa Deo ikaukau, irangrang ngan eaba eta iket mao.”

10Idio ta idudunga lumaeai ta ele aluagau tibeta ei ngan posanga idil toa ne pade. 11 d  Ta ikeo pagid, “Oangga sai isuk iadaoa ta iuai taine pau, eine ikado kadonga arala iadaoa mugamuga imatai. 12Ga oangga taine itnan iadaoa ta iuai eaba pau, ei pade ikado kadonga arala iadaoa mugamuga imatai.”

Iesus ikeo ga tilongean gid gergeu ga tila pan

(Mateus 19.13-15 ga Lukas 18.15-17)

13Idio ta gid panua tital gid gergeu ga tila pan Iesus. Ta tiuangga ei idol ibage ga idae ngan gid. Be ele aluagau tidaba gid. 14Be ei igera ta ilolo bake ta ikeo, “Alongean gid gergeu ga tinam pagau. Apaidi gid mao, ngansa madonga Deo ibageai eine togid panua toa bedane. 15 e  Nakeo tautaunga pagimi: Oangga sai ilongean Deo ga iman aea maron lalaede mambe gid gergeu toa ne mao, eine ga irangrang ngan ibada madonga Deo ibageai mao.” 16Idio ta ikisi gid gergeu kelede kelede, ta idol ibage ga idae ngan gid ta ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid.

Eaba toa ele danga sisid busaila pan Iesus

(Mateus 19.16-30 ga Lukas 18.18-30)

17Idio ta Iesus ilalala edapeai, be eaba ede ilado ga ila pan ta ikor iae ta ibeta ei bedane, “Eaba kemi paoatainga am, gau ga nakado mado ta nabada madonga kemi somisomi?”

18Be Iesus ikeo pan, “Eao oato gau ‘eaba kemi’ ngan saoa? Eaba eta pade kemi mao. Deo kekelen ei kemi. 19 f  Be eao oatai ngan Deo ele apu. Ikeo ga bedane, ‘Eao pamate eaba ede pade mao. Eao kado arala ta paeabu ngan oainga mao. Eao lublub mao. Oangga eao madid ngan posanga, irangrang ngan eao pakaka mao. Irangrang ngan eao pakaka eaba ede pade ta bada ele danga sisid mao. Manta lolon ngan tamam ga tnam ta nasi linged.’”

20Ta eaba toa oa ikeo, “Eaba paoatainga am, mugaeai gau kakauede ga irangrang ngan labone, gau nanasnasi gid apu toa ngada ne.”

21Iesus imata inono ei be ikim ei tau ta ikeo, “Lem idil kelede mon imata karanga maitne. La longean lem danga sisid toa ngada oa pagid panua ta tiuol. Ta bada lem pat ta oade ga ila pagid panua lululunga ad. Toa bedaoa ta lem danga sisid kemikemi ienono buburiai. Ga kus ta nam nasi gau.”

22Ei ilongo posanga toa ne ta imata imalai, be ilolo itangtang ta itnan ei ga ila. Ngansa ele danga sisid busa.

23Iesus imata igera pol gid ele aluagau ta ikeo, “Eine kulupu tau ngan gid panua toa led danga sisid busa ngan tibada madonga Deo ibageai!”

24Be gid aluagau tikakrik ngan ele posanga toa ne. Be ikeo pagid pade, “Leg gergeu, eine kulupu tau ngan gid panua ngan tibada madonga Deo ibageai! 25Oangga kamel itoba ngan ipurususu ngan salumu aea baba, eine ga kulupu ngan ei, mao madongan? Be kulupu ga kulupu tau ngan eaba sai toa ele danga sisid busa, ngan ibada madonga Deo ibageai.”

26Ta gid aluagau tikakrik kapei tau ta tibetabeta pol ngan gid, “Toa bedaoa ta sai irangrang ngan Deo ibada ei mulian?”

27Be Iesus imata ila pagid ta ikeo, “Gid eababa tirangrang mao. Be danga eta ikulupu ngan Deo mao. Ei irangrang ngan ikado danga toa ngada ne.”

28Be Petrus ikeo pan bedane, “Ega, gai atnan lemai danga sisid toa ngada oa ta anama anasi go!”

29Ta Iesus ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, oangga sai itnan ele luma, ga itar kapeipei, ga aea kakakau, ga iliuliu, ga itna, ga itama, ga ele gergeu, ga aea dadanga, ngan luanga gau ga leg ato kemi, 30eine Deo ga ikoli buno pade pan eaba toa oa. Ei ga ibada gid luma, ga itar kapeipei, ga aea kakakau, ga iliuliu, ga itnatna, ga gid gergeu, ga gid dadanga. Eaba toa oa ga imamado tanoeai maitne, be Deo ga ikoli kemi pan bedaoa. Be ei ga ibada ieieinga pagid panua papaeamao bagedeai pade. Be muriai ei ga ibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 31 g  Be panua busa toa edad kapei labone, muriai edad ga isulug. Be panua busa toa edad mao labone, muriai edad ga iuot kapei.”

Iesus iposa patol aea ngan ele matenga ga daenga mulian

(Mateus 20.17-19 ga Lukas 18.31-34)

32 h  Idio ta Iesus asingada ele aluagau tinasi edap ila ngan tuanga Ierusalem, be Iesus imugamuga ngan gid. Ele aluagau timatala, be gid panua toa tinasnasi gid oa timataud. Be ei ibada ele aluagau sangaul igegea rua ta iaoa inasi pagid pade ngan saoa danga ga iuot toa eoa. 33Ta ikeo, “Ega, gita talalala ga tala Ierusalem, be gid panua ga tidol Eaba Inat ga idae pagid madidnga tenainga ad ga apu ad bagedeai. Ta gid ga tipamadid ei ngan posanga ta tirau posanga ngan pamatenga ei. Eine ga tidol ei ga idae pagid alu padengada bagedeai. 34Ta gid ga tigalinge paeamao ngan ei, ga tiplapla ei, ga timuimui ei, ga tirau ei ga imate. Be muriai ngan ado tol, eine ga idae mulian.”

Jems ga Ioanestiuangga tibada edaeda kapei

(Mateus 20.20-28)

35Idio ta Sebedi ele gergeu rua, Jems ga Ioanes, tila boloma pan Iesus ta tikeo, “Eaba paoatainga am, gairua akeo ga eao kado saoa danga gai abeta go ngan.”

36Ta ikeo, “Akim nakado mado ngan gimirua?”

37Ta tikeo pan, “Muriai oangga edam iuot kapei tau, gai akim eao longo ngan gairua abada edaeda kapei toman ngan eao, ta ede ngan gai imado ngan bagem oatai, be ede pade imado ngan bagem angas.”

38 i  Be Iesus ikeo pagisirua, “Gimirua aoatai ngan saoa danga abeta ngan ne mao. Loba ieieinga aea toa teta pade ga naun, gimi arangrang ngan aun pade? Be paliliunga toa teta pade nabada, gimi arangrang ngan abada pade?”

39 j  Ta gisirua tikeo pan, “Be. Gairua arangrang.”

Ta Iesus ikeo pagisirua, “Tautaunga, gimirua ga aun loba ieieinga aea mambe gau naun, ga abada paliliunga ieieinga aea mambe gau pade.
40Be sapadua ga timado ngan bageg oatai ga bageg angas, eine danga togau mao. Deo kekelen ibada gid mul toa ne pagid panua toa ei isio.”

41Io, gid aluagau padengada tilongo posanga toa oa ta lolod bake ngan Jems ga Ioanes. 42 k  Be Iesus ibaba gid ga tinam pan ta ikeo pagid, “Gid panua toa tibada edaeda mambe madidnga togid alu padengada, gimi aoatai ngan led kadonga na. Timadid matua ta tipaeaea led panua. Ga led panua toa edad kapeipei tikado kulupu tau ngan gid. 43 l  Be irangrang ngan gimi anasi kadonga toa ne mao. Be sai ngan gimi iuangga ieda iuot kapei, manta ikado naurata ngan luanga gimi. 44Ga sai iuangga imadid ga imuga ngan gimi, ei ga iman paeaeanga ngan gimi toa ngada ne. 45Ngansa Eaba Inat, ei pade inama ngan gid panua tilua ei mao, be ei inama ngan luanga gid panua. Ta ilongean ei mulian ga imate ngan patutuinga panua busa ad gigi kapei Deo imatai.”

Iesus ikado kemiBartimeus imata sususu

(Mateus 20.29-34 ga Lukas 18.35-43)

46Idio ta Iesus toman ngan ele aluagau tila Ieriko. Ta gisingada ipom kapei titnan Ieriko ga tila. Be Bartimeus, gergeu ton Timeus, imamado edap isaleai. Ei imata sususu, be somisomi igaugau pat ga danga sisid pagid panua. 47Ei ilongo ngan Iesus Nasaret aea ilalala ga inam ta ibaba matua bedane, “Iesus, Devit itub,
10.47Gera palongonga ngan posanga idilDevit itub ngan Mt 1.16.
uduan gau.”

48Be panua busa tidaba ei ta tikeo, “Eao mumun!”

Be mao. Ei ibaba matua pade, “Devit itub, uduan gau!”

49Ta Iesus iae tor ga imadid ta ikeo, “Ababa ei ga inam.”

Tota tibaba eaba toa imata sususu oa, ta tikeo pan, “Lolom pu ta dae madid. Ei ta ibaba go!”
50Tota itado ele pononga mamarae ga idio ta manmanae idug ga idae imadid ta ila pan Iesus.

51Ta Iesus ibeta ei bedane, “Eao kim nakado mado ngan go?”

Ta eaba toa imata sususu oa ikeo, “Eaba paoatainga am, gau nakim matag pal ta nageragera pade.”

52 n  Ta Iesus ikeo pan, “Eao la. Lem kadonga lolo matua aea ikado ga matam iuot kemi.” Mole mao, eaba toa oa igeragera pade ta inasi Iesus toa edapeai oa.

Copyright information for `BCH