a12.1Ais 5.1-2
b12.8Ibr 13.12
c12.10-11Sng 118.22-23
d12.13Lu 11.53-54
e12.17Ro 13.7
f12.18PA 23.8
g12.19Lo 25.5
h12.26IM 3.2, 6
j12.28Lu 10.25-28
k12.29-30Lo 6.4-5
l12.31Wkp 19.18
m12.331Sml 15.22, Hos 6.6
o12.36Sng 110.1
p12.432Ko 8.12

Mark 12

Oanenga itna nganpanua papaeamao tikado nauratangan dadanga oain

(Mateus 21.33-46 ga Lukas 20.9-19)

1 a  Idio ta Iesus itatado gid oanenga itna pagid ta ikeo, “Eaba ede iarum gid abei oain aea dadangai. Ei itado ala ngan ga ikado tibur ede kemi ngan bibnga oain itautau ta tibada isul ngan. Ga ikado luma mamarae ede ngan gid panua timadid ngan ta matad ikilele. Ga kus ta ilongean dadanga toa oa pagid panua naurata ad bagedeai, be ei ila ngan tibur ede pade aluai.

2“Idio ta oain aea laoe iuot, ta isula ele paeaeanga ede ga ila pagid panua naurata ad ngan badanga oain itautau idanga etangada ga inam pan. 3Be gid tiluku ei ta tirau ei ta tisere ei ga iluai sapaean. 4Be dadanga itama isula ele paeaeanga ede pade ga ila pagid, be tirau ei ga idae ilaborai ga tipamaeamaea ei. 5Idio ta isula ele paeaeanga ede pade ga ila, be tirau ei ga imate. Tota isulasula ele paeaeanga busa pagid, be tiraurau edengada ga tipapamate padengada.

6“Ila ga ele eaba kelede idio. Eaba toa oa, ei inat toa ikim ei tau. Dadanga itama isula ei ga ila muriai ngan ele paeaeanga toa ngada oa ta ikeo, ‘Eine ga tilolon ngan natug.’

7“Be gid panua naurata ad tiposa pol ngan gid bedane, ‘Eaba toa ne muriai ga ibada danga sisid toa ngada ne ton itama. Io, tarau ei ga imate. Ta ele danga sisid toa ngada ne ga iman leda!’ 8 b  Tota tiluku ei ta tirau ei ga imate. Be titado ipat ga ila gaot ngan dadanga aea ala.

9“Toa bedaoa ta dadanga itama ga ikado mado? Eine ga inam ta ipaeabu ngan gid panua naurata ad ta idol dadanga oain ga idae pagid panua padengada bagedeai. 10 c  Posanga ga oaine ienono ngan Deo ele laulau, be kado gimi aoato mao? Ikeo bedane,

“‘Pat toa ne, gid panua tikakado luma tiuangga eine paeamao ta titado ga iduaea.
Be labone iman luma aea kisinga.
11Maron ikado ga iuot bedane,
ta gai agera eine kemi tau ta amatala ngan.’”

12Be gid tiuangga tiluku ei, ngansa tiuatai mambe ei itado oanenga itna toa ne ga idodo gid. Be timataud gid ipom, tota titnan ei ga tila.

Itutui ngan taol takisga ila pan Kaisa?

(Mateus 22.15-22 ga Lukas 20.20-26)

13 d  Idio ta gid madidnga tisula Parisi edengada toman ngan Erot ele panua edengada ga tila pan Iesus. Tiuangga tipabuobuo ei ngansa tikim tigera ei ikado posanga idil eta paeamao ta irangrang ngan tipamadid ei ngan posanga. 14Tota tila tikeo pan bedane, “Eaba paoatainga am, gai aoatai mambe eao eaba posanga tautaunga am. Eao kado kadonga bagbage kelede mao ga mao tau, ngansa eao mataud eaba eta mao. Be eao papaoatai gid panua ngan Deo ele edap tautaunga. Be keo pagai, eine tutui ngan taol takis ga ila pan Kaisa, mao madongan? Eao keo ga gita manta taol, mao mao?”

15Be Iesus iuatai ngan led pakakanga ta ikeo pagid, “Ikamado ga atoba gau? Abada pat eta ga inam ta nagera!” 16Io, tibada ga ila pan, ta ibeta gid, “Sai ianun ga ieda ienono ngan pat toa ne?”

Ta tikeo, “Kaisa ianun ga ieda.”

17 e  Ta Iesus ikeo pagid, “Io, danga ton Kaisa, abada ga ila pan Kaisa, be danga ton Deo, abada ga ila pan Deo.”

Gid tilongo ele posanga ta tikakrik ngan ei.

Gid Sadiusi tibeta Iesusngan matenga ga daenga mulian

(Mateus 22.23-33 ga Lukas 20.27-40)

18 f  Idio ta gid Sadiusi tila pan Iesus. Gid tikeo ga panua matemate tirangrang ngan tidae mulian mao. Ta tikeo pan bedane, 19 g  “Eaba paoatainga am, Moses ibode apu ede pagita ta ikeo ga, ‘Oangga eaba eta itar kapei imate ta itnan iadaoa ga idio, be ele gergeu eta mao, manta itar kakau iuai asape toa oa ta tipopo itar kapei aea kolinga eta.’”

20“Be ado ede, arangaranga lima ga rua ngan iaoa ede timamado. Ad lautabe iuai taine, ga kus ta imate, be gisirua led gergeu eta mao. 21Tota itar kakau atange iuai asape toa oa, be ei pade ipopo gergeu mao ga imate. Ga kus ta itar kakau tol aea iuai ei ga imate toa bedaoa pade. 22Kadonga lalaede iuot ngan gid arangaranga toa lima ga rua oa. Tipopo gergeu mao be timate. Ta muriai taine toa oa imate pade. 23Tota ngan ado toaiua, oangga gid matemate tidae mulian, taine toa oa ga iman sai iadaoa? Ngansa gid toa lima ga rua oa tiuai ei.”

24Ta Iesus ikeo pagid, “Gimi abuobuo ngansa aoatai ngan Deo ele laulau aea posanga mao, ga aoatai ngan iura mao pade. 25Ngansa muriai, oangga panua matemate tidae mulian, eine ga tiuaioai mao ga tipapaoai led gergeu mao pade. Be gid ga tiuot mambe gid anggelo buburiai. 26 h  Be posanga ngan gid matemate tidae mulian ienono ngan Moses ele laulau, be gimi aoato mao? Ikeo ga Deo ele babanga iuot abei kakauede iloleai ta ikeo pan Moses bedane, ‘Gau Deo ton Abraam ga Aisak ga Iakop.’
12.26Iesus ele posanga ipasolan mambe gid matemate tidae mulian ne madongan? Oangga Abraam ga Aisak ga Iakop timate ga kus, eine irangrang ngan Deo ikeo ga ei Deo togid mao, be ngan posanga Ibru ei ga ikeo gamugaeai ei Deo togid. Be ei iposa bedaoa mao.
27Agera, ei Deo togid panua matemate mao. Ei Deo togid panua matad bibita. Gimi abuobuo kapei tau.”

Deo ele apu isaoa kapei?

(Mateus 22.34-40 ga Lukas 10.25-28)

28 j  Be madidnga ede apu aea ilongolongo gid Sadiusi aoad kaukau pan Iesus, ta igera mambe ei ikoli led posanga kemi tau, ta ibeta ei bedane, “Deo ele apu isaoa kapei ngan apu toa ngada oa?”

29 k  Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Apu ga oaine kapei ga kapei tau. Eine ga bedane, ‘Gimi Israel alongo! Maron Deo togita ei Deo kelede. Ei kekelen Maron. 30Be eao manta kim tau am Maron Deo kapei tau ngan lolom, ga tautaudim, ga lem oatainga, ga uram.’ 31 l  Be apu kapei ede pade eine ga bedane, ‘Eao manta kim lem eaba ede pade mambe kim go mulian.’ Apu eta pade kapei mambe toa rua ne mao.”

32Ta madidnga apu aea toa oa ikeo pan bedane, “Eaba paoatainga am, lem posanga kemi. Tautaunga Deo kekelen ei Maron, be Deo eta pade mao, mambe eao keo. 33 m  Ga manta takim ei tau ngan loloda, ga leda oatainga, ga urada. Ga manta takim eaba ede pade mambe takim gita mulian. Oangga tanasi apu toa rua ne, eine kadonga toa ne iasal gid tenainga imata ede ga ede ga gid tenainga tinono ngan dinga ga imomout ga kus.”

34Ta Iesus igera mambe eaba toa oa ikoli posanga mambe ei eaba oatainga aea kemi ta ikeo, “Eao boloma ngan badanga madonga Deo ibageai.” Idio ta gid panua timataud ngan betanga Iesus ngan posanga eta pade.

Iesus ibeta gid ipom ngan Kristus

(Mateus 22.41-46 ga Lukas 20.41-44)

35Idio ta Iesus ipapaoatai gid panua gadudunga ngan Deo ele luma aea ala ta ikeo, “Ikamado ga gid madidnga apu ad tikeo ga Kristus
12.35Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
eine iaoa kelede pan Devit?
36 o  Ngansa ngan pamatuanga inam pan Itautau Tutui, Devit ikeo,

“‘Maron Deo ikeo pan ag Maron bedane:
“Eao dio mamado ngan bageg oatai,
ga irangrang ngan nadol am miri itamatama ga tidio aem ibuloloeai.” ’

37Agera, Devit pade iuato eaba toa oa aea Maron. Tota ei ga iuot ngan iaoa kelede pan Devit madongan?”

Be gid ipom tinid igelgel ngan longonga Iesus ele posanga.

Iesus iposangan kadonga papaeamaotogid madidnga apu ad

(Mateus 23.1-36 ga Lukas 20.45-47)

38Idio ta Iesus ipapaoatai gid ipom ta ikeo, “Gimi agabit kemi ngan gid madidnga apu ad. Gid tikim tau ngan dolnga pononga mamarae ta tilalala alele. Ga oangga tila ngan tibur oalo aea, tikim panua busa tikeo ‘ado kemi’ ta tilolon ngan gid. 39Ga oangga tila ngan luma raring aea, ga tila ngan gid eaneannga kapeipei, gid tikim tau ngan badanga mul kemikemi togid panua edad kapeipei. 40Be tipakaka gid asapsape ta tibabada sapaean led luma ga danga sisid. Ga kus ta tiraring mamarae, be led raring eine pakakanga aea. Muriai gid ad panasnga ga paeamao ga paeamao tau.”

Asape lululunga aeaidol ele tenainga

(Lukas 21.1-4)

41Idio ta Iesus imamado boloma ngan apou tenainga aea toa Deo ele lumaeai. Ei igeragera gid ipom tinam tidoldol led pat ga idudunga ngan apou toa oa. Panua busa toa led pat ga danga sisid busa tidoldol led pat kapeipei. 42Be asape ede lululunga aea inam ta idol pat gereirei rua. Pat toa oa irangrang mambe pat singsingia kelede.

43 p  Ta Iesus ikamo ele aluagau ga tinam pan ta ikeo pagid, “Nakeo tautaunga pagimi, asape lululunga aea toa ne ele tenainga iasal tenainga togid panua toa ngada ne. 44Ngansa gid toa ngada oa led danga sisid busa ta tipota ilia iman led tenainga. Be asape toa ne, ele danga sisid imata karanga mao, be ei idol ele pat madonga aea toa ngada oa ga kus.”

Copyright information for `BCH