a14.3Lu 7.37-38
d14.7Lo 15.11
e14.8Ins 19.40
f14.12IM 12.6
g14.18Sng 41.9
h14.24IM 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, 1Ko 10.16, Ibr 9.20
i14.27Sek 13.7
j14.28Mt 28.16, Mk 16.7
k14.31Ins 11.16
l14.32Ins 18.1
m14.34Ins 12.27
n14.36Mk 10.38, Ins 6.38
o14.49Lu 19.47, 21.37, Ins 18.20
p14.50Sng 31.11
q14.58Ins 2.19-21
s14.64Wkp 24.16, Ins 19.7

Mark 14

Gid madidnga tiposangan raunga Iesus ga imate

(Mateus 26.1-5 ga Lukas 22.1-2ga Ioanes 11.45-53)

1Ngan ado toaiua, eaneannga Pasova aea ga eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao inam boloma. Be ado rua imuga ngan eaneannga Pasova aea, gid madidnga tenainga ad ga apu ad tiloilo edap eta ngan pakakanga Iesus ta irangrang ngan tiluku ei ta tirau ei ga imate. 2Be tikeo bedane, “Irangrang ngan takado bedane rabu ngan eaneannga toa ne mao. Ngan kado ta gid ipom tigera ta tiparau.”

Taine ede itok bude kemiga idae Iesus ilaborai

(Mateus 26.6-13 ga Ioanes 12.1-8)

3 a  Idio ta Iesus imamado Betani ngan luma ton eaba ede ieda Saimon. Mugaeai eaba toa oa aea dibala kankan. Iesus imamado ga ianean, be taine ede inam ibada ele botol pat
14.3Botol pat toa oa eine lalaede tede mambe ulo kakauede iaoa igigirai, be tikado ngan pat bodbode ede tiuatoalabastro. Eine inam Isip ga inam, be aea olnga kapei.
iuon ngan bude ede iuad kemi tiuato nardo. Tigalbatan danga eta ngan bude toa oa mao, ta aea olnga kapei. Be ei ipir botol iaoa ta itok bude dodol toa oa ga idae Iesus ilaborai.

4Be edengada ngan gid tigera bedaoa ta lolod bake ta tiposa pol ngan gid bedane, “Ikamado ga itok bude toa ne ga kus sapaean? 5Kemi ngan ilongean bude toa ne ga panua tiuol ngan pat kapei iasal buno tol
14.5Gid Iuda mugaeai tibokoboko ad rai dodol kelede ngan badanga pat buno tol.
. Toa bedaoa ta ilualua gid panua lululunga ad, be mao.” Tota tidaba taine toa oa.

6Be Iesus ikeo, “Adaba ei mao. Ikamado ga akado kulupu ngan ei? Ei ikado kadonga kemi tau ngan gau. 7 d  Ngansa gid panua lululunga ad timamado pagimi somisomi. Ta ngan ado isaoa akim, gimi arangrang ngan alua gid. Be gau namamado pagimi somisomi mao. 8 e  Ele luanga ngan gau, tota ikado ne. Ei ipasogo gau motean ngan bude toa ne, ngan muriai nala dengaeai. 9Nakeo tautaunga pagimi, muriai gid panua ga tila tipaola leg ato kemi ngan tibur toa ngada ne tanoeai, be eine ga tininipu pade ngan taine toa ne ele kadonga, ta panua ga matad nanan ei.”

Iudas iposa tautaungangan dolnga Iesus ga idaepagid madidnga bagedeai

(Mateus 26.14-16 ga Lukas 22.3-6)

10Idio ta aluagau ede ngan gid sangaul igegea rua, ieda Iudas Iskariot, ila pagid madidnga tenainga ad, ngansa iuangga idol Iesus ga idae pagid bagedeai. 11Tilongo toa bedaoa ta tinid igelgel, be tiposa tautaunga ngan badanga pat silva ga ila pan. Tota isangasanga ado eta kemi ngan dolnga ei ga idae bagedeai.

Iesus asingada ele aluagau tian

(Mateus 26.17-25 ga Lukas 22.7-14, 21-23 ga Ioanes 13.21-30)

12 f  Be ngan ado toa imuga ngan eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao, ngan ado toa titotoi gid sipsip Pasova aea, Iesus ele aluagau tibeta ei bedane, “Eao kim gai ala sida ta akado annga Pasova aea ta taean?”

13Tota isula ele aluagau rua ta irenren pagisirua bedane, “Gimirua ala adudunga tuanga iloleai, ta eaba ede ibisi ulo eau aea ga iuot pagimirua. Gimirua ala anasi ei. 14Ta oangga idudunga ngan luma isaoa, gimirua akeo pan luma itama bedane, ‘Eaba Paoatainga aea iuangga ibeta go: Lem bobo kaluae aea sida, ngan ei ian annga Pasova aea toman ngan ele aluagau?’ 15Ta ei ga ipasolan gimirua ngan bobo kapei ede ienono gadae luma iloleai. Aea popou ga mul ga danga toa ngada oa ienono motean. Gimirua akado ada annga Pasova aea tota eoa.”

16Idio ta ele aluagau toa rua oa tila tuanga iloleai ta tigera danga toa ngada oa lalaede mambe Iesus ikeo ngan. Tota tidio tikado annga Pasova aea.

17Io, ado idil ngan lailai toaiua, ta Iesus asingada ele aluagau tila ngan luma toa oa. 18 g  Gid timamado ga tianean, be ikeo pagid bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, eaba ede ngan gimi ga idol gau pagid ag isat bagedeai. Nakeo ngan eaba ede ianean toman ngan gau.”

19Tilongo bedaoa ta lolod isat kapei, ta gid kelede kelede tibeta ei bedane, “Eine gau mao, na?”

20Ta ikeo pagid bedane, “Eine eaba ede ngan gimi toa sangaul ga igegea rua ne, eaba toa ga igasi aea bret ngan lalate toman ngan gau. 21Tautaunga, Eaba Inat ga inasi edap mambe Deo ele laulau ikeo ngan ei, be paeamao tau ngan eaba toa idol Eaba Inat ga idae pagid aea isat bagedeai! Kemi ngan eaba toa oa oangga itna ipopo ei mao.”

Iesus ipan ele aluagaungan bret ga oain

(Mateus 26.26-30 ga Lukas 22.14-20ga 1 Korin 11.23-25)

22Idio ta Iesus asingada ele aluagau tianean, be ei ibada bret ta iposa kemi pan Deo. Ga kus ta itei ta ibada ga ila pagid ta ikeo, “Gimi abada bret toa ne, eine gau medamedag.”

23Ga kus ta ibada loba ta iposa kemi pan Deo ta ibada pagid, ta gid kelede kelede tiun.

24 h  Ta ikeo, “Eine gau singig. Singig toa ne iparangrang posanga toa Deo irau ngan ele panua. Eine itoki ngan luanga panua busa. 25Nakeo tautaunga pagimi, gau ga naun oain isul pade mao ga ila irangrang ngan ado toaiua tamado kemi Deo ibageai. Toa eoa ga naun oain pau toman ngan gimi.”

26Idio ta tibau baunga ede ngan Deo, ga kus ta tiuot ga tila ngan bereo Oliv.

Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao

(Mateus 26.31-35 ga Lukas 22.31-34ga Ioanes 13.36-38)

27 i  Idio ta Iesus ikeo pagid, “Gimi toa ngada ne lemi kadonga lolo matua aea ga itap. Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane:

“‘Gau ga narau eaba imariala ngan sipsip,
ta gid sipsip ga tibilin alele.’

28 j  Be muriai, gau ga nadae mulian ngan matenga ta namuga ngan gimi ga nala Galili.”

29Be Petrus ikeo pan bedane, “Goibe, gid toa ngada ne led kadonga lolo matua aea ga itap, be irangrang ngan gau leg kadonga lolo matua aea itap mao.”

30Be Iesus ikeo pan bedane, “Nakeo tautaunga pago, labone bong, kokako ga itang parua maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.”

31 k  Be Petrus ikeo matua pade, “Goibe, gau ga namate toman ngan eao, be irangrang ngan napaisiamo bedaoa ngan eao mao ga mao tau.” Ta gid toa ngada oa tiposa lalaede toa bedaoa pade.

Iesus iraring dadangai Getsemani

(Mateus 26.36-46 ga Lukas 22.39-46)

32 l  Idio ta Iesus toman ngan ele aluagau tila ngan tibur ede tiuato Getsemani, ta ikeo pagid, “Gimi adio amado nene, be gau nala eoa ta nararing.” 33Io, ibada Petrus ga Jems ga Ioanes ta tila toman ngan ei, be ilolo ede ga ede ta inaman kemi mao. 34 m  Ta ikeo pagid, “Gau lolog isat kapei tau, ta naoangga namate. Gimi adio nene be matami arar.”

35Idio ta ila kautede pade ta idol ilabora ga isulug tanoeai. Ta iraring ta ikeo ga oangga edap eta ienono, ikim ado imata toa oa isapir ngan ei. 36 n  Ta ikeo, “Apa, eao rangrang ngan kado danga toa ngada ne. Tota bada loba ieieinga aea toa ne ga ila aluai ngan gau. Be nasi gau lingeg mao. Nasi eao lingem.”

37Ga kus ta iluai mulian pagid, ta igera tienono. Ta ikeo pan Petrus, “Saimon, eao eno na? Eao rangrang ngan matam arar ado imata keleta mao? 38Gimi matami arar kemi ga araring ta irangrang ngan atap ngan tobanga mao. Ngansa lolomi ikim inasi Deo, be tinimi iura mao.”

39Idio ta ila iraring toa bedaoa pade. 40Ga kus ta iluai mulian ta igera tienono maitne, ngansa matad iboboeo tau. Be tiuatai ngan posanga eta kemi ngan kolinga ga ila pan mao.

41Idio ta ila iraring patol aea ta iluai mulian pade ta ikeo pagid, “Gimi aearagimi ga aenono maitne? Ikaranga! Ado imata tota iuot ne. Ega, eine ga tidol Eaba Inat ga idae pagid panua papaeamao bagedeai. 42Adae ta tala! Ega, eaba toa iuangga idol gau pagid panua papaeamao bagedeai, tota inam boloma ne.”

Iudas ipasolan Iesuspagid aea miri itamatama

(Mateus 26.47-56 ga Lukas 22.47-53ga Ioanes 18.3-12)

43Iesus iposaposa maitne, be mole mao Iudas, aluagau ede ngan gid sangaul igegea rua, inama iuot toman ngan ipom ede tikikisi didi ga kaip. Gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda tisula gid ga tinam.

44Be eaba toa iuangga idol Iesus ga idae bagedeai, ikeo pagid motean ngan kilala ede iuangga ikado. Ta ikeo, “Oangga nabusum eaba ede ipapa, eaba toa oa eine Iesus. Gimi aluku ei ta abada ei ga ila, be amariala kemi ngan ei.” 45Tota ila manmanae ga ila pan Iesus ta ikeo, “O eaba paoatainga am,” ta ibusum ipapa. 46Tota tidol baged ngan ei ta tiluku ei. 47Be ele aluagau ede imadmadid boloma ta inusi ele didi ga iuot ta irau ngan paeaeanga ton madidnga kapei tenainga aea ta iket itanga ga put.

48Be Iesus ikeo pagid, “Gimi abada didi ga kaip ta anama ngan lukunga gau mambe aluku eaba ede lublubnga aea? 49 o  Ado ga ado gau namamado toman ngan gimi ga napapaoatai gid ipom gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, be gimi aluku gau mao. Be kadonga toa ne iuot ta iparangrang Deo ele laulau aea posanga.” 50 p  Tota ele aluagau toa ngada oa titnan ei ta tiaoa alele.

Kakau iriau ede iaoa

51Be kakau iriau ede inasi Iesus ga ila. Ei ipit malo kemi ede, be ele pononga eta pade mao. Gid tiluku ei pade, 52be itirtir ei, ta aea malo gruk ga isulug, be ibangabanga ga iaoa ga ila.

Gid madidnga tipamadid Iesus ngan posanga

(Mateus 26.57-68 ga Lukas 22.54-55, 63-71 ga Ioanes 18.13-14, 19-24)

53Idio ta tibada Iesus ga ila pan madidnga kapei tenainga aea. Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda, gid busa tiluplup toa eoa. 54Petrus inasi ei ga ila, be idio aluai tede ga irangrang ngan idudunga ngan ala ton madidnga kapei tenainga aea. Ta ila imado toman ngan gid nakala ton madidnga kapei tenainga aea, be imamadil ngan dinga.

55Be gid madidnga tenainga ad ga gid madidnga patutuinga posanga ad padengada tiloilo panua edengada ngan tiuaoa ngan Iesus ele kadonga, ta irangrang ngan tiuot ngan ipu eta ngan raunga ei ga imate. Be tiuot ngan ipu eta mao. 56Ngansa panua busa tikado posanga pakakanga ngan ei, be led posanga iuotot lalaede mao.

57Be panua padengada timadid ta tisol ei ngan posanga pakakanga ta tikeo ga bedane, 58 q  “Gai alongo eaba toa ne ikeo ga ei ga irepe Deo ele luma toa gid eababa tikado ngan baged, ta ngan ado tol, ei ga ipagun ede pade toa iuot ngan gid eababa baged mao.” 59Tiposa bedaoa, be led posanga iuot lalaede mao pade.

60Idio ta madidnga kapei tenainga aea imadid rabu ngan gid ta ibeta Iesus bedane, “Eao kado posanga eta mao? Be posanga toa tisol go ngan ne madongan?” 61Be Iesus mumun. Ikoli posanga eta mao.

Ta madidnga kapei tenainga aea ibeta ei pade bedane, “Keo pagai. Eao Kristus
14.61Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
, gergeu ton Deo toa tasoa ieda somisomi ne, mao madongan?”

62Ta Iesus ikeo, “Be, eine gau. Be muriai gimi ga agera Eaba Inat imado ngan Deo toa iura kapei tau ibage oatai. Ta ei ga isulug ga inam toman ngan gid laulau mariambai.”

63Madidnga kapei tenainga aea ilongo posanga toa oa ta itaka ele pononga mulian ta ikeo, “Leda ipu eta ngan ilonga panua padengada ngan solnga eaba toa ne mao. 64 s  Patautene gimi alongo iuangga ibada Deo imul! Gimi akim takado mado ngan ei?”

Tota gid toa ngada oa tikeo ga ei manta imate.
65Idio ta edengada ngan gid tiplapla ei. Ta tikaukau imata ngan malo ta tiraurau ei ta tikeo, “Eao bada Deo iaoa ta keo pagai! Sai irau go?” Ta gid nakala ton madidnga kapei tibada ei ta tipodapoda nanan ei.

Petrus ikeo gaei iuatai ngan Iesus mao

(Mateus 26.69-75 ga Lukas 22.56-62ga Ioanes 18.15-18, 25-27)

66Petrus imamado gadio, gadudunga ngan luma toa oa aea ala, be taine paeaeanga ede ton madidnga kapei tenainga aea inam. 67Ei igera Petrus imamadil ngan dinga ta imata inono ei ta ikeo, “Eao pade mamado toman ngan Iesus Nasaret aea.”

68Be ei ipaisiamo ta ikeo, “Mao. Gau naoatai ngan saoa danga toa eao posaposa ngan ne mao.” Ta iuot ga ila boloma ala iaoai, be mole mao kokako itang.

69Idio ta taine paeaeanga igera ei toa eoa ta iposa pade pagid panua timadmadid boloma ta ikeo, “Eaba toa ne, ei ede ngan gid panua toa oa.” 70Be Petrus ipaisiamo pade.

Idio ta gid panua timadmadid boloma tikeo pan bedane, “Tautaunga! Eao eaba ede ngan gid, ngansa eao Galili am pade.”

71Be iposa tautaunga gadae ta ikeo, “Eaba toa gimi akeokeo ngan, gau naoatai ngan ei mao. Oangga napakaka, goibe, Deo ipaeabu ngan gau.”

72Be mole mao, kokako itang parua aea pade. Ta Petrus imata nanan Iesus ele posanga toa bedane, “Kokako ga itang parua maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.” Tota ilolo isat ga itang paeamao.

Copyright information for `BCH