a15.1Lu 22.66
b15.5Ais 53.7, Mk 14.61
c15.11PA 3.13-14
e15.21Ro 16.13
g15.24Sng 22.18
h15.27-28Ais 53.12
j15.29Sng 22.7, 109.25, Mk 14.58
l15.34Sng 22.1
m15.36Sng 69.21
n15.40Lu 8.2-3

Mark 15

Tibada Iesus ga ila pan Pailat

(Mateus 27.1-2, 11-14 ga Lukas 23.1-5ga Ioanes 18.28-38)

1 a  Be gaisala ngan ado sae gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda tikado aea gerei mao. Gaisala rumaruma tiluplup ngan posanga aea patutuinga toman ngan gid madidnga padengada patutuinga posanga ad, ta tirau posanga ngan Iesus. Tota tikaukau ei ta tibada ei ga ila pan Pailat.

2Ta Pailat ibeta ei, “Eao maron kapei togid Iuda na?”

Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Eine mambe eao keo.”

3Be gid madidnga tenainga ad tisol ei ngan posanga busa, 4ta Pailat ibeta ei pade bedane, “Ega, tisol go ngan posanga busa tau. Be eao koli posanga eta mao?”

5 b  Be Iesus iposa eta mao, ta Pailat imatala.

Pailat ikeo ga tipatoto Iesusngan abei tabala

(Mateus 27.15-26 ga Lukas 23.13-25ga Ioanes 18.39-19.16)

6Be rai ga rai ngan ado Pasova aea, Pailat inasnasi gid ipom linged ta ilongean eaba kelede ta itnan luma panasnga aea. 7Be ngan ado toaiua, eaba ede ieda Barabas imamado ngan luma panasnga aea toman ngan iuaeoae padengada toa tikado paraunga pan gavman ta tirau panua edengada ga timate. 8Idio ta gid ipom tila pan Pailat ta tibeta ei ngan ikado mambe somisomi ta ilongean eaba eta ga itnan luma panasnga aea.

9Ta Pailat ibeta gid, “Gimi akim nalongean maron kapei togid Iuda ta ila pagimi?” 10Ei ibeta gid bedaoa ngansa iuatai mambe gid madidnga tenainga ad lolod paeamao sapaean ngan Iesus ta tidol ei ga idae ibageai. 11 c  Be gid madidnga tenainga ad tipamasmasi ipom lolod, ta tibaba pan Pailat ngan ilongean Iesus mao, be Barabas ga ila pagid.

12Ta Pailat ibeta gid pade bedane, “Tota akim nakado mado ngan eaba toa gimi aoato ei maron kapei togid Iuda?”

13Ta tibaba pade bedane, “Patoto ei ngan abei tabala!”

14Ta Pailat ibeta gid, “Ngan saoa? Ele kadonga isaoa paeamao?”

Be tingangar matua pade bedane, “Patoto ei ngan abei tabala!”

15Idio ta Pailat iuangga ikado ga gid ipom tinid igelgel ta ilongean Barabas ga ila pagid. Be idol Iesus ga idae pagid panua paraunga ad bagedeai ta ikeo ga timuimui
15.15Oaro toa timui Iesus ngan, tikado ngan bulmakao itin kukul. Ngan oaro imata, tikaukau aen gereirei ta itakataka itin.
ei, ga kus ta tipatoto ei ngan abei tabala.

Gid panua paraunga adtigalinge ngan Iesus

(Mateus 27.27-31 ga Ioanes 19.2-3)

16Idio ta gid panua paraunga ad tibada Iesus ga tila tidudunga ngan ala toa ibalil ngan luma gavman aea, ta tibaba gid panua paraunga ad toa ngada oa ga tinam. 17Ta tidol pononga singsingia tede ga bil ga idae ngan ei mambe pononga togid mamaron kapeipei, ga tibada oaroaro aea gigi ta tikado mambe nakala togid mamaron kapeipei ta tidol ga idae ilaborai. 18Ga kus ta tigalinge ta tibaba ga ila pan bedane, “Ado kemi, maron kapei togid Iuda!” 19Ta tiraurau ilabora ngan piso matua ede ga tiplapla ei be tikor aed ngan ei ga tipakaka ngan soanga ieda. 20Tigalinge ngan ei toa bedaoa ga kus ta titil pononga toa singsingia tede ga bil oa ngan ei, ta tidol ele pononga mulian. Tota tibada ei ga ila ngan patotonga ei ngan abei tabala.

Tipatoto Iesus ngan abei tabala

(Mateus 27.32-44 ga Lukas 23.26-43ga Ioanes 19.17-27)

21 e  Gid panua paraunga ad tibada Iesus ga tilalala ga tila be tiuot ngan eaba ede Sairini aea ilalala tiburiai ga inam, ieda Saimon. (Ei Aleksanda ga Rupus tamad.) Gid tikeo ga ei manta ibisi Iesus aea abei tabala. 22Idio ta tibada Iesus ga tila ngan tibur toa tiuato Golgota. Edaeda toa ne ipu eine Tibur Laborada Ituatua aea. 23Toa eoa tiuangga tipaun ei ngan oain toa tibul toman ngan abei mer itekea
15.23Tibulabei mer itekea ngan oain toa oa ngan pamarumnga Iesus aea ieieinga, be ei iun mao.
, be ei iun mao.
24 g  Tota tipatoto ei ngan abei tabala. Ga kus ta tipota ele danga sisid pol ngan gid, be titado danga ede iman salisalinga ngan sionga sai ga sai ga tibada.

25Ado imata toa tipatoto ei ngan, eiua gaisala ngan ado imata lima ga pange. 26Be gadae ngan aea abei tabala tibode posanga toa tisol ei ngan bedane, “Maron kapei togid Iuda.” 27 h  Be boloma ngan Iesus, tipatoto panua rua lublubnga ad ngan abei tabala pade, ede ngan ibage oatai, be ede pade ngan ibage angas.
15.27-28Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane:28Kadonga toa oa iparangrang posanga ede ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Tiadi mambe ei ede ngan gid panua tipul murid ngan Deo ele apu.”
29 j  Be gid panua toa tila ga tinam, tiposa paeamao ngan ei ga laborad itambolembole ta tikeo, “Eao oangga repe Deo ele luma ta pagun mulian ngan ado tol? 30Tota lua eao mulian ta tnan abei tabala ga sulug.”

31Gid madidnga tenainga ad ga apu ad aoad ibiu ei pade ta tiposa pol ngan gid bedane, “Ei ilualua panua padengada, be irangrang ngan ilua ei mulian mao. 32Oangga ei Kristus
15.32Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
, maron kapei togid Israel, kemi ngan itnan abei tabala ta isulug ga inam, ta gita tagera ta loloda matua ngan ei.” Be panua rua toa tipatoto gid boloma ngan Iesus, gid pade tiposa paeamao ngan ei.

Iesus imate

(Mateus 27.45-56 ga Lukas 23.44-49ga Ioanes 19.28-30)

33Be tutui ngan arobad, tibur toa ngada oa iuot dodom ga irangrang ngan lailai toaiua ngan ado imata tol. 34 l  Be ngan ado imata tol Iesus ingangar kapei ta ikeo, “Eloi, Eloi, lama sabaktani!” Posanga toa ne ipu bedane, “Ag Deo, ag Deo, eao pul murim ngan gau ngan saoa?”

35Be panua edengada timadid boloma, tilongo posanga toa oa ta tikeo, “Ega, ei ta ibaba Elaija!”

36 m  Ta eaba ede ilado ta ibada asile tad aea ta ilolo ngan oain isul meleoleonga. Ga kus ta iaud ngan piso imata ta iuangga ipaun Iesus ngan ta ikeo, “Tadio ge ta tagera. Elaija ga inama tautaunga ngan badanga ei ga isulug, mao mao?”

37Idio ta Iesus ingangar kapei ga idada mosonga pakelede ga imate.

38Iesus imate, be malo kapitnami toa itututu Deo ele luma iloleai oa itakai pan gadae ga isulug ta iuot rua. 39Be madidnga paraunga aea toa imadid boloma ngan Iesus oa igera ele matenga toa bedaoa ta ikeo, “Tautaunga, eaba toa ne ei Deo Inat!”

40 n  Be taine edengada timadmadid aluai tede ta timamaran ele matenga. Ede ngan gid, eine Maria Makdala aea. Be ede pade eine Maria toa Jems kakau ga Iosep tnad. Be ede pade eine Salome. 41Mugaeai Iesus imamado Galili, be gid taine toa ne tinasnasi ei ga tilualua ei. Be taine busa pade tila Ierusalem toman ngan ei, gid pade timamaran ele matenga.

Tidol Iesus ipat dengaeai

(Mateus 27.57-61 ga Lukas 23.50-56ga Ioanes 19.38-42)

42Ado toaiua eine Ado Koromotnga aea toa imuga ngan Ado Earainga aea. Ngan lailai toaiua, ado iuangga idil 43be eaba ede ieda Iosep Arimatea aea inam. Ei eaba ede ngan gid madidnga patutuinga posanga ad, be ieda kapei rabu ngan gid. Ei pade ilolo iminmin ngan geranga madonga Deo ibageai iuot, ta isangasanga. Be ei iuangga ibada Iesus ipat ta idol dengaeai. Tota idudunga ta ila imadid Pailat imatai, be imataud mao. Ta ibeta ei ngan badanga Iesus ipat. 44Be Pailat itograi, ngansa iuangga Iesus imate maitne, ta ibaba madidnga paraunga aea ta ibeta ei bedane, “Eaba toa oa imate, mao maitne?” 45Madidnga ipalongo Pailat ga kus, ta Pailat ilongean Iosep ngan badanga Iesus ipat. 46Ta Iosep ila iuol malo bodbode ede kemi. Ta isoa Iesus ipat ngan abei tabala ga isulug ta imol ngan malo toa oa. Ga kus ta idol ei ga idudunga dengaeai. Denga toa oa eine panua tipir pat kapei ede ta tikado aea baba. Ga kus ta ipul pat kapei ede ta ipakala denga iaoa ngan. 47Be Maria Makdala aea, ga Maria Iosep itna tigera denga toa tidol ei ngan.

Copyright information for `BCH