a5.7Mk 1.24
b5.30Lu 6.19
c5.34Mk 10.52, Lu 7.50, 17.19
d5.41Lu 7.14

Mark 5

Iesus isere gid iriau papaeamao ngan eaba ede

(Mateus 8.28-34 ga Lukas 8.26-39)

1Idio ta Iesus asingada ele aluagau tiuot liu isal iadag ngan tibur togid Gerasa. 2Ei itnan oaga ga idio, be manmanae eaba ede inam dengaeai ga ila pan. Iriau paeamao ienono pan 3ta ikado ei ta imamado alele ngan gid denga. Panua tiuangga tiaud ei ngan sen, be tirangrang mao. 4Somisomi tiaud iae ga ibage ngan sen ga ankap, be ei idada sen ga iketi ga igoro ankap pade. Tota eaba eta irangrang ngan ipakoko ei mao. 5Somisomi bong ga ado ei idio imamado alele dengaeai ga bereoeai, be ingangar ga iketket itin ngan patpat.

6Ei igera Iesus aluai maitne, ta ilado ga ila pan ta ikor iae. 7 a  Be ingangar matua tau ta ikeo, “Iesus, gergeu ton Deo Gadae Tau, eao ga kado mado ngan gau? Nabeta eao ngan Deo ieda, paieiei gau padam.” 8Ei ikeo toa bedaoa ngansa Iesus ikeo pan bedane, “Iriau paeamao, eao tnan eaba toa ne ga idio!”

9Ta Iesus ibeta ei, “Eao edam sai?”

Ta ikeo, “Gau edag Ipom, ngansa gai busa tau.”
10Ta gid tibeta ei matua ngan isere gid ta titnan tibur toa oa mao.

11Be boloma ngan bereo toa oa, gaea ipu kapei ede tianean. 12Ta gid iriau papaeamao tibeta ei matua bedane, “Longean gai ta ala adudunga ngan gaea ipu ga eoa.” 13Ta Iesus ilongo. Tota gid iriau papaeamao titnan eaba toa oa ta tila tidudunga ngan gaea ipu. Be manmanae gid gaea tiladlado ga titaptap perpereai ga tisulug liuiai. Tota gid gaea toa bunoringring rua oa tidal liuiai ga timatemate.

14Be gid panua toa timariala ngan gaea oa tiaoa ga tila tipalongo gid panua tuangai ga gid panua gaot ngan tuanga. Tota gid busa tila ngan geranga saoa danga iuot. 15Ta tila pan Iesus ta tigera eaba toa mugaeai gid iriau papaeamao timamado pan. Be patautene eaba toa oa ilolo iluai mulian ga ipit malo kemi ta imamado. Tigera bedaoa ta timataud. 16Ta gid panua toa tigera saoa danga iuot oa aoad inasi pagid ngan iriau papaeamao titnan eaba toa oa madongan, ga ngan gid gaea titap perpereai. 17Be gid panua tiparpar pan Iesus ngan itnan gid ta ila ngan tibur eta pade.

18Idio ta Iesus iuangga idae oagaeai, be eaba toa iriau papaeamao titnan ei oa ibeta matua Iesus ngan ilalala toman ngan ei somisomi.

19Be Iesus ipalua ei ta ikeo, “Eao luago ga la lem lumaeai pagid sobosobom, ta palongo gid ngan saoa danga Maron ikado ngan eao ga ilolo isat ngan go.” 20Idio ta eaba toa oa ilalala ga ila ngan gid tuanga Dekapolis ta ipaoasasa posanga ngan saoa danga Iesus ikado ngan ei, ta timatala kapei.

Iesus ipei mulian taine kakauede imate, ga ikemi taine kapeiisibo itin aea pononga

(Mateus 9.18-26 ga Lukas 8.40-56)

21Idio ta Iesus asingada ele aluagau tidae oagaeai pade ta tiuore ga tila ngan liu isal iadag. Ei isulug ta imadmadid labiai, be panua busa tiama ga tinam pan. 22Be madidnga ede ngan luma raring aea, ieda Iairus, inam igera ei ta ikor iae boloma pan. 23Ei iansaban Iesus ta ibeta matua bedane, “Natug taine teta pade imate. Nam dol bagem ga idae ngan ei, ta itin iuot kemi mulian ta imamado.” 24Tota gisirua tila, be ipom kapei tinasi gid ta tigong ei.

25Be taine ede ilalala toman ngan gid. Ei aea dibala sing palapala ikakado ei irangrang ngan aea rai sangaul ga igegea rua. 26Aea ieieinga kapei ta ila pagid panua keminga ad ta iuolol gid ga irangrang ngan ele pat kus, be itin iuot kemi eta mao. Aea dibala ila paeamao ta iasal toa mugaeai aea pade. 27Be taine toa oa ilongo Iesus iualu, ta ikeo iloleai bedane, “Oangga nasibo ele pononga, tota tinig ga iuot kemi.” Tota idudunga ipom lolodeai ta ila Iesus imuriai ta isibo ele pononga. 29Be mole mao, sing palapala ilaea ngan ei ta inaman aea dibala kus.

30 b  Be Iesus iuatai manmanae mambe iura idanga ede ila ngan keminga, ta ipul ei ipom lolodeai ta ibeta, “Sai isibo leg pononga?”

31Ta ele aluagau tikeo, “Gera, panua busa tigong go. Eao kamado beta ngan sai isibo go?”

32Be imata kleng alele ngan gid ipom ngan geranga sai ikado toa bedaoa. 33Be taine toa oa iuatai ngan kadonga toa iuot ngan ei, ta imataud ga isamimi. Ta inam ikor iae pan ta iuaoa ngan gid danga toa ngada oa. 34 c  Ta Iesus ikeo pan bedane, “Taine, lem kadonga lolo matua aea ikado ga tinim iuot kemi. Lolom itarui ta la. Eao am dibala kus.”

35Ei iposaposa maitne, be gid panua tinam madidnga toa oa ele lumaeai ga tinam ta tikeo, “Natum taine imate o. Paeaea eaba paoatainga aea ne pade mao.”

36Be Iesus imata ila ngan posanga toa oa mao ta ikeo pan madidnga toa oa, “Mataud mao. Lolom matua kekelen.”

37Iesus ipaidi gid panua padengada, be ibada Petrus ga Jems ga itar kakau Ioanes kekelegid 38ta tila madidnga ele lumaeai. Toa eoa igera panua titangtang ga tiansaban ga arerengad kapei. 39Ei idudunga lumaeai ta ikeo pagid, “Ikamado ga arerengami ga atangtang toa bedaoa? Gergeu imate mao. Ei ienono.” 40Be gid tinging ngan ei.

Be ei isere gid toa ngada oa ga tila gaot. Ta ibada gergeu itama ga itna toman ngan ele aluagau toa oa kekelegid, ta ila boloma ngan taine kakauede imul.
41 d  Ei ikisi gergeu toa oa ibage ta ikeo, “Talita kum.” (Posanga toa ne ipu bedane, “Taine kakauede, nakeo pago, dae!”) 42Be mole mao, taine kakauede toa oa idae imadid ta ilalala. Ngansa ei aea rai sangaul ga igegea rua. Gid tigera ta timatala kapei tau. 43Be ei iposa matua pagid ta ikeo ga tiposa alele ngan danga toa oa mao. Ga kus ta ikeo ga tipan taine kakauede aea annga.

Copyright information for `BCH