a7.2Lu 11.38
b7.4Mt 23.25
c7.6-7Ais 29.13
d7.10IM 20.12, 21.17, Lo 5.16
e7.15-16PA 10.14-15
h7.36Mk 1.43-45
i7.37Ais 35.5

Mark 7

Iesus iselele gid madidngangansa tinasi Deo ele posanga mao

(Mateus 15.1-9)

1Idio ta gid Parisi ga gid madidnga edengada apu ad titnan Ierusalem ta tila tiluplup pan Iesus. 2 a  Gid tigera ele aluagau edengada tianean be tisigiri baged mao, ta tiselele Iesus. 3(Ngansa gid Parisi ga gid Iuda toa ngada oa tinasnasi tibutibud led nasinga, ta oangga tisigiri baged mao, irangrang ngan tian mao. 4 b  Ga oangga tila ngan tibur oalo aea ta tiluagid led lumaeai, be tisigiri tinid aea muk mao, eine irangrang ngan tian mao pade. Tinasi led nasinga busa bedaoa ta tisigiri ad loba ga eaupat ga ulo ga mulid.)

5Tota gid Parisi ga madidnga apu ad tibeta ei bedane, “Ikamado ga lem aluagau tinasi tibutibuda led nasinga ngan bageda aea sigiringa mao, be tianean sapaean?”

6 c  Ta ei ikeo pagid bedane, “Mugaeai Aisaia ibada Deo iaoa tutui ngan gimi panua pakakanga ami ta ibode bedane,

“‘Gid panua toa ne tilolon ngan gau ngan aoad kekelen,
be lolod inam pagau tautaunga mao.
7Gid tisoa edag sapaean.
Tikado paoatainga ngan gid eababa led posanga
ta tikeo ga eine Deo ele apu.’

8Gimi atnan Deo ele apu, be akisi matua gid eababa led nasinga.”

9Ta ikeo pade bedane, “Gimi anasi kemi nasinga togid tibutibumi, be apaki tangami ngan Deo ele apu. 10 d  Nakeo pagimi bedane ngansa mugaeai Moses ikeo, ‘Eao manta lolon ngan tamam ga tnam ta nasi linged,’ ga ‘Oangga sai iposa paeamao ngan itama, mao ngan itna, ei ga imate.’ 11Be gimi akeo ga oangga sai ikim, kemi ngan ikeo pan itama ga itna bedane, ‘Leg pat toa mugaeai ienono ngan luanga gimirua, gau nasio ga iuot korban.’ (Posanga idil toaine ipu bedane: Deo ele tenainga.) 12Ta panua tinasi lemi kadonga toa ne ta tirangrang ngan tilua tamad ga tnad mao. 13Tota ngan lemi nasinga, gimi akado ga Deo ele posanga iman danga buligaliga. Gimi abada nasinga toa ne pagid tibutibumi ta apaoatai lemi gergeu ngan pade. Be lemi kadonga toa bedaoa imata ede ga ede.”

Iesus iposa ngangid danga ikado gitaga taot paeamao Deo imatai

(Mateus 15.10-20)

14Idio ta Iesus ibaba gid ipom ta tinam pan pade ta ikeo pagid, “Gimi toa ngada ne alongo kemi leg posanga ga abada oatainga ngan. 15 e  Gid danga ienono gaot ngan eaba ga idudunga iaoai, irangrang ngan ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai mao. Be gid danga toa ienono eaba iloleai ga iuot, tota ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai.”
7.15-16Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toaine ga bedane:16Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine.


17Idio ta itnan gid ipom toa oa ga tidio ta idudunga lumaeai. Be ele aluagau tibeta ei ngan oanenga itna toa ne ipu. 18Ta ikeo pagid, “Ikamado? Gimi pade laborami ibada maitne? Manta gimi aoatai bedane: Saoa danga ienono gaot ngan eaba ga idudunga iaoai, eine irangrang ngan ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai mao. 19Eine ngansa idudunga tautaunga eaba iloleai mao, be idudunga iapai ta inasi edap sakir aea.” (Ngan posanga toa ne, Iesus ikeo ga annga toa ngada ne kemi ngan eaneannga.)

20Ta ikeo pade bedane, “Be gid danga ienono eaba iloleai ga iuot, tota ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai. 21Ngansa gid danga inam eaba iloleai ga iuot, eine gid danga ga bedane: matad nanan danga papaeamao, ga kadonga iriau aea, ga lublubnga, ga raunga panua ga timate, 22ga kadonga arala, ga mogal buda, ga lolod papaeamao, ga pakakanga, ga nasinga kadonga mambe kaua, ga mata galgal, ga dabanga sat, ga kadonga parimnga, ga kadonga mangamanga. 23Gid danga papaeamao toa ngada ne ienono panua lolodeai ga iuot, ta ikado gid ga tiuot paeamao Deo imatai.”

Taine alu ede pade aeailolo matua ngan Iesus

(Mateus 15.21-28)

24Idio ta Iesus idae ta itnan tuanga toa oa ta ila ngan tibur togid panua Tair ad. Ei idudunga ngan luma ede, be itin ngan panua tiuatai ngan ei mao. Be ei irangrang ngan imumul mao. 25Mole mao taine ede ilongo posanga ngan ei ta ila ikor iae boloma pan. Ele gergeu taine, iriau paeamao ienono ngan ei. 26Be taine toa oa Iuda aea mao. Ei tibur Ponisia aea ngan tibur kapei Siria. Be ila ta ibeta matua ei ngan serenga iriau paeamao ngan inat taine.

27Be Iesus ikeo pan bedane, “Kemi ngan gid gergeu tian ga apad isum bua. Ngansa oangga nabada ad annga ta natado ga ila pagid kaua, eine kemi mao.”
7.27Iesus ele oanenga itna toa ne ipu bedane: Deo isula ei ngan luanga gid Iuda mugaeai. Ngan ado toaiua, gid Iuda tiuatoato gid alu padengadakaua.


28Be taine toa oa ikoli ele posanga bedane, “Be Maron, gid kaua pade toa popou ibuloloeai tian annga isakirkir togid gergeu.”

29Ta Iesus ikeo pan, “Eao keo bedane kemi. Tota luago ga la. Iriau paeamao itnan lem gergeu na.”

30Idio ta taine toa oa iluai mulian ele lumaeai ta igera ele gergeu ienono imuliai, be iriau paeamao itnan ei ga ila o.

Iesus ikado kemi eaba itanga kua ga imae kulupu ngan posanga

31Idio ta Iesus idae pade ta itnan tibur togid Tair ga Saidon ta ila boloma ngan liu kapei Galili ngan tibur togid Dekapolis. 32Ila ta panua edengada tital eaba ede toa itanga kua ga imae kulupu, ta ila pan Iesus. Gid tibeta ei matua ngan idol ibage ga idae ngan eaba toa oa.

33Idio ta Iesus ibada ei ga ila ta titnan gid ipom, be gisirua kekelegid tidio. Ta idol ibage igonga ga idae ngan eaba itanga toa rua oa. Ta ipla imau ta ibage idae ngan eaba toa oa imae. 34Ga kus ta Iesus imata idae ga ila buburiai ta isolil. Ta ikeo pan eaba toa oa bedane, “Epata!” (Posanga toa ne ipu bedane, “Manta pak!”) 35Be mole mao, eaba toa itanga pak ga imae imapolai ta iposaposa kemi.

36 h  Idio ta Iesus iaoa ikarara gid ngan tiposa alele ngan danga toa oa. Ei iposa matua pagid, be mao. Gid tipaoasasa alele pagid panua busa. 37 i  Be gid panua tilongo ngan posanga toa oa ta timatala kapei ta tikeo, “Ele kadonga toa ngada ne kemi. Ei ikado gid panua tangad kua ta tilongolongo, ga ikado panua aoad gum ta tiposaposa pade.”

Copyright information for `BCH