a9.1Mk 13.30
b9.2-7PA 3.22, 2Pe 1.17-18
c9.11Mal 3.1
d9.12Sng 22.1-18, Ais 53.3, Mal 4.5-6
e9.13Mt 11.14
f9.23Mt 21.21, Mk 11.23
g9.26Mk 1.26
h9.30Ins 7.1
i9.31Mk 8.31, 10.32-34
j9.32Lu 9.45
k9.35Mt 20.25-27, Mk 10.43-44, Lu 22.24-26
l9.37Mt 10.40
m9.40Mt 12.30, Lu 11.23
n9.41Mt 10.42
p9.43-44Mt 5.30
r9.47Mt 5.29
s9.48Ais 66.24
u9.50Mt 5.13, Lu 14.34

Mark 9

1 a  Ta ikeo pagid, “Nakeo tautaunga pagimi, panua edengada timadmadid toa nene ga timate maitne, be tigera Deo iura kapei ga danga toa ngada ne idae ibageai.”

Iesus itin iuot ede pade

(Mateus 17.1-13 ga Lukas 9.28-36)

2 b  Muriai ngan ado lima ga ede, Iesus ibada Petrus ga Jems ga Ioanes kekelegid ta tidae ga tila ngan lusi ede gadae tau. Be toa eoa Iesus itin iuot ede pade matadeai. 3Ele pononga iuot bodbode, be mil ga mil kapei tau. Eaba eta tanoeai irangrang ngan imum malo ga iuot bodbode toa bedaoa mao. 4Be tigera Elaija toman ngan Moses per ga tiuot, ta gisingada Iesus tiposaposa.

5Be Petrus ikeo pan Iesus bedane, “Eaba paoatainga am, eine kemi ngan tadio toa eko. Longo ta gai akado palata tol eta, eao lem ede, ga Moses ele ede, ga ede pade ton Elaija.” 6(Petrus iuatai ngan saoa posanga ikakado oa mao, ngansa timataud kapei.)

7Be laulau ede irobi gid. Ta babanga ede inam laulau iloleai ga iuot ta ikeo, “Eine gau Natug. Nakim ei tau. Gimi alongo ilinge.”

8Mole mao, matad kleng alele, be tigera eaba eta pade mao. Iesus kekelen idio toman ngan gid.

9Idio ta tisorir lusiai ga tisulug, ta ei iposa matua pagid ngan tikeo pan eaba eta ngan danga toa tigera oa mao ga ila irangrang ngan Eaba Inat idae mulian ngan ele matenga.

10Tota timudan posanga toa oa be tibeta pol ngan gid bedane, “Posanga ngan daenga mulian ngan matenga ne ipu madongan?”

11 c  Idio ta tibeta ei, “Ikamado ga gid madidnga apu ad tikeo ga Elaija ga inam imuga ngan Kristus?”

12 d  Ta ikeo pagid, “Tautaunga, Elaija imuga ta ipatutui danga toa ngada ne. Be ikamado ga Deo ele laulau ikeo ga Eaba Inat ga ibada ieieinga imata ede ga ede, ta panua ga tikado paeamao ngan ei? 13 e  Be gau nakeo pagimi, Elaija imuga ga inama o. Be gid panua tinasi led kimnga ta tikado paeamao ngan ei, lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan.”

Iesus ikado kemi gergeu edetoa iriau paeamao ienono ngan ei

(Mateus 17.14-21 ga Lukas 9.37-43a)

14Idio ta Iesus toman ngan ele aluagau toa tol oa tila tiuot pagid aluagau padengada. Ta tigera panua busa tigong gid aluagau toa padengada oa. Be gid madidnga apu ad aoad isokangai toman ngan gid. 15Mole mao gid ipom tigera ei ta timatala ta tilado manmanae ga tila pan ta tikeo “ado kemi” pan.

16Be ei ibeta ele aluagau, “Gimingada madidnga apu ad aoami isokangai ngan saoa?”

17Be eaba ede ngan ipom toa oa ikoli ele posanga ta ikeo, “Eaba paoatainga am, gau labone natal natug ga inam pago. Iriau paeamao ienono ngan ei ta ikado ei ga iaoa gum. 18Somisomi iriau paeamao toa ne ibada ei ta itado ei ga isulug tanoeai. Ikado ga ingarongaro iuotot iaoai, ga iluo kek ga kek, be itin toa ngada oa igagagai. Ta nabeta lem aluagau ngan serenga iriau paeamao toa ne, be tirangrang mao.”

19Ta Iesus ikeo pagid, “O gimi panua labone ami! Lolomi matua eta mao. Papida ga namamado toman ngan gimi ga nabisi ami kadonga kulupulupu? Atal gergeu toa na inam pagau.”

20Tota tital ei ga ila pan. Be mole mao iriau paeamao igera ei ta inuga gergeu ta itap ga isulug tanoeai. Ipulpul ei alele ga ingarongaro iuotot iaoai.

21Ta Iesus ibeta itama, “Aea kadonga toa ne iuot ngeda?”

Ta itama ikeo, “Ikado ei toa ngan ei kakauede ngan oa.
22Somisomi iriau paeamao iuangga ipaeabu ngan ei ta itado ei ga idae dingaeai ga eauiai. Be oangga eao rangrang, eao uduan gai ta lua gai.”

23 f  Be Iesus ikeo pan, “Eao kamado keo, ‘Oangga narangrang’? Eaba sai ilolo matua ngan Deo, saoa danga ibeta ei ngan, eine irangrang ngan iuot.”

24Be gergeu itama ibaba ta ikeo, “Gau lolog matua ngan ei, be lua gau ta irangrang ngan lolog ruangada mao!”

25Io, Iesus igera ipom kapei tilado ga tinam tiluplup, ta idaba iriau paeamao ta ikeo, “Iriau paeamao, toa kakado panua aoad gum ga tangad kua ne, naposa matua pago, tnan gergeu toa ne, be dudunga pan pade mao.”

26 g  Ta iriau paeamao ingangar kapei ga inuga gergeu toa oa paeamao tau ta itnan ei ga ila. Be gergeu idio ienono tanoeai mambe imate, ta gid panua tikeo ga, “Ei imate!” 27Be Iesus ikisi ibage ta ipei ei ga idae imadid.

28Idio ta Iesus ila lumaeai ta imado toman ngan ele aluagau kekelegid. Ta tibeta ei, “Ikamado ga gai arangrang ngan serenga iriau paeamao toa oa mao?”

29Ta ikeo, “Ngan raring kekelen tarangrang ngan serenga iriau papaeamao toa bedaoa. Edap eta pade mao.”

Iesus iposa parua aea ngan ele matenga ga daenga mulian

(Mateus 17.22-23 ga Lukas 9.43b-45)

30 h  Idio ta Iesus asingada ele aluagau titnan tuanga toa oa ta tilalala ngan tibur Galili. Be ei itin ngan eaba eta iuatai ngan ei mao, 31 i  ngansa ei ipapaoatai ele aluagau. Ta ikeo pagid, “Gid panua ga tidol Eaba Inat ga idae pagid panua bagedeai. Ta gid ga tirau ei ga imate. Be ado tol muriai ngan ele matenga, eine ga idae mulian.” 32 j  Be gid aluagau tiuatai ngan posanga toa oa ipu mao. Be timataud ngan betanga ei pade.

Sai ieda iuot kapei tau?

(Mateus 18.1-5 ga Lukas 9.46-48)

33Idio ta Iesus asingada ele aluagau tila Kapernaum ta tidudunga lumaeai. Be ei ibeta gid bedane, “Toa edapeai oa aoami isokangai ngan saoa?” 34Be gid tikoli ele posanga eta mao, ngansa toa edapeai oa aoad isokangai ngan sai ngan gid ieda ga iuot kapei tau.

35 k  Ei idio imado ga kus ta ibaba gid toa sangaul igegea rua oa ga tinam pan ta ikeo pagid, “Sai ikim ieda iuot kapei, ei manta idol ieda ga isulug gadio tau ngan gimi toa ngada ne ga iman lemi paeaeanga.”

36Ta ei ibada gergeu ede ta idol ei rabu ngan gid. Ikisi ei ta ikeo pagid bedane, 37 l  “Oangga sai ibada gergeu kelede toa bedane ngan gau edag ta ilua ei, eine ibada gau ta ilua gau. Be eaba sai ibada gau, eine ibada gau kekelegau mao, be ibada Eaba toa isula gau ga nanam ne.”

Eaba sai iman ada isat mao,ei ilualua gita

(Lukas 9.49-50)

38Be Ioanes ikeo pan Iesus bedane, “Eaba paoatainga am, gai agera eaba ede isere iriau papaeamao ngan eao edam. Be gai apaidi ei, ngansa ei inasnasi gita mao.”

39Be Iesus ikeo, “Apaidi ei mao. Ngansa oangga eaba eta ikado uisinga ngan gau edag, eine ga irangrang ngan ipul ei manmanae ta iposa paeamao ngan gau mao. 40 m  Ngansa eaba sai iman gita ada isat mao, ei ilualua gita. 41 n  Nakeo tautaunga pagimi, oangga sai igera gimi anasi gau Kristus
9.41Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
, ta ipaun gimi ngan eau, eine Deo ga ilasu ei. Irangrang ngan eaba toa oa isapir ngan badanga aea lasunga mao.”

Tapaeabu ngan panua led kadonga lolo matua aea mao

(Mateus 18.6-9 ga Lukas 17.1-2)

42Iesus ikeo pade bedane, “Gid leg panua toa edad mao bedane, gid lolod matua ngan gau kemi. Be oangga sai ipabuobuo eta ngan gid ta ele kadonga lolo matua aea itap, eine Deo ga ipanas eaba toa oa paeamao tau. Kemi ngan tikaukau eaba toa oa igagal ngan pat kapei ede ta titado ei ga isulug tadiai motean. Toa bedaoa ta irangrang ngan ipabuobuo eta ngan gid mao. 43 p  Tota oangga bagem eta ikado ga lem kadonga lolo matua aea itap, ket bagem toa ga iduaea. Kemi ngan bagem kelede ta eao la ngan madonga kemi. Kado bagem rua be eao la ngan dinga imperno. Dinga toa oa irangrang ngan imate mao.
9.43-44Ngan laulau edengada ngan posanga Grik tidol lain 48 aea posanga ga ila iman lain 44 ga 46 pade. Toa bedaoa ta lain 48 aea posanga iuot patol. Be laulau padengada tidol posanga toa oa ngan lain 48 kekelen.
45Ga oangga aem eta ikado ga lem kadonga lolo matua aea itap, ket aem toa ga iduaea. Kemi ngan aem kelede ta eao la ngan madonga kemi. Kado aem rua be eao la ngan dinga imperno. 47 r  Ga oangga matam eta ikado ga lem kadonga lolo matua aea itap, pasu matam toa ga iduaea. Kemi ngan matam kelede ta la mado Deo ibageai. Kado matam rua, be Deo itado go ga la ngan dinga imperno.

48 s  “‘Toa eoa motamota tianean panua papaeamao somisomi,
ga dinga toa eoa irangrang ngan imate mao.’

49Ngansa sol mambe dinga ga itaptap ga idae ngan panua toa ngada ne.
9.49Panua oatainga ad edengada tiadi mambe Iesus ele posanga ipu ngan lain 49 eine ga bedane:Titil sol ga idae ngan tenainga toa ngada oa ngan kadonga tenainga ga iuot kemi Deo imatai. Ta lalaede toa bedaoa, gid kadonga kulupulupu ga iuotot ngan leg panua toa ngada ne mambe dinga inono tinid, ta ikado gid ga tiuot panua kemikemi ga timan Deo kekelen ele.


50 u  “Sol eine danga kemi. Be oangga imana kus, irangrang ngan gimi akado ga imana iluai mulian pade mao. Gimi manta aot mambe sol ta apapot kadonga lolo tarui aea pol ngan gimi.”

Copyright information for `BCH