a17.22Pe 1.16-18
b17.5Lo 18.15, Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 3.17, Mk 1.11, Lu 3.22
c17.10Mal 4.5
d17.12Mt 11.14
e17.13Lu 1.17
f17.19Mt 10.1
g17.20-21Mt 21.21, Mk 11.23, Lu 17.6, 1Ko 13.2
i17.22Mt 16.21
j17.24IM 30.13, 38.26

Matthew 17

Iesus itin iuot ede pade

(Markus 9.2-13 ga Lukas 9.28-36)

1Muriai ngan ado lima ga ede, Iesus ibada Petrus ga Jems ga itar kakau Ioanes kekelegid ta tidae ga tila ngan lusi ede gadae tau. 2 a  Be toa eoa Iesus itin iuot ede pade matadeai. Ei imata iuot mambe ado, be ele danga sisid iuot bodbode ga mil ga mil mambe taranga. 3Be mole mao tigera Moses ga Elaija per ga tiuot, ta gisingada Iesus tiposaposa.

4Be Petrus ikeo pan Iesus bedane, “Maron, eine kemi ngan tadio toa eko. Oangga eao kim, gau ga nakado palata tol, eao lem ede, ga Moses ele ede, ga ede pade ton Elaija.”

5 b  Ei iposaposa maitne, be mole mao laulau ede bodbode tau irobi gid. Be babanga ede iuot laulau iloleai ta ikeo, “Eine gau Natug toa nakim ei tau. Lolog kemi ngan ei. Gimi alongo ilinge.”

6Gid aluagau tilongo bedaoa ta tikor aed ga tidol laborad ga isulug tanoeai be timataud kapei tau. 7Be Iesus inam ta ibage idae ngan gid ta ikeo, “Adae amadid. Amataud mao.” 8Be matad idae ta tigera Iesus kekelen, be eaba eta pade mao.

9Idio ta tisorir lusiai ga tisulug, ta Iesus irenren matua pagid ta ikeo, “Danga toa gimi agera ne, akeo pan eaba eta pade ngan mao, ga ila irangrang ngan Eaba Inat idae mulian ngan ele matenga.”

10 c  Be ele aluagau tibeta ei bedane, “Ikamado ga gid madidnga apu ad tikeo ga Elaija ga inam imuga ngan Kristus?”

11Ta ikoli led posanga bedane, “Posanga toa ne tautaunga. Elaija inam ta ipatutui danga toa ngada ne ngan Kristus ele namanga. 12 d  Be gau nakeo pagimi, Elaija imuga ga inama o. Be gid tiuatai ngan ei mao. Tota tinasi led kimnga ta tikado paeamao ngan ei. Eine ga tipaieiei Eaba Inat toa bedaoa pade.” 13 e  Iesus iposa bedaoa ta ele aluagau tiuatai, ei iposa pagid ngan Ioanes Paliliunga aea.

Iesus ikado kemi gergeu edetoa iriau paeamao ienono ngan ei

(Markus 9.14-29 ga Lukas 9.37-42)

14Iesus toman ngan ele aluagau toa tol oa tiuot pagid ipom. Be eaba ede ila pan ta ikor iae boloma pan 15ta ikeo, “Maron, uduan gau natug. Ei aea kakapanga ta ibabada ieieinga paeamao tau. Pateatea itap ga idae dingaeai ga pateatea itap ga isulug eauiai. 16Ta gau natal ei ga ila pagid lem aluagau, be tirangrang ngan tikemi ei mao.”

17Ta Iesus ikeo bedane, “O gimi panua labone ami! Lolomi matua eta mao, be ananale ngan lemi kadonga sasat tau. Papida ga namamado toman ngan gimi ga nabisi ami kadonga kulupulupu? Atal gergeu toa na inam pagau.” 18Io, Iesus idaba iriau paeamao ta itnan gergeu toa oa. Tota aea kakapanga kus ngan ado imata toaiua.

19 f  Idio ta ele aluagau kekelegid tila pan ta tibeta ei, “Ikamado ga gai arangrang ngan serenga iriau paeamao toa oa mao?”

20 g  Ta ikeo pagid, “Eine ngansa lemi kadonga lolo matua aea kapei mao. Nakeo tautaunga pagimi, oangga lolomi matua ngan Deo kautede pade, mambe mastet ipuapua kakauede, eine gimi ga arangrang ngan akeo pan lusi ga oaine bedane, ‘Eao dae ta la ga eoa,’ ta eine ga ilongo lingemi ga ila. Toa bedaoa ta gimi ga arangrang ngan akado danga toa ngada ne.”
17.20-21Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne bedane:21Be iriau papaeamao toa bedane tirangrang ngan tilongo gimi sapaean mao. Manta araring ga aplese annga ta io.


Iesus iposa parua aea nganele matenga ga daenga mulian

(Markus 9.30-32 ga Lukas 9.43-45)

22 i  Idio ta Iesus toman ngan ele alugau tila tiluplup Galili, ta ikeo pagid bedane, “Teta pade ga tidol Eaba Inat ga idae pagid panua bagedeai. 23Ta gid ga tirau ei ga imate, be ngan ado tol aea, ei ga idae mulian.” Be ele aluagau tilongo posanga toa oa ta lolod isat kapei.

Iesus ga Petrus tiuol led takis

24 j  Iesus toman ngan ele aluagau tila tiuot Kapernaum, be gid panua takis ad ngan Deo ele luma tila pan Petrus ta tibeta ei, “Lemi eaba paoatainga aea iuolol takis ngan Deo ele luma pade?”

25Ta Petrus ikeo, “Be. Ei iuolol.”

Idio ta Petrus idudunga lumaeai, be ikado posanga eta maitne, ta Iesus ibeta ei, “Saimon, eao keo mado ngan gid mamaron kapeipei tanoeai aea? Sapadua tibabada takis ga ila pagid, gid iaoa kelede togid, mao panua padengada?”

26Ta Petrus ikeo, “Panua padengada.”

Ta Iesus ikeo, “Eine tautaunga. Tota gid iaoa kelede ton maron kapei tiuolol takis mao.
27Be kado ta tapamasmasi lolod. Tota eao la ngan liu kapei ta tado lem konaonanga ga ila. Ia isaoa imuga ga ibada, tota dada ga idae ta pokaka iaoa. Eao ga gera pat ede ienono iaoai. Bada pat toa na ga ila pagid ta iman gitarua leda takis aea.”

Copyright information for `BCH