a24.2Lu 19.44
b24.5Mt 24.23-24, 1Io 2.18
d24.9Mt 10.22
e24.11Mt 24.5, 24, 1Io 4.1
f24.13Mt 10.22
g24.14Mt 28.19
h24.15Dan 9.27, 11.31, 12.11
i24.17Lu 17.31
j24.21Dan 12.1
k24.23Mt 24.5
l24.24Lo 13.1-3, 2Te 2.8-9, PM 13.13-14
m24.26Lu 17.23-24
n24.27Mt 24.37-39
o24.28Lu 17.37
p24.29Ais 13.10, 34.4, Ese 32.7, Jol 2.10, 31, 2Pe 3.10, PM 6.12-13
q24.30Dan 7.13, Sek 12.10, PM 1.7
r24.311Ko 15.52, 1Te 4.16
s24.34Mt 16.28
t24.35Mt 5.18
u24.36PA 1.7, 1Te 5.1-2
v24.37OM 6.5-8
w24.39OM 7.21-23
x24.42Mt 25.13
y24.43Lu 12.39-40, PM 16.15
z24.47Mt 25.21, 23

Matthew 24

Iesus ikeo ga muriai panua ga tipaeabu ngan Deo ele luma

(Markus 13.1-2 ga Lukas 21.5-6)

1Idio ta Iesus iuangga itnan Deo ele luma aea ala ta ilalala ga ila. Be ele aluagau tila pan ta tiuangga tipasolan ei ngan gid luma gadudunga ngan Deo ele luma aea ala. 2 a  Ta ikeo pagid, “Gimi agera gid luma toa ngada ne kemikemi na? Nakeo tautaunga pagimi, muriai luma toa ne aea pat eta ga idae tatan pat eta pade mao. Eine ga tirepe toa ngada ne ga isulug.”

Iesus ikeo ngan gid danga kulupulupu ga iuot

(Markus 13.3-13 ga Lukas 21.7-19)

3Idio ta Iesus idio imado ngan bereo Oliv, be ele aluagau kekelegid tila pan ta tibeta ei bedane, “Keo pagai, gid kadonga toa ne ga iuot ngeda? Be saoa kilala ga iuot ta ipasolan mambe teta pade eao luago ga nam, ta ado muriai ga muriai tau ga iuot?”

4Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Gimi agabit kemi. Ngan kado ta eaba eta ipakaka gimi. 5 b  Ngansa panua busa ga tinam ngan gau edag ta tikeo ngan gid mulian bedane, ‘Gau Kristus
24.5Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
.’ Ta gid ga tipabuobuo panua busa.
6Be gimi ga alongo paraunga kapeipei iualu boloma ga aluai, be irangrang ngan atogragimi mao. Ngansa gid paraunga toa bedane ga iuotot, be ado muriai ga muriai tau ga iuot maitne. 7Ngansa panua ngan alu ede ga tiparau pagid alu ede pade, be maron kapei ede ele panua ga tiparau pagid panua ton maron kapei ede pade. Ngan tibur edengada sapanga kapeipei ga iuotot, be nauruge ga inuga tibur padengada ga inogonogoi. 8Be gid danga papaeamao toa ne irangrang ngan kus manmanae mao, mambe ieieinga iuot ngan taine mugaeai ngan ipopo gergeu.

9 d  “Ngan ado toaiua, gid ga tiluku gimi ta tipaieiei gimi, ta tirau gimi ga amate. Ta gid alu toa ngada ne ga lolod itola ngan gimi, ngansa lolomi matua ngan gau. 10Be panua busa lolod ga itnan gau, ta gid ga timan ariapolpol ngan gid ta tidol led panua mulian ga tidae pagid madidnga bagedeai. 11 e  Be panua busa ga tinam ta tipakaka ngan badanga Deo iaoa ta tipabuobuo panua busa. 12Be kadonga ngan tnannga Deo ele apu ga iuot kapei, ta eine ga ikado ga panua busa titnan kadonga ngan kimnga eaba ede pade. 13 f  Be oangga sai imadid matua ga irangrang ngan ele madonga tanoeai kus, eine Deo ga ibada mulian ei. 14 g  Be eine ga tipaola ato kemi toa ne ngan madonga Deo ibageai ta ila ngan tibur toa ngada ne tanoeai. Ta gid alu toa ngada ne ga tilongo. Ga kus ta ado muriai ga muriai tau ga iuot.”

Iesus iposa ngan danga ede paeamao ga paeamao tau ga iuot

(Markus 13.14-23 ga Lukas 21.20-24)

15 h  Iesus ikeo pade bedane, “Be muriai gimi ga agera danga ede paeamao ga paeamao tau imadmadid ngan tibur toa Deo ele ul ienono ngan, ta ikado ga panua tiaoa ta titnan tibur toa oa ga idio sapaean. Mugaeai Daniel ibada Deo iaoa ta iposa ngan danga toaine. (Eaba iuato laulau, manta iuatai kemi ngan posanga toa ne.) 16Ngan ado toaiua, gid panua timamado Iudea, manta tiaoa ga tila bereoeai. 17 i  Be oangga sai imamado luma ipaoeai, ei manta isulug ta iaoa manmanae. Irangrang ngan ila ibada ele danga etangada luma iloleai mao. 18Be oangga sai imamado dadangai, irangrang ngan ipul ei mulian ngan badanga ele pononga gaot aea mao. 19Be paeamao tau ngan gid taine apapanga ga gid pinapina ngan ado toaiua. Gid tal mon ga kulupu ngan eaoanga. 20Be manta araring ta lemi eaoanga iuot ngan aoara lolo mao, ga Ado Earainga aea mao pade. 21 j  Ngansa danga kulupulupu tau ga iuot ngan ado toaiua. Ngan danga toa ngada ne led otnga ga irangrang ngan labone, danga eta kulupu bedaoa iuot mao, be muriai pade danga eta kulupu bedaoa ga iuot mao pade. 22Be oangga Deo ikeo ga gid danga kulupulupu toa ne ga idio mole, panua toa ngada ne tanoeai ga timukuru. Be ei imata nanan ele panua toa isio gid, ta ikeo ga danga kulupulupu toa ne ga idio mole tau mao.

23 k  “Ngan ado toaiua, oangga eaba eta ikeo pagimi, ‘Ega, Kristus tota eoa!’ mao ‘Ei tota eko!’ irangrang ngan aeadi posanga toa oa mao. 24 l  Ngansa panua busa ga tinam ta tipakaka ta tikeo, ‘Gau Kristus.’ Be padengada ga tipakaka ta tikeo ga tibada Deo iaoa. Ta gid ga tikado uisinga kapeipei iman kilala ga gid danga ipamatala panua busa. Ta oangga tirangrang, gid ga tipabuobuo Deo ele panua toa isio gid. 25Ega, gau napalongo gimi motean ngan danga toa ngada ne.

26 m  “Tota oangga tikeo pagimi, ‘Ega, ei imamado ngan tibur modamodanga,’ gimi anasi gid ga ala mao. Be oangga tikeo, ‘Ega, ei imamado luma iloleai,’ gimi aeadi led posanga mao pade. 27 n  Ngansa Eaba Inat ele namanga eine ga iuot mambe gla isamil ta itara mariamba dodol, toa ado ele parangai ga irangrang ngan ado ele dilngai. 28 o  Be ngan tibur isaoa burua mate ienono ngan, eine gid man abalem ga tinam tiluplup.”

Muriai Eaba Inat ga inam

(Markus 13.24-27 ga Lukas 21.25-28)

29 p  Iesus ikeo pade bedane, “Ga muriai oangga gid danga kulupulupu toa oa kus, tota

“‘ado ga iuot dodom,
be taiko ga itara mao,
be gid gigima ga titaptap mariambai ga tisulug,
be gid danga kapeipei mariambai ga inogonogoi.’

30 q  “Ga kus ta kilala ngan Eaba Inat ga iuot mariambai. Ta gid alu toa ngada ne tanoeai ga lolod isat ga titangtang. Gid ga tigera Eaba Inat isulug ga inam ngan gid laulau mariambai toman ngan iura ga ele taranga kapei. 31 r  Be taule ga itang kapei tau, ta ei ga isula ele anggelo ga tila ngan tano igal toa pange oa ta tipaluplup ele panua toa isio gid. Gid ga tipaluplup gid ngan tibur toa ngada ne, irangrang ngan tano aea digedige iadag ga iadag, ta tibada gid ga tinam.”

Gimi abada oatainga ngan abei fik

(Markus 13.28-31 ga Lukas 21.29-33)

32Iesus ikeo pade bedane, “Gimi alongo oanenga itna ngan abei fik ta abada oatainga. Oangga ibogaboga aea eau, ga ilaun papau iuotot, eine gimi aoatai, ado aea sau teta pade ga iuot. 33Toa bedaoa ta oangga gimi agera gid kadonga toa ngada ne iuotot, eine gimi aoatai, ado toaiua ta inam boloma, mambe eaba imadid atama iaoai. 34 s  Nakeo tautaunga pagimi, gid panua ado toa ne ad ga timate maitne be kadonga toa ngada ne ga iuot. 35 t  Mariamba ga tano ga isapa, be irangrang ngan leg posanga isapa mao ga mao tau.”

Eaba eta iuataingan ado toaiua mao

(Markus 13.32-37 ga Lukas 17.26-30 ga 17.34-36)

36 u  Iesus ikeo pade bedane, “Be eaba eta iuatai mao, gid danga toa oa ga iuot ngeda, mao ado imata pida be gid danga toa oa iuot. Gid anggelo buburiai tiuatai mao, be Deo Inat iuatai mao pade. Tamag kekelen iuatai. 37 v  Kadonga toa gid panua tikakado ngan ado toaiua Noa imamado, eine ga tikado toa bedaoa pade ngan Eaba Inat ele namanga. 38Ngan ado toaiua, mugaeai ngan oanga kapei iuot, gid panua tianean ga tiunun ga tiuaioai ga tipapaoai led gergeu taine, ga ila irangrang ngan ado toa Noa idudunga oagaeai. 39 w  Gid tiuatai mao ngan danga toa oa ga iuot. Timamado toa bedaoa ga irangrang ngan oanga kapei iuot ta ipamukuru gid. Be Eaba Inat ele namanga eine ga iuot toa bedaoa pade. 40Ngan ado toaiua, panua rua ga tiboko dadangai. Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade ga idio. 41Taine rua ga tilumulumu wit ipuapua ngan pat. Deo ga ibada taine ede ga ila, be itnan ede pade ga idio.

42 x  “Tota agabit kemi. Ngansa gimi aoatai mao, ami Maron ga inam ngeda. 43 y  Be matami nanan: Oangga luma itama iuatai ngan eaba lublubnga aea ga inam bong ngan ado imata pida, eine ga imata arar ga igabit kemi ngan ele luma, ta irangrang ngan eaba lublubnga aea igoro mao. 44Tota gimi pade matami idae, ngansa Eaba Inat ga inama ngan ado imata eta gimi aoatai ngan mao.”

Oanenga itna ngan paeaeanga kemi ga paeaeanga paeamao

(Lukas 12.42-46)

45Iesus ikeo pade bedane, “Paeaeanga isaoa ele oatainga kemi ga imata tutui ngan ele naurata? Maron ga idol paeaeanga ede bedaoa ta iman madidnga ngan ele paeaeanga padengada. Ta ei ga ipotapota ad annga tutui ngan ado imata aea maron ikeo ngan. 46Oangga paeaeanga toa oa aea maron iluai mulian ta igera ei ikakado naurata kemi toa bedaoa, kemi tau ngan paeaeanga toa oa! 47 z  Nakeo tautaunga pagimi, ei ga idol ele danga sisid toa ngada oa ga idae paeaeanga toa oa ibageai ta imariala ngan. 48Be oangga paeaeanga toa oa paeamao, eine ga ikeo iloleai bedane, ‘Ag maron irangrang ngan inama manmanae mao.’ 49Tota ei ga iraurau gid paeaeanga padengada ta ianean ga iunun toman ngan panua led ununnga sat. 50Oangga bedaoa, eine aea maron ga iluai mulian ngan ado ede, mao bong ede toa ei iuatai ngan mao. 51Tota aea maron ga ipanas paeaeanga toa oa paeamao tau
24.51Ngan posanga Grik, posanga idil toa neipanas paeaeanga toa oa paeamao tau eine ga bedane:iket ei ga iman rua. Be eine posanga idil ede toa ipu mambepanasnga paeamao.
, ta idol ei ga idio toman ngan gid panua pakakanga ad. Toa eoa ga titangtang paeamao ga luod kek ga kek.”

Copyright information for `BCH