a1.1PA 16.12-40
b1.61Ko 1.8
c1.101Te 5.23
d1.13PA 28.30
e1.192Ko 1.11
f1.21Gal 2.20
g1.232Ko 5.8
h1.27Ep 4.1, 1Te 2.12
i1.29PA 16.19-40

Philippians 1

1 a  Gau Paulus ga Timoti, gairua paeaeanga ton Iesus Kristus, abode laulau toa ne ga ila pagimi panua tututui ngan tuanga Pilipai. Gimi toa ngada na alup toman ngan Iesus Kristus. Ga pade, abode ga ila pagimi panua toa amariala ngan Deo ele panua ga pagimi panua naurata ami ton Deo.

2Kemi ngan Tamada Deo ga Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.

Paulus iposa kemi ga ila pan Deo

3Somisomi oangga matag nanan gimi, naposa kemi ga ila pan ag Deo. 4Ngan leg raring toa ngada ne ngan luanga gimi toa ngada na, somisomi tinig igelgel ta nararing, 5ngansa matamata ga irangrang ngan patautene, gimi adol bagemi ngan luanga ato kemi. 6 b  Ta naoatai kemi ga bedane: Deo toa ipaot naurata kemi pagimi toa matamata oa, eine ga isalangan ga ila irangrang ngan ipasala ngan ado toaiua Iesus Kristus iluai mulian.

7Gau lolog ikim gimi kapei tau, ta eine tutui ngan matag nanan gimi toa bedaoa. Gimi toa ngada na alup toman ngan gau somisomi oangga namamado ngan luma panasnga aea, mao oangga aoag ikarara ato kemi, ta gitaingada tababada Deo ele kadonga lolo marum aea. 8Ngansa Deo pade iuatai ngan lolog, ta irangrang ngan ikeo pagimi mambe Iesus Kristus iraga lolog ngan kimnga gimi, ta nakim kapei tau ngan geranga gimi pade.

9Be leg raring ngan luanga gimi eine ga bedane: Nakim lemi kadonga kimnga aea ilalala ga idae kapei toman ngan lemi oatainga imata ede ga ede. Ta irangrang ngan matami inal kemi posanga. 10 c  Toa bedaoa ta gimi ga arangrang ngan matami inasi danga imata ede ga ede ta asio saoa danga eine kemi ga kemi tau. Ta ngan ado toaiua Kristus iluai mulian, irangrang ngan lemi idil eta paeamao mao, ga eaba eta ga irangrang ngan isol gimi ngan posanga mao pade. 11Ta gid kadonga tututui toa Iesus Kristus ipapot lolomiai, eine ga iuon ga ienono. Ta gid panua ga tigera lemi kadonga toa bedaoa, ta tisoa Deo ieda ga tipakuru ngan ei.

Paulus imamado ngan luma panasnga aea, ta kadonga toa ne ilua ato kemi ga iuasasa

12Oaeoaeg, nakim gimi aoatai kemi mambe kadonga toa iuot ngan gau ne, eine ipakala ato kemi eta mao, be ilua ato kemi ga iuasasa pade. 13 d  Tota gid panua toa timariala ngan Kaisa ele luma ga gid panua toa ngada oa pade, tiuatai kemi mambe gau nakakado Kristus ele naurata, ta ngan ipu toaine namamado ngan luma panasnga aea. 14Be oaeoaeda busa ngan iaoa kelede ton Kristus, matad nanan mambe namamado ngan luma panasnga aea, ta kadonga toa ne ipamatua lolod ta tikado led pespes ngan ato kemi aea paolanga, be timataud mao.

15Tautaunga, panua edengada toa tipaola Kristus ele ato kemi, lolod paeamao ngan gau ga timan ag isat ta tipapaola. Be panua padengada, lolod kemi ta tipaola ato kemi. 16Gid panua toa ne tinasi led kadonga kimnga aea ta tipapaola ato kemi, ngansa tiuatai mambe aoag ikarara ato kemi, ta ngan ipu toaine namamado nene. 17Be gid panua toa padengada oa tisoa edad mulian ta tipaola Kristus ele ato kemi. Lolod itutui mao, be tikakado. Ta tiuangga tipamasmasi lolog ngan leg madonga nene ngan luma panasnga aea. 18Be eine danga eta mao. Danga kapei tau eine ngan ato kemi iuasasa ngan edap imata ede ga ede. Goibe oangga panua lolod paeamao, mao lolod kemi, gau tinig igelgel ngan ato kemi iuasasa.

Paulus ikim imamado maitnengan luanga gid Pilipai

Be gau ga tinig igelgel ga ilalala ga ila,
19 e  ngansa naoatai mambe lemi raring toman ngan luanga inam pan Itautau Tutui ton Iesus Kristus, eine ga ilua gau ngan ag kadonga kulupu toa ne, ta Deo ga ibada gau mulian. 20Ta naoatai kemi mambe danga ga lolog ikim ne, eine ga iuot tautaunga ga bedane: Irangrang ngan danga eta ikado ga maeamaea gau mao, be gau ga namadid matua. Ta labone mambe somisomi, Kristus ieda ga iuot kapei ngan saoa kadonga iuot ngan gau. Goibe oangga namate, mao namamado maitne, eine Kristus ieda ga iuot kapei. 21 f  Ngansa lologeai nakeo ga bedane: Oangga namamado, eine ngan soanga Kristus ieda, be oangga namate, eine ga kemi tau ngan gau. 22Oangga namamado maitne tanoeai, eine annga kemikemi ga iuotot ngan leg naurata. Be edap isaoa ga nasio? Eine naoatai mao. 23 g  Lolog ruangada ngan idil toa ne. Gau nakim natnan tano toa ne ta namamado toman ngan Kristus, ngansa eine kemi ga kemi tau. 24Be oangga namamado maitne tanoeai, eine kemi ngan gimi, ngansa ami pamatuanga irangrang maitne. 25Be lolog matua ga naoatai kemi mambe gau ga namamado maitne toman ngan gimi, ta irangrang ngan nalualua gimi ta lemi tingelgel toa iuotot ngan lemi kadonga lolo matua aea, eine ga ilalala ga idae kapei. 26Toa bedaoa ta oangga nala pagimi pade, eine ga tinimi igelgel ngan gau, ta lemi pakurunga ngan Iesus Kristus ga ilalala ga idae kapei.

Deo ilongean gid Pilipaita tibada ieieinga

27 h  Be danga kelede gimi manta akado, eine ngan nasinga kadonga tutui, lalaede mambe ato kemi ton Kristus iposaposa ngan. Ta oangga nala nagera gimi, mao oangga namamado aluai ga nalongo posanga ngan gimi, eine ga naoatai kemi mambe lolomi kelede ta amadid matua. Be alup kelede ta aparau ala ngan ato kemi toa loloda matua ngan. 28Be gid panua toa timan ami isat, eine ga amataud gid mao. Ta kadonga toa ne ga ipasolan mambe gid ga tiduaea, be Deo ga ibada gimi mulian, ngansa ei kekelen iman ami luanga. 29 i  Ngansa Deo ilolo marum ngan gimi ngan Kristus ieda, ta ilongean gimi ta lolomi matua ngan ei. Be ikado toa bedane kekelen mao. Ngan ele kadonga lolo marum aea, ei ilongean gimi ta abada ieieinga pade ngan Kristus ieda. 30Ta labone gimi ababada ieieinga toa bedaoa, lalaede mambe agera iuot ngan gau mugaeai ga alongo mambe iuotot ngan gau maitne.

Copyright information for `BCH