a3.3Ro 2.29
b3.4PA 22.3, 2Ko 11.18
c3.5Lu 1.59, PA 23.6, 2Ko 11.22
d3.6PA 8.3
e3.7Mt 13.44-46
f3.9Ro 3.21-22
g3.10Ro 6.3-5, 8.17
h3.121Ti 6.12, 19
i3.141Ko 9.24
j3.151Ko 2.6
k3.171Ko 4.16
l3.19Ro 16.18
m3.20Ep 2.6, 19
n3.211Ko 15.28, 42-53

Philippians 3

Leda lupnga toman ngan Kristus iasal danga toa ngada ne

1Oaeoaeg, leg posanga kelede pade ga bedane: Manta tinimi igelgel ngan lemi lupnga toman ngan Maron. Oangga nabode posanga ga ila pagimi lalaede mambe nakado mugaeai, eine ga kulupu ngan gau mao. Be posanga toa ne ga imariala ngan gimi.

2Agabit kemi ngan gid panua toa timangamanga ngan Deo mambe kaua. Led naurata iuaro eine ngan kadonga papaeamao. Gid tiparpar ngan panua toa ngada ne manta tibada palunga lalaede mambe gid Iuda. 3 a  Be gita kekelegita taman Deo ele panua tautaunga. Ada palunga eine danga tinida aea mao. Takakado raring ngan Deo Itautau Tutui iura. Be tapakuru ngan Iesus Kristus kekelen ele naurata ngan otnga tutui Deo imatai. Be taeadi naurata ton eaba eta tanoeai mao. 4 b  Be oangga naurata togita eababa irangrang ngan ilua gita ngan otnga tutui Deo imatai, eine gau narangrang ngan naeadi gau mulian.

Oangga sai ikeo ga ele ipu etangada ngan iadi ei mulian ngan otnga tutui Deo imatai, gau leg ipu ngan naeadi gau mulian eine iasal eaba toa oa ele ipu.
5 c  Nabada palunga ngan ado lima ga tol muriai ngan ag poponga. Gau eaba tautaunga Israel aea ngan lum pan Benjamin. Gau eaba Ibru ag tautaunga, be tnag ga tamag Ibru ad pade. Be nanasnasi apu tutui tau ngan edap togid Parisi. 6 d  Ngan leg parparnga, eine napaieiei gid iaoa kelede ton Kristus. Be ngan apu aea nasinga, irangrang ngan eaba eta ipasolan leg idil eta paeamao mao.

7 e  Be gid danga toa mugaeai naeadi ngan luanga gau ngan otnga tutui Deo imatai, eine nagera labone mambe danga buligaliga idada gau sapaean. Ngansa labone naeadi Kristus kekelen. 8Eine nakeo bedane ngan gid idil toa oa kekelen mao, be nagera danga toa ngada ne mambe danga buligaliga, ngansa leg lupnga toman ngan ag Maron Iesus Kristus iasal tau danga toa ngada ne. Ngan lupnga toman ngan Kristus, natado danga toa ngada oa ga iduaea mambe sakirkir, ngansa nakim nakisi matua Kristus, 9 f  ga nalup kelede toman ngan ei. Be naot tutui Deo imatai ngan gau leg kadonga ngan nasinga apu mao, be naot tutui ngansa lolog matua ngan Kristus. Edap toa ne ngan otnga tutui, eine inam pan Deo, be inasi ngan leda kadonga lolo matua aea. 10 g  Ta gau nakim naoatai kemi ngan Kristus. Nakim nanaman iura kapei toa ipei ei mulian ngan ele matenga. Be naoangga nalup toman ngan ei ngan badanga ieieinga ta naot lalaede mambe ei ngan ele matenga. 11Ngansa nakim tau ngan Deo ibada gau pade ga nadae mulian ngan leg matenga.

Paulus ilado matuangan badanga lasunga

12 h  Kado gimi aoangga nabada danga toa ne ga naot tutui ga kus. Eine mao. Be nalado matua ngan badanga danga toa nasio ne, ngansa Kristus isio gau ngan badanga danga tota nene. 13Oaeoaeg, nagera mambe gau nabada danga toa ne maitne. Be danga kelede mon nakakado, eine ga bedane: Matag sapian gid danga toa napul murig ngan, be urag pakpakia ta nangata gid danga toa ienono pan matag. 14 i  Naladlado matua ga irangrang ngan naot butiai ta nabada lasunga. Lasunga toa Deo ibaba gau ngan ne, eine ngan lupnga toman ngan Iesus Kristus toa gadae oa.

15 j  Tota gita panua toa tamadmadid matua ngan leda kadonga lolo matua aea mambe panua kapeipei, manta tanasi edap lalaede toa bedaoa. Be oangga posanga idil eta ikado ga lolomi kelede mao, eine Deo ga ipaola pagimi pade. 16Be saoa posanga idil toa Deo ipaola pagita ga kus, manta tanasnasi kemi.

17 k  Oaeoaeg, nakim gimi alup kelede ta akakado kadonga lalaede mambe gau. Be sapadua toa tinasnasi edap mambe gai apasolan gimi ngan, manta matami ingitngit gid kemi ta anasnasi gid. 18Ngansa panua busa tipul murid ngan Kristus aea abei tabala ta timan aea isat. Be mugaeai ga inam, gau napabib lemi motean ngan gid panua toa oa, be labone napabib lemi pade ga matag sul isulug. 19 l  Led naurata iuaro eine ngan nasinga kimnga tinida aea, be kadonga toa oa iuot mambe ad deo. Maeamaea gid ngan led kadonga papaeamao mao be tipakuru ngan. Somisomi matad nanan gid danga tanoeai aea kekelen. Be muriai gid ga tiduaea ngan dinga imperno. 20 m  Be gita leda tuanga tautaunga ienono buburiai. Tagaga matada ta tasangasanga Maron Iesus Kristus ngan itnan tuanga toa oa ga isulug ta ibada gita mulian. 21 n  Ei iura kapei ta irangrang ngan idol danga toa ngada ne ga idio gadio ngan ei. Ta ngan ei iura toa ibokoboko matua bedaoa, eine ga ipul tinida toa tanoeai aea ne ga iuot lalaede mambe ei itin toa buburiai aea pade.

Copyright information for `BCH