a4.11Te 2.19-20
b4.3Lu 10.20
d4.5Ibr 10.25, 37, Jms 5.8-9
e4.6Mt 6.25-34, Kol 4.2
f4.7Ais 26.3, Ins 14.27, Kol 3.15
g4.9Ro 16.20
h4.132Ko 12.10
i4.152Ko 11.9

Philippians 4

Manta loloda keledega tinida igelgel ga matada nanankadonga kemikemi

1 a  Oaeoaeg kemikemi, gau nakim gimi tau, be lolog ikim kapei tau ngan geranga gimi pade. Gimi mambe ag lasunga toa naboko matua ngan aea badanga. Be somisomi akakado ga tinig igelgel. Manta amadid matua ngan lemi lupnga toman ngan Maron, lalaede mambe nakeo pagimi ngan.

2Gau nakim gimi taine ga rua ne Iuodia ga Sintike, manta lolomi kelede, ngansa gimi alup toman ngan Maron. 3 b  Be nabeta eao eaba tautaunga toa gitarua leda naurata kelede,
4.3Ngan posanga Grik, idil toa negitarua leda naurata kelede eine lalaede mambe edaeda ede ga oaine:Sisigus. Ta panua edengada tiuangga Paulus iuato eaba toa oa ngan ieda toa bedaoa.
eao manta lualua taine toa rua ne. Gisirua tilup toman ngan gau ngan ato kemi aea naurata. Tiboko toman ngan Klemen ga leg panua padengada toa gaingada lemai naurata kelede. Edad ienono ngan Deo ele laulau madonga kemi aea.

4Manta tinimi igelgel somisomi ngan lemi lupnga toman ngan Maron. Nakeo pade bedane: Tinimi igelgel! 5 d  Lemi kadonga lolo marum aea, manta apasolan pagid panua toa ngada ne. Matami nanan, teta pade Maron ga inam. 6 e  Irangrang ngan lolomi ede ga ede ngan danga eta mao. Be ngan danga toa ngada ne, manta araring toman ngan lemi gaunga ga posanga kemikemi ila pan Deo, ta abada lemi betanga toa ngada ne ga ila pan. 7 f  Ta Deo ele kadonga lolo tarui aea ga imariala ngan lolomi ga laborami ngan lemi lupnga toman ngan Iesus Kristus. Oatainga toa ngada ne tanoeai irangrang ngan iasal Deo ele kadonga lolo tarui aea toa ne mao.

8Oaeoaeg, leg posanga kelede pade ga bedane: Saoa danga eine tautaunga, ga saoa kadonga tarangrang ngan talolon ngan, ga saoa danga eine tutui tau, ga saoa kadonga aea muk eta mao, ga saoa danga ikado ga tinida igelgel, ga saoa danga taposa kemi ngan, mao tapakuru ngan, ga oangga danga eta kemi ga kemi tau, manta matami nanan gid danga tota bedane. 9 g  Be gid kadonga toa napaoatai gimi ngan, ga ananale ngan, ga alongo pagau ngan, ga agera nakakado, manta anasnasi gid kadonga tota nene. Toa bedaoa ta Deo ga imamado pagimi. Ei eaba lolo tarui aea.

Paulus iposa kemi ga ilapagid Pilipai ngan led luanga

10Patautene matami nanan gau pade ngan eabalannga luanga toa ne, ta tinig igelgel kapei ngan Maron. Tautaunga mugaeai ga inam, matami nanan gau, be lemi edap eta ngan luanga gau mao. 11Be kado gimi aoangga leg danga sisid imata karanga mao ta nakado posanga toa ne. Eine mao. Ngansa gau narangrang ngan lolog kemi ngan kadonga isaoa iuot ngan gau. 12Oangga leg danga sisid imata karanga mao, mao oangga leg danga sisid ikukuknga, gau tinig igelgel ngan. Goibe kadonga imata ede ga ede iuotot ngan gau, gau naoatai ngan edap tingelgel aea. Tinig igelgel ngan ag pitoro, ga ngan apag isum. Tinig igelgel ngan leg danga sisid pidaede, ga ngan leg danga sisid busa. 13 h  Kristus ipamatua gau. Ta ngan leg lupnga toman ngan ei, narangrang ngan nakado danga toa ngada ne.

14Be lemi kadonga ngan luanga gau ngan ag kadonga kulupulupu, eine kemi tau. 15 i  Matami nanan. Ngan ado toaiua gimi Pilipai alongo ato kemi matamata, ta gau natnan tibur kapei Masedonia ga nala, iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga eta pade tilua gau ngan pat mao. Gimi kekelegimi akoli luanga ga inam pagau. 16Be ngan ado toaiua namamado Tesalonika, gimi aeabalan luanga ga inam pagau pakelede mao, be parua. 17Be kado gimi aoangga nakim lemi tenainga eta pade. Eine mao. Nakim Deo ikoli kemi pagimi ngan lemi luanga.

18Patautene nabada gid tenainga toa gimi aeabalan ga inam pagau ngan Epaproditus ibage. Tenainga toa ne iparangrang gau kemi, ta leg danga sisid ikukuknga. Lemi luanga toa ne eine mambe tenainga masilau ede toa anono ga iuad kemi ta ikado ga Deo itin igelgel. 19Ta ag Deo ga iparangrang gimi ngan saoa danga apapauis ngan pade. Eine ga ilua gimi ngan ele danga sisid kemikemi tau buburiai aea toa inam pan Iesus Kristus. 20Tasoa Deo Tamada ieda somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.

Paulus ele ado kemiila pagid Pilipai

21Abada leg ado kemi ga ila pagid panua tututui toa ngada oa ngan Iesus Kristus ieda. Oaeoaeda toa timamado toman ngan gau ne, led ado kemi ila pagimi. 22Deo ele panua tututui toa ngada ne led ado kemi ila pagimi. Be gid panua naurata ad ngan Kaisa ele luma, led ado kemi tau ila pagimi pade.

23Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi. Eine tautaunga.

Copyright information for `BCH