a12.2Mai 4.10
b12.3Dan 7.7
c12.4Dan 8.10
d12.5Sng 2.9, Ais 7.14, 66.7, PM 19.15
f12.9OM 3.1, 14, Lu 10.18, PM 20.2
g12.10Jop 1.9-11, Sek 3.1
i12.12Ais 44.23, 49.13
j12.14Dan 7.25, 12.7
k12.17PM 11.7

Revelation of John 12

Ioanes igera taine edega ureru kapitnami

1Ga kus ta kilala kapei ede iuot mariambai. Taine ede ipit ado ngan itin mambe pononga. Be taiko ienono iae ibuloloeai. Be ngan ilabora, idol gigima sangaul igegea rua mambe aea nakala. 2 a  Ei iapa ta teta pade iuangga ipopo gergeu. Ta ieieinga poponga aea iuot ngan ei ta ingangar. 3 b  Be mole mao kilala ede pade iuot mariambai. Ureru kapitnami ede iuot, be itin singsingia ga ilabora lima ga rua. Be ilabora aea pelenga sangaul. Be ngan ilabora toa lima ga rua oa, idol nakala lima ga rua mambe nakala togid mamaron kapeipei. 4 c  Be ngan iuui, ipopor gigima busa mariambai ta itado gid ga tisulug tanoeai. Eine mambe ipota gid gigima mariambai ga tiuot iaoa tol. Ta iaoa ede ngan gid toa tol oa tisulug tanoeai. Be ureru imadmadid boloma ngan taine toa iuangga ipopo. Ta oangga taine ipopo gergeu ga kus, eine iuangga ison ele gergeu toa oa ga ila. 5 d  Idio ta taine toa oa ipopo gergeu aranga. Gergeu toa oa eine ga imadid ga imugamuga ngan gid alu toa ngada ne tanoeai mambe eaba ikikisi ele toto aen ta imariala kemi ngan gid ele sipsip. Be taine toa oa ipopo ga kus ta tisoa ele gergeu ga idae ga ila pan Deo toa imamado ngan ele mul maron aea. 6Be taine toa oa iaoa ga ila ngan tibur modamodanga. Deo ikoromot tibur ede toa eoa ngan ei, ta iuangga imariala kemi ngan ei ga ipanpan aea annga ga ila irangrang ngan ado bunoringring ede, buno rua, sangalima sangaul ede (1,260).

7 e  Idio ta paraunga kapei iuot buburiai. Mikael toman ngan ele anggelo tiparau pan ureru toa oa, be ureru toman ngan ele anggelo tikoli paraunga ga ila pagid. 8Be ureru iura irangrang mao. Tota led tibur eta buburiai pade mao. 9 f  Titado ureru toa kapitnami oa ga isulug tanoeai. Ureru toa oa ei mota mugaeai aea toa tiuato ei eaba paeamao ga Satan. Ei ipakaka gid panua toa ngada ne tanoeai. Be titado ei ga isulug tanoeai toman ngan gid ele anggelo.

10 g  Ga kus ta nalongo babanga kapei ede buburiai ikeo ga bedane,

“Patautene ada Deo ibada gita mulian, ta iura kapei iuot masaeai. Ta danga toa ngada ne ga ienono ei kekelen ibageai.
Ei ibada edaeda kapei ga ila pan ele eaba toa tiuato ei Kristus
12.10Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
.
Ngansa eaba paeamao toa isolsol gid oaeoaeda ngan posanga somisomi bong ga ado toa ada Deo imatai oa, patautene titado ei ga isulug tanoeai.
11Be oaeoaeda toa oa tiasal eaba paeamao ngan Sipsip Inat ising
ga ngan led posanga toa tikado ngan pamatuanga Deo ele posanga.
Be gid tikim tau led madonga tanoeai mao.
Tota lolod matua ngan pamatuanga Deo ele posanga ga irangrang ngan led matenga, be timataud mao.
12 i  Tota eao bubur, manta tinim igelgel toman ngan gid panua toa timamado nena!
Be eao tano ga tad, paeamao tau ngan gimi!
Ngansa eaba paeamao isulug ga ila pagimi na.
Ei ilolo bake tau,
ngansa iuatai mambe ele ado imata mamarae mao.”

13Io, ureru igera mambe titado ei ga isulug tanoeai. Tota ila ibutatan taine toa ipopo gergeu aranga. 14 j  Be tibada man ibagbage rua ga ila pan taine toa oa, mambe man abalem kapei ede ibagbage. Toa bedaoa ta irangrang ngan iroro ga ila ngan tibur modamodanga, aluai ngan ureru toa oa. Toa eoa Deo ga imariala ngan ei ga ipanpan aea annga ga irangrang ngan aea rai tol ga ilia. 15Be ureru iluatan eau ga iuot iaoai ta iuot mambe eau aea salia kapei ta iuangga itilak taine toa oa ga ila. 16Be tano ilua taine toa oa, ta ipokaka iaoa ta ison eau kapei toa ureru iluatan ga iuot. 17 k  Tota ureru ilolo bake pan taine toa oa ta ila ikado paraunga kapei pagid ele gergeu padengada. Gid gergeu toa oa tinasnasi Deo ilinge ga lolod matua ngan Iesus ele posanga.

18Be ureru imadmadid labiai, boloma ngan tad.

Copyright information for `BCH