a15.3IM 15.1, Sng 139.14, 145.17
c15.4Sng 86.9, Jer 10.6-7
d15.5IM 38.21
e15.81Kin 8.10-11, 2Sto 5.13-14, Ais 6.4

Revelation of John 15

Gid anggelo lima ga ruatikikisi gid dangapamukurunga aea lima ga rua

1Ga kus ta nagera kilala ede pade kapei tau ipamatala gita ga iuot buburiai. Eine gid anggelo lima ga rua tikikisi gid danga pamukurunga aea lima ga rua. Be gid pamukurunga toa oa eine tinam muriai ngan Deo ele pamukurunga toa ngada oa, ngansa oangga tiuot ga kus, eine ipasala Deo ele kadonga lolo bake aea ga kus. 2Idio ta nagera danga mambe tad kapei ede toa imata mambe adial tibul toman ngan dinga. Be gid panua toa tipaparau ga tiasal masilau saksak ga aea namer ga ieda idaba, gid timadmadid ngan tad toa oa. Be tikikisi gid arp toa Deo ibada pagid. 3 a  Gid tibau baunga ton Deo ele paeaeanga Moses ga baunga ton Sipsip Inat ga bedane,

“Maron Deo Matua Soke Tau,
eao lem naurata kapeipei tau ipamatala gai.
Lem kadonga toa ngada ne itutui ga ipasolan mambe lem posanga tautaunga.
Eao Maron kapei tau ngan alu toa ngada ne tanoeai.
15.3Posanga idil toa neMaron kapei tau ngan gid alu toa ngada ne tanoeai ienono ngan laulau edengada ngan posanga Grik mao, be ngan laulau padengada tidol posanga idil ede pade ga bedane:Maron kapei tau toa somisomi ga ilalala ga ila.

4 c  Maron, sai ga imataud go mao?
Gid panua toa ngada ne ga tisoa eao edam.
Ngansa eao kekelego tutui tau.
Gid alu toa ngada ne ga tinam
ta tikado raring ga ila pago.
Ngansa eao pasolan lem kadonga toa itutui tau ga iuot masaeai na.”

5 d  Gid danga toa ne iuot ga kus ta nagera luma tutui ton Deo ipokakai buburiai ga ienono. Eine Deo ele palata toa ele posanga tautaunga ienono ngan. 6Be gid anggelo lima ga rua toa tikikisi pamukurunga toa lima ga rua oa tiuot Deo ele lumaeai ga tinam. Gid tidol pononga mil ga mil toa aea muk eta mao. Be tipit led pus gol ga idae gogodeai. 7Ta ede ngan gid masilau pange toa matad bibita oa, ibada tabla gereirei gol lima ga rua toa iuon ngan Deo toa imamado somisomi ne ele kadonga lolo bake aea, ta ibada ga ila pagid anggelo toa lima ga rua oa. 8 e  Tota Deo ele luma iuon ngan basu toa iuot ngan ele taranga ga iura kapei. Ta eaba eta irangrang ngan idudunga ngan luma toa oa mao ga irangrang ngan gid anggelo lima ga rua tipasala gid pamukurunga toa lima ga rua oa.

Copyright information for `BCH