a16.2IM 9.10, PM 13.12-17
b16.3-4IM 7.17-21
c16.7Sng 19.9, PM 15.3
d16.9PM 9.20-21
e16.10IM 10.22, Ais 8.21-22
f16.12Ais 11.15
h16.14PM 19.19
i16.15Mt 24.43-44, PM 3.3
j16.16Sek 12.11
k16.18PM 4.5, 8.5
l16.19PM 14.10
m16.20PM 6.14
n16.21IM 9.23-24, PM 11.19

Revelation of John 16

Gid anggelo titok tabla gereirei lima ga rua ga isulug

1Idio ta nalongo babanga kapei ede iuot Deo ele luma iloleai ga inam ta ikeo pagid anggelo lima ga rua ga bedane, “Gid tabla gereirei lima ga rua toa Deo ele kadonga lolo bake aea iuon ngan, gimi ala ta atok ga isulug tanoeai.” 2 a  Tota anggelo toa imuga oa ila ta itok ele tabla kakauede ga isulug tanoeai. Be mole mao gid boto papaeamao iuotot ngan gid panua tinid toa tibada masilau saksak aea kilala ga ngan gid panua toa tisoa aea namer ieda. Ta tibada ieieinga kapei.

3 b  Ga kus ta anggelo ede pade itok ele tabla kakauede ga isulug tadiai. Be mole mao tad ipul ei ga iuot sing. Sing toa oa eiua mambe burua mate ising. Tota gid danga matad bibita toa ngada oa tadiai timate gid.

4Ga kus ta anggelo tol aea itok ele tabla kakauede ga isulug ngan gid eau ga ngan gid eaumata. Ta gid eau toa ngada oa tiuot sing. 5Be anggelo toa ele naurata ngan imariala ngan gid eau, nalongo ikeo ga bedane,

“Deo, eao eaba tutui tau.
Eao mamado labone ga mugaeai pade.
Eao lem kadonga itutui ngansa eao rau posanga ngan ad panasnga toa bedaoa.
6Ngansa gid tirau lem panua tututui ga gid panua toa tibabada aoam ga timate ta singid itoki.
Ta eao paun gid ngan sing.
Sing toa tiun ne, ikoli tutui led kadonga papaeamao.”

7 c  Be nalongo popou tenainga aea ikado posanga ga bedane,

“Tautaunga, Maron Deo Matua Soke Tau!
Eao lem panasnga toa ne itutui ga ipasolan mambe lem posanga eine tautaunga.”

8Ga kus ta anggelo pange aea itok ele tabla kakauede ga idae ngan ado. Ta Deo ilongean ado ta ilaba panua tinid ngan dinga. 9 d  Ta ado ilang karkar panua tinid paeamao tau, ta tikado posanga papaeamao ngan Deo toa imadid ga imugamuga ngan gid pamukurunga toa ne. Be gid tipul lolod eta mao ga tisoa ieda mao pade.

10 e  Ga kus ta anggelo lima aea itok ele tabla kakauede ga idae ngan masilau saksak ele mul maron aea. Be mole mao tibur kapei toa masilau saksak imadid ga imugamuga ngan oa iuot dodom. Gid panua tingotngot maed ngansa ieieinga toa tinaman oa paeamao tau. 11Ta tikado posanga paeamao tau ngan Deo buburiai aea ngansa ad boto papaeamao ga tinaman ieieinga kapei. Be gid tipul lolod eta ngan led kadonga papaeamao mao.

12 f  Ga kus ta anggelo lima ga ede aea itok ele tabla kakauede ga isulug ngan eau kapei Iupretis. Be mole mao eau toa oa imamasa. Kadonga toa ne iuot ta isaoa edap ngan gid mamaron kapeipei ado ele parangai ad ta tidadal ga tinam ngan paraunga. 13Ga kus ta nagera iriau papaeamao tol tiuot ga tinam be matad mambe gid kalo. Ede iuot ureru iaoai, ede pade iuot masilau saksak iaoai, be ede pade iuot eaba iaoai toa idadada gid panua ngan posanga pakakanga.
16.13Eaba toa idadada gid panua ngan posanga pakakanga eine masilau saksak ele aluagau. Ga pade, ei masilau saksak ede pade toa ikeo pagid panua ngan tikado namer ga inasi masilau toa matamata aea oa ianun. Gera posanga ngan 13.11-15.
14 h  Gid iriau toa ne papaeamao tau. Tikakado gid uisinga iman kilala ta tila tipaluplup gid mamaron kapeipei toa ngada oa tanoeai ta tinam tiluplup ngan ado kapei paraunga aea ton Deo Matua Soke Tau.

15 i  “Ega, gau nanama mambe eaba lublubnga aea! Kemi tau ngan eaba sai igabit kemi ta imariala ngan ele pononga. Toa bedaoa ta irangrang ngan gid panua tigera ei ibangabanga ga ilalala alele mao ta maeamaea ei mao.”

16 j  Tota gid iriau papaeamao tipaluplup gid mamaron kapeipei toa oa ga tinam tiluplup ngan tibur toa tiuato ngan posanga Ibru Armagedon.

17Ga kus ta anggelo lima ga rua aea itok ele tabla kakauede ga idae mariambai. Ta babanga kapei ede iuot ngan mul maron aea toa Deo ele lumaeai ta ikeo, “Tota kus!” 18 k  Be mole mao gla isamil ga tandanga kapeipei iuotot ga mariamba kluk. Be nauruge kapei ede inuga tano paeamao tau. Ngan ado toaiua gid eababa tiuot pau tanoeai ga irangrang ngan labone, nauruge kapei eta bedaoa iuot mao. 19 l  Ta tuanga kapei Babilon imapoga ga iuot tol. Be gid tuanga kapeipei togid alu toa ngada ne tanoeai, titap ga tisulug. Deo imata nanan tuanga kapei Babilon ele kadonga papaeamao, ta ipaun ei ngan loba oain toa ele kadonga lolo bake aea kapei tau iuon ngan. 20 m  Gid inu toa ngada oa timadi ga tisulug. Be gid lusi tisapa ga tila. 21 n  Be gid aoara idildil matua mambe patpat titap mariambai ga tisulug ta tirau gid eababa. Gid aoara idildil matua toa kelede kelede oa aea kulupu irangrang mambe kilo sangaul pange. Ta gid panua tikakado posanga paeamao tau ngan Deo, ngansa ele pamukurunga ngan aoara idildil matua eiua paeamao tau.

Copyright information for `BCH