a6.1PM 4.6-7, 5.1, 6
b6.2-5Sek 1.8, 6.1-6
c6.8Jer 15.1-3, Ese 5.12, 17, 14.21
d6.11PM 7.9, 13, 19.14
e6.12Mt 24.29, PA 2.20, PM 8.12, 11.13, 16.18
f6.13Ais 34.4
g6.14PM 16.20
h6.15Ais 2.10, 19, 21
i6.16Lu 23.30
j6.17Jol 2.11, Mal 3.2

Revelation of John 6

Sipsip Inat ipela gid patoingatoa ienono ngan laulau iaoa

1 a  Idio ta matag ila ta nagera Sipsip Inat ibada laulau toa aea patoinga lima ga rua ienono ngan, ta ipela patoinga toa imuga oa. Ga kus ta nalongo ede ngan gid masilau pange toa matad bibita oa iposa. Be ilinge mambe mariamba itang ta ikeo, “Eao nama!” 2 b  Be mole mao, nagera os bodbode ede. Be eaba toa imamado gadae ngan, ikikisi pandenga. Be tibada nakala ede ga ila pan mambe nakala togid panua tiasal paraunga. Ta ei ilalala ga ila ngan kadonga paraunga ta iuangga iasal gid alu busa ngan paraunga.

3Idio ta Sipsip Inat ipela patoinga ede pade, ta nalongo masilau ede pade toa imata bibita oa ikeo ga bedane, “Eao nama!” 4Tota nagera os ede pade iuot ga inam, be itin singsingia mambe dinga. Be eaba toa imamado gadae ngan, tibada edaeda kapei pan ta irangrang ngan ipaeabu ngan madonga lolo tarui aea. Ta ikado ga gid panua tanoeai tiparau pol ngan gid ga tipapamate ngan gid. Tibada didi kapei paraunga aea ga ila pan ngan kadonga naurata toa ne.

5Idio ta Sipsip Inat ipela patoinga tol aea, ta nalongo masilau tol aea toa imata bibita oa ikeo ga bedane, “Eao nama!” Be mole mao nagera os kusuksuk ede, be eaba toa imamado gadae ngan ikikisi sikel ede ibageai. 6Ta nalongo babanga ede iuot rabu ngan gid masilau pange toa matad bibita oa ikeo ga bedane, “Eao la ta kado sapanga ga iuot tanoeai. Ta annga aea olnga ga idaedae. Gid panua tiboko ngan ado dodol kelede, eine ga tibada pat irangrang ngan olnga wit ngan ulo kakauede kelede, mao tiuol bali plaoa irangrang mambe ulo gereirei tol. Be irangrang ngan eao paeabu ngan bude oliv aea ga oain mao.”

7Idio ta Sipsip Inat ipela patoinga pange aea, ta nalongo masilau pange aea toa imata bibita oa ikeo ga bedane, “Eao nama!” 8 c  Be mole mao nagera os ede itin eangonga tede, be itin ilaun imata puluanga. Be eaba toa imamado gadae ngan, ei ieda Matenga. Be Tibur togid Panua Matemate eine ilalala ga inasnasi ei. Gisirua tibada edaeda kapei ngan pamatenga gid panua tanoeai. Ta tirangrang ngan tipota gid ga tiuot iaoa pange. Be gisirua tirangrang ngan tipamate iaoa ede ngan gid toa pange oa. Ta gid ga timatemate ngan didi paraunga aea, ga sapanga, ga dibala, ga gid masilau saksak tanoeai aea tian gid.

9Idio ta Sipsip Inat ipela patoinga lima aea, ta nagera panua matemate tautaudid timamado gadio ngan popou tenainga aea. Mugaeai ad isat tirau gid ga timate ngansa tikikisi matua Deo ele posanga ga tipapamatua posanga toa oa pade. 10Gid tibaba kapei ta tikeo, “Maron, eao tutui tau ga nasi posanga tautaunga somisomi. Ngeda be eao pamadid gid panua tanoeai ngan posanga ta koli ga ila pagid ngan amai pamatenga?” 11 d  Idio ta tibada pononga bodbode mamarae ga ila pagid panua toa kelede kelede oa. Be tikeo pagid ga bedane, “Aearagimi kauteta pade ga ila irangrang ngan ami isat tipamate oaeoaemi padengada ga gid panua toa lemi naurata kelede. Oangga tipamate gid lalaede mambe gimi, ta tiparangrang dabami ga imata karanga ga kus, eine Deo ga ikoli pagid ami isat ngan ami pamatenga.”

12 e  Idio ta nagera Sipsip Inat ipela patoinga lima ga ede aea. Be mole mao nauruge kapei ede iuot tanoeai, ta ado imata ipul ei ga iuot dodom ga kusuksuk mambe danga sisid mok aea. Be taiko ipul ei pade ga iuot singsingia mambe sing. 13 f  Be gid gigima mariambai titap ga tisulug tanoeai mambe rai kapei inuga abei fik ta itautau toa iblabla maitne oa titap ga tisulug. 14 g  Be mariamba itakai ga manmanae ipolei mambe laulau ede tipol. Be gid lusi ga inu toa ngada oa titnan mulid ga tidio alele.

15 h  Be gid mamaron kapeipei tanoeai ad, ga gid panua toa edad kapeipei, ga gid madidnga togid panua paraunga ad, ga gid panua toa led pat ga danga sisid busa, ga gid panua toa urad kapeipei, ga gid paeaeanga sapaean, ga gid panua toa tiboko mambe paeaeanga sapaean mao, gid toa ngada oa timumul ngan gid pat ibaba ga gid pat kapeipei lusiai. 16 i  Ta tibaba ga ila pagid lusi ga pat kapeipei ta tikeo ga bedane, “Atap ga asulug ta apamumul gai! Toa bedaoa ta gai arangrang ngan amumul ngan Eaba toa imamado ngan ele mul maron aea, ta Sipsip Inat ele kadonga lolo bake aea irangrang ngan iuot ngan gai mao. 17 j  Ngansa gisirua led ado kapei ngan pasolannga led kadonga lolo bake aea, ta iuot ne. Be sai ga irangrang ngan imadid matua?”

Copyright information for `BCH