a7.1Jer 49.36, Dan 7.2
b7.3Ese 9.4, 6, PM 9.4
c7.4PM 14.1, 3
d7.10PM 5.6-7
e7.12PM 5.12
f7.14Dan 12.1, Mt 24.21
g7.16Ais 49.10
h7.17Sng 23.2, Ais 25.8, PM 21.4

Revelation of John 7

Gid panua toa tibada Deo ele kilala

1 a  Ga kus ta nagera anggelo pange timadmadid ngan tano igal toa pange oa, be tipakala gid rai toa pange oa ta irangrang ngan tiuso tano mao, ga tad mao, ga gid abei mao pade. 2Be gid anggelo toa pange oa tibada edaeda kapei ta tirangrang ngan tipaeabu ngan tano ga tad. Ga kus ta nagera anggelo ede pade idae toa ado ele parangai ga inam, be ikikisi Deo toa imamado somisomi ne ele kilala. Ei ipotalae kapei ga ila pagid anggelo toa pange oa 3 b  ta ikeo ga, “Irangrang ngan gimi apaeabu ngan tano ga tad ga gid abei maitne. Asanga gai ta adol Deo ele kilala ga idae gid ele paeaeanga bolaboladeai ge. Ga kus ta ala apaeabu ngan gid danga sisid.” 4 c  Idio ta nalongo tiuato gid panua toa tibada Deo ele kilala oa, dabad iuot bunoringring buno, bunoringring sangaul pange, igegea bunoringring pange (144,000). Gid panua toa oa tinama ngan lum toa ngada ne Israel aea.

5Ngan lum pan Iuda, gid panua toa tibada Deo ele kilala, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua (12,000).
Be ngan lum pan Ruben, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
Be ngan lum pan Gat, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
6Be ngan lum pan Aser, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
Be ngan lum pan Naptali, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
Be ngan lum pan Manase, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
7Be ngan lum pan Simeon, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
Be ngan lum pan Livai, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
Be ngan lum pan Isakar, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
8Be ngan lum pan Sebulun, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
Be ngan lum pan Iosep, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua.
Be ngan lum pan Benjamin, dabad iuot bunoringring sangaul, bunoringring rua. Gid toa ngada oa tibada Deo ele kilala.

Ipom kapei tau toa tidol pononga bodbode mamarae tisoa Deo ieda

9Ga kus ta nagera ipom kapei ede. Be dabad kapei tau ta irangrang ngan eaba eta iuade gid mao. Gid tinama ngan gid alu toa ngada ne, ga tibur toa ngada ne tanoeai, ga posanga toa ngada ne tanoeai, ga tinid imata ede ga ede. Timadmadid mul kapei maron aea imatai ga Sipsip Inat imatai. Be tidol pononga bodbode mamarae ga tikikisi abei babaka ilaun ngan baged. 10 d  Ta timemetae kapei ngan posanga ta tikeo,

“Tapakuru ngan ada Deo toa imamado ngan mul maron aea ga Sipsip Inat pade!
Gisirua kekelegid tibada gita mulian ta tamamado kemi.”

11Be gid anggelo busa toa timadmadid ga tibalil ngan mul kapei maron aea, ga gid madidnga, ga gid masilau pange toa matad bibita, gid toa ngada oa timouru ga matad isulug tanoeai, be tisoa Deo ieda 12 e  ta tikeo,

“Eine tautaunga!
Gita toa ngada ne takado posanga kemi ngan ada Deo ga tasoa ieda.
Tapakuru ngan ieda kapei ga iura ga ele oatainga kapei.
Taposa kemi ga ila pan, ga talolon ngan ei somisomi ga ilalala ga ila.
Eine tautaunga!”

Gid ipom toa tidolpononga bodbode,ad kadonga kulupulupu kus

13Idio ta ede ngan gid madidnga ibeta gau bedane, “Gid panua toa tidol pononga bodbode mamarae ne, gid sapadua, be tinam sida?”

14 f  Ta nakoli ele posanga bedane, “Maron, eao oatai.”

Ta ikeo ga, “Gid ipom toa ne timadid matua ga tiasal kadonga kulupulupu kapei tau. Gid timum led pononga mamarae ngan Sipsip Inat ising, ta iuot bodbode tau.

15“Tota timadmadid Deo ele mul maron aea imatai
ta tikakado naurata raring aea ado ga ado ga bong ga bong toa Deo ele lumaeai.
Ta Deo toa imamado ngan ele mul maron aea, ei ga irobi gid ngan aea molomolo ta imariala kemi ngan gid.
16 g  Be gid ga pitoreagid pade mao,
ga marumian gid pade mao.
Be ado ga ilang karkar gid pade mao,
ga danga eta pade irangrang ngan ilaba tinid mao ga mao tau.
17 h  Ngansa Sipsip Inat toa imamado rabu ngan mul kapei maron aea, ei ga imariala kemi ngan gid mambe eaba imariala ngan ele sipsip.
Ta ei ga imugamuga ngan gid ta ibada gid ga tila ngan gid eaumata kemikemi tilelele.
Be Deo ga ipusi matad sul toa ngada oa ga ila, ta gid ga titang pade mao.”
Copyright information for `BCH