a14.1Ro 15.7
b14.2OM 9.3-4
c14.3Kol 2.16
d14.4Mt 7.1, Jms 4.11-12
e14.5Gal 4.10-11
f14.8Gal 2.20
g14.102Ko 5.10
h14.11Ais 45.23, Plp 2.10-11
i14.14PA 10.15, Tt 1.15
j14.151Ko 8.11-13
k14.19Ro 12.18, 15.2
l14.201Ko 8.13

Romans 14

Irangrang ngan taseleleoaeda ele kadonga mao

1 a  Oangga eaba ede ilolo matua tau ngan Iesus mao, manta tinimi igelgel ngan badanga ei. Be irangrang ngan aoami isokangai toman ngan ei ngan posanga gereirei alele mao. 2 b  Eaba ede ilolo matua mambe ei irangrang ngan ianean annga imata ede ga ede. Be eaba ede pade ilolo matua tau mao, ta iplese masilau imedameda. 3 c  Eaba sai toa ianean annga imata ede ga ede, irangrang ngan imata ibiu eaba toa iplese annga oa mao. Be eaba toa iplese annga edengada, irangrang ngan iselele eaba toa ianean annga imata ede ga ede oa mao pade. Ngansa Deo ibada eaba toa oa ta iman ei ele. 4 d  Be eao sai toa selele paeaeanga ton eaba ede pade? Oangga imadid matua ngan ele naurata, mao oangga itap ngan, eine danga ton aea maron. Be ei ga imadid matua ngansa Maron irangrang ngan ipamatua ei ta imadid matua.

5 e  Eaba ede iuangga ado ede eine ado kapei raring aea ta iadi mambe ado toa oa iasal ado padengada. Be eaba ede pade iuangga ado toa ngada ne lalaede. Panua kelede kelede manta tirau posanga lolodeai ngan saoa edap itutui ngan gid. 6Eaba toa iuangga ado ede eine ado kapei raring aea, eine imata nanan Maron ta ikado toa bedaoa. Be eaba toa ianean annga imata ede ga ede, eine imata nanan Maron ta ianean annga toa oa. Ngansa ei iposa kemi ga ila pan Deo ngan annga toa oa. Be eaba toa iplese annga, ei pade imata nanan Maron ta ikado toa bedaoa. Ei pade iposa kemi ga ila pan Deo. 7Gita taoatai, eaba eta ngan gita iadi mambe ei imamado tanoeai ngan kadonga ei kekelen ga itin igelgel mao. Be eaba eta iadi mambe ele matenga eine danga ei ton mao pade. 8 f  Oangga matada bibita, eine danga ton Maron. Be oangga tamate, eine danga ton Maron pade. Goibe oangga matada bibita, mao oangga tamate, gita taman Maron ele.

9Ngan ipu toaine Kristus imate ga idae mulian. Ngansa iuangga iuot Maron togid panua matemate ga matad bibita pade. 10 g  Be eao kamado selele oaem ede pade? Eao kamado matam ibiu ei? Ngansa muriai oangga Deo idio imado ngan ele mul patutuinga posanga aea, gita toa ngada ne ga tamadid ngan posanga imatai. 11 h  Ngansa Deo ele laulau aea posanga ga bedane,

“Gau Maron toa namamado somisomi ne, naposa tautaunga bedane:
Panua toa ngada ne ga tikor aed ngan gau,
ga tiuaoa ngan posanga mambe gau kekelegau Deo.”

12Toa bedaoa ta gita toa ngada ne ga takoli posanga ila pan Deo ngan leda kadonga idil toa ngada ne.

Irangrang ngan takadoga oaeda ede padeitap ngan kadonga sat mao

13Tota irangrang ngan taselele pol ngan gita mao. Be manta arau posanga mambe gimi ga akado ga oaeoaemi titap ngan led kadonga lolo matua aea mao. 14 i  Gau nalup toman ngan Maron Iesus ta naoatai kemi mambe annga eta paeamao Deo imatai mao. Be oangga eaba eta ikeo ga annga ede eine paeamao Deo imatai, ngan eaba toa oa imata, annga toa oa paeamao. 15 j  Oangga annga ede toa eao ean ikado ga oaem ede pade ilolo ede ga ede, eine lem kadonga toa oa inasi kadonga kimnga aea mao. Irangrang ngan eao longean am annga eta ga ipaeabu ngan oaem ede pade ilolo mao. Kristus imate ngan luanga oaem toa oa. 16Be saoa danga eao keo ga eine kemi, irangrang ngan eao longean panua padengada tiselele mao. 17Ngansa gita tamamado Deo ibageai ngan annga ga ununnga mao, be tamamado Deo ibageai ngan Itautau Tutui ele naurata lolodai ngan kadonga tutui ga lolo tarui aea ga tingelgel. 18Be eaba sai toa ikado Kristus ele naurata toa bedane, eine ikado ga Deo toman ngan panua padengada tinid igelgel ngan ei.

19 k  Tota gita manta tamarum ngan gid kadonga kemikemi toa ikado ga loloda itarui, ta tapapamatua ngan loloda. 20 l  Irangrang ngan eao parpar ngan annga ta paeabu ngan Deo ele naurata mao. Annga toa ngada ne kemikemi Deo imatai. Be oangga eaba eta ian annga ede toa ikado ga iuae ede pade ele kadonga lolo matua aea itap, eine paeamao. 21Oangga eao ean masilau imedameda eta, mao un oain, mao kado kadonga isaoa toa ikado ga oaem ede pade ilolo ede ga ede, kemi ngan eao plese danga toa oa. Ngan kado ta oaem ede pade ele kadonga lolo matua aea itap.

22Ngan eao lem kadonga lolo matua aea, saoa edap eao oangga nasi ngan gid danga toa ne, manta danga toa oa ienono rabu ngan eao ga Deo kekelen. Eaba sai iadi mambe kadonga ede itutui ga inasi, be kadonga toa oa igal ilolo mao, kemi tau ngan eaba toa oa. 23Be eaba sai toa ilolo ruangada ngan saoa danga ian, ei ele idil paeamao, ngansa inasi ele kadonga lolo matua aea mao. Saoa kadonga takado, be inasi leda kadonga lolo matua aea mao, eine kadonga sat.

Copyright information for `BCH