1 John 5

Tilidabu kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ henfelo꞉ mano꞉ tinio꞉.

1Kaluka꞉isale abeyo꞉, Ya꞉su E Godeya꞉lo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉la꞉likilo꞉, tilida꞉dab a꞉no꞉, e Godeya꞉ Inso꞉. Kalu abeyo꞉ nili Domo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, ene inso꞉ nolbo꞉wo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lab. 2Nio꞉ Godemo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki, Ene to saefa꞉yo꞉ kudu ha꞉nalega, man a꞉la꞉do꞉ dimidab a꞉namio꞉ niliyo꞉ Godeya꞉ inso꞉ nolbo꞉wo꞉ mada hendele ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ a꞉la꞉asulo꞉l. 3Nio꞉ Godeya꞉ to saefa꞉yo꞉ kudu ha꞉nab a꞉namio꞉, nio꞉ Godemo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lakigab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to Elo꞉ saefa꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kuduha꞉na꞉no꞉wo꞉ halaido꞉ma. 4Mo꞉wo꞉ Godeya꞉ inso꞉ dowab a꞉ma꞉yo꞉ henfelo꞉ man we tininilab. Nililo꞉ Godeya꞉ to saefa꞉ tilida꞉da꞉ga꞉lo꞉ kuduha꞉nab a꞉ma꞉yo꞉, henfelo꞉ mano꞉ tiniab. 5Kaluka꞉isale abeyo꞉ Ya꞉su E Godeya꞉ So꞉wa a꞉la꞉do꞉ tiliasulab a꞉ma꞉yo꞉, henfelo꞉ amilo꞉ man mogago꞉ ko꞉lilo꞉ da꞉lab we eka tininilab. 6Ya꞉su Keliso E, ho꞉n o꞉lia꞉ ho꞉bo꞉ o꞉lia꞉ a꞉ma꞉no꞉ mio꞉. E ho꞉n imilise a꞉ma꞉no꞉ka mio꞉ma. Ko꞉sega, E ho꞉n o꞉lia꞉ ho꞉bo꞉ o꞉lia꞉ a꞉ma꞉no꞉ mio꞉.
Henfelo꞉ wenamio꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, e ho꞉n amio꞉ tololo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene ho꞉bo꞉wo꞉ i malana tula꞉sa꞉ga꞉, sowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su e ho꞉n o꞉lia꞉ ho꞉bo꞉ o꞉lia꞉ a꞉ma꞉no꞉ mio꞉ a꞉la꞉do꞉ Yon elo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉wo꞉ mo꞉wo꞉ o꞉m.
Godeya꞉ Mamayo꞉ hendele ko꞉lo꞉ Eyo꞉ to hendeleyo꞉ ko꞉lo꞉ wida꞉sen.
7To a꞉no꞉ hendeleka꞉ a꞉lakiyo꞉ kelego꞉ otalen wema꞉ widab. 8Mamayo꞉, ho꞉no꞉, ho꞉bo꞉wo꞉ kelego꞉ otalen a꞉namio꞉, asulo꞉ imilise dowab.

9Kaluka꞉isalelo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ nio꞉ tilida꞉dan. Ko꞉sega Godeya꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ mada nafa ko꞉lo꞉ kalule elo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ tiginilab. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ Ene So꞉waya꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉. 10A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉ Inso꞉lo꞉ tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉ to a꞉no꞉ e asulo꞉ amio꞉ ege alilab. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeyo꞉ mo꞉tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉ Inso꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ malolo꞉ a꞉no꞉ mo꞉tilida꞉daki, kalu a꞉no꞉ Godeyo꞉ madali tolo꞉ sa꞉lan o꞉ngo꞉ka꞉ a꞉la꞉ligab. 11Godeya꞉lo꞉ nimo꞉lo꞉ to sio꞉wo꞉ we. Godeya꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ene Inso꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉ dia꞉no꞉wo꞉ togo꞉ E ko꞉lo꞉ a꞉lab. 12Kaluka꞉isale abeyo꞉ Inso꞉ o꞉lia꞉ ege dowab a꞉ma꞉yo꞉, e mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ ta꞉li sab. Kaluka꞉isale abeyo꞉ Inso꞉ o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉ ege dowab a꞉no꞉, e mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ mo꞉ta꞉li sab.

Nio꞉ mela꞉no꞉wo꞉ di a꞉la꞉asuluma꞉niki.

13Gio꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ di a꞉la꞉asuluma꞉ki, Godeya꞉ So꞉wa amio꞉ tilidabu kaluka꞉isale gimo꞉wo꞉ to we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉. 14Nio꞉ Gode Elo꞉ asulab aumb iliki, nililo꞉ dabu ba꞉dab a꞉no꞉, Eyo꞉ da꞉da꞉ga꞉ hende dimidama꞉ib ko꞉lo꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ tagio꞉ mo꞉dowaki, E aniba doma꞉no꞉. 15A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nililo꞉ dulugu sa꞉lab a꞉no꞉ Godeya꞉yo꞉ hendele da꞉dab a꞉la꞉asulaki, Emo꞉lo꞉ dulugu sa꞉lab a꞉no꞉ niliyo꞉ o꞉ma di a꞉la꞉asulab.

16Tilidabu kaluka꞉isale noma꞉lo꞉ mogago꞉ dimidab a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉, ko꞉sega mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ soma꞉no꞉ doba꞉da꞉lo꞉ mo꞉tililia꞉ ha꞉na꞉no꞉ dowo꞉lalega, giyo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, e asuwa꞉foma꞉ki Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉bi. A꞉la꞉galikiyo꞉ Godeya꞉yo꞉ kalu mogago꞉lo꞉ dimido꞉ o꞉mo꞉wo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimia꞉ib. Man mogago꞉ nol soma꞉no꞉ doba꞉da꞉lo꞉ tililia꞉ ha꞉nan a꞉no꞉ da꞉lab, ko꞉sega gio꞉ Godemo꞉wo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dulugu sama a꞉la꞉liki so꞉lo꞉ba. 17Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ digalo꞉wo꞉ mo꞉ba꞉dab a꞉no꞉ man mogago꞉wo꞉ o꞉m. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mogago꞉ nolo꞉ soma꞉no꞉ doba꞉da꞉lo꞉ mo꞉tililia꞉ ha꞉nan ko꞉lo꞉ da꞉lab.

18Kaluka꞉isale Godeya꞉ mela꞉no꞉lo꞉ dimi a꞉ma꞉yo꞉, mogago꞉wo꞉ mo꞉dimida꞉mela꞉ib. Kalu a꞉no꞉, Godeya꞉ Inso꞉ Ya꞉suwa꞉yo꞉ dinafa bo꞉fo꞉laliki, Setene eyo꞉ e mo꞉goma꞉ib. 19Nio꞉ Godeya꞉ Eneno꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ we tambo Seteneya꞉ halaido꞉wa꞉ bo꞉fo꞉lab, a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ asulo꞉. 20Godeya꞉ So꞉wayo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, nimo꞉wo꞉ asulo꞉ nafayo꞉ dimi ko꞉lo꞉ Gode Hendeleyo꞉ a꞉lab a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ fanda asuluma꞉ki mio꞉. Nio꞉ a꞉no꞉ asulaki, Godeya꞉ Inso꞉ o꞉lia꞉ ege dofo꞉lo꞉l ko꞉lo꞉ Gode Hendele E o꞉lia꞉yo꞉ ege dofo꞉lo꞉l. E Gode Hendele a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ mo꞉wo꞉ E. 21Ni so꞉wa i, madali godeyo꞉ ege dowabena꞉ki, gio꞉ dinafa dowa꞉biyo꞉!

Copyright information for `BCO