1 Thessalonians 1

1Fol ne, Sailaso꞉, Timotiyo꞉ niliyo꞉ to we sa꞉sa꞉lakiyo꞉, Do Gode o꞉lia꞉ Alan Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ma꞉ kaluka꞉isale, Tesalonaika sa꞉s usamilo꞉ sab o꞉mo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Godeya꞉ ene kanulo꞉ o꞉lia꞉ ha꞉sa mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gi o꞉lia꞉ dofo꞉melea꞉ki, Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l.

2Ho꞉leno꞉ tambo niliyo꞉ gio꞉ ko꞉lo꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉lakiyo꞉, mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. 3Giliyo꞉ tili da꞉da꞉ga꞉ man nafale dimida꞉sen, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nol o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki, iyo꞉ asuwa꞉ta꞉sen, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su Kelisowo꞉ hendele a꞉ma꞉la꞉ mia꞉nigab a꞉la꞉bo꞉ giliyo꞉ tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉, yasila꞉lab ko꞉lo꞉ halale kagaya꞉sen. Niliyo꞉ gililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ asula꞉liki, Do Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sen.

4Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ gilo꞉wa fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, to mosole ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ma. To a꞉no꞉ niliyo꞉ hendele tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉, halale widakiyo꞉, Godeya꞉ ene halaido꞉ o꞉lia꞉ Mama Malilo꞉ enedo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ mio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niliyo꞉ gi o꞉lia꞉ silikiyo꞉, gio꞉ asuwa꞉foma꞉kiyo꞉, nililo꞉ man nafale dimido꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ asulufo꞉lab. Alan Ya꞉su o꞉lia꞉ nililo꞉ man nafale dimido꞉ aumbo꞉ giliyo꞉ kudu ane. Giliyo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan di ko꞉sega Mama Malilo꞉ a꞉ma꞉ sagalo꞉wa ilikiyo꞉, Ene to nafa a꞉no꞉ sagala꞉liki dabu. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni naoi, Godeya꞉lo꞉ asula꞉lab kaluka꞉isale gi a꞉na enedo꞉ da꞉fe alifelo꞉wo꞉ o꞉m niliyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. 7Giliyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ tilidabu kaluka꞉isale Masedonia hen o꞉lia꞉ Akaya hen a꞉namilo꞉ sab tambo a꞉ma꞉yo꞉ gililo꞉ man nafale dimido꞉ a꞉no꞉ asula꞉liki, gio꞉ kudu ha꞉nab. 8A꞉la꞉dimida꞉i ha꞉nab ko꞉lo꞉ Alana꞉ towo꞉ geya handalota꞉ga꞉, Masedonia hen o꞉lia꞉ Akaya hen o꞉lia꞉ya ane komba. Ko꞉sega gililo꞉ Gode amilo꞉ tilidabu to a꞉no꞉ heno꞉ nololo꞉ da꞉da꞉li ha꞉nab ko꞉lo꞉ niliyo꞉ gililo꞉ tilidabu a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ a꞉sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉lido꞉. 9Mo꞉wo꞉ gililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ililo꞉ nemo꞉lo꞉ malolo꞉meyo꞉ we. Nio꞉ gelo꞉wa fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉ tililiale. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ giliyo꞉ madali godeyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Gode mela꞉no꞉lelo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉, Ene nanogo꞉ dimidale. 10A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ Inso꞉ ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ mia꞉no꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ yasila꞉labeka꞉ a꞉la꞉bo꞉, iliyo꞉ nemo꞉wo꞉ malolo꞉ me ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l. Godeya꞉ Inso꞉ Ya꞉su e sowa꞉sa꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasilia꞉ga꞉ Hebene sab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nio꞉ Godeya꞉lo꞉ gadia꞉sa꞉ga꞉ wa꞉ldo꞉ dimiab a꞉namio꞉ diabena꞉ki, Ya꞉suwa꞉yo꞉ nio꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasila꞉sen.

Copyright information for `BCO