1 Thessalonians 2

Fol elo꞉ Tesalonaikalo꞉ dimido꞉wo꞉ we

1Ni nao i, nio꞉ gelo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉ ilikilo꞉ nanog dimido꞉ a꞉no꞉ mo꞉wala꞉. 2Nio꞉ Filibai siliki, gilo꞉wa o꞉mia꞉no꞉ amio꞉, kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ nimo꞉lo꞉ dikidiakilo꞉ dio꞉ge sio꞉ a꞉no꞉ gio꞉ asulo꞉. Ko꞉sega nili Godeya꞉yo꞉ nio꞉ asufa꞉ ko꞉lo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ gis alan dowabikiyo꞉, nio꞉ mo꞉tagilaki Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉ ka wido꞉l. 3Niliyo꞉ to widakiyo꞉, towo꞉ halayo꞉ mo꞉widaki, asulo꞉wo꞉ nowa dia꞉fo꞉likiyo꞉ mo꞉wido꞉l, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dikidakiyo꞉ mo꞉wido꞉l. 4A꞉la꞉do꞉ mo꞉go꞉ ko꞉lo꞉, Godeya꞉ to nafayo꞉ sama꞉kiyo꞉, Eyo꞉ nio꞉ dibebea꞉sa꞉ga꞉ da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉ nio꞉ elo꞉ asulo꞉ o꞉leaumbo꞉ hendele wida꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ ko꞉lo꞉ sagale alitaki wido꞉ma. Gode nili asulo꞉lo꞉ dibibiakilo꞉ bo꞉fo꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sagale alita꞉sen. 5Niliyo꞉ kelego꞉ gililo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ mo꞉meselaka susululakiyo꞉, gimo꞉wo꞉ mo꞉kai a꞉la꞉ sa꞉la꞉sen. Man nililo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ giliyo꞉ asulab a꞉la꞉ta꞉ga꞉, Gode elo꞉ mada asulufo꞉lab. 6Giliyo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolba꞉yo꞉lo꞉ nio꞉ wabulu sama꞉kiyo꞉ mo꞉kedo꞉. Kelisowa꞉lo꞉ iliga꞉felo꞉ kaluwo꞉ ni ko꞉lo꞉, giliyo꞉ nio꞉ tilido꞉ma꞉kiyo꞉ o꞉li sa꞉ma꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉sega, a꞉la꞉do꞉ mo꞉gaki, gi o꞉lia꞉ sen amio꞉, nio꞉ ha꞉sa siliki, anowa꞉lo꞉ so꞉wa galin ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lowan o꞉ngo꞉ dowa꞉sen. 8Nio꞉ gimo꞉wo꞉ mada ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ ko꞉lo꞉, Godeya꞉ to nafayo꞉ gimo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ sagalo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niliyo꞉ gio꞉ ko꞉lo꞉ mada kanulakiyo꞉, nili mela꞉no꞉wo꞉ o꞉li walema꞉no꞉. 9Ni nao i, nililo꞉ halaido꞉ nanog dimido꞉ a꞉no꞉ gio꞉ mada asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. Niliyo꞉ Godeya꞉ to nafa gimo꞉lo꞉ wida꞉len amio꞉, ni tili doma꞉no꞉wo꞉ gio꞉ kele asulabena꞉kiyo꞉, niliyo꞉ ho꞉lenowo꞉lo꞉, nuluwo꞉lo꞉ nanogo꞉ dia꞉len.

10Nio꞉ tilidabu kaluka꞉isale gi o꞉lia꞉ silikiyo꞉, nio꞉ malilo꞉ man o꞉lia꞉ digalo꞉ man o꞉lia꞉ dimidaki, kalu nolba꞉yo꞉ hala dimido꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sama꞉ki dimida꞉sen. Gio꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ man nilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ asulo꞉. 11Iyaya꞉lo꞉ ene so꞉wa asulakilo꞉ tilidowan aumbo꞉, niliyo꞉ gena꞉li gena꞉li a꞉la꞉ bo꞉fo꞉len, a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ asulo꞉. 12A꞉la꞉do꞉ dimida꞉len a꞉namio꞉, giliyo꞉ Godeya꞉lo꞉ asulab man aumb dimidama꞉kiyo꞉, niliyo꞉ gio꞉ halale alitaki, nofolo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉liki, towo꞉ halaido꞉ wida꞉len. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉ ene ho꞉ alan usa mesea꞉ki a꞉la꞉ta꞉ga꞉, Elo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluka꞉isale o꞉lia꞉ usa doma꞉ki, Gode Eyo꞉ gio꞉ ho꞉ida꞉lab.

13Niliyo꞉ Godeya꞉ to wida꞉len amio꞉, gio꞉ kaluwa꞉ tole sa꞉lab a꞉la꞉bo꞉ mo꞉da꞉daki, Godeya꞉ ene to hendele sa꞉labolo꞉b a꞉la꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ tilidabu ko꞉lo꞉, niliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉bo꞉ wa꞉ka a꞉la꞉ sa꞉la꞉len. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉ to a꞉no꞉, tilidabu kaluka꞉isale gi usa do꞉waki, nanogo꞉ dia꞉b. 14Ni nao i, Keliso kaluka꞉isale, Yudia hen amilo꞉ sa꞉sen o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ aumbo꞉, gimo꞉wo꞉lo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ka di. Yu kaluwa꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ imo꞉lo꞉ dimi o꞉leaumbo꞉, giasi kaluwa꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉lo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ a꞉la꞉dimi. 15Ya꞉su Alan o꞉lia꞉ Godeya꞉ dinali sa꞉lan kalu nolo꞉lo꞉ Yu kalu i a꞉ma꞉yo꞉ sanale. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ nio꞉lo꞉ o꞉lu ga꞉fela꞉sen. Niliyo꞉ Yu kaluka꞉isalemayo꞉ wida꞉la꞉ga꞉ dowab amio꞉, Godeya꞉yo꞉ iyo꞉ gasiliabena꞉kiyo꞉, Yu kalu i a꞉ma꞉yo꞉ nililo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ ka꞉ma꞉no꞉ a꞉la꞉li kedo꞉. Ililo꞉ a꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ mo꞉be alifa꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉wo꞉ giso꞉ alan dowa꞉sen. Inin mogago꞉ dimida꞉len a꞉namio꞉, dibida꞉i ya꞉la꞉ga꞉ wa꞉litab ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ gadio꞉ wa꞉l a꞉no꞉ inibo꞉ o꞉go꞉ dimiab ko꞉m.

Fol eyo꞉ Tesalonaika kaluwo꞉ wa꞉ka ba꞉ba꞉no꞉ asulo꞉.

17Ni nao i, tamin amio꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ dimi a꞉namio꞉, na꞉no꞉ do꞉mo꞉wa꞉yo꞉ alobanaga꞉ta꞉ga꞉ ane ko꞉sega, asulo꞉wo꞉ imilise o꞉dofolikiyo꞉, gio꞉ wa꞉ka galima꞉no꞉ a꞉la꞉liki, niliyo꞉ togo꞉ mada keda꞉len. 18Nio꞉ gelo꞉wa mia꞉no꞉ asulo꞉. No꞉no꞉n ne gelo꞉wa mia꞉no꞉ asulaki, togo꞉ keda꞉len ko꞉sega Setene eyo꞉ nio꞉ ka꞉la꞉lab.

19Nili Alan Ya꞉su e yalikiyo꞉, nio꞉ e wo꞉lokana kagayakiyo꞉, nilo꞉ halale kagama꞉no꞉wo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nilo꞉ sagale alifa꞉no꞉wo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nilo꞉ nanogo꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉ tinio꞉ a꞉la꞉likilo꞉ boba a꞉no꞉ o꞉ba? Kaluka꞉isale gi o꞉m. 20Giliyo꞉ ni ko꞉lo꞉ wabuda sagale alitakiyo꞉, hendeleyo꞉ gi dowab.

Copyright information for `BCO