1 Thessalonians 3

Timoti e Tesalonaika iliga꞉fo꞉.

1Niliyo꞉ gio꞉ ba꞉ba꞉no꞉ alan asula꞉li ha꞉na꞉la꞉ga꞉yo꞉, na꞉no꞉ Atens amisa꞉n a꞉na siliki, Timotiyo꞉ gilo꞉wa iliga꞉fa꞉no꞉ a꞉la꞉liki nenela꞉sa꞉ga꞉ saefa꞉. Nili nao Timoti, Gode o꞉lia꞉ nanog diakilo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ to nafalo꞉ wida꞉li sia꞉seno꞉ e. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ tilidabu gililo꞉wo꞉ halale alitakiyo꞉, gio꞉ halaido꞉ ha꞉na꞉melea꞉kiyo꞉, Timotiyo꞉ gilo꞉wa iliga꞉fo꞉. 3Hida꞉yo꞉ gililo꞉ diab koma꞉yo꞉, tilidabu gililo꞉wo꞉ babalelabena꞉ki, Timotiyo꞉ gelo꞉wa iliga꞉fo꞉. Hida꞉yo꞉ wengo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ nimo꞉ dima꞉ki da꞉feyo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ asulo꞉. 4Hendele, nio꞉ gi o꞉lia꞉ sen amio꞉, hida꞉yo꞉wo꞉ nilo꞉ amio꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉la꞉bo꞉ gimo꞉wo꞉ sa꞉la꞉len ko꞉lo꞉ ninindo꞉ sa꞉la꞉len aumbo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ gio꞉ asulab. 5A꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asulakiyo꞉, niyo꞉ mo꞉yasilima꞉no꞉ dowo꞉lo꞉biki, Timotiyo꞉ gi tilidabuwo꞉ fanda bo꞉ba꞉kiyo꞉, gelo꞉wa iliga꞉fo꞉ko. Ni asulakiyo꞉, Setene e gilo꞉wa fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, tilidabu gililo꞉wo꞉ da꞉feyo꞉lalega, nilido꞉ nanog di a꞉no꞉ o꞉ngo꞉ malo꞉ngo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ibele, a꞉la꞉asulaki tagilo꞉.

To nafayo꞉ Timoti eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ dia꞉mio꞉.

6A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Timoti e gilo꞉ amilo꞉ seno꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, o꞉go꞉ nilo꞉ wena fa꞉la꞉dowakiyo꞉, gilo꞉ tilidabu o꞉lia꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉sen man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ mada towo꞉ nafa ko꞉lo꞉ malolo꞉ miab. Giliyo꞉ nio꞉ asula꞉likiyo꞉, sagalo꞉wo꞉ alan dowa꞉sen ko꞉lo꞉, gio꞉ misio꞉ bo꞉bo꞉losa꞉ a꞉la꞉do꞉ nililo꞉ asula꞉sen aumbo꞉, giliyo꞉lo꞉ nio꞉ bo꞉bo꞉losa꞉ a꞉la꞉asula꞉senka꞉ a꞉la꞉liki, Timoti eyo꞉ nimo꞉wo꞉ malolo꞉ miabe.

7Ni nao i, niliyo꞉ to a꞉no꞉ dabu ko꞉lo꞉ nio꞉ nagalo꞉ o꞉lia꞉ hida꞉yo꞉ alan o꞉lia꞉lo꞉ ba꞉dab us a꞉namio꞉, tilidabu gililo꞉wo꞉ halaido꞉ a꞉lab koma꞉yo꞉ nio꞉ ko꞉lo꞉ halale alitakigab. 8Gio꞉ Kalu Alan o꞉lia꞉ oga꞉dita꞉ga꞉ halaido꞉ kagafo꞉lab ko꞉lo꞉, nio꞉ o꞉go꞉ mela꞉no꞉wo꞉ nafale ko꞉lo꞉ dio꞉l. 9Giliyo꞉ nio꞉ mada alan sagale alifa꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉ Godeya꞉lo꞉ wabulusa꞉lakiyo꞉ emo꞉wo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sen a꞉no꞉ ko꞉mba. 10Gio꞉ wa꞉kabiyo꞉ a꞉ba꞉ba꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, gili tilidabuwo꞉ a꞉halale alifoma꞉kiyo꞉, nuluwo꞉lo꞉ ho꞉lenowo꞉lo꞉ niliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉len.

11A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ gio꞉ ba꞉ba꞉ mia꞉no꞉ a꞉la꞉likiyo꞉, Do Gode o꞉lia꞉ nili Alan Ya꞉su o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ togo꞉ dinafa walama꞉ki, niliyo꞉ dulugu so꞉lo꞉l.

12Nililo꞉ gimo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉sen man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ anayab o꞉leaumbo꞉, gegelebo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nol o꞉lia꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉lo꞉ wa꞉lita꞉ga꞉ alalia꞉ga꞉ hamana꞉ki, Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l.

13A꞉la꞉fo꞉lalikiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ asulo꞉ gililo꞉wo꞉ halale alita꞉len ko꞉lo꞉, Ya꞉su Alan o꞉lia꞉ ene malilo꞉ kaluka꞉isale tambo o꞉lia꞉lo꞉ yab amio꞉, gio꞉ hala dimido꞉wo꞉ aundo꞉ma dowaki, malilo꞉ elena bo꞉ba꞉ki, dulugu so꞉lo꞉l.

Copyright information for `BCO