1 Thessalonians 4

Godeya꞉lo꞉ asulab man a꞉no꞉ kudu hamana.

1Ni nao i, to nolo꞉ a꞉sa꞉ma꞉nigo꞉l. Godelo꞉ sagalema꞉no꞉ man a꞉no꞉ giliyo꞉ kudu hamana꞉ki, niliyo꞉ tamin amio꞉ gimo꞉wo꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉, gio꞉ kudu ha꞉na꞉lab. Ko꞉sega o꞉go꞉ gio꞉ man a꞉no꞉ wa꞉ka halale a꞉kudu ha꞉na꞉ melea꞉ki, Ya꞉su Alana꞉ wi amio꞉ niliyo꞉ to a꞉no꞉ wa꞉ka halale so꞉lo꞉l. 2Nilo꞉ Ya꞉su Alana꞉ wi amilo꞉ to ko꞉lo꞉ fanda wido꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ asulo꞉. 3Godeya꞉lo꞉ asulab aumbo꞉ we. Gio꞉ Godeya꞉ eno꞉le dowaki, digalo꞉ dowa꞉bi. Gio꞉ uwo꞉wo꞉ dia꞉so꞉bo. 4Gio꞉ malilo꞉ man o꞉lia꞉ digalo꞉ man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ kudu ha꞉naki, ginin asulo꞉ a꞉no꞉ tilidowa꞉bi. 5Ha꞉la꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ Godeyo꞉ mo꞉asulaki, inin uwo꞉ dia꞉no꞉ asulab aundo꞉ kudu ha꞉na꞉sen a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ dimida꞉so꞉bo. 6A꞉la꞉gakiyo꞉, giliyo꞉ Keliso gao nowo꞉mbo꞉wo꞉ mogago꞉wo꞉ mo꞉dimidaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ inin ingayo꞉ afa dia꞉so꞉bo. Kalu abeyo꞉ man mogago꞉lo꞉ dimidab a꞉no꞉ Godeya꞉yo꞉ e falasila꞉ma꞉ib a꞉la꞉bo꞉ niliyo꞉ tamina hagugu sio꞉. 7Mo꞉wo꞉ Godeya꞉yo꞉ nio꞉ man mogago꞉ dimidama꞉ki ho꞉ido꞉ma. Eyo꞉ nio꞉ man digalo꞉ kudu ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, malilo꞉le doma꞉ki ho꞉ido꞉. 8A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu abeyo꞉ to nilo꞉ wido꞉l welo꞉ gola ba꞉dab a꞉no꞉, kaluwa꞉ towo꞉ ko꞉lo꞉ gola ba꞉daba. Malilo꞉ Mama gimo꞉lo꞉ dimia꞉sen Gode E ko꞉lo꞉ gola ba꞉dab.

9Godeya꞉yo꞉ gegeledo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉no꞉ man a꞉no꞉ gininbo꞉wo꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉ nio꞉ to a꞉no꞉ wa꞉ka sa꞉sa꞉lema꞉no꞉wo꞉ aundo꞉ma. 10Hendele, gio꞉ Masedonia hen amilo꞉ nao o꞉lia꞉ nado o꞉lia꞉ ko꞉lo꞉ Keliso sab a꞉no꞉ tambomo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉sen. Ko꞉sega ni nao i, gio꞉ man a꞉no꞉ wa꞉ka halale a꞉kudu ha꞉na꞉melea꞉kiyo꞉, niliyo꞉ gimo꞉wo꞉ halale so꞉lo꞉l. 11Gio꞉ ha꞉sa mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉bi. Gio꞉ kelego꞉ noma꞉lo꞉ dimidabo꞉ mo꞉sa꞉laki, kelego꞉ go꞉no꞉ndo꞉wo꞉ dinafa tilidowa꞉bi. Gio꞉ bo꞉sulakima, go꞉no꞉n dagiya꞉ nanogo꞉ dimida꞉bi. Nililo꞉ tamin amilo꞉ gimo꞉lo꞉ sio꞉ o꞉leaumbo꞉ wa꞉ka so꞉lo꞉l. 12Gio꞉ a꞉la꞉dimidalikiyo꞉, ha꞉la꞉ kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ gili man dimido꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, ge hendele digalo꞉ kalu a꞉la꞉asuluma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ nowo꞉mbo꞉ asuwa꞉foma꞉kiyo꞉ mo꞉asuluma꞉ib.

Ya꞉su amilo꞉ tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ sowo꞉ kaluka꞉isale

13Nao gio꞉, kaluka꞉isale sowab amio꞉, ha꞉la꞉ kalu iliyo꞉ misio꞉ mo꞉ba꞉ba꞉no꞉lo꞉b a꞉lakiyo꞉ nofolo꞉wo꞉ alan dowa꞉sen ko꞉lo꞉, gio꞉ a꞉la꞉bo꞉ dimidabena꞉kiyo꞉, sowab kaluka꞉isale amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ibo꞉, gimo꞉wo꞉ fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l. 14Nililo꞉ tilidabuwo꞉ we. Ya꞉suwo꞉ sowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, a꞉dasilia꞉gane ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale abeyo꞉ Eya tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ sowa꞉lab a꞉no꞉, Godeya꞉yo꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ tililia꞉ mia꞉ib. 15Ya꞉su Alana꞉lo꞉ to wido꞉wo꞉ we, niliyo꞉ gimo꞉wo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l. Alando꞉ yab ho꞉len a꞉namio꞉, kaluka꞉isale ni mela꞉no꞉lo꞉ o꞉sab we, sowo꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉ tiginila꞉sa꞉ga꞉yo꞉, tamin amio꞉ ni ko꞉lebo꞉ mo꞉ha꞉na꞉ib.

16Ya꞉su Alan e Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ yakiyo꞉, to halale sa꞉lab o꞉lia꞉, ma꞉mula꞉ misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ to sa꞉lab o꞉lia꞉, Godeya꞉lo꞉ belolo꞉ foma꞉no꞉ olo bulu a꞉no꞉lia꞉, e tima꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale eya tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ sowo꞉ i a꞉no꞉, tamina dasima꞉ib. 17A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉yo꞉ kaluka꞉isale mela꞉no꞉lo꞉ o꞉lab nio꞉ o꞉lia꞉, sowo꞉ dasilia꞉gane a꞉no꞉lia꞉yo꞉ halona dia꞉ga꞉, kola꞉ usa kegea꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Alano꞉ akin amio꞉ ua galilia꞉ib. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ Alan o꞉lia꞉yo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib. 18A꞉la꞉dimidama꞉ib ko꞉lo꞉, to wema꞉yo꞉ gegelebo꞉ asulo꞉wo꞉ halalema꞉kiyo꞉, sa꞉la꞉lubi.

Copyright information for `BCO