1 Timothy 4

Madali to widabo꞉ hagugu sio꞉

1Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ fanda widakilo꞉ to sio꞉wo꞉ we. Elema꞉no꞉ ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma dowalikiyo꞉, kalu nolo꞉ ene tilidabuwo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, mama mogago꞉wa꞉lo꞉ yo꞉ido꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉, mama mogago꞉wa꞉lo꞉ mano꞉ widab a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉ib. 2Man a꞉no꞉ madalilo꞉ dikidan kaluwa꞉ wida꞉sen ko꞉lo꞉ ili asulo꞉ nafalo꞉ mia꞉sen a꞉no꞉ sana sowo꞉ o꞉ngo꞉ dowaki, we mogago꞉ dimido꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asulakigab. 3Kalu i a꞉ma꞉ widakiyo꞉, gayo꞉ dia꞉so꞉bo a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉no꞉ nolo꞉ na꞉so꞉boka꞉ a꞉la꞉liki wida꞉lab. Ko꞉sega Godeya꞉lo꞉ ma꞉no꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, kaluka꞉isale to hendelelo꞉ asulakilo꞉ tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉bo꞉ sa꞉la꞉li maya꞉ki, dimido꞉. 4Godeya꞉lo꞉ kelego꞉ dimido꞉wo꞉ tambo nafa ko꞉lo꞉ gio꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉liki, kelego꞉ imilig noma꞉yo꞉ mo꞉ka꞉laki, tambowo꞉ o꞉li dia꞉ib. 5Mo꞉wo꞉ gililo꞉ Godemo꞉lo꞉ dulugu sio꞉ o꞉lia꞉ Godeya꞉lo꞉ to sio꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ ma꞉no꞉ a꞉no꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ o꞉lika maya꞉ki ta꞉fo꞉.

6Giyo꞉ to nilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ gao i nolbo꞉wo꞉ dinafa widalega, ge Ya꞉su Kelisowa꞉ nanogdo꞉ dian kalu nafale dowakigab. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉, nililo꞉ tilidabuwa꞉ man we o꞉lia꞉ to nafa widab amilo꞉ gilo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ kudu ane a꞉ma꞉yo꞉, ge halaido꞉ dowakigab. 7Giyo꞉ kandayo꞉ malola꞉sen, ha꞉go꞉ aundo꞉ma dowab a꞉no꞉ kata꞉ta꞉bi. Ko꞉sega giyo꞉ Godeya꞉lo꞉ asulab aumb doma꞉nikiyo꞉, ho꞉leno꞉ tambo asulo꞉ diakiyo꞉, mano꞉ da꞉fea꞉lubi. 8Do꞉mo꞉wo꞉ halaido꞉ doma꞉ki, do꞉mo꞉ da꞉feakilo꞉ dimidan a꞉ma꞉yo꞉ ge ha꞉lu asuwa꞉fa꞉ib. Ko꞉sega, Godeya꞉lo꞉ asulab aumb kudu ha꞉nab a꞉ma꞉yo꞉, ge alan asuwa꞉fa꞉ib. O꞉go꞉ mela꞉no꞉ nafale dimia꞉lab ko꞉lo꞉, tif amio꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ nafale dimia꞉ib. 9To a꞉no꞉ hendele so꞉lo꞉l ko꞉lo꞉, gio꞉ tilida꞉da꞉bi. 10Mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉nikiyo꞉, nio꞉ nanogo꞉ halaido꞉ dimida꞉len. Godeyo꞉ kaluka꞉isale tambolo꞉ o꞉li gasilia꞉ibo꞉ e ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ e amilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉ eyo꞉ mada gasilia꞉ib. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ ha꞉sa iliki, asulo꞉wo꞉ tambo Gode mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab emo꞉ dimi.

11To we giyo꞉ kaluka꞉isale imo꞉wo꞉ widakiyo꞉, iyo꞉ kudu ha꞉na꞉melea꞉ki wida꞉lubi. 12Ge sa꞉lelo꞉biki, kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ ge wa꞉la꞉ sa꞉ndabena꞉ki, ka꞉la꞉bi. Ko꞉sega iyo꞉ gi mano꞉ kudu hamana꞉kiyo꞉, gilo꞉ to sa꞉lano꞉lo꞉, man gilo꞉ dimidano꞉lo꞉, gilo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lano꞉lo꞉, gilo꞉ tilidabuwo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gi asulo꞉wo꞉ go꞉go꞉do꞉ dowan a꞉no꞉lo꞉, iliyo꞉ kudu mena꞉ki, giyo꞉ digale dimida꞉bi.

13Ne o꞉semo꞉ yalikiyo꞉, kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ Godeya꞉ towo꞉ agela꞉ mia꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉leno꞉ tambo ili kufa꞉ uso꞉ halale alitakiyo꞉, Godeya꞉ mano꞉ imo꞉wo꞉ wida꞉lubi. 14Sa꞉s misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ gi misa꞉ wa꞉la golofo꞉liki, iyo꞉lo꞉ dinali sa꞉lakilo꞉ boba dimi a꞉no꞉ ge di ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ giyo꞉ gola ba꞉da꞉so꞉bo. 15Kaluka꞉isale tambowa꞉yo꞉ gi tilidabuwo꞉ anayabo꞉lo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ki, ge to a꞉no꞉ asula꞉liki, nanog a꞉no꞉ halale dimida꞉lubi. 16Go꞉no꞉n man dimidan o꞉lia꞉ to man wida꞉lab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ dinafa tilidowaki, ge man a꞉no꞉leko꞉ kudu ha꞉na꞉lubi. Mo꞉wo꞉ giyo꞉ a꞉la꞉dimidalikiyo꞉, go꞉no꞉n gelo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale gi tolo꞉ da꞉dab a꞉no꞉lo꞉ tambo Godeya꞉ gasilia꞉ib.

Copyright information for `BCO