2 Timothy 1

1Ne Fol, Ya꞉su Kelisowa꞉lo꞉ iliga꞉felo꞉ kaluwo꞉ ne. Kaluka꞉isaleyo꞉ Ya꞉su amio꞉ tilida꞉dab o꞉mo꞉wo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimia꞉no꞉ a꞉la꞉liki, Godeya꞉ dinali sio꞉ ko꞉lo꞉ ne to a꞉no꞉ walama꞉ki, ne a꞉na da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ iliga꞉fo꞉. 2Timoti ge, ni so꞉wale o꞉ngo꞉ dowo꞉. Mo꞉fo꞉s we gemo꞉ iliga꞉to꞉l. Do Gode o꞉lia꞉ nili Alan Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ma꞉ kanulan mano꞉, nofolano꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ha꞉sa dowano꞉ gelo꞉ dima꞉ki, Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l.

Ya꞉suwa꞉ wi amio꞉ mo꞉sende doma꞉ki, halale sio꞉.

3Ne ma꞉mu iya꞉lo꞉ Gode kudu ha꞉na꞉sen aumbo꞉, niyo꞉lo꞉ asugo꞉ go꞉go꞉do꞉ dowaki, Godeya꞉ ene nanog dimida꞉likiyo꞉, ho꞉lenowo꞉lo꞉ nuluwo꞉lo꞉ niyo꞉ ge asula꞉likiyo꞉, Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉ sa꞉la꞉sen. 4Gilo꞉ ya꞉lakilo꞉ si ho꞉n ane a꞉no꞉ ne asula꞉liki, ge galima꞉no꞉wo꞉ alan asula꞉sen. Mo꞉wo꞉ niyo꞉ ge ba꞉dakiyo꞉, mada alan sagalema꞉no꞉. 5A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gilo꞉ tilidabu hendeleyo꞉ ne asulakiyo꞉, tilidabu a꞉no꞉ tamina gu Lois dia꞉ go꞉ Yunes dia꞉ amio꞉ elen ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ ge amio꞉lo꞉ a꞉lab, niyo꞉ a꞉la꞉ asulo꞉l. 6A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni dagiya꞉ golab amio꞉, Godeya꞉yo꞉ boba kelego꞉wo꞉ gemo꞉ dimi ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ de ko꞉lo꞉ dalifa꞉nigab amilo꞉ folan aumbo꞉, boba kelego꞉ a꞉no꞉ digidalitakiyo꞉, ge nanogo꞉ halale dimida꞉bi. 7Gode eyo꞉ tagilan man a꞉no꞉ nimo꞉wo꞉ mo꞉dimi ko꞉sega, nili mamayo꞉ halaido꞉ dofo꞉liki, ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉no꞉ man o꞉lia꞉ nili asulo꞉wo꞉ dinafa tilidoma꞉no꞉ man o꞉lia꞉ a꞉no꞉ nimo꞉wo꞉ dimi.

8A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ Alan Ya꞉suwa꞉ wi ko꞉lo꞉ wala sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ sendelowa꞉so꞉bo. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉suwa꞉ wi amilo꞉ dibolo to꞉lolo꞉ kalu ne amio꞉ ge sendelowa꞉so꞉bo. Ko꞉sega giyo꞉ Godeya꞉ halaido꞉wa dowaki, nilo꞉ to nafa wido꞉ amilo꞉ hida꞉yo꞉ dio꞉l we aumbo꞉ giyo꞉lo꞉ dia꞉niki, ne kudu ya꞉bi. 9Gode eyo꞉ nio꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasiliaki, nio꞉ mela꞉no꞉ malilo꞉wa mesea꞉ki, da꞉fe alifa꞉. A꞉no꞉ niliyo꞉ elo꞉ dimido꞉ amima ko꞉sega, eyo꞉ nimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki, enedo꞉ asulab aumb da꞉feyo꞉. Henfelo꞉ we o꞉fa꞉la꞉doma꞉no꞉ amio꞉, Godeya꞉yo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉no꞉ asula꞉sa꞉ga꞉, nimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ tamina disa꞉. 10Ko꞉sega o꞉go꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan a꞉no꞉ fanda asuluma꞉kiyo꞉, nilo꞉ gasilia꞉no꞉, Ya꞉su Keliso, e mio꞉ ko꞉lo꞉ sowan man a꞉no꞉ e bidilaki, to nafayo꞉ nilo꞉wa dia꞉mio꞉. To nafa a꞉ma꞉yo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉no꞉ nimo꞉ dima꞉ki, fanda wido꞉.

11To nafa a꞉no꞉ wala sama꞉ki, Godeya꞉yo꞉ ne Ya꞉suwa꞉lo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu a꞉la꞉ta꞉ga꞉ to nafalo꞉ walama꞉no꞉ kalu da꞉feyo꞉. 12A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ amio꞉ ne o꞉go꞉ hida꞉yo꞉ ba꞉da꞉li so꞉l. Ko꞉sega ne mo꞉sendelowaki, halale kagafo꞉lo꞉l. Mo꞉wo꞉ kalu nilo꞉ tilida꞉sa꞉ga꞉lo꞉ o꞉lo꞉l we, ne asulo꞉ ko꞉lo꞉, nanog nemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉, Ya꞉suwa꞉ ene tilidofo꞉ ha꞉na꞉la꞉ga꞉, henfelo꞉ welo꞉ edabami a꞉na ta꞉fa꞉ib, niyo꞉ a꞉la꞉ asulo꞉l. 13Digalo꞉ to nilo꞉ gemo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉, giyo꞉ to a꞉no꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ widakiyo꞉, Ya꞉suwa꞉ ene tilidabu o꞉lia꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ oga꞉dita꞉ga꞉, to hendele a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ halale ta꞉li dofo꞉lubi. 14Godeya꞉ Mamayo꞉ ge o꞉lia꞉ iliki, asuwa꞉ta꞉lab ko꞉lo꞉ to nafale ko꞉lo꞉ gemo꞉lo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉kilo꞉ dimi a꞉no꞉, giyo꞉ dinafa bo꞉fo꞉lubi.

15Kaluka꞉isaleyo꞉ Esia hen amilo꞉ sa꞉sen i a꞉no꞉, Faigelus o꞉lia꞉ Hemogenes o꞉lia꞉, iyo꞉ tambo ne ko꞉lo꞉ gola ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ giyo꞉ asulufo꞉lab.

16Ko꞉sega Ya꞉suwa꞉yo꞉ Onesifolus o꞉lia꞉ ene so꞉lo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ nofola asuwa꞉foma꞉ki, niyo꞉ iyo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. Mo꞉wo꞉, eyo꞉ ne ha꞉sa doma꞉kiyo꞉ tamin amio꞉ asufa꞉ ko꞉lo꞉ ne dibolowa ane amio꞉, eyo꞉ nemo꞉wo꞉ mo꞉sendelo꞉ alifa꞉. 17A꞉la꞉ta꞉ga꞉ e Lom fa꞉la꞉dowakiyo꞉, ne mada keleliya꞉ sia꞉la꞉ga꞉, nelo꞉wa fa꞉la꞉dowo꞉. 18A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne Efesa꞉s sen amio꞉, elo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ asufa꞉ a꞉no꞉, giyo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ mo꞉walilab ho꞉len a꞉namio꞉, e nofolo꞉ alifoma꞉kiyo꞉, niyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ to so꞉lo꞉l.

Copyright information for `BCO