2 Timothy 2

Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ aumb, kudu hamana

1Ni so꞉wa Timoti, Ya꞉su Keliso elo꞉ kanulu alifa꞉ a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉yo꞉ ge halale alifoma꞉ki doma. 2To nilo꞉ kaluka꞉isaleya꞉ siwa꞉l amilo꞉ gimo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉, giyo꞉ digalo꞉ kalu nolbowo꞉ wida꞉bi. Kalu i a꞉ma꞉yo꞉ gilo꞉ widab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉ nolbo꞉wo꞉ a꞉walama꞉ki, imo꞉wo꞉ to man a꞉no꞉ wida꞉bi. 3Giyo꞉ Ya꞉su Kelisowa꞉ ene ame kalu nafale o꞉ngo꞉ dowakiyo꞉, nilo꞉ nanog hida꞉yo꞉ dio꞉l we aumbo꞉, giyo꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ a꞉no꞉ ua dia꞉bi. 4Ame kalu dowab a꞉ma꞉yo꞉, elo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu alan a꞉no꞉ sagalema꞉kiyo꞉, e amisa꞉n amilo꞉ nanog nolo꞉ mo꞉diaki, nanog imilig a꞉naka halale doma꞉ib. 5A꞉la꞉ auma꞉ib ko꞉lo꞉, kalu nowo꞉ heyab amio꞉ wa꞉lo꞉ dia꞉no꞉ asulalega, eyo꞉ heyab amilo꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉ib. Ko꞉sega eyo꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ mo꞉kudu ha꞉nalega, tiniab amio꞉ wa꞉lo꞉ mo꞉dia꞉ib. 6A꞉la꞉ta꞉ga꞉ elo꞉ gelan kalu nanogdo꞉ halale diab a꞉ma꞉yo꞉, fowo꞉ tula꞉sa꞉ga꞉, hebo꞉ eneno꞉ tamina bo꞉i dia꞉ib. 7Ge nilo꞉ to so꞉lo꞉l we dinafa asula꞉bi. Mo꞉wo꞉ Alan eyo꞉ asulo꞉ nafayo꞉ gemo꞉wo꞉ fanda walama꞉ib.

8Ya꞉su Keliso e sowa꞉sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉dasili a꞉no꞉, Debidiya꞉ ema꞉mu ko꞉lo꞉ e asula꞉bi. To nafa a꞉no꞉ ni wida꞉len amio꞉, kalu nolba꞉yo꞉ ne mogago꞉ kalu o꞉ngo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, hida꞉yo꞉ nolo꞉ nemo꞉ dimiaki, ne sa꞉niya꞉ mela꞉sa꞉ga꞉, dibolowa to꞉lolo꞉. Ko꞉sega Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ sa꞉niya꞉yo꞉ mada mo꞉mele alifa꞉ib. 10A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉ enedo꞉ da꞉feyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉gasilima꞉ki, hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ niyo꞉ o꞉li dia꞉no꞉. Ya꞉su Kelisowa꞉ wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Godeya꞉yo꞉ a꞉gasilia꞉ib ko꞉lo꞉ i a꞉no꞉ Gode o꞉lia꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib.

11To we hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l.

Nio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ sowo꞉lalega,
Nio꞉ e o꞉lia꞉yo꞉ mela꞉no꞉ mesa꞉no꞉.
12Nio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ dia꞉li ha꞉nalega,
Ya꞉su e misa꞉ salikiyo꞉, nio꞉lo꞉ e o꞉lia꞉ misa꞉ kalu mesa꞉no꞉.
Nio꞉ e gola ba꞉dalega,
Eyo꞉ nio꞉lo꞉ gola ba꞉ba꞉ib.
13Nio꞉ Yesuwa꞉lo꞉ asulab aumbo꞉ mo꞉kudu ha꞉nalega,
Ya꞉su Eyo꞉ Ene to saefa꞉yo꞉ ka kudu ha꞉na꞉ib. Mo꞉wo꞉ enedo꞉ man dimida꞉sen a꞉no꞉ mada mo꞉ta꞉fa꞉ib.

Godeya꞉ nanog dian kaluwa꞉ man nafayo꞉ we

14Kaluka꞉isaleyo꞉ to a꞉no꞉ asulufo꞉melea꞉ki wida꞉lubi. Iyo꞉ to amio꞉ egelebo꞉ kegabena꞉ki, Godeya꞉ siwa꞉lamio꞉ giyo꞉ hagugu sa꞉la꞉lubi. Mo꞉wo꞉ to kegab a꞉ma꞉yo꞉ mo꞉asuwa꞉taliki, kalu da꞉da꞉likilo꞉ sen a꞉no꞉ mogagila꞉ma꞉ib. 15Godeya꞉yo꞉ ge nanog dian kalu nafale a꞉la꞉ sama꞉kiyo꞉, giyo꞉ ene nanog a꞉no꞉ halale dia꞉bi. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉, ge Godeya꞉ towo꞉ hende digalo꞉le widaliki, mo꞉sendeloma꞉ib. 16Ge madali to ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ nenelabdo꞉ a꞉namio꞉ uwayo꞉ gasa dowa꞉so꞉bo. Mo꞉wo꞉ kaluka꞉isale to o꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ Godeyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ kona꞉ ha꞉na꞉ni ha꞉nab. 17Ililo꞉ to man sa꞉lab a꞉no꞉, wagegema꞉ o꞉ngo꞉ silikilo꞉ nanala꞉liki ha꞉nano꞉ a꞉ngab. Himeneus dia꞉ Filetus dia꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉ dimida꞉lab ko꞉lo꞉ iyo꞉ to hendeleyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ ha꞉nab. A꞉la꞉ma꞉yo꞉ to wida꞉likiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ tamina a꞉ma꞉la꞉ dasi ko꞉lo꞉ tif amio꞉ mada mo꞉ dasima꞉no꞉” a꞉la꞉wida꞉lab amio꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isale nolba꞉lo꞉ tilidabu a꞉no꞉ no꞉nolo꞉ alifa꞉. 19Ko꞉sega Godeya꞉yo꞉ ene sa꞉so꞉ dima꞉kiyo꞉, aiko꞉ halaido꞉ gelo꞉ ko꞉lo꞉, aiko꞉ a꞉no꞉ mada mo꞉hegab. Aiko꞉ a꞉namio꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “Kaluka꞉isale eneno꞉le a꞉lab a꞉no꞉ Alan eyo꞉ asulo꞉.” A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to nowo꞉ we, “Kaluka꞉isale abeyo꞉ Alana꞉ wilo꞉ dulugu sa꞉la꞉lab a꞉no꞉, mogago꞉wo꞉ wa꞉kabiyo꞉ dimida꞉so꞉bo.”

20A alan us amio꞉ fafo o꞉lia꞉ disi ko꞉li ko꞉lilo꞉ da꞉lab. Nolo꞉ hen o꞉lia꞉ ma꞉na꞉ ful o꞉lia꞉ a꞉na dimido꞉, nolo꞉ go꞉l o꞉lia꞉ silba o꞉lia꞉ a꞉na dimido꞉. Nolo꞉ nanog nafale dimidama꞉no꞉ difa꞉ ko꞉sega, nolo꞉ ba madali wa difa꞉. 21A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ ene mela꞉no꞉ us amio꞉ wa da꞉lab a꞉no꞉ dilalega, e nafale fa꞉la꞉dowaliki, nanog nafaleyo꞉ o꞉li dimidama꞉ib. E malilo꞉ fa꞉la꞉dowab ko꞉lo꞉ Alana꞉yo꞉ ene nanog nafayo꞉ emo꞉ dima꞉ki ta꞉fa꞉ib.

22Uwo꞉ dian man dimidama꞉no꞉ asulan a꞉no꞉ giyo꞉ ta꞉fo꞉ ha꞉na꞉bi. Ho꞉leno꞉ tambo man digalo꞉ o꞉lia꞉ tilidabu man o꞉lia꞉, nowo꞉ asulakilo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan mano꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ha꞉salo꞉ doma꞉no꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉bi. Kaluka꞉isale abeyo꞉ asulo꞉wo꞉ digalo꞉likilo꞉ Godeya꞉ wilo꞉ dulugu sa꞉la꞉lab i a꞉no꞉lia꞉ dowaki, man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉lubi. 23Giyo꞉ mo꞉lo꞉ma kabilo꞉ towa꞉lo꞉ kegakilo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ tinia꞉sa꞉ga꞉ kona꞉ dowa꞉bi. Mo꞉wo꞉ to a꞉ma꞉yo꞉ hida꞉yo꞉ alan fa꞉la꞉do alifa꞉ib, a꞉la꞉bo꞉ giyo꞉ asulab. 24Alana꞉ ene nanog dian kaluka꞉isale a꞉ma꞉yo꞉ towa꞉yo꞉ kega꞉so꞉bo. Ko꞉sega ene mano꞉ o꞉m. Eyo꞉ kaluka꞉isale tambo꞉mo꞉wo꞉ sagale alita꞉sen a꞉la꞉ta꞉ga꞉, nowo꞉bo꞉lo꞉ walama꞉no꞉wo꞉ nafale dowan, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ e ha꞉salo꞉ dowan mano꞉ o꞉m. 25Kaluka꞉isale i nolba꞉yo꞉ e o꞉lia꞉ gis dimidalikiyo꞉, Godeya꞉ ene nanog dian kaluwa꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ ha꞉sa fanda wida꞉sen. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉yo꞉ kalu i o꞉mo꞉wo꞉ fogo꞉ o꞉li dimialikiyo꞉, iyo꞉ asulo꞉wo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, to hendeleyo꞉ o꞉li fanda asuluma꞉ki a꞉laki, eyo꞉ ha꞉sa iliki wida꞉sen. 26Kaluka꞉isale i a꞉no꞉ Seteneya꞉ dibolowa disalifoliki, elo꞉ asulab aumb dimidama꞉ki ta꞉fo꞉len ko꞉sega, iyo꞉ to hendele a꞉no꞉ fanda ba꞉dabiki, Seteneya꞉ dage amilo꞉ walafo꞉len a꞉no꞉ sili alifa꞉ib.

Copyright information for `BCO