2 Timothy 3

Henfelo꞉ we elema꞉nigalikiyo꞉, hida꞉yo꞉wo꞉ modo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib.

1Henfelo꞉ we elema꞉nigalikiyo꞉, man mogago꞉ dimida꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, hida꞉yo꞉wo꞉ modo꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉ib ko꞉lo꞉ giyo꞉ asulufo꞉lubi. 2Ho꞉len a꞉namio꞉, kaluka꞉isale inina꞉ma꞉la꞉yo꞉ alan asulaki, moleyo꞉ mada alan dia꞉no꞉ asuluma꞉ib. Iyo꞉ to sa꞉lakiyo꞉ kailaki, nolo꞉ wa꞉la꞉ sa꞉ma꞉ib. Iya o꞉lia꞉ ano o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉iyakiyo꞉, kalu nolbo꞉wo꞉ sagalakiyo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉bo꞉ towo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib. Iyo꞉ Godeya꞉lo꞉ asulab aumbo꞉ mo꞉kuduha꞉na꞉ib. 3Kaluka꞉isale iliyo꞉ nol o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mo꞉disa꞉ma꞉ib. Kalu nolba꞉lo꞉ mogago꞉ dimido꞉ a꞉no꞉lo꞉ mo꞉ga꞉lila꞉ma꞉ib. Iyo꞉ nolo꞉lo꞉ sada꞉ba꞉ib. Inin asulo꞉wo꞉ mo꞉tilidoma꞉ib. Kalu nolo꞉ mo꞉nofolakiyo꞉, nagalo꞉ dimiab a꞉no꞉ o꞉ligab a꞉la꞉asuluma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ man nafa o꞉lia꞉yo꞉ gis dia꞉ib. 4Kaluka꞉isale iliyo꞉ ene miliyo꞉ teledoma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliyo꞉ mo꞉dinafa asulaki, bo꞉bo꞉gedo꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asuluma꞉ib. Kailan mano꞉ i amio꞉ alan doma꞉ib. Henfelo꞉ wenamilo꞉ sagalema꞉no꞉ man a꞉no꞉ asulaki, Godeyo꞉ mo꞉sagale alifa꞉ib. 5Kaluka꞉isale iyo꞉ do꞉mo꞉wa꞉ Keliso dowaki, tilidabu hendele halaido꞉wo꞉ aundo꞉ma. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉ dowaki, uwayo꞉ gasa dowa꞉so꞉bo.

6Kalu i a꞉no꞉ nolba꞉yo꞉ so꞉lo꞉ nolo꞉ dikidakiyo꞉, ene a usa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ silikiyo꞉, ga asugo꞉ halaido꞉lo꞉ mo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ elo꞉ asulo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ doma꞉ki, dikili sa꞉ma꞉ib. Ga i a꞉no꞉ ene man mogago꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ asulakiyo꞉, sendelowo꞉ a꞉ma꞉ e hidalitaliki, asulo꞉ mogago꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ e susululia꞉ga꞉ sia꞉lab. 7Ga i a꞉no꞉ man ho꞉gi widab a꞉no꞉ mada sagala꞉li da꞉da꞉sen ko꞉sega, iyo꞉ to hendeleyo꞉ mo꞉fanda asula꞉sen. 8Tamin amio꞉ Yanes dia꞉ Yambes dia꞉ma꞉lo꞉ Moses o꞉lia꞉lo꞉ gis di o꞉leaumbo꞉,
7.22, 9.11
o꞉go꞉ kalu i wema꞉yo꞉lo꞉ to hendele o꞉lia꞉yo꞉ gis diab. Ene asulo꞉wo꞉ no꞉nolo꞉wo꞉ a꞉gaki, iyo꞉ o꞉ngo꞉mala tilidabu ko꞉lo꞉lab.
9Ko꞉sega tamin amilo꞉ kalu a꞉la꞉ma꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉namilo꞉ kalaba fa꞉la꞉dowo꞉ aumbo꞉, iyo꞉ no꞉no꞉lowaki dimido꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ kalaba fa꞉la꞉dowaliki, kaluka꞉isale tambowa꞉yo꞉ ba꞉ba꞉ib. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ alano꞉ mo꞉doma꞉ib.

Fol eyo꞉ Timoti mo꞉wo꞉ hagugu sio꞉.

10Timoti ge, nilo꞉ wida꞉seno꞉, ni mano꞉, nilo꞉ dimidano꞉ asula꞉seno꞉, nilo꞉ tilidabuwo꞉, nilo꞉ ha꞉sa dowan mano꞉, nilo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉no꞉ mano꞉, ne hida꞉yo꞉ dia꞉ga꞉lo꞉ ha꞉na꞉mela꞉no꞉ mano꞉, tambo giyo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ asulo꞉. 11A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Antio꞉g, Aikonium o꞉lia꞉ Lista amisa꞉n a꞉namilo꞉ hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ nelo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ giyo꞉ asulo꞉. Ko꞉sega Alana꞉yo꞉ hida꞉yo꞉ alan a꞉ma꞉yo꞉ ne mogagilabena꞉ki, eyo꞉ ne dinafa asuwa꞉ta꞉sen. 12Hendele, kaluka꞉isale abeyo꞉ Ya꞉su Kelisowa tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉, Godeya꞉ man digalo꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉no꞉ asulab o꞉mo꞉wo꞉, kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ hida꞉yo꞉ alano꞉ dimia꞉ mela꞉ib. 13Ko꞉sega kalu mogago꞉le a꞉lab o꞉lia꞉ dikili sa꞉lan kalu o꞉lia꞉ma꞉lo꞉ man dimida꞉lab a꞉no꞉ mada alan dowa꞉i ha꞉na꞉mela꞉ib. Iliyo꞉ kalu nolo꞉ dikidalikiyo꞉, nolba꞉yo꞉ iyo꞉lo꞉ dikida꞉ mela꞉ib.

14Ko꞉sega gemo꞉lo꞉ to widabilo꞉ tilidabu a꞉no꞉, giyo꞉ kudu ha꞉na꞉lubi. Mo꞉wo꞉ kaluka꞉isale gemo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ ge o꞉li fanda asulo꞉. 15Ge so꞉wala꞉suwa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ amio꞉, Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ ge fanda asululi ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ge Yesu Kelisowa tilida꞉da꞉bikiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ ge gasilima꞉ki, to a꞉ma꞉yo꞉ asulo꞉ nafayo꞉ gemo꞉wo꞉ o꞉li dimia꞉ib. 16Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ tambo Godeya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉ to a꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ asuwa꞉takiyo꞉, man mogago꞉wo꞉ ele ba꞉da꞉b, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ hala dimido꞉ a꞉no꞉ digalela꞉b, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ man digalo꞉ a꞉no꞉ kudu hamana꞉ki, Godeya꞉ to nafa a꞉ma꞉yo꞉ wida꞉len. 17Godeya꞉ to a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉dimida꞉lab ko꞉lo꞉, Godeya꞉ ene nanogdo꞉ dian kaluka꞉isale a꞉no꞉ ego꞉ dowaki, nanogo꞉ nafale dimidama꞉ki, Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ wida꞉lab.

Copyright information for `BCO