2 Timothy 4

1Ya꞉su Keliso e henfelo꞉ welo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉nikilo꞉ yab amio꞉, eyo꞉ mela꞉no꞉lo꞉ sab we o꞉lia꞉ sowo꞉ kaluka꞉isale o꞉lia꞉yo꞉ aloba꞉ma꞉ib ko꞉lo꞉, Gode o꞉lia꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉yo꞉ da꞉da꞉labiki, niyo꞉ to we gemo꞉ halale sa꞉ma꞉nigo꞉l. 2Godeya꞉ towo꞉ wida꞉lubi. Ho꞉leno꞉ tambo dimidalia꞉bi. Giyo꞉ kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ hala dimido꞉ a꞉no꞉ digala꞉lubi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ halale alita꞉lubi. A꞉la꞉dimidakiyo꞉, ge ha꞉sa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ dinafa fanda wida꞉bi. 3Tif amio꞉ kaluka꞉isale iyo꞉ to digalo꞉ hendeleyo꞉ mo꞉ege da꞉daki, ilo꞉ iligi da꞉ba꞉no꞉lo꞉ to a꞉no꞉ walama꞉ki, widan kalu modo꞉wo꞉ ho꞉le kegea꞉sa꞉ga꞉ a꞉na da꞉da꞉mela꞉ib. 4A꞉la꞉dimidalikiyo꞉, iyo꞉ to hendeleyo꞉ gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, kandayo꞉ malolab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tilida꞉daki kudu ha꞉na꞉ib. 5Ko꞉sega kelego꞉ tambowo꞉ ge ha꞉sa iliki, aloba꞉da꞉bi. Hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ yab a꞉no꞉ dia꞉i ha꞉na꞉bi. Kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ giyo꞉ to nafayo꞉ wida꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ nanog gemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉ tambo nafale dia꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉ kedela꞉bi.

6Nilo꞉ so꞉lo꞉l we mo꞉wo꞉, ho꞉no꞉ boba miakilo꞉ kolodan aumbo꞉
amio꞉ boba kelego꞉ Godemo꞉ so꞉mia꞉nikiyo꞉, ho꞉len nol amio꞉ iliyo꞉ wa ho꞉n a꞉no꞉ boba wa꞉la tulan. Man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asulaki bale sio꞉. Agelan Bugo꞉ 15.1-12
, mela꞉no꞉ nilo꞉wo꞉ a꞉la꞉koloda꞉i ha꞉nab ko꞉lo꞉, ne o꞉go꞉ soma꞉no꞉ ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉dowab.
7Ne buba꞉li ha꞉nakiyo꞉, mada odo꞉ ba꞉da꞉i ya꞉la꞉ga꞉ kagayo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne nai ha꞉na꞉leno꞉ edo꞉. Tilidabuwo꞉, ne halale ta꞉li dota꞉ga꞉ mio꞉.

8A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ henfelo꞉ welo꞉ edabamio꞉, digalelo꞉ aloba꞉ma꞉no꞉ kalu, Alan a꞉ma꞉yo꞉ ne man digalo꞉ kudu ane a꞉na wikilakiyo꞉, boba kelego꞉wo꞉ nemo꞉wo꞉ dimia꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ imilig neko꞉ so꞉lo꞉ba, ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉, Ya꞉su a꞉ma꞉la꞉lo꞉ mia꞉nigab a꞉no꞉ sagala꞉likilo꞉ yasilab o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ dimia꞉ib.

Fol eyo꞉ Timotiyo꞉ elo꞉wa mena꞉ki sio꞉.

9Ge nelo꞉ amio꞉ mia꞉nikiyo꞉, togo꞉ bo꞉bo꞉ge keda꞉bi. 10Mo꞉wo꞉ Dimas, e asulo꞉wo꞉ henfelo꞉ wena dia꞉fo꞉len ko꞉lo꞉ ne ta꞉ta꞉ga꞉, Tesalonaika a꞉na ane. Kelesenas e Galasia hena ane a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Taitus e Dalamesia hena ane. 11Lug imilig e, ne o꞉lia꞉ so꞉l.

Ne Godeya꞉ nanog dimidab amio꞉ Mak eyo꞉ o꞉li asuwa꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉ ge yakiyo꞉, e tililia꞉ ya꞉bi.
12Niyo꞉ Tikikus e Efesa꞉s iliga꞉fo꞉.

13Ne Toloas amisa꞉na sen amio꞉, hido꞉ so꞉go꞉ Kabusdo꞉wa difa꞉ ko꞉lo꞉ ge yakiyo꞉, dia꞉ya꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ no꞉no꞉n mo꞉fo꞉s bobodo꞉ difa꞉ a꞉no꞉ dia꞉yakiyo꞉, no꞉ do꞉go꞉f amilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉lo꞉ tambo mada dia꞉ya꞉bi.

14Go꞉fo꞉ ki amilo꞉ nanogdo꞉ dian kalu, Alegsanda eyo꞉ nemo꞉wo꞉ mogago꞉ dimidaki ne mogagila꞉ ko꞉lo꞉ Alana꞉yo꞉ elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ wa꞉lo꞉ wa꞉dema꞉ib. 15Kalu a꞉ma꞉yo꞉ nili to mando꞉ widab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gis dowa꞉lab ko꞉lo꞉, gelo꞉ eya ifikidaba꞉na꞉ki dinafa dowa꞉bi.

16Nelo꞉ tami mo꞉walilo꞉ amio꞉, kalu imilise nolba꞉yo꞉ mo꞉asuwa꞉taki, iyo꞉ tambo ne ta꞉fo꞉gane. Nemo꞉lo꞉ ililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ Godeya꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ mo꞉wa꞉dima꞉ki asulab. 17Ko꞉sega Alan e ni aniba kagafo꞉liki nemo꞉wo꞉ halaido꞉wo꞉ dimiabiki, Yu kaluka꞉isalema a꞉no꞉ tambo Godeya꞉ to nafayo꞉ dabulima꞉ki, niyo꞉ a꞉na wido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne saila gasaya꞉ ma꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉sega, Godeya꞉yo꞉ ne a꞉ma꞉la꞉ gasili ko꞉lo꞉ ga꞉li ane. 18Kaluwa꞉lo꞉ man mogago꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ne ta꞉lia꞉no꞉ dowabikiyo꞉, Alana꞉yo꞉ ne a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉sa꞉ga꞉, ne tililia꞉ga꞉, Enedo꞉ bo꞉fo꞉likilo꞉ mesa꞉no꞉ hen, Hebenelo꞉ a꞉lab a꞉na ta꞉fa꞉ni ha꞉na꞉ib. E wi wabudakiyo꞉, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ dowa꞉i ha꞉na꞉mela꞉ib. Hendele o꞉m.

19Bilisia o꞉lia꞉ Akwila a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Onesifolus ene e so꞉lo꞉ o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉biyo꞉. 20Elastus e Kolin amisa꞉n a꞉naka ta꞉fo꞉ mio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Tolofimus e walaf ko꞉lo꞉ niyo꞉ e Miletus a꞉na ta꞉fo꞉. 21Hido꞉ ho꞉leno꞉ o꞉fa꞉la꞉doma꞉nigab amio꞉, ge nelo꞉wa bo꞉i ya꞉bi. Yubulus o꞉lia꞉ Budens o꞉lia꞉ Linus o꞉lia꞉ Kalodia o꞉lia꞉ Keliso kaluka꞉isale tambo gimo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ iliga꞉to꞉l.

22Alan E gi o꞉lia꞉ iliki, Godeya꞉ ha꞉fo꞉ disalano꞉ gi o꞉lia꞉ dowa꞉biyo꞉.

Copyright information for `BCO