Acts 1

Ya꞉su E Hebene halona ha꞉na꞉nikiyo꞉, Godeya꞉ Mamayo꞉ mia꞉b a꞉la꞉saefa꞉.

1Tiofela꞉s ge, Ya꞉suwa꞉lo꞉ tamin amilo꞉ mo꞉mo꞉da wido꞉wo꞉lo꞉, dimido꞉wo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Hebenelo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ ane a꞉no꞉, Lug ne tamin amio꞉ gemo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉. Godeya꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ Hebene halonamio꞉ semo꞉ tililia꞉ ha꞉naki, Eyo꞉ Enedo꞉ iliga꞉felema꞉no꞉ kaluwo꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉, imo꞉wo꞉ asuluma꞉no꞉ to nowo꞉ Mamaya꞉ halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ sio꞉. 3Ya꞉suwo꞉ sowa꞉sa꞉ga꞉, mela꞉no꞉wo꞉ a꞉dia꞉sa꞉ga꞉ dasilakiyo꞉, Enedo꞉ iliga꞉felema꞉no꞉ kaluwo꞉ e hendele dasilia꞉ga꞉ mela꞉no꞉wo꞉ di a꞉la꞉ tili asuluma꞉ki, E ho꞉leno꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉ino꞉ i o꞉lia꞉ sia꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Eyo꞉ Godeya꞉ ene kaluka꞉isale ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lab man a꞉no꞉ wida꞉len. 4Ya꞉suwa꞉yo꞉ egele silikiyo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ Ya꞉lusalemo꞉ semo꞉ ta꞉fo꞉ ha꞉nakiyo꞉, Dowa꞉lo꞉ boba kelego꞉ gimo꞉lo꞉ dimia꞉no꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉, niyo꞉ gimo꞉wo꞉ tamin amio꞉ sio꞉ ko꞉lo꞉, giliyo꞉ a꞉no꞉ dia꞉ni yasita꞉bi. 5Yona꞉yo꞉ ho꞉n deya to꞉lola꞉len ko꞉sega, Godeya꞉yo꞉ gio꞉ Ene Mamaleya꞉ to꞉loma꞉no꞉wo꞉, ho꞉len a꞉la꞉se ko꞉na꞉ma dowab.”

6A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iyo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabuba꞉ba꞉, “Alan, Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ halale alitakiyo꞉, inin amio꞉ misa꞉ kalu nowo꞉ fa꞉la꞉dota꞉ga꞉, wa꞉ka bo꞉fo꞉melea꞉ki, giyo꞉ o꞉go꞉ o꞉li dimidama꞉no꞉wele?”

7A꞉la꞉dabuba꞉dabiki, Ya꞉suwa꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kelego꞉ fa꞉la꞉doma꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ Dowa꞉ Ene da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉ gio꞉ mada mo꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. 8Ko꞉sega Mamaya꞉yo꞉ gio꞉ go꞉lu alitalikiyo꞉, gio꞉ halaido꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ ami, Ni towo꞉ Ya꞉lusalemo꞉lo꞉ Yudiayo꞉lo꞉, Samalia hen a꞉namio꞉ wida꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ henfelo꞉ we tambo wida꞉li sia꞉mela꞉ib” a꞉la꞉sio꞉. 9To a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ eletakiyo꞉, Ya꞉suwo꞉ halona ha꞉nabiki, iyo꞉ alolo bo꞉fo꞉leno꞉, E kola꞉ go꞉lulabiki, iliyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉. 10Ya꞉suwo꞉ akina o꞉ha꞉na꞉labiki, iyo꞉ a꞉no꞉ alolo bo꞉fo꞉li elen ami, kalu a꞉la꞉ nowo꞉, helebeso꞉g ho꞉lo꞉ ka sa꞉ga꞉lela꞉ ko꞉lo꞉, wigibole a꞉naka handalota꞉ga꞉, ili aniba kagayo꞉. 11Kalu a꞉la꞉ma꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga꞉lili kalu gio꞉, madali akin amio꞉ alolo bo꞉fo꞉leko꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉? Ya꞉su gi o꞉lia꞉lo꞉ elen ko꞉lo꞉ Godeya꞉ Hebenelo꞉ tilia꞉gane a꞉no꞉, E a꞉ma꞉la꞉ yalikiyo꞉, E Hebenelo꞉ ha꞉nabikilo꞉ ba꞉dab o꞉leaum a꞉ma꞉la꞉yo꞉lo꞉ a꞉la꞉ka mia꞉ib.”

Iliyo꞉ Yuda꞉sa꞉ hendo꞉ dia꞉no꞉ kaluwo꞉ da꞉feyo꞉.

12Olif misio꞉ a꞉no꞉ Ya꞉lusalem o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉ma ko꞉lo꞉,
1.12Gilik towo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “Olif misio꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉lusalemdo fa꞉la꞉doma꞉ ha꞉nab a꞉no꞉, Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len amilo꞉ hanan o꞉leaum ilido꞉ ko꞉lo꞉lab.” Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len a꞉namio꞉, iliyo꞉ kilomita imilise o꞉li ha꞉nan ko꞉lo꞉ Olif misio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Ya꞉lusalem ha꞉nano꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ dowo꞉
iyo꞉ Olif misio꞉wo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem ane.
13Iyo꞉ Ya꞉lusalem fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ilo꞉ sa꞉sen galale wa꞉l amio꞉ a꞉na tiane. Kalu i a꞉namilo꞉ seno꞉ we, Bida, Yon, Yemes, Andulu, Filib, Tomas, Batolomiyu, Madiyu, Yemes Alofiusa꞉ inso꞉, Saimon Sa꞉la꞉t kalu
1.13Sa꞉la꞉t a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ ha꞉ga we. Kalu i a꞉no꞉ nanogo꞉ halaido꞉ dimidan ko꞉lo꞉ iyo꞉ gamani ho꞉gi diakilo꞉ nanogo꞉ dimidama꞉no꞉ asulan a꞉ma꞉ wiyo꞉ we.
, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yuda꞉s, Yemesa꞉ inso꞉.
14Kalu i a꞉ma꞉yo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise dota꞉ga꞉, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su ano, Malia, o꞉lia꞉ ka꞉isale nolo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su ao i nolo꞉lo꞉ i o꞉lia꞉ siliki, dulugu sa꞉la꞉len. 15Ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉su amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale agelo꞉wo꞉, do꞉la꞉lowo꞉wo꞉ do꞉la꞉fo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ do꞉la꞉fo꞉ a꞉la꞉. Iyo꞉ kegeneliabiki, Bidayo꞉ usa dasilia꞉ga꞉ kagafo꞉liki, towo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, 16“Nao i, Yuda꞉s e ni o꞉lia꞉ sia꞉likilo꞉, nili nanogdo꞉ dia꞉seno꞉ nowo꞉ e. Mo꞉luwo꞉ Mamaya꞉yo꞉ emo꞉ dinali sa꞉labikiyo꞉, Debidi eyo꞉ Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉, Yuda꞉s eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ teledoma꞉ib a꞉la꞉bo꞉, Debidi e sa꞉sa꞉li alifa꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉g wenamio꞉, hendele fa꞉la꞉dowab.” Bida eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉.

18Yuda꞉s eyo꞉ mogago꞉wo꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉, mole elo꞉ di a꞉ma꞉yo꞉, hen nowo꞉ kilili. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yuda꞉s e hen a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, sulufo꞉ tindakiyo꞉, kufo꞉ elo꞉wo꞉ a꞉no꞉ gasedaki, gono꞉ ha꞉la꞉ya sugusulia꞉ handalowo꞉. 19Ya꞉lusa꞉lem kaluka꞉isaleyo꞉ tambo dabu ko꞉lo꞉ iliyo꞉ hen a꞉no꞉ ene to wikilakiyo꞉, Akedama a꞉la꞉sio꞉. To a꞉no꞉ ha꞉go꞉ we, ho꞉bo꞉lo꞉ tulo꞉ hen.

20Bida eyo꞉ towo꞉ wa꞉ka a꞉kudu sa꞉laki, “Gisalo꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉ dinali sio꞉, ‘Hen elo꞉ a꞉namio꞉ kelego꞉wo꞉ aundo꞉ma doma꞉ib ko꞉lo꞉, kalu imilig nowo꞉lo꞉ a꞉namio꞉ mada mo꞉doma꞉ib.’ A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gisalo꞉ bugo꞉ amio꞉ to nowo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Kalu noma꞉yo꞉ nanog elo꞉ dia꞉sen a꞉no꞉ o꞉lika dia꞉ib.’ 21A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu imilig nowo꞉ ni o꞉lia꞉ gasayaki, Ya꞉su a꞉ma꞉la꞉do꞉ dasi a꞉no꞉ eyo꞉ walama꞉ki, niliyo꞉ da꞉fema꞉nigo꞉l. Kalu a꞉no꞉ negeledo꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ sia꞉sen a꞉no꞉, Yon elo꞉ ho꞉n amio꞉ to꞉lolo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉wo꞉, Ya꞉su elo꞉ Hebenelo꞉ a꞉ma꞉la꞉ anelo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fema꞉no꞉” Bida a꞉la꞉sio꞉. 23A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ kalu wiyo꞉ a꞉la꞉ ko꞉lo꞉ salifa꞉. Nowo꞉ Yosa꞉b Basabas a꞉la꞉do꞉ sa꞉la꞉sen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉. Ene wiyo꞉ nowo꞉ Yustus. Kalu nowo꞉ Matias. 24Wi a꞉la꞉ a꞉no꞉ salitakiyo꞉, iliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ a꞉la꞉ dulugu sio꞉, “Alan Giyo꞉, nili kufa꞉ uso꞉ ba꞉da꞉sen ko꞉lo꞉ a꞉la꞉ we nowo꞉ Giyo꞉ da꞉feyo꞉lalega, Giyo꞉ nimo꞉wo꞉ walama. 25Yuda꞉s e nanog enedo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, hen elo꞉ ego꞉le, enedo꞉ a꞉na doma꞉ni ane ko꞉lo꞉ kalu a꞉no꞉ e nanogo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, Iliga꞉felo꞉ kalu doma꞉ki, Giyo꞉ nimo꞉wo꞉ walama.” 26Iliyo꞉ a꞉la꞉ dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ ami, iyo꞉ wi imilig nowo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ki, a꞉la꞉ma꞉ wiyo꞉ ibuwa sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, a꞉na hea꞉sa꞉ga꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, Matiasa꞉ wiyo꞉ di ko꞉lo꞉ e Iliga꞉felo꞉ kalu kugu a꞉no꞉ e ko꞉lo꞉ dowo꞉.

Copyright information for `BCO