Acts 13

Banabas o꞉lia꞉ So꞉l o꞉lia꞉yo꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ iliga꞉fo꞉.

1Antio꞉g sa꞉s a꞉namio꞉, dinali sa꞉lan kalu nol o꞉lia꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ widan kalu nol o꞉lia꞉yo꞉ a꞉na elen. Kalu i a꞉no꞉ nowo꞉ wiyo꞉ Banabas, nowo꞉ Simeon ene wiyo꞉ nowo꞉ Nigel,
13.1Nigel wi a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ ‘Heyo꞉.’
nowo꞉ Lusius e Salini kalu, nowo꞉ So꞉l, nowo꞉ Manain e so꞉wa silikiyo꞉, gamani misa꞉ Helo꞉d o꞉lia꞉ anayo꞉.
2Iyo꞉ ma꞉no꞉lo꞉ mo꞉nakiyo꞉, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉len amio꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Banabas dia꞉ So꞉l dia꞉ we, ni nanog dima꞉ki da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉ giliyo꞉lo꞉ a꞉la꞉yo꞉ tililia꞉ga꞉ da꞉fema.” 3Mamaya꞉ a꞉la꞉saefa꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉naki, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ili dagiyo꞉ a꞉la꞉ma꞉ wa꞉la dia꞉ta꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ a꞉na iliga꞉fo꞉.

Saibulus amio꞉ Banabas dia꞉ So꞉l dia꞉ mano꞉ wido꞉.

4A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Banabas dia꞉ So꞉l dia꞉ a꞉no꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉ iliga꞉tabiki, a꞉la꞉yo꞉ Selusia amisa꞉n a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Saibulus ho꞉na꞉lo꞉ hegefa꞉ hen a꞉na ane. 5Yon Mago꞉ a꞉la꞉yo꞉ asuwa꞉foma꞉ki, egele ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Salamis amisa꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Godeya꞉ mano꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen a a꞉na wida꞉li sia꞉len. 6Iyo꞉ hen ho꞉na꞉lo꞉ hegefa꞉ us a꞉na sia꞉la꞉ga꞉, Bafos amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, Yu amilo꞉ madalilo꞉ dinali sa꞉lan kalu nowo꞉ Ba-Ya꞉su e a꞉na galili. E madalilo꞉ fo꞉falo꞉ dimida꞉seno꞉ e ko꞉lo꞉ Gilig to amio꞉, kalu a꞉no꞉ Elimas a꞉la꞉wikilo꞉, mo꞉wo꞉ Gilig to amilo꞉ Elimas a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉, fo꞉falo꞉ dimidan kalu. Hen a꞉namilo꞉ gamani misa꞉ kalu, Segius Bauluso꞉, e asulo꞉ di kalu ko꞉lo꞉ e Godeya꞉ towo꞉ da꞉ba꞉no꞉ asulabiki, Banabas o꞉lia꞉ So꞉l o꞉lia꞉yo꞉ elo꞉wa walama꞉ mena꞉ki saga꞉fo꞉. Ko꞉sega fo꞉falo꞉ dimida꞉sen kalu a꞉ma꞉yo꞉, e mili ko꞉lo꞉, Banabas dia꞉ So꞉l dia꞉mo꞉wo꞉ gis dowaki, misa꞉ kaluwo꞉ asugo꞉ mo꞉nodoma꞉ki, man walama꞉no꞉wo꞉, e ko꞉lo꞉. 9A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ So꞉l, e wiyo꞉ nowo꞉ Fol, Godeya꞉ Mamayo꞉ e amio꞉ wa꞉lifo꞉liki, Elimas eko꞉ sikudu bo꞉fo꞉liki towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, 10“Ge mada Seteneya꞉ inso꞉ ko꞉lo꞉ man digalo꞉ o꞉lia꞉lo꞉ gisdo꞉ dowa꞉seno꞉ ge. Ge madalilo꞉ dikili sa꞉lan man ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ asulo꞉wa wa꞉lifo꞉liki, Godeya꞉ to nafa digalo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ ge da꞉la꞉li sa꞉la꞉sen. 11A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Gode halaido꞉wa꞉yo꞉ ge sa꞉daliki, gi siyo꞉ kon dowaki, ofo꞉ gelo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ ka a꞉la꞉ga꞉, ho꞉len nolo꞉ o꞉doma꞉ib” a꞉la꞉sio꞉. Wigibole a꞉naka, Elimasa꞉ siyo꞉ funa꞉laki sololiabiki, eyo꞉ kalu nolo꞉ e gasilia꞉ hamana꞉ki, keda꞉i ane. 12A꞉la꞉gabiki, misa꞉ kalu a꞉ma꞉yo꞉ dimido꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉, e Godeyo꞉ tilidabu. Mo꞉wo꞉ Alana꞉ to man ko꞉lo꞉ widab a꞉namio꞉ e mada alan iligo꞉.

A꞉la꞉yo꞉ Bisidia hen amio꞉, Antio꞉g amisa꞉na mano꞉ wido꞉.

13Fol o꞉lia꞉ kalu a꞉la꞉ e o꞉lia꞉lo꞉ mio꞉ a꞉no꞉, Bafos amisa꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Bafilia hena ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Bega amisa꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Amisa꞉n a꞉na dota꞉ga꞉yo꞉, Yon Mago꞉ a꞉la꞉yo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem ane. 14Kalu a꞉la꞉yo꞉ Bega ta꞉ta꞉ga꞉ aneyo꞉, Bisidia hen amio꞉ Antio꞉g amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉leno꞉ dowabiki, Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya tina꞉ga꞉ sen. 15Kalu noma꞉yo꞉ Mosesa꞉ ele sa꞉sa꞉lo꞉ o꞉lia꞉ dinali sa꞉lana꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉ agela꞉ mea꞉la꞉ga꞉yo꞉, alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu i a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ to sagetaki, “Nai, gego꞉ to mano꞉ kaluka꞉isaleya꞉ asulo꞉ halale alitakilo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ da꞉labolalega, gego꞉ sa꞉ma꞉ni mena” a꞉la꞉liki saga꞉fo꞉.

16Fol e dasilia꞉sa꞉ga꞉ kagayakiyo꞉, iyo꞉ ha꞉sa mesea꞉ki, dagiya꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ hela꞉tabikiyo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Isolael kalu o꞉lia꞉ Yu kaluma Godelo꞉ wabuda꞉len a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gio꞉ to we dabuma! 17Isolaela꞉ Godeya꞉yo꞉ nili ma꞉mu iyo꞉ da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉ iyo꞉ Isib a꞉na sen amio꞉ modo꞉ fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉ dinafa bo꞉fo꞉la꞉ga꞉yo꞉, ene halaido꞉wa꞉ Isibdo꞉ seno꞉ kata꞉ta꞉ga꞉ tililia꞉mio꞉. 18A꞉la꞉ta꞉ga꞉ donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in us a꞉namio꞉, iyo꞉ kalalili hen a꞉na sia꞉len amio꞉, man mogago꞉ ililo꞉wo꞉ Godeya꞉ dia꞉likiyo꞉ ka bo꞉fo꞉len. 19A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kenan hen a꞉na ha꞉na꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ hendo꞉ biso꞉ so꞉lo꞉ doma꞉la꞉fo꞉ sen a꞉no꞉ yasa danela꞉sa꞉ga꞉, hen a꞉no꞉ kaluka꞉isale enedo꞉le o꞉mo꞉ dima꞉ki dimi. 20A꞉la꞉do꞉ dimida꞉leno꞉, donayo꞉ 450 a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ gulula꞉.

“A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, Godeya꞉yo꞉ dinafa bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ kalu nolo꞉ imo꞉ dimia꞉li a꞉la꞉likilo꞉ mio꞉wo꞉, dinali sa꞉lan kalu Samua꞉l elo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉wa edo꞉.
21Ho꞉len a꞉namio꞉, iliyo꞉ misa꞉ kalu ilo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉wo꞉ nowo꞉ doma꞉ki asulaki, Godemo꞉ ha꞉iyabiki, Godeya꞉yo꞉ Bensamina꞉ e ma꞉mui us a꞉namio꞉ nowo꞉ Kisa꞉ inso꞉wo꞉ So꞉lo꞉ a꞉na da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉ elo꞉ bo꞉fo꞉leno꞉ donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in dowo꞉. 22Godeya꞉yo꞉ So꞉l e dugula꞉sa꞉ga꞉, Debidi e Isolael misa꞉ kalu ta꞉fo꞉. Godeya꞉yo꞉ Debidi dia꞉no꞉ sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ya꞉siya꞉ so꞉wa Debidi we, ne ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ da꞉feyo꞉. No꞉no꞉ ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉yo꞉ e dowab ko꞉lo꞉, nilo꞉ emo꞉lo꞉ dimidama꞉kilo꞉ asulab a꞉no꞉ e tambowo꞉ dimidama꞉ib’ a꞉la꞉sio꞉.

23“A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu wema꞉ e ma꞉mu iya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Isolaeldo꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉no꞉wo꞉, Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ aumbo꞉, Ya꞉suwo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 24Ya꞉suwo꞉ o꞉semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, Yon eyo꞉ Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ asugo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, ho꞉na to꞉loma꞉nikiyo꞉, iyo꞉ tambomo꞉wo꞉ man a꞉na wida꞉len. 25Yona꞉lo꞉ nanog dia꞉leno꞉ elema꞉nikiyo꞉, eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Giliyo꞉ ne o꞉b a꞉la꞉asulaya? Ne gililo꞉ yasila꞉len o꞉ma. E ni fa꞉sa mia꞉ib. Niyo꞉ e budi sa꞉ga꞉lo꞉ amilo꞉ me ko꞉lo꞉ melealifa꞉ a꞉no꞉ ne fagela꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉lido꞉’ a꞉la꞉sio꞉.

26“Nao i, A꞉bla꞉hama꞉ ema꞉mu i o꞉lia꞉ Yu kaluma Godelo꞉ wabuda꞉len o꞉lia꞉yo꞉, gio꞉ tambo dabuma. Nilo꞉ a꞉ma꞉la꞉lo꞉ gasili to nafa a꞉no꞉ Godeya꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ sama꞉ki, nilo꞉wa iliga꞉fo꞉. 27Ya꞉luselam kaluka꞉isale o꞉lia꞉ ene misa꞉ kalu o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉su e a꞉ma꞉la꞉do꞉ gasilia꞉no꞉ kalulo꞉b a꞉la꞉bo꞉ mo꞉fanda asulo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliyo꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len tambo a꞉namio꞉, dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ agela꞉likiyo꞉, to a꞉ma꞉ ha꞉go꞉lo꞉ mo꞉dinafa asulo꞉. Ko꞉sega Yu iliyo꞉ Ya꞉su e sana sowo꞉ a꞉namio꞉, dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ a꞉na ilili alifa꞉. 28Iliyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ mogago꞉ dimido꞉ kudu sa꞉lakilo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ nowo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ Bailat eyo꞉ e sana soma꞉ki, susio꞉. 29Iliyo꞉ Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ aumbo꞉ dimida sa꞉ndala꞉sa꞉ga꞉, iliyo꞉ i malana amilo꞉ dehedo꞉ a꞉no꞉ tagalia꞉sa꞉ga꞉, u no꞉no꞉lo꞉wa dia꞉gane. 30E sowo꞉ ko꞉sega, Godeya꞉yo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉. 31A꞉la꞉dimidabikiyo꞉, kaluka꞉isale e o꞉lia꞉lo꞉ tamin amilo꞉ Ga꞉lili a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ Ya꞉lusalem amilo꞉ sia꞉lowan a꞉ma꞉yo꞉, Ya꞉suwo꞉ ho꞉len nolo꞉ galilia꞉sa꞉ga꞉yo꞉ ba꞉da꞉len. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale i a꞉ma꞉yo꞉ inin siya꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ iliyo꞉ Isolael kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ wida꞉lab.

32“Godeya꞉yo꞉ nili ma꞉mu imo꞉lo꞉ tamin amilo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉, o꞉go꞉ inin ma꞉mu i nimo꞉wo꞉ ililialitakiyo꞉, Ya꞉suwo꞉ dasi alifa꞉ ko꞉lo꞉ na꞉no꞉ man nafa we gimo꞉wo꞉ wido꞉l. Gisalo꞉ bugo꞉, heb andeb a꞉namio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,

“‘Ge na꞉ so꞉wa ko꞉lo꞉,
ni o꞉go꞉ gi go꞉l dowab’ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉.
34Ya꞉suwo꞉ sowa꞉sa꞉ga꞉ a꞉labiki, Godeya꞉yo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉ ko꞉lo꞉ tif amio꞉ e do꞉mo꞉wo꞉ mada mo꞉hesema꞉ib. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉,

‘Niyo꞉ Debidimo꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉ gimo꞉ dimiakiyo꞉, gio꞉ nafa halaido꞉ mesea꞉ki sa꞉ma꞉nigo꞉l.’
35A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gisalo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ no amio꞉ a꞉la꞉sio꞉,

‘Giyo꞉ go꞉no꞉n da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ o꞉ido꞉ amio꞉ mo꞉hesema꞉ki ta꞉fa꞉no꞉’ a꞉la꞉sio꞉.
36“Debidi e Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉la꞉ga꞉ sowabiki, e ma꞉mu ilo꞉ dane anelo꞉ o꞉ido꞉ aniba o꞉ido꞉ ko꞉lo꞉ elo꞉ a꞉na hese ane. 37Ko꞉sega sowo꞉ kalu ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ o꞉ido꞉ amilo꞉ dasi alifa꞉ a꞉no꞉ ene do꞉mo꞉wo꞉ mo꞉hese ane.

38“A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni nao i, na꞉no꞉ to we gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉ wido꞉l. Ya꞉su we nili mogago꞉ dila꞉ma꞉niki mio꞉ a꞉la꞉ asuluma. 39Ya꞉su wema꞉yo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ eya tilida꞉dab a꞉no꞉, ili mogago꞉wo꞉ dila꞉sa꞉ga꞉, digalo꞉ kaluka꞉isale wikilaki ga꞉li ta꞉fa꞉ib. Mosesa꞉ ele saefa꞉ a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mada mo꞉dimidan ko꞉sega kalu wema꞉yo꞉ dimido꞉. 40Gio꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ bugo꞉ amilo꞉ tamina hagugo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ we, gi amio꞉ fa꞉la꞉dowabena꞉ki, dinafa dowa꞉bi. 41Dinali sa꞉lan kaluwa꞉yo꞉ Godeya꞉ towo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉yo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,

“‘Dabuma! Gio꞉ Ni man sa꞉labo꞉ mogagi dio꞉ge sa꞉labdo꞉ a꞉no꞉ gio꞉ molo asula꞉sa꞉ga꞉yo꞉ soma꞉ib.
Mo꞉wo꞉ o꞉g ho꞉len gilo꞉ sab wenamio꞉,
niyo꞉ nanog ko꞉li dimida꞉ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉
kalu nolba꞉yo꞉ gemo꞉wo꞉ malolo꞉ mealega,
giyo꞉ to a꞉no꞉ mo꞉ tilida꞉babe.’”
Fol eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.

42Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ ha꞉na꞉nigab amio꞉, kalu kegeo꞉ a꞉ma꞉yo꞉, a꞉la꞉yo꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len no amio꞉ tamin amilo꞉ man wido꞉ a꞉no꞉ wa꞉ka walama꞉ki, dabu ba꞉ba꞉. 43Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya ta꞉ta꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, Yu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ Yu kaluma Godelo꞉ wabuda꞉len a꞉no꞉lia꞉ egele tola꞉i ha꞉nakiyo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉yo꞉ asuwa꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉ gio꞉ E ko꞉lo꞉ dinafa kudu ha꞉na꞉bi” a꞉la꞉sio꞉.

44Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len nowo꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, amisa꞉n kaluka꞉isale nolo꞉ tambo Alana꞉ to man a꞉no꞉ da꞉ba꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kegeo꞉ 45A꞉la꞉gabikiyo꞉, Yu kaluwa꞉yo꞉ kegeo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ kulufa꞉yaki, Fol elo꞉ to widab a꞉no꞉ madali dikili sa꞉lab a꞉la꞉likiyo꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ dio꞉ge sio꞉. 46Ko꞉sega Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ halale a꞉la꞉sio꞉, “Na꞉no꞉ Yu kalu gimo꞉wo꞉ Godeya꞉ to mano꞉ gi ko꞉le wido꞉ a꞉la꞉bo꞉ Godeya꞉ sio꞉, ko꞉sega gio꞉ to a꞉no꞉ gola ba꞉dakiyo꞉, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ dio꞉l a꞉la꞉bo꞉ mo꞉egab a꞉la꞉sulo꞉ ko꞉lo꞉ na꞉no꞉ o꞉go꞉ Yu kaluka꞉isalema o꞉lo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ walama꞉no꞉. 47Mo꞉wo꞉ we, Alana꞉yo꞉ nenbo꞉wo꞉ saitakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Niyo꞉ gego꞉ Yu kaluka꞉isalema usa ilikiyo꞉, ho꞉len o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ dimio꞉l. Niyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo a꞉ma꞉la꞉ gasilima꞉kiyo꞉, gi henfelo꞉ amio꞉ towo꞉ dia꞉ha꞉na꞉ga꞉ sa꞉la꞉mela꞉ib.’” 48Yu kaluka꞉isalema iliyo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉la꞉ga꞉ sagalakiyo꞉, a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉ to we mada nafale” a꞉la꞉sa꞉la꞉liki, kaluka꞉isale tambo mela꞉no꞉lo꞉ dima꞉kilo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉ma꞉yo꞉, Alano꞉ tilida꞉du. 49A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Alana꞉ to man wido꞉ a꞉no꞉ amisa꞉na a꞉namilo꞉ kandayo꞉ a꞉no꞉ tambo da꞉da꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉ ililila꞉.

50Ko꞉sega Yu kalu iliyo꞉ misa꞉ ka꞉isale Yuwa꞉ mando꞉ kudu ha꞉na꞉sen i o꞉lia꞉ amisa꞉n ko꞉go꞉do꞉ kalu o꞉lia꞉yo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ gadima꞉ki, digene me. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ hida꞉yo꞉ alan dima꞉ki, dikida꞉litabikiyo꞉, a꞉la꞉yo꞉ hen a꞉namilo꞉ eleno꞉ o꞉luso꞉no꞉.

51A꞉la꞉dimidabiki, Fol dia꞉ Banabas dia꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉ma꞉ gido꞉fo꞉ amilo꞉ hena꞉mu a꞉no꞉ fifi alita꞉sa꞉ga꞉yo꞉
13.51Godeya꞉yo꞉ kaluka꞉isale a꞉no꞉ gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ falasila꞉ma꞉ib ko꞉lo꞉ a꞉la꞉ma꞉yo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ widaki, hena꞉muwo꞉ a꞉na fifo꞉.
, a꞉la꞉yo꞉ Aikonium amisa꞉na ane.
52A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Antio꞉gdo꞉ tilidabu kaluka꞉isale a꞉no꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ i amio꞉ wa꞉lita꞉ga꞉, iyo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki sagalo꞉.

Copyright information for `BCO