Acts 14

Aikonium amio꞉, Fol dia꞉ Banabas dia꞉ma꞉yo꞉ wido꞉.

1Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ Aikonium amisa꞉n a꞉namio꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya tina꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ to man nafayo꞉, a꞉la꞉ma꞉lo꞉ Antio꞉gdo꞉ wida꞉len o꞉leaum, halale widabiki, Yu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ Yu kaluka꞉isalema o꞉lia꞉yo꞉ asugo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ nodolo꞉. 2Ko꞉sega Yu kalu mo꞉tilidabu nol sen a꞉ma꞉yo꞉ Yu kaluka꞉isalema iyo꞉ tilidabu kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ gadima꞉ki towo꞉ dimi. 3A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ amisa꞉n a꞉namio꞉ ho꞉leno꞉ modo꞉ siliki, Alana꞉ wiya iliki, to mano꞉ halale wida꞉len. A꞉la꞉ma꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ kanulu alifa꞉ tolo꞉ widab a꞉no꞉ nolba꞉yo꞉ hendelelo꞉b a꞉la꞉bo꞉ba꞉kiyo꞉, Alana꞉yo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ halaido꞉wo꞉ dimiabiki, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ dimido꞉. 4Amisa꞉n kaluka꞉isale a꞉namilo꞉ seno꞉ usa aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉, nolo꞉ Yu kalu o꞉lia꞉ dowaki, nolo꞉ iliga꞉felan kalu a꞉la꞉ a꞉no꞉lia꞉ dowo꞉. 5A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yu kalu nol o꞉lia꞉ Yu kaluma nol o꞉lia꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ini misa꞉ kalu o꞉lia꞉yo꞉ kegenefo꞉liki nenelo꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ dimia꞉no꞉ a꞉laki, uwa꞉ agoda꞉sa꞉ga꞉ sana soma꞉no꞉ saefa꞉.

6Ko꞉sega ililo꞉ dimidama꞉nigab a꞉no꞉ a꞉la꞉ma꞉yo꞉ da꞉da꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ Likonia hen a꞉na nai ane. A꞉na sia꞉likiyo꞉, a꞉la꞉yo꞉ to nafayo꞉ Lista amisa꞉n o꞉lia꞉ Debe amisa꞉n a꞉na wida꞉li ha꞉nakiyo꞉, amisa꞉n anibamilo꞉ kandayo꞉ a꞉no꞉lo꞉ wida꞉li sia꞉len.

Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ a꞉la꞉yo꞉ “Godeka꞉” a꞉la꞉liki a꞉la꞉sio꞉.

8Lista amisa꞉n a꞉namio꞉, kalu imilig nowo꞉, anowa꞉ e sa꞉la꞉liakiyo꞉ gib a꞉la꞉yo꞉ mogago꞉ o꞉ngo꞉ ka sa꞉la꞉li ko꞉lo꞉ kalu a꞉no꞉ eneno꞉ mada mo꞉sia꞉lowan. 9Kalu a꞉no꞉ Fol elo꞉ Godeya꞉ to man widab a꞉no꞉ dinafa da꞉dabiki, Fol eyo꞉ e sikudu ba꞉da꞉ga꞉, kalu e amio꞉ tilidabuwo꞉ alabo꞉lo꞉b a꞉la꞉asula꞉sa꞉ga꞉, kalu o꞉mo꞉wo꞉ ogolo ho꞉le sa꞉laki, “Ge dasi kagama!” A꞉la꞉sa꞉labiki kalu giliga꞉sen a꞉no꞉ tiyabala꞉sa꞉ga꞉, sia꞉len. 11Kalu kegeo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Fol elo꞉ dimidab a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, Likonia to egele nenelaki sagalaki ho꞉le sio꞉, “Gode a꞉la꞉ nowo꞉, kalu do꞉mo꞉le fa꞉la꞉dota꞉ga꞉, nilo꞉ us wena mio꞉ ko꞉lo꞉lab!” a꞉la꞉sio꞉. 12A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ Banabaso꞉ “Sus” wikilo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fol e towo꞉ wala sa꞉lab ko꞉lo꞉ e “Ha꞉mis” wikilo꞉.
14.13Kaluka꞉isale i we, gode ko꞉li ko꞉lilo꞉ tiliasulakiyo꞉, gode alandeyo꞉ ‘Sus’ a꞉la꞉sa꞉lan a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gode nol a꞉ma꞉ to sa꞉labdo꞉ dia꞉ya꞉ga꞉lo꞉ wala sa꞉lab kalu a꞉no꞉ ‘Ha꞉mis’ a꞉la꞉sa꞉lan.
13Sus gulugulula꞉sen a a꞉no꞉, amisa꞉n a꞉no꞉ ilif tolo꞉ ha꞉la꞉ya elen ko꞉lo꞉ Sus godemo꞉lo꞉ bobalo꞉ so꞉mia꞉sen kalu a꞉ma꞉yo꞉, kao de o꞉lia꞉ mamo o꞉lia꞉yo꞉ dia꞉ya꞉ga꞉, amisa꞉n toga difa꞉. Mo꞉wo꞉ iliyo꞉ Fol dia꞉ Banabas dia꞉ma꞉ wi wabudaki, somia꞉no꞉ asulaki go꞉. 14Ko꞉sega Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ ililo꞉ dimidama꞉nigab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, iliyo꞉ ka ta꞉foma꞉kiyo꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ so꞉g ko꞉lo꞉ a꞉no꞉ bidila꞉sa꞉ga꞉, kalu kegeo꞉lab us a꞉na nai ha꞉na꞉ga꞉, a꞉na halale sio꞉, 15“Kaluka꞉isale gililo꞉ dimidab we, waga asulabiki dimidaya? Na꞉no꞉lo꞉ henfelo꞉ kalule, ge o꞉ngo꞉ mio꞉ ko꞉lo꞉ gililo꞉ madali godemo꞉lo꞉ duluda꞉lab a꞉no꞉ kata꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Gode mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉, Hebeneyo꞉lo꞉, henfelo꞉wo꞉lo꞉, so꞉lu ho꞉no꞉ o꞉lia꞉ kelego꞉ a꞉namio꞉lo꞉ da꞉labdo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ duluguma꞉ki, walama꞉ni mio꞉. 16Taminde amio꞉, Godeya꞉yo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ ini man mogago꞉ dimida꞉melea꞉ki ta꞉fo꞉. 17Ko꞉sega kaluka꞉isaleyo꞉ e hendele alabo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ asuluma꞉kiyo꞉, eyo꞉ man nafale dimida꞉len. Eyo꞉ ho꞉no꞉ timina꞉ki dimia꞉sen a꞉la꞉ta꞉ga꞉ egelo꞉ amio꞉ fowo꞉ ho꞉len enedo꞉leya helema꞉ki dimia꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ giliyo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ nab amio꞉, gio꞉ sagalo꞉wo꞉ alan doma꞉ki ta꞉fo꞉len.” Fol eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. 18To a꞉no꞉ imo꞉wo꞉ sio꞉ ko꞉sega kaluka꞉isale iliyo꞉ boba somia꞉no꞉ a꞉no꞉ mo꞉ta꞉fa꞉no꞉, dimidama꞉no꞉le asulabiki, imo꞉wo꞉ mo꞉dimidama꞉ki, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ towo꞉ halaido꞉ sa꞉la꞉i ha꞉nabi, iliyo꞉ mo꞉dimido꞉.

19Tif amio꞉, Yu kalu Aikoniumdo꞉ seno꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Antio꞉gdo꞉ seno꞉ ya꞉sia꞉sa꞉ga꞉, Lista a꞉na fa꞉la꞉dota꞉ga꞉yo꞉, kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉no꞉ digene alitabiki, iyo꞉ Fol emo꞉wo꞉ gadia꞉sa꞉ga꞉, uwa꞉ agodo꞉ ko꞉lo꞉ e sowab a꞉la꞉asulaki, do꞉mo꞉wo꞉ susululia꞉ga꞉, amisa꞉n ha꞉la꞉ya sandifo꞉. 20Ko꞉sega tilidabu kaluka꞉isale iyo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, e banagalilia꞉tabiki, Fol e a꞉ma꞉la꞉ dasilia꞉ga꞉, amisa꞉n usa a꞉ma꞉la꞉ ane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉g a꞉no꞉ a꞉naka alita꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ amisa꞉n a꞉no꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Debe amisa꞉na ha꞉na꞉ni ane.

A꞉la꞉yo꞉ Silia hen, Antio꞉g a꞉ma꞉la꞉ wida꞉li ane.

21A꞉la꞉yo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ to mano꞉ Debe a꞉na wido꞉ amio꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ asugo꞉ modo꞉ nodolo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉ Lista ane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Aikonium ane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Bisidia hena ha꞉na꞉likiyo꞉, Antio꞉g a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 22A꞉la꞉yo꞉ a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, tilidabu kaluka꞉isale a꞉no꞉ man hendele usa tiha꞉na꞉sa꞉ga꞉, tilidabu halaido꞉wo꞉ dima꞉ki, widaki a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ ko꞉le ba꞉da꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉, Godeya꞉ enedo꞉ bo꞉fo꞉likilo꞉ ha꞉g amilo꞉ doma꞉no꞉wo꞉ niliyo꞉ a꞉na dia꞉no꞉” a꞉la꞉wida꞉i ane. 23Amisa꞉n a꞉la꞉lo꞉ ane a꞉namio꞉, Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ tilidabu kaluka꞉isalelo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉wo꞉ misa꞉ kalu a꞉na da꞉fe alifa꞉ ko꞉lo꞉ Alana꞉do꞉ tilidabu kaluka꞉isale a꞉no꞉ Alana꞉yo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉ki, ma꞉no꞉ mo꞉naki, Godemo꞉ dulugu salifa꞉. 24A꞉la꞉yo꞉ Bisidia hen a꞉namio꞉ sia꞉la꞉ga꞉yo꞉, Bafilia hena fa꞉la꞉dota꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, Bega amisa꞉n a꞉na to mano꞉ wido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉yo꞉ hen a꞉na ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Atalia amisa꞉na ha꞉na꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. 26Atalia a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉la꞉yo꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Antio꞉g amisa꞉na ane. Amisa꞉n a꞉no꞉ tamin amilo꞉ tilidabu kaluwa꞉lo꞉ a꞉la꞉yo꞉ mano꞉ widalikilo꞉ Godeya꞉ asuwa꞉foma꞉ki dulugu sio꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ nanogo꞉ a꞉no꞉ edaki, hen a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 27A꞉la꞉yo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ tambo kegea꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉ma꞉ dagiya꞉lo꞉ Godeya꞉ nanog dimido꞉ a꞉no꞉ imo꞉wo꞉ malolo꞉ me. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉yo꞉ Yu kaluka꞉isalemalo꞉ asugo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉ tilidabuma꞉ki, togo꞉ waga kodo꞉wo꞉ a꞉la꞉liki imo꞉wo꞉ malolo꞉ me. 28A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ a꞉la꞉yo꞉ tilidabu kaluka꞉isale nol i a꞉no꞉lia꞉ ho꞉leno꞉ modo꞉ ka o꞉len.

Copyright information for `BCO