Acts 15

Misa꞉ kaluwo꞉ Ya꞉lusalem kegeo꞉.

1Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ Antio꞉g a꞉na sen amio꞉, Yudia kalu nolo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, tilidabu kaluka꞉isale o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉walasio꞉, “Mosesa꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ mo꞉kuduha꞉naki, do꞉go꞉fo꞉ mo꞉hege gedealega, Godeya꞉yo꞉ giyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ mo꞉gasilia꞉ib,” a꞉la꞉liki wido꞉. 2Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ to a꞉no꞉ dabu amio꞉, mo꞉sagalabiki, egelebo꞉ towa꞉yo꞉ kega꞉la꞉ga꞉, halaido꞉ nenelo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ sa꞉s amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale iyo꞉ Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tilidabu kalu nolo꞉lo꞉ Ya꞉lusalem ha꞉na꞉ga꞉, iliga꞉felo꞉ kalu o꞉lia꞉ sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu nol o꞉lia꞉yo꞉, hida꞉yo꞉ a꞉no꞉ dinafama꞉ hamana꞉ki, a꞉na da꞉feyo꞉. 3Tilidabu kaluka꞉isale a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ Ya꞉lusalem a꞉na iliga꞉tabiki ha꞉nakiyo꞉, iyo꞉ Fonisia hen o꞉lia꞉ Samalia hen o꞉lia꞉ a꞉na tinia꞉li ha꞉naki, iliyo꞉ tilidabu kaluka꞉isale nol o꞉mo꞉wo꞉ Yu kaluka꞉isalema iyo꞉ asugo꞉ ho꞉gi nodola꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉su amilo꞉ tilidabu a꞉no꞉ imo꞉wo꞉ wida꞉li ane ko꞉lo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ sagalo꞉ alan dowo꞉. 4Iyo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉lusalem fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, iliga꞉felo꞉ kalu o꞉lia꞉ sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu o꞉lia꞉ sa꞉s amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ sagaliliabiki, Godeya꞉lo꞉ a꞉la꞉ amilo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tambo Ya꞉lusalemdo꞉ senbo꞉wo꞉ malolo꞉ me. 5To a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, Fa꞉lisi amilo꞉ Ya꞉su tilidabu kalu nolo꞉ dasila꞉sa꞉ga꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Yu kaluka꞉isalema tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉ Mosesa꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedea꞉bi.” 6A꞉la꞉sa꞉labiki, iliga꞉felo꞉ kalu o꞉lia꞉ sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu o꞉lia꞉yo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, dabu ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ nenela꞉li sen. 7Iyo꞉ nenela꞉len amio꞉, Bida e us a꞉na dasilia꞉ga꞉yo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ni nao i, tamin amio꞉ Yu kaluka꞉isalema a꞉no꞉ Godeya꞉ to man nafa ko꞉lo꞉ nilo꞉ widab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ tilidabuma꞉kiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ ni us wenamio꞉ keda꞉sa꞉ga꞉ ne a꞉na da꞉fe alifa꞉, a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ asulo꞉. 8Godeya꞉yo꞉ nili kufa꞉ uso꞉ tambo tigini ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, Yu kaluka꞉isalema iyo꞉lo꞉ o꞉li tilida꞉dab a꞉la꞉bo꞉ nimo꞉wo꞉ widakiyo꞉, Mama Malilo꞉ nimo꞉lo꞉ dimi o꞉leaumbo꞉, imo꞉wo꞉lo꞉ dimi. 9Godeya꞉yo꞉ ni o꞉lia꞉ i o꞉lia꞉yo꞉ imilo꞉ ba꞉dabiki, iyo꞉ Ya꞉suwa tilida꞉dab amio꞉, ililo꞉ mogago꞉wo꞉ hala꞉sa꞉ga꞉, malilo꞉ ta꞉fo꞉. 10Tamin amio꞉ hida꞉yo꞉ ni o꞉lia꞉ nini ma꞉mu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ dia꞉ga꞉lo꞉ ha꞉na꞉no꞉ mo꞉lilo꞉ dowo꞉ a꞉no꞉, o꞉go꞉ giliyo꞉ Yu kaluka꞉isalema ho꞉gi tilidabu a꞉ma꞉yo꞉ dia꞉ hamana꞉ki, kelena wa꞉lamilo꞉ dia꞉fa꞉nigab a꞉no꞉, mo꞉wo꞉ ha꞉?
15.10Hida꞉yo꞉ a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab we, ele difa꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale kuduma꞉ki difa꞉ a꞉no꞉ sa꞉lakigo꞉l. Tamin amio꞉ Moses eyo꞉ eleyo꞉ difa꞉ ko꞉sega tif amio꞉ Yu kaluwa꞉yo꞉ ele inido꞉wo꞉ modo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ bo꞉lo꞉. Hida꞉yo꞉ we ko꞉lo꞉ bale sio꞉.
Godeya꞉lo꞉ wedima꞉ib a꞉no꞉ ge alobana ba꞉dakigaya?
11Giliyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ ga꞉so꞉bo! Nio꞉ Ya꞉su Alana tilida꞉dabikiyo꞉, Eyo꞉ nio꞉ kanulaki, a꞉ma꞉la꞉ gasili aumbo꞉, Yu kaluka꞉isalema iyo꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉ga꞉ ta꞉fo꞉.” Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.

12Kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉no꞉ tambo hela꞉ta꞉ga꞉, da꞉da꞉li sabikiyo꞉, Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉, Yu kaluka꞉isalema usamio꞉ Godeya꞉lo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ a꞉la꞉mo꞉lo꞉ dimidama꞉kilo꞉ dimi a꞉no꞉ a꞉la꞉ma꞉yo꞉ dimido꞉ ko꞉lo꞉ imo꞉ malolo꞉ me. 13A꞉la꞉ma꞉yo꞉ malola꞉la꞉ga꞉ eletabikiyo꞉, Yemes eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nao i, to nilo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l we, gio꞉ dabuma. 14Godeya꞉lo꞉ tamin amilo꞉ Yu kaluka꞉isalema imo꞉wo꞉ kanulakiyo꞉, nolo꞉ ene so꞉lo꞉le doma꞉ki da꞉feyo꞉ a꞉no꞉, Saimon Bidaya꞉yo꞉ towo꞉ tamin amilo꞉ widabo꞉ o꞉m. 15Bidaya꞉ to sio꞉ a꞉no꞉lia꞉, Godeya꞉lo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ tamin amilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ to a꞉no꞉lia꞉ imilo꞉ dowab ko꞉lo꞉ Godeya꞉ to amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab,

16“‘no꞉ dinafayaki, a ho꞉gi nafaleyo꞉ wa꞉ka a꞉dialifa꞉no꞉.
Debidiya꞉ a bidila꞉ a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ bale sa꞉lakiyo꞉, eso꞉lo꞉wo꞉ Isolael misa꞉ kalu dota꞉ga꞉lo꞉ bo꞉fo꞉la꞉ga꞉lo꞉ edo꞉, a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉. Ko꞉sega e ma꞉mui i amio꞉ nowo꞉ fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉lo꞉ Isolaelo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉ib.

Alan Niyo꞉ tamin amilo꞉ dinali sio꞉ aumbo꞉, o꞉go꞉ dimido꞉l.’”
19A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yemes eyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ni asulo꞉ amio꞉, Yu kaluka꞉isalemalo꞉ Godemo꞉lo꞉ nodolo꞉ i o꞉mo꞉wo꞉, niliyo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ mo꞉dia꞉fa꞉niki. 20A꞉la꞉do꞉ mo꞉dimidakiyo꞉, niliyo꞉ imo꞉wo꞉ to sa꞉sa꞉lakiyo꞉, ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ madali godemo꞉lo꞉ bobalo꞉ dimi a꞉no꞉ na꞉so꞉bo. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ wo꞉wo꞉ dia꞉so꞉bo. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ no꞉ ho꞉bo꞉ a꞉no꞉lia꞉, no꞉wo꞉ dagasa silisa꞉nda꞉sa꞉ga꞉, ho꞉bo꞉wo꞉ mo꞉ane a꞉no꞉lia꞉yo꞉, na꞉so꞉bo. A꞉la꞉likiyo꞉ imo꞉wo꞉ asuluma꞉kiyo꞉, mo꞉fo꞉s amio꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fa꞉niki. 21Mo꞉wo꞉ Mosesa꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉, ma꞉muima꞉ ma꞉lu a꞉la꞉ta꞉ga꞉ da꞉da꞉i mio꞉wo꞉, amisa꞉no꞉ tambo wida꞉la꞉ga꞉ ililitakiyo꞉, Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen a a꞉namio꞉lo꞉, Ha꞉fo꞉ Dowan ho꞉leno꞉ tambo wida꞉i mio꞉.” Yemesa꞉ a꞉la꞉sio꞉.

Kalu kegeo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ mo꞉fo꞉so꞉ Yu kaluma o꞉mo꞉wo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉.

22To a꞉no꞉ nenela꞉sa꞉ga꞉ saitakiyo꞉, iliga꞉felo꞉ kaluwo꞉lo꞉, sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluwo꞉lo꞉, sa꞉s kaluka꞉isale tambo kegeo꞉ iliyo꞉, Fol dia꞉ Banabas dia꞉lo꞉ Antio꞉gdo꞉ ha꞉na꞉no꞉wo꞉, kalu nolo꞉ da꞉feyo꞉. Kalu nowo꞉ Yuda꞉s Basabas, nowo꞉ Sailas ko꞉lo꞉ kalu a꞉la꞉ we, tilidabu kaluka꞉isalelo꞉ bo꞉fo꞉lowan ko꞉lo꞉ elen. 23Antio꞉g ha꞉nakiyo꞉, ililo꞉ mo꞉fo꞉s sa꞉sa꞉lo꞉ dia꞉ganeyo꞉ we.

  • Ni iliga꞉felo꞉ kalu o꞉lia꞉ sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu o꞉lia꞉ gi gao niliyo꞉ mada o꞉m a꞉lo꞉ to sa꞉laki, Yu kaluka꞉isalema ko꞉lo꞉ tilidabu, Antio꞉g amisa꞉ndo꞉ sabo꞉, Silia hen amilo꞉ sabo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Silisia hen amilo꞉ sab gimo꞉wo꞉ sagalaki, mo꞉fo꞉so꞉ a꞉na iliga꞉to꞉l.
24Kalu nolo꞉ nilo꞉ wena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gilo꞉wa ya꞉ga꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉, to wido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ kele asulo꞉wo꞉ dima꞉kiyo꞉, no꞉nolo꞉ alifa꞉ka꞉, niyo꞉ a꞉la꞉dabu. Kalu a꞉no꞉ nili da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ iliga꞉foma. 25A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, towo꞉ imilig dia꞉ta꞉ga꞉, ni o꞉lia꞉lo꞉ ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉ kaluwo꞉ Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ da꞉feyo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolo꞉ a꞉la꞉ gasa mena꞉ki da꞉fea꞉sa꞉ga꞉, gilo꞉wa iliga꞉to꞉l. 26A꞉la꞉ma꞉ ene mela꞉no꞉ walema꞉no꞉wo꞉ mo꞉keleasulaki, Ya꞉su Keliso Alana꞉ nanog dimida꞉len ko꞉lo꞉ gilo꞉wa iliga꞉to꞉l. 27A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niliyo꞉ kalu a꞉la꞉ nowo꞉, Yuda꞉s dia꞉ Sailas dia꞉yo꞉, to nililo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉l a꞉no꞉ko꞉ a꞉la꞉ma꞉yo꞉lo꞉ sama꞉ki iliga꞉to꞉l. 28A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ ni o꞉lia꞉ iliki, to we a꞉na saefa꞉ ko꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ nolo꞉ gimo꞉ dima꞉kiyo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉no꞉, ko꞉sega ele imilig gimo꞉wo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉lo꞉ we. 29Ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ madali godemo꞉lo꞉ dimiab a꞉no꞉ na꞉so꞉bo. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ no꞉ ho꞉bo꞉ a꞉no꞉lia꞉, no꞉wo꞉ dagasa silisa꞉nda꞉sa꞉ga꞉, ho꞉bo꞉wo꞉ mo꞉ane a꞉no꞉lia꞉yo꞉, na꞉so꞉bo. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ wo꞉wo꞉ dia꞉so꞉bo. Man a꞉no꞉ kuduha꞉nalega, gio꞉ kobale mesa꞉ib. To nililo꞉ gimo꞉lo꞉ so꞉lo꞉lo꞉ o꞉m. 30Mo꞉fo꞉s sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, kalu iyo꞉ Ya꞉lusalem a꞉no꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Antio꞉g a꞉na ha꞉na꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉, sa꞉s kaluka꞉isaleyo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, mo꞉fo꞉s sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ agelema꞉ki, dimi. 31Mo꞉fo꞉s sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ agelaki, da꞉bu amio꞉, tilidabu ililo꞉ halale alitakilo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, sagalo꞉wo꞉ alan dowo꞉. 32A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yuda꞉s dia꞉ Sailas dia꞉yo꞉, Godeya꞉ ene dinali sa꞉lan kalu dowo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉la꞉ma꞉yo꞉ tilidabu ililo꞉wo꞉ halale dowa꞉i hamana꞉ki, tilidabu kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ wala sa꞉la꞉len. 33A꞉la꞉yo꞉ ho꞉len nolo꞉ to mano꞉ wida꞉liki, Antio꞉g a꞉naka o꞉sa꞉ga꞉yo꞉, a꞉la꞉lo꞉ iliga꞉fo꞉ kalulo꞉wa a꞉ma꞉la꞉ hamana꞉kiyo꞉, iliyo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ sagale alita꞉sa꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem iliga꞉fo꞉. 35Ko꞉sega Fol dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ a꞉naka o꞉siliki, a꞉la꞉ o꞉lia꞉ kalu nol o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ Alana꞉ to mano꞉ wida꞉len.

Fol dia꞉ Banabas dia꞉lo꞉ alobo꞉no꞉.

36Ho꞉len nolo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Fol eyo꞉ Banabasbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Na꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ amisa꞉n ko꞉li ko꞉lilo꞉ Alana꞉ to mando꞉ wida꞉i anelo꞉ a꞉namio꞉ ha꞉na꞉ga꞉, iyo꞉ waga dimida꞉li sabele a꞉la꞉liki ba꞉da꞉i ha꞉na꞉nigo꞉l” a꞉la꞉sio꞉. 37A꞉la꞉sa꞉labiki, Banabas eyo꞉ Yon Mago꞉ tililia꞉ga꞉ ha꞉na꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉sega, Fol eyo꞉ Mag e tililiha꞉na꞉no꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asulo꞉, mo꞉wo꞉ tamin amio꞉ ililo꞉ wida꞉i ane amio꞉, Mag e Bafilia hen a꞉namio꞉ a꞉la꞉yo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, nanogo꞉ elo꞉ dia꞉i ha꞉na꞉len a꞉no꞉ kata꞉fo꞉. 39To a꞉namio꞉ a꞉la꞉yo꞉ alan kega꞉sa꞉ga꞉, alobo꞉no꞉ ko꞉lo꞉ Banabas eyo꞉ Yon Mago꞉ e tililia꞉ga꞉, ho꞉n ko꞉su disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Saibulus a꞉na ane. 40Ko꞉sega Fol eyo꞉ Sailaso꞉ tililia꞉ga꞉, ha꞉nabikiyo꞉, tilidabu kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ Godeya꞉yo꞉ asuwa꞉foma꞉kiyo꞉ dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ ane. 41A꞉la꞉yo꞉ Silia hen a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Silisia hena ha꞉nakiyo꞉, sa꞉s kaluka꞉isaleya꞉ tilidabuwo꞉ halaido꞉ doma꞉ki, wida꞉li ane.

Copyright information for `BCO