Acts 17

Fol eyo꞉ Tesalonaika amisa꞉na towo꞉ wido꞉.

1Fol dia꞉ Sailas dia꞉yo꞉ ha꞉nakiyo꞉, Amfibolis amisa꞉n o꞉lia꞉ Abolonia amisa꞉n a꞉no꞉lo꞉ tinia꞉li ha꞉na꞉ga꞉, Tesalonaika amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Amisa꞉n a꞉namio꞉, Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayo꞉ elen ko꞉lo꞉, Fol elo꞉ dimidan o꞉leaumbo꞉, e a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ towo꞉ wida꞉len. So꞉go꞉ agelo꞉ otalen a꞉namilo꞉, Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowa꞉sen ho꞉len a꞉no꞉ tambo eyo꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayamio꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ to tamin amilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ e a꞉fanda wido꞉. 3Tamin amilo꞉ dinali sa꞉lan ililo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉namio꞉ Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ Kalu e mada nagalo꞉ dia꞉la꞉ga꞉ soma꞉ib ko꞉sega e a꞉ma꞉la꞉ dasima꞉ib a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ wido꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu nilo꞉ mando꞉ wido꞉l Ya꞉su we, Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ Kaluwo꞉ e. Fol eyo꞉ a꞉la꞉wido꞉. 4Fol elo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, Yu kalu nolo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gilik kalu Godemo꞉lo꞉ wabuda꞉sen modo꞉le, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ amisa꞉n misa꞉ ka꞉isale modo꞉ ko꞉lo꞉ iyo꞉ asulo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉ o꞉lia꞉ a꞉dowo꞉. 5Ko꞉sega Yu misa꞉ kalu iliyo꞉ Fol dia꞉ Sailas dia꞉mo꞉wo꞉ alan mobeaki gadia꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ amisa꞉ndo꞉ kegea꞉sen henamilo꞉ kalu bo꞉bo꞉gedo gadia꞉sen a꞉no꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉ gadima꞉kiyo꞉, towo꞉ digini sio꞉. Iliyo꞉ to a꞉no꞉ iligi dabu ko꞉lo꞉, Fol dia꞉ Sailas dia꞉yo꞉ ta꞉lia꞉niki, Yesan aya ane. 6Ko꞉sega kalu a꞉la꞉ a꞉no꞉ mo꞉ba꞉dabikiyo꞉, iliyo꞉ Yesan o꞉lia꞉ tilidabu kalu nol a꞉namilo꞉ elen a꞉no꞉ susulu sa꞉la꞉la꞉sa꞉ga꞉, gumiti kalu imo꞉ mo꞉walilima꞉ki tililia꞉ yakiyo꞉, a꞉la꞉sio꞉, “Fol dia꞉ Sailas dia꞉yo꞉ amisa꞉n tambo amio꞉ mogago꞉wo꞉ dimida꞉li sia꞉len ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ a꞉la꞉yo꞉ amisa꞉n wena fa꞉la꞉dowabi, Yesan e aya tililia꞉gane ko꞉lo꞉ sab. I a꞉no꞉ tambo Ya꞉su e misa꞉ kalu a꞉la꞉liki sa꞉lakiyo꞉, Loma꞉ misa꞉ alan Sisaya꞉ ene ele difa꞉yo꞉ iyo꞉ tambo o꞉go꞉so꞉.”

8Amisa꞉n kaluka꞉isale o꞉lia꞉ gumiti kalu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ to a꞉no꞉ iligi da꞉da꞉ga꞉, iyo꞉ tambo kulufa꞉yo꞉wo꞉ alan dowaki, towo꞉ halale tandeo꞉. 9A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gumiti kalu iliyo꞉, Yesan o꞉lia꞉ tilidabu kalu nol o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ iyo꞉ sili alifoma꞉ki moleyo꞉ silima a꞉la꞉sa꞉labiki, iliyo꞉ moleyo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉yo꞉ sili alifa꞉.

Fol eyo꞉ Belia amisa꞉na towo꞉ wido꞉.

10O꞉g nulu a꞉namio꞉, tilidabu kalu iyo꞉ Fol dia꞉ Sailas dia꞉yo꞉ Belia a꞉na iliga꞉tabiki, a꞉la꞉yo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ Belia amisa꞉na fa꞉la꞉dowa꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen a a꞉na ane. 11Belia kaluka꞉isale iyo꞉, Tesalonaika kaluka꞉isale i o꞉le o꞉ngo꞉ma ko꞉lo꞉ Belia kaluka꞉isaleya꞉ kufa꞉ uso꞉ kolaifa꞉ ko꞉lo꞉ iyo꞉ Fola꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ sagalo꞉ da꞉dabiki, iliyo꞉ Fol e towo꞉ hendele sa꞉labele a꞉la꞉li, Godeya꞉ towo꞉ ho꞉leno꞉ tambo agelaliki, dinafa alobana asulo꞉. 12A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ Yu kaluka꞉isale asugo꞉ modo꞉ nodolo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gilig kalu o꞉lia꞉ Gilig ka꞉isale amilo꞉ amisa꞉n misa꞉ dowo꞉ a꞉no꞉lo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ tilidabu. 13Ko꞉sega Yu kalu Tesalonaikalo꞉ sen a꞉ma꞉yo꞉, Fol eyo꞉ Godeya꞉ towo꞉ Belia a꞉na widab a꞉la꞉ asulaki, iyo꞉ a꞉na ya꞉sa꞉ga꞉, amisa꞉n kaluka꞉isaleyo꞉ Fol dia꞉mo꞉wo꞉ kulufema꞉ki towo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ digini me. 14Wigibo a꞉namio꞉, tilidabu kaluka꞉isale iliyo꞉ Folo꞉ so꞉lu ho꞉n aniba iliga꞉fo꞉, ko꞉sega Sailas dia꞉ Timoti dia꞉yo꞉ mo꞉hanaki, ka sen. 15Kalu nol Fol elo꞉ tililia꞉ga꞉lo꞉ Atens a꞉namilo꞉ ane a꞉no꞉, a꞉ma꞉la꞉ yabi, eyo꞉ Sailas dia꞉ Timoti dia꞉yo꞉ elo꞉ amio꞉ mada bo꞉bo꞉ge mena꞉ki saga꞉fo꞉.

Fol eyo꞉ Atens amisa꞉na towo꞉ wido꞉.

16Fol e a꞉la꞉yo꞉ yasila꞉liki, Atens a꞉na silikiyo꞉, e amisa꞉n usamilo꞉ madali gode dimido꞉ a꞉no꞉ modo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, kele asulakiyo꞉ hida꞉yo꞉ alan dowo꞉. 17A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ e Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Yu kalu o꞉lia꞉ Gilig kalu, Godemo꞉ gulugululasen o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ dinafa wido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉leno꞉ tambo e kelego꞉lo꞉ kililia꞉sen hen a꞉namio꞉lo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, kaluka꞉isale kegea꞉lab o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ dinafa wida꞉len. 18Fol eyo꞉ Ya꞉su ko꞉lo꞉ sowa꞉sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉ma꞉lo꞉ dasi a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wida꞉len amio꞉, widan kalu nolo꞉ Ebikuli man a꞉no꞉ kuduha꞉na꞉sen a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolo꞉ Sitoig man o꞉lo꞉ kuduha꞉na꞉sen
17.18Tamin amio꞉ Ebikuli o꞉lia꞉ Sitoig o꞉lia꞉ a꞉no꞉ asulo꞉wo꞉ di kalu elen ko꞉lo꞉ a꞉la꞉ma꞉ mano꞉ wida꞉len. A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, kalu nolo꞉ Ebikuli mano꞉ kudu ha꞉na꞉sen a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolo꞉ Sitoig man a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉sen.
ko꞉lo꞉ kalu iyo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, Fol o꞉lia꞉yo꞉ towo꞉ kego꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolba꞉yo꞉ a꞉la꞉dabuba꞉ba꞉, “Kalu we o꞉ngo꞉malo꞉ o꞉ngo꞉ to sa꞉lab ko꞉lo꞉, to o꞉bo꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉laba?” A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolba꞉yo꞉, “E ho꞉gi godeya꞉ mano꞉ nowo꞉ a꞉dia꞉yaki widab” a꞉la꞉sio꞉.
19Iliyo꞉ Fol e tililia꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Aleobagus hen a꞉namio꞉, kaunsil kalulo꞉ kegeab us a꞉na tililia꞉ tina꞉ga꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Gilo꞉ man ho꞉gi wido꞉ a꞉no꞉ nimo꞉wo꞉ walama꞉nigaya? 20Giyo꞉ mano꞉ ko꞉li wido꞉ amio꞉, nio꞉ ho꞉gi dabu ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ giyo꞉ fanda sama” a꞉la꞉sio꞉. 21Atens kaluka꞉isale o꞉lia꞉ mageso꞉ mio꞉ kalu a꞉namilo꞉ sen o꞉lia꞉yo꞉ madali siliki, to ho꞉gi dia꞉mio꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉liki nenela꞉len. 22A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Fol e kaunsil ili tolo꞉ nenela꞉lab usa dasilia꞉ga꞉ kagayaki a꞉la꞉sio꞉, “Atens kalu giyo꞉, ni ba꞉ba꞉ amio꞉, gulugululan gililo꞉wo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ ko꞉lo꞉lab. 23Ne amisa꞉n us wena sia꞉likiyo꞉, gili madali gode ko꞉li ko꞉lilo꞉ gililo꞉ gulugululan a꞉no꞉ dinafa ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ u imilig dibido꞉ wa꞉l amilo꞉ wi sa꞉sa꞉lo꞉wo꞉ we ‘Gode Wilo꞉ Babalab a꞉ma꞉no꞉’ a꞉la꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ ba꞉ba꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giyo꞉ Gode mo꞉asulo꞉fo꞉likilo꞉, gulugulula꞉sen a꞉no꞉ o꞉go꞉ gimo꞉wo꞉ fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l.

24“Gode wema꞉yo꞉ henfelo꞉wo꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉, mela꞉no꞉lo꞉ a꞉labo꞉ tambowo꞉ E dimida꞉sa꞉ga꞉ ta꞉fo꞉. Gode we henfelo꞉wo꞉lo꞉, akino꞉lo꞉, eneno꞉ biso꞉ a꞉la꞉liki bo꞉fo꞉lab ko꞉lo꞉ e gulugululan a, kaluwa꞉ dagiya꞉ dimido꞉ a꞉namio꞉ mo꞉ta꞉sen. 25Godeya꞉yo꞉ mela꞉no꞉ meho꞉wo꞉ o꞉lia꞉ kelego꞉ henfelo꞉ amilo꞉ a꞉lab we tambo kaluka꞉isalemo꞉ dimi ko꞉lo꞉ Gode e halaido꞉wo꞉ o꞉li ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isaleya꞉ Gode e a꞉asuwa꞉fa꞉no꞉wo꞉ mo꞉lido꞉. Tamin amio꞉ Godeya꞉ kalu imilig nowo꞉ dimido꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ henfelo꞉ amilo꞉ kaluka꞉isale ko꞉li ko꞉lilo꞉ sab we a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Kaluka꞉isale a꞉no꞉ semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, Godeya꞉yo꞉ hen ililo꞉wo꞉ ele alifela꞉sa꞉ga꞉, ho꞉len a꞉na doma꞉ib a꞉la꞉bo꞉ dinali da꞉fe salifelo꞉ ko꞉lo꞉lab. 27Henfelo꞉ kaluka꞉sale tambowa꞉yo꞉ Gode e kelelia꞉ga꞉yo꞉, fa꞉la꞉doma꞉ki, kaluwo꞉ a꞉na dimido꞉. A꞉la꞉fo꞉ ko꞉sega, Gode e ni o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉lo꞉ mo꞉a꞉lab. 28Godeya꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ halaido꞉wo꞉ dimia꞉labiki, nio꞉ a꞉na iliki, nanogo꞉ a꞉na dimida꞉lo꞉l. Giasi kalu nolba꞉yo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, ‘Nio꞉ Ene so꞉wa ko꞉lo꞉lab.’

29“A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ Godeya꞉ ene so꞉wa ko꞉lo꞉ God e u madali gode, dagiya꞉lo꞉ dimido꞉ o꞉mele a꞉la꞉bo꞉ asula꞉so꞉bo. E kaluwa꞉ asulo꞉wa꞉lo꞉ dimido꞉ golo꞉ o꞉ silbayo꞉ o꞉ngo꞉ma. 30Tamin amio꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ babalo꞉ dofo꞉liki dimidabiki, Godeya꞉yo꞉ ka ta꞉fo꞉len ko꞉sega, o꞉go꞉ kaluka꞉isale henefelo꞉ we tambolo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ asulo꞉wo꞉ nodoma꞉ki, towo꞉ halaido꞉ sio꞉. 31Mo꞉wo꞉ Godeya꞉yo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isalelo꞉ mo꞉walilima꞉no꞉wo꞉ ho꞉len imilig nowo꞉ da꞉fe alifa꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu elo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ mo꞉walilakiyo꞉, digalo꞉ man a꞉na iliki mo꞉walilima꞉ib.”

32Iyo꞉ kalu sowo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, nolba꞉yo꞉ Folo꞉ dio꞉ge sio꞉ ko꞉sega nolba꞉yo꞉ “To a꞉no꞉ nio꞉ a꞉da꞉ba꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wa꞉ka sama” a꞉la꞉sio꞉. 33A꞉la꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉, Fol e Aleobagus kanisolo꞉ kegea꞉sen hen a꞉no꞉ a꞉na ta꞉fo꞉gane. 34Fol elo꞉ to wido꞉ a꞉no꞉ kalu nolo꞉ tilidabu ko꞉lo꞉ Ya꞉su kudu ane. Tilidabu kalu nowo꞉ Dionisius, Aleobagus kaunsil kalu nowo꞉ e. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nowo꞉ ga Damalis, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale nolo꞉lo꞉ tilidabu.

Copyright information for `BCO